Logotyp på utskrifter

Majornas Trädgårdar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAktivitetshuset
KontaktpersonUlrika Öqvist
E-postulrikaoqvist@hotmail.com
Telefonnummer031-7049488
Beviljat ESF-stöd134 400 kr
Total projektbudget180 000 kr
Projektperiod2009-03-16 till 2009-09-16
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Majornas Trädgårdar ska mynna i ett socialt kooperativ. Målgrupp är personer i utanförskap. MT erbjuder stor variation i arbete och lärande, för varaktigt inträde på arbetsmarknaden, hälsa och sociala relationer. MT skapar ekologisk profil och samverkan med invånare, förvaltningar och föreningsliv.

Bakgrund

I stadsdelen Majorna i Göteborg vill vi genomföra paraplyprojektet "Ekologisk stadsdel Majorna", som är ett samverkansprojekt som skall bygga på medborgarsamverkan i syfte att förankra ett förändrat beteende med ekologisk hållbarhet på individnivå. För att uppnå en ekologiskt hållbar stadsdel måste stora hänsyn tas till de sociala aspekterna. Idag toppar tyvärr stadsdelen statistiken beträffande ohälsotal, droganvändning och alkoholkonsumtion. Dödligheten är hög bland speciellt medelålders män och det finns mycket kriminalitet i de få skogsområden som stadsdelen äger. Antalet öppet arbetslösa är hög i stadsdelen, trots den genomsnittliga åldern och hög utbildningsnivå.

Syfte

Majornas Trädgårdar är ett projekt som tar vara på det sociala kapitalet hos de människor som lever i utanförskap på något sätt. De skall genom ett mjukt sätt få möjligheten att komma till eller komma tillbaka till ett arbetsliv samtidigt som det genom projektets utformning ökar naturkontakt och hållbar medvetenhet i stadsdelen. Projektet avser att vid projektslut övergå till ett socialt arbetskooperativ.

Målsättning

Förväntade effekter av projektet är minskade ohälsotal, minskad alkohol- och droganvändning, minskad kriminalitet och minskad arbetslöshet.

Andra förväntade effekter är ökad medvetenhet om samverkan som arbetsform, ökad naturkontakt, ökad sysselsättning, ökade sociala och lokala kontaktnätverk och inte minst ökade grön- och odlingsytor.

Resultatet av förprojekteringen skall resultera i en detaljerad projektplan med fullt utvecklad idé, samt en beskrivning över organisation av arbetet. I planen skall också finnas med en uppföljnings- och utvärderingsprocess, samt en finansieringsplan med medfinansiärer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet med projektet är bl a att det skall utmynna i ett socialt arbetskooperativ. Socialt företagande har sin utgångspunkt i människor med funktionshinder. Då projektet innehåller arbetsuppgifter på flera nivåer ger det goda möjligheter till individuell anpassning för olika typer av funktionshinder, men även för att integrera individer med olika kunksapsnivåer från alla former av utanförskap in i arbetslivet.

Samarbetspartners

  • Coompanion Göteborgsregionen
  • Familjebostäder i Göteborg AB
  • Vägen ut!

Kommun

  • Göteborg