Logotyp på utskrifter

Lärjeåns Trädgårdar - ingång, växande och utväg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVägen ut!
KontaktpersonPernilla Svebo Lindgren
E-postpernilla@vagenut.coop
Telefonnummer010 707 93 01
Beviljat ESF-stöd10 643 850 kr
Total projektbudget16 894 670 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

LÄRJEÅNS TRÄDGÅRDAR - INGÅNG, VÄXANDE OCH UTVÄG
Det finns individer, som befinner sig i en ändlös rundgång, som trots åtgärder från främst AF och kommun av olika slag ändå inte kommer in på eller åter till arbetsmarknaden. En hel del av dessa individer har aldrig haft och kommer aldrig att få ett "vanligt" arbete.
Det har däremot visat sig att i ett socialt företag kan de arbeta 100% av sin förmåga och på sikt anställas genom ett rätt karriärstöd från det sociala företaget gemensamt med AF, FK, kommun och andra berörda myndigheter. Projektets mål är att genom det sociala företagets beprövade metoder och ett utvecklat karriärstöd skapa vägar till arbete för de som står längst från arbetsmarknaden. Målet är också att skapa nya arbetstillfällen genom fyra nya ekonomiskt bärkraftiga sociala företag som växer fram kring Lärjeåns Trädgårdar, allt växande sker i nära partnerskap mellan de sociala företagen och myndigheterna.

Bakgrund

Regeringen beslutade 2010 om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag där man säger följande:

"De sociala företagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en god förmåga att erbjuda arbete. Företagen erbjuder arbetstillfällen som tar tillvara individens förutsättningar och skapar alternativa vägar för rehabilitering till arbete. För samhället är investeringen i ett socialt företag inte bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen, utan kan också vara samhällsekonomiskt lönsamt.
Karaktäristiskt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet. Det handlar om behovet av arbetstillfällen för dessa personer, men också om att utveckla nya tjänster såsom nya metoder för rehabilitering, nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet."(handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, näringsdepartementet 2010-04-22)

Vägen ut! kooperativen och vårt nätverk av samarbetspartners från social ekonomi och offentlig sektor har sedan 2002 framgångsrikt arbetat med att skapa anställning och sysselsättning i sociala företag åt de som står långt från arbetsmarknaden. I Sverige idag står drygt en miljon människor i arbetsför ålder och av dessa finns det grupper, som beskrivs närmre nedan, som står mycket långt från arbetsmarknaden.

De sociala företaget Vägen ut! kooperativen integrerar människor i samhället genom att skapa nya jobb. Vi startar och driver våra företag tillsammans och kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och självhjälp. Det har resulterat i livskraftiga företag och nya jobb. Vi tar sociala frågor, ekonomi och ekologi på allvar. Idag är vi över 90 anställda i landet varav 70 i Göteborg och ytterligare runt 100 personer sysselsatta som arbetar sig in i samhället genom att arbeta i våra verksamheter.

Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. Detta ger oss en stor utvecklingspotential. I Europa har sociala företag skapat hundra-tusentals nya arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag.

Vi har i pågående socialfondsprojekten "Effektivare vägar till arbete" och "Att ta vid-ungas väg till arbete" med Coompanion som projektägare framgångsrikt prövat att i det sociala företaget blanda grupper med vitt skilda funktionshinder. Dessa grupper med vitt skilda funktionshinder/utanförskap: psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, fysisk skada, språk, missbruk, fängelse, ung, kvinna, "gammal", kan med sina skilda personliga förmågor förstärkt av kunskap, erfarenhet och struktur inom Vägen ut!s konsortiemodell gemensamt skapa bärkraftiga sociala företag.

Det finns individer som trots åtgärder från främst AF och kommun av olika slag ändå inte kommer in på eller åter till arbetsmarknaden. De befinner sig:

- inom Jobb- och utvecklngsgarantins tre faser,
- bland de sjuksskrivna som utförsäkrats, gått igenom tre månaders arbetslivsintroduktion och gått tillbaka till försäkringskassan (ca 60% av 18 000 under 2010, hela landet),
- bland sjukskrivna som ska vidare till varaktig sjukersättning eller åter till sysselsättning/arbete,
- bland de med varaktig sjukersättning! (vi ser att det finns personer som kan och vill åter till arbetsmarknaden även i denna grupp).
- som aktuella inom socialtjänsten i dess arbetsmarknadsprojekt men ändå inte anmälda till AF (förvånansvärt vanligt).

Ofta i en ändlös rundgång! En orsak är bristande samverkan mellan myndigheter, inget samlat grepp kring inividen och dålig matchning med och kunskap om möjliga arbetsplatser. Vidare har målgruppen ofta dålig självkänsla och känsla av hopplöshet efter lång tid i utanförskap.

Vi har senaste åren erfarit att bland de som kommer till oss från stadsdelar i nordost finns en stor grupp kvinnor med invandrarbakgrund, medelålders som aldrig arbetat, har dålig skolunderbyggnad men mycket andra kunskaper efter att ha arbetet i hemmet med familjen. Vi har också uppmärksammat att det finns en grupp män som periodvis haft arbete arbete, kroppsarbete inom bygg, anläggning mm och som haft svårt att hitta sin plats i våra befintliga kooperativ.

En hel del av dessa individer kommer aldrig att få ett "vanligt" arbete. Däremot har det visat sig att att i ett socialt företag kan de på sikt anställas och arbeta 100% utifrån sin förmåga. Med rätt stöd från AF, FK, kommun och det sociala företaget.

I socialfondsprojektet "Effektivare vägar till arbete" har Vägen ut! genom stöd från samordningsförbunden i Göteborg arbetat fram metoden karriärstöd med kompetens från AF, socialtjänst, FK och sociala företag. Och karriärstödet har bidragit till anställningar. Vi har inte haft någon svårighet med rekryteringen utan från särskilt stadsdelarna i nordost och Backa har socialtjänsten sänt fler deltagare än vi kunnat ta emot.

Angered, en av tio stadsdelar i Göteborg, toppar negativt när det gäller flera socioekonomiska drag. Index för familjer med socialbidrag ligger på 301, för arbetslösa knappt 200 och för ohälsa knappt 150. Index för hela Göteborg är 100. 14 % av invånarna är arbetslösa.

Lärjeåns Trädgårdar är till för hela Göteborg men läget mitt i Angered gör den till en resurs särskilt för närområdet. Lärjeåns trädgårdar har sakta sedan början av 90-talet byggts upp i ekologisk anda av samma krets människor som byggt upp Rosendals trädgårdar i Stockholm. En stiftelse hade hand om driften med handelsträdgård, butik, café och en unik mötesplats på den två hektar stora platån vid Lärjeåns dalgång. Trädgårdarnas huvudbyggnad är en återuppbyggd röd lada. Det stora växthuset är även det återvunnet.

Vid årsskiftet 2006/07 lämnades Trädgården över till kommunen som hösten 2009 gick ut med erbjudande att förhyra trädgården. Vägen ut! kooperativen, i stark konkurrens, blev de som fick hyresavtalet.

Genom de senaste årens arbete med sociala företag dels i praktisk verksamhet dels som expert bl a i nu pågående TG Entreprenörskap har Vägen ut! dragit slutsatsen att sociala företag måste verka inom andra "riktiga" företagssektorer än de för sociala företag gängse: second hand, hantverk, enklare servering mm.
Ett framgångsrikt exempel är Hotell Le Mat. Vi har även i liten skala prövat och sett att trädgårdsskötsel riktad till privatpersoner samt byggtjänser är lönsamt och efterfrågat. För att bli ett hållbart företag som kan erbjuda sysselsättning med kvalitet och löneanställningar, vilket är det sociala företagets signum, krävs intäkter och dessa intäkter ska främst komma från försäljning av tjänster och varor inte från bidrag, projekt och arbetsrehabilitering.

Projektet kan sammanfattas i:

PROBLEM
En stor grupp individer som trots åtgärder av olika slag från AF, FK och kommun ej kommer in eller åter till arbetsmarknaden. Det har visat sig att i ett socialt företag kan de på sikt anställas och arbeta 100% utifrån sinförmåga.

ORSAK
Varför får då ej fler arbete i sociala företag?
Det beror på att det finns för få sociala företag som är bärkraftiga nog att anställa med lön och det saknas ett bra samordnat karriärstöd.

LÖSNING
Fler bärkraftiga sociala företag och karriärstöd.


Syfte

Ingång, växande och utväg!

Vi vill skapa en gemensam ingång, belägen på Lärjeåns Trädgårdrar, till rehabiliterande sysselsättning, praktik och arbetsträning samt anställningar i de sociala företagen i Göteborg.

Den gemensamma ingång som kommunerna efterfrågar: "Sveriges kommuner vill ha en ny välfärdsorganisation – en i vilken statens och kommunernas resurser är samlade och samordnad bakom en gemensam ingång till arbete. I juni 2009 sände Sveriges Kommuner och Landsting till regeringen sitt förslag om ”En gemensam ingång”.
I november 2010 lämnade utredaren Lars Högdahl i sitt slutbetänkande av utredningen om utveckling av lokal service i samverkan ett liknande förslag, och föreslog samtidigt att en Samverkansdelegation skulle inrättas inom regeringskansliet. Denna samverkansdelegation föreslås bl.a. att få uppdraget att anordna en försöksverksamhet med en gemensam ingång i minst 15 kommuner." http://www.skl.se/web/FINSAM.aspx
Förslaget verkar ligga på is för tillfället men visar på ett behov framförallt från kommunerna.

Vi vill utveckla vårt sätt att ta mot och slussa in människor i i våra kooperativ. Det finns en stor efterfrågan på sysselsättning och arbete i sociala företag men FK, AF och kommun har idag svårt att överblicka Vägen ut!s och andra sociala företags tjänster och har dålig kännedom om innehåll och möjligheter. Karriärstödet, se beskrivning under bakgrund, är en metod vi nu vill vidareutveckla tillsammans med tjänstemän från AF, stadsdelar och FK samlade på Lärjeån. SIUS-konsulter från AF kommer att utveckla sitt arbete och arbeta mot socialt företag i projektet och de kommunala arbetsmarknadsprojekten kommer likaså.

En brist vi sett under pågående socialfondsprojekt är dokumentation av de enskilda deltagarna då flera myndigheter och dessutom socialt företags karriärstödjare är involverade. Inom FINSAM är nu beslutat att från 1 juli 2010 ska alla deltagare som påbörjar rehabiliteringsinsatser in i Nya SUS, ett nytt flexibelt, användarvänligt IT-stöd för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för samsyn mellan berörda myndigheter kring begrepp, roller och behörigheter och till nytta för individen. Vi vill pröva om systemet fungerar även i detta sammanhang. Vi vill även i samarbete med IKMDOK ta fram ett frågeformulär som är anpassat till deltagare i rehabilterande sysselsättning. DOK är ett dokumentationssystem som används i missbrukarvården för att mäta faktorer som har relevans för drogmissbruk. Bedömningsinstrumentet är granskat av Socialstyrelsen.

Vi vill använda oss av nätverksarbete där alla myndighetspersoner runt individen, individen själv samt karriärstöd samlas för att underlätta vägen till sysselsättning och arbete. Det är ofta mycket komplexa situationer som försvårar vägen till arbete.

I Nordost på Lärjeåns trädgårdar finns nu möjligheten att för inte bara Nordost utan för hela Göteborg skapa socialt hållbara verksamheter. Socialt hållbara både i bemärkelsen ekologiskt hållbart och för socialt utsatta grupper. Vi vill få fyra nya hållbara och inkomstbringande sociala företag med ekologisk profil att växa fram för att skapa ytterligare anställningar: Bygg- och Fastighetsservice med finsnickeriverkstad, Trädgårdstjänster, Hushållsnära tjänster/Städ, alla med möjlighet till Rut- och Rotavdrag. Vidare vill vi skapa ett Café/Konferens/Eventföretag med ekologisk profil. Knutet till företagsutvecklingen vill vi ta in yrkeskompetens som handleder och genomföra specifik kompetensutveckling utfrån de olika företagens inriktning.

Vägen ut! s vision med Lärjeåns nya trädgårdar är ett center i Angered för hela Göteborg där man, i bred samverkan, samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om hållbar utveckling i en vid bemärkelse. Vägen ut vill skapa sociala företag för nya jobb och ett handlingskraftigt lokalt centrum. En kraftansamling runt hållbar utveckling på en unik plats som Lärjeåns Trädgårdar bidrar till att ”sätta Angered och Göteborg på kartan” och att skapa ett intresse både lokalt, regionalt och på sikt även nationellt.

Vi vill genom karriärstödet skapa och visa på vägar för de deltagare som ej stannar inom Vägen ut! kooperativen eller annat socialt företag. Vi vill också genom projektet vara en resurs för andra projekt genom att ge alternativ till rundgång i offentlig sektors åtgärder för de individer där sysselsättning i ett socialt företag kan vara en väg ut. Vi kan fånga upp dessa individer och erbjuda en väg till sociala företag.

Under mobliseringsfasen ska vi involvera Kvinnofolkhögskolan, ABF-Angered, Regionalt Resurscentra, Samhall, Världsbyn, Lärjeåns Vänner mfl för samverkan kring kompetensutveckling och praktik.

Målsättning

Målet för projektet är att genom det sociala företagets beprövade metoder och karriärstöd skapa vägar till arbete för de som står längst från arbetsmarknaden. De individer som fastnat i arbetsmarknadsåtgärder, sjukskrivning och ohälsa eller kommunala arbetsmarknadsprojekt.

Ytterligare mål är att skapa nya arbetstillfällen genom fyra nya ekonomiskt bärkraftiga sociala företag som växer fram kring Lärjeåns Trädgårdar.

Under mobiliseringsfasen kommer vi tillsammans med intressenter i projektet arbeta vidare med målen och eventuellt justera.


- 40 personer slussas in i projektet via karriärstödjarna, löpande insluss. Vi vet att för aktuell målgrupp som står mycket långt från arbetesmarknaden är rehabiliteringstiden minst ett år och oftast flera år. Vi räknar med att ytterligare ett 20-tal slussas in men ej stannar kvar minst ett år. INGÅNG

- 50 anställda inom Samordningsförbundens myndigheter nås av information om karriärstöd som metod och möjligheter i sociala företag. INGÅNG

- 10 anställda från kommunala arbetsmarknadsprojekt, AF.s SIUS-konsulter och sociala företags ledare har utvecklats i att arbeta med metoden karriärstöd. INGÅNG + UTVÄG

- 40 personer sysselsätts/motiveras/utbildas och kommer närmare anställning. Deras självkänsla, tilltro till egen kraft, hälsa och faktiska kunskaper ökar. VÄXANDE

- 4 nya sociala företag etableras som vid projektets slut har anställt minst 20 personer och på sikt betydligt fler. VÄXANDE

- Dokumentationssystemet DOK:s användning för kvalitetsutveckling för deltagare i rehabiliteriande sysselsättning utvecklas. Det kan användas av sociala företag och även av offentliga verksamheter
i landet. VÄXANDE

- Karriärstöd är etablerat som resurs i Göteborg, Göteborgsmodellen, och sprids i landet. UTVÄG

- 20 personer har blivit anställda vid projektets slut och de upplever tillfredsställelse i
sitt arbete. UTVÄG

- 20 personer har gått till utbildning, arbete eller praktik på annat håll efter karriärstödsinsats. Deras anställbarhet har ökat genom stärkt självkänsla, bättre hälsa och ökade kunskaper. UTVÄG

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den grupp som projektet vänder sig till består bl a människor med olika former av psykisk funktionsnedsättning. Det kan handla om psykoser, panikångest, fobier, depression, Asberger, ADHD eller annat. Det krävs trygga medarbetare med utbildning och erfarenhet i en väl strukturerad miljö för att hantera detta. Inom Vägen ut! har vi lång erfarenhet av att skapa en miljö som kan hantera denna problematik. Medarbetarna utbildas i MI-motiverande samtal, har handledning av leg psykoterapeut, utbildas enligt SiL - situationsanpassat ledarskap, använder sig av mentorer mm. Vi kommer att i projektet använda oss av dessa metoder och efterhand utbilda de nya som kommer in för att skapa ett bra psykosocialt klimat.

Vi kommer att använda Processtöd Tillgänglighet under mobiliseringsfasen för att öka kunskapen inom området. En arbetsplan för tillgänglighet ska tas fram under mobiliseringsfasen för att lokaler, information, medier mm ska vara tillgängligt.

Jämställdhetsintegrering

Det är först under mobiliseringsfasen vi kommer att se svagheterna i projektets jämställdhet. SWOT och analysen samt visionen i 4R-processen kommer ge underlag för hur vi ska atbete i projektets genomförande. Vi kommer att ta in genuspedagog under genomförandet för att stötta projektledningen och vi kommer även att ha utbildningar för alla projektmedarbetare och deltagare. Vi har inom Vägen ut! kontinuerligt arbetat med jämställdhetfrågor varför det finns en bra grund. Vid rekrytering av projektmedarbetare kommer vi att beakta att de sökande har kunskap kring genus och jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Vägen ut! arbetar mycket nära sina transnationella partners, för att också kunskapa och agera kraftfullt på den europeiska arenan. Våra kontakter har medfört att vi idag har tillgång till fler kreativa och dynamiska idéer, metoder och nätverk som ligger i framkant och tjänar som inspiration för oss.


European Social Franchising Network – ESFN. Vägen ut! har tillsammans med Coompanion varit med och startat det europeiska nätverket av sociala franchisingkedjor. Syftet med samarbetet är att utveckla och sprida kunskap om social franchising för att skapa fler jobb genom socialt företagande. www.socialfranchising.coop.
Le Mat Europa. Le Mat sprids i Europa genom social franchising och har utvecklats till ett europeiskt samarbete för sociala entreprenörer. Vägen ut! har medverkat till att lägga grunden för Le Mat Europa som bildades 2007 på Le Mat hotellet Il posto delle fragole i Trieste av Le Mat Italien och Le Mat Sverige. Syftet är att tillsammans skapa ett starkt varumärke, sprida Le Mat till fler länder och på så sätt starta fler sociala företag och nya jobb. www.lemat.coop


FLARE - Freedom Legality and Rights in Europe
Vägen ut! var med och bildade det europeiska nätverket FLARE som arbetar för att bekämpa den organiserade brottsligheten. FLARE bildades i Bryssel 2008 och har medlemmar från fler än 30 länder. Initiativtagaren till FLARE är Libera, ett omfattande italienskt nätverk som arbetar för att involvera och stötta allt arbete och alla initiativ mot den organiserade brottsligheten. Libera arbetar på bred front för att erbjuda lagliga alternativ till framförallt unga människor. Bland annat tar de hand om mark exproprierad från den organiserade brottsligheten. Libera brukar marken och skapar på så sätt lagliga arbeten som alternativ till att arbeta för maffian. www.flarenetwork.org


Vi har även kontakt och utbyte med Social Firms UK.


Vi kommer att använda oss av kunskaper och idéer från dessa organisationer i det konkreta projektarbetet på hemmaplan.

Genom TG-arbetet i aktuell programperiod är vi nu aktivt med i europeiskt arbete kring social franchising med många nya kontakter med sociala företag i europa. Under mobiliseringsfasen kommer vi att välja ut vilken eller vilka av våra kontakter i europa vi ska använda för att genomföra värdefulla studiebesök och utbyte.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Försäkringskassan i Västra Götaland
 • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten
 • Stadskansliet

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan i Västra Götaland

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Öckerö