Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Livsharmoni

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF Norra Halland
KontaktpersonBjörn Johansson
E-postbjorn.johansson@abf.se
Telefonnummer0300-33352
Beviljat ESF-stöd358 040 kr
Total projektbudget478 040 kr
Projektperiod2009-09-15 till 2010-03-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Då arbetsmarknaden viker och fler hamnar i utanförskap kommer Livsharmoni att stärka dessa utsatta individer. Innovativa och jämställda metoder som kultur, friskvård och coaching tillsammans med ett nätverk mellan mellan myndigheter och organisationer ska hitta nya vägar ut i arbetslivet.

Bakgrund

Arbetsförmedlingarna i Halland har aviserat att antalet arbetslösa ökar dramatiskt med ökade varsel från många företag och branscher i länet. Ett stort förebyggande arbete måste initieras och påbörjas. ABF i Halland har ambitioner och ett stort engagemang att kunna hjälpa till i länet.
Försäkringskassan har också behov och intresse av att få ytterligare möjligheter och nya verktyg för att minska sjukskrivningstalen.
Under en avtagande arbetskraftefterfrågan krävs nya metoder för att förbättra möjligheterna för deltagarna att återgå till egenförsörjning och ökad livskvalitet. Exempel på våra innovativa metoder och verktyg som projektet vill prova är specificerade under Syfte. Att använda oss av det breda kulturella engagemanget blir viktigt i lågkonjuktur, och även att ta tillvara på det mångkulturella samhällets speciella behov och möjligheter.

Syfte

Förprojekteringen ska lägga grunden till att ett större projekt Livsharmoni kommer att startas i Halland inom programområde 2 (Genomförande) för att tillsammans med Arbetsförmedlingarna och Försäkringskassan stärka våra deltagare i projektet.

Förprojekteringen ska också undersöka möjligheterna för att bilda ett regionalt partnerskap i Halland med bl a följande samverkanspartners. Nedanstående aktörer ska kontaktas och mötas för att lägga en plattform för fortsatt samverkan:
Varbergs Bostads AB
Arbetsförmedlingarna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte
Försäkringskassan i Halland
Arbetsmarknadsenheten Varberg
Region Halland
Fackliga organisationer och medlesm- och samverkansorganisationer inom ABF
Ideella föreningar, ungdomsgårdar m fl och som aktivt arbetar med målgrupperna på bostadsområdena.
Aktuella företag (gällande entreprenörskap)

Andra aktörer som kommer att kontaktas för medverkan eller rådgivning är:
Länsstyrelsen (gällande jämställdhetsintegrering)
Teater Halland (gällande kreativa aktiviteter)
Friskvårdsanläggningar
Kontakt ska tas med andra tänkbara aktörer , bl a med pågående projekt i länet som jobbar med ovanstående eller närliggande frågeställningar.
Intressanta transnationella eller nationella projekt inom Norden

Förprojekteringen ska göra SWOT-analyser (problem- och behovsanalyser) för att förfina de innovativa verktyg som ska användas under genomförandefasens gång. De två viktiga delarna med dess 3 olika faser ska ställas under denna analys dvs:

DEL 1 Fas 1, 2 och 3
Fas I Nyskapa dig själv
Individuell- och grupphandledning varvas med friskvård samt kreativa övningar från början. Detta handleds av arbetsterapeuter.
Det är ett stort arbete att ändra identitet (från sjuk till frisk) och det fordrar motivation och målmedvetenhet. Dessa egenskaper stimuleras och utvecklas via specifika övningar vilka bygger bland annat på reflektion över egen livshistoria. Genom dessa övningar tränas individen i att ta för sig, sätta gränser, göra sig gällande i en grupp samt att samarbeta.

Fas 2 Nyskapa utifrån dig själv
Skaparverkstad, bild, teater, drama, film, text mm.
Under denna skapande fas bekantar sig varje individ med olika uttrycks- och kommunikationstekniker och olika media. Hon/han deltar i såväl individuella övningar som arbeten i grupp och arbetar med självbilden och självkänslan. Även i denna fas inkluderas friskvård. Under fasen tar man tillvara på erfarenheterna och kunskapen man förvärvat under fas 1. Här tillkommer dock mera kreativa och skapande moment. Dramatik, textövningar och enkla teaterframföranden. Detta ska leda fram till en växande självtillit och alternativa sätt att förändra sin situation. Forumteater är ett annat positivt och stärkande verktyg där olika rollspel och samverkan kan ge nya vägar till kreativa lösningar.

Fas 3 Nyskapa din framtid
Under denna fas får varje deltagare hjälp att sikta in sig på och förbereda sig för arbete eller utbildning . Mellan handledningstillfällen arbetar deltagaren med verktyget Mitt framtida jobb . Detta innefattar att återgå till sin gamla arbetsplats med stärkt självkänsla och självtillit, eller att t ex starta eget, bilda/ingå i ett kooperativ, förbereda sig inför studier, uppdatera sina datakunskaper, skriva CV och aktivt söka nytt jobb. Deltagarna och projektpartners möts för att diskutera möjligheter och behov.
Under alla tre faserna ingår friskvårdsträning och tema om jämställdhetsintegrering som röda trådar. Betydelsen av friskvårdsträning är enorm för att den sjuke ska kunna återfå och behålla hälsan och få kraft och lust till ett aktivt liv. En aktiv livsstil med yrkesarbete kräver god fysisk hälsa och psykisk uthållighet. För att uppnå detta måste friskvård i form av hälsosam kost, allsidig fysisk och inspirerande träning ingå som en varaktig del i livet.

DEL 2
Andra delen av projektet består av coaching inför arbete. Arbetsträningens omfattning ökar stegvis och i takt med det minskar individens deltagande i de andra aktiviteterna, med undantag av friskvårdsträningen. I denna fas kommer arbetsterapeut tillsammans med bl a ett externt utbildnings- och konsultföretag att arbeta mot deltagare och arbetsgivare, för att få en så gynnsam återgång till arbete som möjligt. Metoden som bl a ska användas heter Arbetsmiljöcoaching för självinsikt, samarbetsförmåga och förändringskapacitet.

Målsättning

Förprojekteringen ska göra en grundlig genomlysning av förutsättningarna för att starta ett större projekt i Genomförandefasen inom PO 2.

Förprojekteringen ska också lägga plattformen för att bilda ett regionalt partnerskap i Halland.

Förprojekteringen ska samarbeta på både organisations- och individsnivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De huvudsakliga aktiviteterna kommer att äga rum i ABF:s lokaler runt om i Halland, vilka är anpassade för samtliga målgrupper, även för personer med olika funktionsnedsättningar. Det finns även andra nya och ändamålsenliga lokaler ute på bostadsområdena.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen finns ambition att söka upp andra projekt av liknande karaktär, företrädesvis i Norden. I samband med detta försöka bygga broar och nätverk även med andra transnationella projekt. Det kan vara betydelsefullt att införskaffa kunskaper och nya idéer hur våra grannländer hanterar sina problem liknande dem som vi har i Sverige.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Varberg

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Varberg

Kommun

  • Falkenberg
  • Halmstad
  • Hylte
  • Kungsbacka
  • Laholm
  • Varberg