Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

LIS, Lärande Innovativ Samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSektor Vård omsorg
KontaktpersonJoacim Pihl
E-postjoacim.pihl@lerum.se
Telefonnummer0302-521084
Beviljat ESF-stöd296 061 kr
Total projektbudget394 854 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-05-01
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Målgrupp,individer utanför eller aldrig fått fotfäste på arbetsmarknaden.För dessa individer,avser projektet bygga företagspool, näringsidkare får ta emot praktikanter,mål anställning.Projektet utbildar handledare på arbetsplatsen, som stöd för praktikanten. 100 deltagare per år,2009 & 2010.

Bakgrund

Projektansökan avser Lerums kommun. Erfarenheter från socialtjänst och socialpsykiatri visar att det för individer som under en lång tid varit borta från eller aldrig fått in sin fot på arbetsmarknaden är svårt att hitta praktikplatser som leder till arbete. För många av dessa individer kan en praktik vara ett viktigt delmål och de behöver ofta ett omfattande stöd för att klara av praktiken och för att få anställning på praktikplatsen. För individer som kommer ut i en praktik behövs ofta en handledare som hjälper individen tillrätta både vad gäller arbetsuppgifter och sociala sammanhang.

Ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla!
Ofta bygger samhällsplaneringen på en illusion om oss människor att vi alla kan se och höra bra, röra oss obehindrat förstå och reagera snabbt och adekvat på olika signaler från omvärlden.

Flera av de arbetssökande individer som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver komma ut på en praktikplats för att återigen eller för första gången få kontakt med arbetslivet. Idag är det svårt att finna lämpliga praktikplatser där det finns tillgång till handledare, som i inledningsfasen kan lägga en stor del av sin tid på att introducera individen i arbetet. För att lösa detta behövs en tidig kontakt med arbetsgivare för att på så sätt kunna matcha ihop den arbetssökande med en lämplig arbetsgivare.

För de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden behövs ibland ett strategiombyte fokus ska vara arbete för alla. Det är viktigt att arbeta med motivationshöjande insatser då det efter en lång tids utanförskap kan vara svårt att tänka arbete.
Nääs slott
August Abrahamsons stiftelse på Nääs slott har som mål att återskapa slottsmiljön sådan den såg ut för 100 år sedan.
Socialpsykiatrin i Lerum har samarbetsavtal med August Abrahamsons stiftelse på Nääs slott i Lerums kommun. Syftet med samarbetet är att ge arbetssökande och brukare daglig sysselsättning.
Idag skapar socialpsykiatrin praktikplatser inom August Abrahamsons stiftelse och tillhandahåller egen personal som följer med brukaren till praktikplatsen.
Utveckling
Genom uppsökande arbete vill projektet kartlägga företag som har verksamhet som går att koppla samman med August Abrahamsons stiftelse på Nääs slott. Det kan vara företag inom skogsbruk plantage mekanisk verkstad, restaurang café, vandrarhem mfl.
Kartläggningen skall utformas så att svar ges på vilka företag som kan tänka sig att ingå samarbete i syfte att erbjuda praktikplatser till projektets målgrupp samt tillhandahålla egen personal som handledare för deltagarna som erbjuds praktikplats.
Projektet kommer att informera om diagnoser och förhållningssätt till företagen samt stödja deltagaren på vägen ut i egenförsörjning. Projektet kommer att utbilda handledare hos varje företag. Företagen tar fram praktikplatser inom områden där de avser att rekrytera.

Syfte

Syftet med projektet är att
Öka arbetskraftsutbudet i Lerums kommun.
Matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden med arbetsgivare som behöver arbetskraft.
Öka egenförsörjning hos individer med långvarigt behov av offentlig försörjning.
Motivera privata lokala företag till certifiering enligt ISO 14 001 och ISO 9 001:2000 (social certifiering).
Utbilda personal i privata företag till handledare för målgruppen.
Utveckla och testa nya samverkansmodeller för att hitta nya vägar för att individer med arbetshandikapp ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Målsättning

Projektets mål är
Ökad tillväxt i Lerums kommun.
Minskad offentlig försörjning bland Lerums kommuninvånare.
Reguljära anställningar i första hand utan subventioner eller statligt subventionerade anställningar för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Informera om och marknadsföra den dolda arbetskraften.
Skapa forum för möte mellan myndigheter privata lokala näringsidkare och arbetssökande.

Projektets mål är att skapa förutsättningar hos enskilda företag med synonym verksamhet till August Abrahams stiftelse att tillhandahålla praktikplatser som på sikt kan leda till anställning. Projektet ska utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter och det lokala näringslivet. Deltagarna får börja med en praktikperiod på ca 8 veckor på August Abrahams stiftelse i syfte att finna lämpligt arbetsområde. Därefter, utifrån individens önskemål och arbetsmarknadens realism får individen träffa en arbetsgivare som kan ta emot en praktikant och som, om praktiken faller väl ut kan anställa individen. Individen och arbetsgivaren träffas på en intervju och därefter tas beslut om praktik

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Flera deltagare har funktionshinder, som medför nedsatt arbetsförmåga och behöver ett extra stöd för att komma ut i arbete. Funktionshindret kan vara fysiskt, psykiskt, intellektuellt och eller socialmedicinskt. Genom tillgång till flera olika professioner, såsom arbetsterapeut och arbetspsykolog, ska arbetsplatsanpassningen underlättas för dessa individer

Analys och kartläggning av lokaltrafiken i Lerum, uppvakta politiker om utökad flexlinje till Näässlott.
I kontakten med de samverkande parterna främst privata företag, belysa tonvikten av tillgänglighet för personer med funktionshinder, finns hissar, höj och sänkbara arbetsbord.
Med hjälp av frågeformulär, intervjua personal om värdegrunden och dess innebörd med delaktighet,personligt ansvar och olikhet.

Medfinansiärer

  • Sektor Vård omsorg

Kommun

  • Lerum