Logotyp på utskrifter

Le Mat Väst

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVägen ut! Le Mat
KontaktpersonElisabet Abrahamsson
E-postelisabet@vagenut.coop
Telefonnummer010 7079300
Beviljat ESF-stöd449 946 kr
Total projektbudget449 946 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom etablering av nya Le Mat-enheter i Västsverige och kompletteringar av övernattningar med turistaktiviteter kan åtskilliga personer ur alla tre målgrupperna få utbildning inom turism och socialt entreprenörskap samt jobb, samtidigt som möjligheter till arbetsträning/praktik skapas. I Svenljunga, Falkenberg, Partille och Göteborg finns ett uttalat intresse för att genom social franchising etablera Le Mat-enheter, ett arbete som ska inledas under förstudien.
Organisering av transnationellt lärande och utbyte bygger långsiktighet och utgör en plattform för arbetskraftsutbyte och kvalitetssäkring.
Under förstudien arbetar vi med involvering, kartläggning, analys och handlingsplan inför ett socialfondsprojekt.

Bakgrund

I kampen mot den ökande långtidsarbetslöshet är sociala företag en lösning som visat sig vara mycket framgångsrik. Detta beskrivs bl.a. i Tillväxtverkets publikation ”Företagande som verktyg mot arbetslöshet - nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa” baserat på en rapport från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande. Där slår man fast att sociala företag ger en etablering på arbetsmarknaden för individen och långsiktiga vinster för samhället. I utvärderingen av ESF-projektet Effektivare vägar till arbete (2008-3050688) blir det också tydligt att sociala företag där man kan arbeta 100 % av sin förmåga är en väg in på arbetsmarknaden.
Ett av företagen som växte fram under det projektet är Le Mat B&B i centrala Göteborg, som ägs och drivs av personer som tidigare befunnit sig långt ifrån arbetsmarknaden. Le Mat B&B ingår i Vägen ut! konsortiet. Le Mat sprids genom social franchising, vilket underlättar den långa process som etablering och drift innebär. Genom ESF – projektet Explosion etableras nu nya Le Mat-enheter i Åkersberga och Luleå. Den viktiga stödstrukturen står Le Mat Sverige och Vägen ut! kooperativen för.
En annan viktig del av stödstrukturen är Le Mat Europa, med säte i Göteborg, och Le Mat Italien. Vägen ut! kooperativen växte fram i ett Equal- partnerskap som på europanivå hette ”Decent work thru social economy”. Inom partnerskapet utvecklades metoder för skapande av varaktiga allianser, lärande genom praktik, gemensam idéutveckling och jobbskapande för personer som befinner sig i utanförskap.
Le Mat Italien är väl etablerat sedan cirka 15 år och idag finns drygt 20-talet Le Mat-enheter runt om i Italien. Där kombineras övernattningar med turistaktiviteter av allehanda slag. Även där är såväl ägare som anställda i kooperativen personer som av olika skäl tidigare stått långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
I Sverige har Le Mat ännu inte utvecklat turism av det bredare slaget, fokus har legat på bra övernattningar, att skapa jobb och erbjuda arbetsträning och praktik. Det fungerar mycket bra, inom ett hotell finns en mångfald av arbetsuppgifter som många i de tre målgrupperna för utlysningen kan arbeta med. På bara Le Mat B&B i Göteborg finns medarbetare och arbetstränande med både fysiska och psykiska funktionshinder, ungdomar som inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden samt personer med utländsk härkomst. Idag finns där 11 anställda och 19 arbetstränande.

I Västsverige är turismen en växande näring och det torde finnas ett utrymme på marknaden också för sociala företag. Antalet gästnätter ökar stadigt, likaså efterfrågan på tillgänglig turism med olika mervärden (Access Sweden och Västsvenska Turistrådet).
Le Mat kan erbjuda mer än bara en besöksupplevelse, de ger gästen också en möjlighet att bidra till arbetstillfällen för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är dessutom så att människor som länge befunnit sig i utanförskap är särskilt bra på att ge besökare ett gott bemötande (Vägen ut! kooperativen). De vet, av egen erfarenhet, hur viktigt bemötandet är för att saker och ting ska fungera.
Genom vårt mångåriga arbete tillsammans med personer som länge levt i utanförskap vet vi att det råder brist på turistaktiviteter för de med en liten plånbok. Många barn får aldrig får upplevelser utanför bostadsområdet pga. familjens relativa fattigdom.
Allt detta är underutvecklade områden inom turistnäringen, samtidigt som efterfrågan ökar. Vi vet exempelvis att tillgänglig turism är ett växande område i delar av Europa, men inte här (Access Sweden).
Statistiken över långtidsarbetslösheten är dyster. Inom målgruppen utlandsfödda ligger den på drygt 50 procent (AF) och det finns inge tecken på att den ska minska. Samma sak gäller för funktionshindrade utan LSS, en marginaliserad grupp som hamnar utanför alla system. Enligt Försäkringskassan uppbär ca 2500 personer (ca 50/50 kvinnor och män) i Västsverige aktivitetsstöd och har inte ens tillgång till någon daglig verksamhet. Även bland de som har LSS eller andra insatser är förvärvsfrekvensen extremt låg, ca 7 %. Daglig verksamhet och aktivitetsersättning blir en ersättning för arbete. Unga vuxna slussas direkt från skolan till en daglig verksamhet och det råder brist på prövning av arbetsförmåga (Socialstyrelsen ”Lägesrapport 2011, Hälsovård, sjukvård och socialtjänst”). Det saknas metodik, kunskap och verktyg för att ge rätt stöd till målgruppen.
För både gruppen utlandsfödda och gruppen funktionshindrade blir belastningen dubbel – man har både en lång arbetslöshet och funktionshinder, språkliga svårigheter etc. att hantera.
Bland ungdomar ökar arbetslösheten och Sverige har idag en ungdomsarbetslöshet strax över genomsnittet i Europa, 23 % (Eurostat).

• Förstudien omfattar en kartläggning av förutsättningarna för nya Le Mat-enheter i Västsverige för att skapa nya arbetstillfällen för långtidsarbetslösa.

Målsättning

Genom att komplettera övernattningarna på Le Mat med turistaktiviteter kan åtskilliga personer ur målgrupperna få jobb som passar just dem och vi kan bygga en än mer hållbar struktur. Ungdomar, funktionshindrade och utlandsfödda personer kan tillföra Le Mat och branschen viktig kompetens och erfarenhet. Le Mat skulle här kunna fylla ett tomrum inom besöksnäringen samtidigt som de dubbla strategierna innebär att långtidsarbetslösa får jobb och att arbetsträning/praktik möjliggörs. Det handlar exempelvis om att ungdomar kan utforma turistaktiviteter som tilltalar ungdomar, personer med utländsk härkomst och utlandsfödda har ofta ett nytt perspektiv att tillföra liksom viktig språk- och kulturkompetens och personer med funktionshinder har stor kompetens när det gäller tillgänglighet och anpassningar.
En utveckling av Le Mat i Västsverige kan alltså skapa många nya arbetstillfällen öronmärkta för långtidsarbetslösa och därmed bryta utanförskap och hotande fattigdom. Vi vill skapa en utbildning inom både turism och socialt entreprenörskap. Med fler etableringar i Västsverige tror vi också att rörligheten bland långtidsarbetslösa kan öka, möjligheten till ett bra jobb i ett socialt företag kan innebära att viljan att flytta ökar.


Resultatmål:

• Erbjuda personer ut målgrupperna utbildning inom turism och socialt entreprenörskap.

• Starta nya Le Mat-enheter i Västsverige där vi tillsammans skapar arbete till personer ut målgrupperna med stöd av social franchising och supported employment.

• Starta nya Le Mat-enheter i Svenljunga, Partille, Falkenberg och Göteborg där processer har inletts.

• I förstudien kommer vi att lägga grunden för ett transnationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europanivå, mellan Italien och Västsverige.

• Stärka det sociala företagandets varumärke genom att lära oss story-telling tillsammans med anställda inom Le Mat Italien och använda i vår marknadsföring för att tydligt visa att Le Mat har flera mervärden i förhållande till andra hotell.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom personer med funktionsnedsättning, kognitiva svårigheter och andra svårigheter ingår i vår målgrupp är tillgänglighet och anpassningar en grundförutsättning.

• Vi avser att inventera de befintliga metoder och verktyg som finns för att integrera personer med funktionshinder på arbetsmarknaden.

• Inom förstudien kommer vi att kartlägga vilka stöd målgruppen behöver utöver fysisk tillgänglighetsanpassning.

Transnationellt samarbete

Le Mat Italien omfattar idag 22 enheter rumt om i landet som arbetar med turism och övernattningar på olika sätt. Le Mat Italien är väl etablerat sedan cirka 15 år. Där kombineras övernattningar med turistaktiviteter av allehanda slag. Även där är såväl ägare som anställda i kooperativen personer som av olika skäl tidigare stått långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ett organiserat transnationellt utbyte mellan projektet och dem ger lärande, kunskapsutbyte och möjligheter till arbetskraftsutbyte.
En gemensam plattform för lärande inom Le Mat Europa ger möjligheter till ett kontinuerligt utbyte mellan samtliga Le Mat-enheter i Europa.

Resultatmål:
• Lägga grunden för en plattform för kontinuerligt gemensamt lärande och utbyte av kunskap, erfarenheter och arbetskraft tillsammans med Le Mat Europa (med säte i Göteborg) och Le Mat Italien.
• Inom plattformen skapa en plan och form för kontinuerligt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring med egenkontrollsystem.

Kommun

  • Falkenberg
  • Göteborg
  • Partille
  • Svenljunga