Logotyp på utskrifter

Kulturkraft Väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKulturKraft Väst, Trygghetsrådet TRS
KontaktpersonHarald Tjelle
E-postharald@kulturkraftvast.se
Telefonnummer0722-40 93 52
Beviljat ESF-stöd15 097 447 kr
Total projektbudget15 097 447 kr
Projektperiod2010-03-15 till 2012-03-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

KKV är ett kompetensutvecklingsprojekt för yrkesverksamma inom kultursektorn. Syftet är att stärka individer och organisationer och förbereda branschen inför en förändrad framtid. Projektet bidrar även till att skapa nya befruktande och utvecklande kontaktytor mellan branschens aktörer.

Bakgrund

Arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom kultursektorn befinner sig i en kraftig omställning. Antalet fasta tjänster minskar kontinuerligt och omvandlas till olika former av visstidsanställningar och korta uppdrag. Samtidigt växer kulturarbetsmarknaden utanför institutionerna. Dels beroende på utvecklingen av nya medier, tekniker och uttryckssätt, dels på att personer som tidigare kunde få en fast anställning i stället har skapat sin egen arbetsmarknad. Den vidgade kulturarbetsmarknaden kännetecknas av att det är en renodlad frilansmarknad där uppdragen i regel har mycket kort varaktighet. De yrkesverksamma har ofta flera uppdragsgivare samtidigt och växlar mellan anställningar och uppdrag.
Att kultursektorn samtidigt har en könssegregerad profil och uppvisar brister vad gäller integration försvårar ytterligare för kvinnor och utomnordiska yrkesverksamma.
Denna förändrade lultursektor medför att den nödvändiga fortlöpande kompetensutvecklingen är satt på undantag. Eftersom en allt större del av arbetet läggs ut på frilansare i form av uppdrag med kort varaktighet har arbets-/uppdragsgivarna allt svårare att ta ansvar för en löpande kompetensutveckling. I en redan hårt slimmad produktionsprocess finns bara utrymme för det nödvändigaste. Konsekvensen blir att de yrkesverksamma själva får bära fullt ansvar för sin kompetensutveckling och yrkesfördjupning. Samtidigt medför utvecklingen att kraven på de yrkesverksammas kompetens ökat, både vad gäller spetskompetens och multikompetenser. Resultatet är en växande spänning och obalans mellan en kulturarbetsmarknad beroende av personer med uppdaterad och aktuell kompetens och de verksammas möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens. Detta är ett strukturellt problem beroende på en accelererande utveckling mot en allt mer fragmentiserad och uppdelad kultursektor. Utmaningen ligger därför i att skapa strukturer som gör det möjligt att möta de konkreta behoven av specialiserad kompetensutveckling när de uppstår. Ett branschövergripande resurscentra för kompetensutveckling och samverkan, där det finns plats för såväl institutioner, branschorganisationer och företag som fria grupper och enskilda kulturutövare, är ett viktigt steg för att lösa de strukturella problemen.
SOCIALFONDSPROGRAMMET OCH REGIONAL UTVECKLING
I det nationella strukturfondsprogrammet 2007-2013 står: Kulturen har betydelse för sysselsättning och entreprenörskap, dynamik, förändringsbenägenhet och rörlighet. Kulturen och upplevelseindustrin bidrar därmed i allt högre grad till Europas tillväxt och sysselsättning. Detta bör beaktas i utarbetandet av de regionala ESF-planerna. Även i tidigare budgetpropositioner (Prop.2007/08, Utg.område 13, arbetsmarknad, 6.5.1 Analys och slutsatser/Europeiska Socialfonden sid 69) poängterar man kulturens roll: Vidare bör kulturens betydelse för bl.a. sysselsättningen beaktas i arbetet med de regionala ESF-planerna. I Regional plan för socialfonden i Västsverige 2007- 2013 kan man läsa under 4.2 Strategier
Erfarenheterna från tidigare utvecklingsarbete pekar på behovet av att förena arbetsgivarnas behov med individernas och Av styrande strategisk betydelse är också satsningar kopplade till utveckling av entreprenörskap, företagande och upplevelsesektorn.
För att kulturen ska kunna bidra till en stärkt tillväxt och sysselsättning samt till en utveckling av upplevelseindustrin som tillväxtområde krävs tillgång till yrkesverksamma med aktuell och relevant spetskompetens. Det krävs också en fristående organisation där företrädare för arbetsgivare och anställda, högskolor och yrkesverksamma, institutioner och fria kulturlivet samt arbetsförmedling och näringsliv möts och tillsammans identifierar behoven och tar fram utbildningar som motsvarar dessa behov.
KONKRETA BEHOV
Vi har undersökt de konkreta behoven av kompetensutveckling och hur man kan komma till rätta med de strukturella problemen. D.v.s. inom vilka områden finns behov av kompetensutveckling samt vilka former och modeller krävs för att tillgodose behoven. I arbetet har vi utgått från enskilda yrkesutövares behov och från de behov och krav regionens kulturinstitutioner, organisationer och andra arbetsgivare har. Projektet omfattar - konstnärliga, tekniska och administrativa yrken - inom scen- ton, film- och tv-området, sammanlagt ca 80 yrken. De yrkesverksamma idag måste tänka som entreprenörer i sin strävan att försörja sig, oavsett om man arbetar som visstidsanställd, via eget företag eller gör egna projekt för försäljning till olika typer av arrangörer, och många av de verksamma har inga verktyg för detta.
SCEN DANS
Utbildning mot karriärväxling p.g.a. låg pensionsålder. Kompetensutveckling inom ljus, ljud och scenteknik för turné för koreografer och dansare. Praktiskt utvecklingsarbete för koreografer. Utbildning i hur man arbetar med video och film, konstnärligt och som marknadsföring.
SCEN TEATER/DRAMATIK
Konstnärligt utvecklingsarbete för skådespelare dramatiker och skådespelare. Fördjupande/breddande workshops för att öka attraktiviteten gentemot arbets- och uppdragsgivare. Kompetens i ledarskap och nya verktyg för att leda gestaltnings-arbete för regissörer. Omvärldskunskap, kunskaper om maktperspektiven och framväxten av nya medier och uttrycksformer för manusförfattare och dramatiker/dramaturger.
TON/MUSIK
Yrkesträning, workshops och andra övningsmöjligheter. Workshops för att utveckla sceniska uttryck för sångare, musikalartister och musiker. Karriärväxling för sångare p.g.a. låg pensionsålder.
KONSTNÄRLIGA UTÖVARE-GENERELLT
Mental träning/utveckling och Workshops i att utveckla rösten/ kroppen som arbetsredskap. Yrkesblandade workshops som utgör mötesplatser och nätverk för jobb. Coachningsinsatser för att hjälpa till att utveckla affärsidéer mot gamla och nya marknader och områden inom hela den kreativa sektorn.
FILM/TV/RÖRLIGA MEDIER/RADIO
Utveckling av nya plattformsöverskridande projekt som stimulans till nya innovativa samarbeten, företagsidéer, affärsutveckling, kreativa allianser och utveckling av berättarformer och organisation. Utbildning i de olika delarna av digital filmproduktion och ny teknik för efterbearbetning både för filmarbetare och för fria filmare. Utbildning i radioteaterproduktion.
KREATÖRER/UPPHOVSMÄN (scenografer, ljussättare, kostymtecknare etc)
Spetskompetensutbildningar inom respektive område. Konstnärliga och tekniska möjligheter med ny teknik. Mötesplatser för ökat utbyte mellan olika genrer för att skapa korsbefruktning och stimulera till utveckling av de olika yrkesområdena.
TEKNIKER/HANTVERKARE
Kurser som ger certifieringar och behörigheter för att möta kraven utifrån ny lagstiftning och EU-anpassning. Kunskaper om den snabba utvecklingen av tekniken och dess möjligheter. Workshops för att möta nya krav på multikompetenser och om nya material och nya tekniker och dess möjligheter inom mask, kostym och rekvisita.
MARKNADSFÖRING/ADMINISTRATION/PROJEKTLEDNING
Mötesplatser och erfarenhetsutbyte. Nya lagar, förordningar och avtal. Tillgänglighet. samt förebyggande hälsoarbete. Ekonomi, finansiering och att arbeta i större samverkansprojekt .Seminarier om utvecklingen av nya medier samt nya tekniker för kommunikation och marknadsföring.
ENTREPRENÖRSKAP FÖR ALLA GRUPPER
Att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i sitt ordinarie verksamhetsområde/yrkesutövande och ökat nätverkande för nya möjligheter inom sina ursprungliga områden och för att kunna vidga sina arbetsfält mot nya marknader och medier. Kunskaper och redskap för att utveckla ett eget företagande. Praktisk kunskap i att driva en firma o verktyg för att utveckla affärsidéer mot nya marknader och områden inom hela den kreativa sektorn.
ÖVERGRIPANDE
Seminarier för alla grupper i att orientera sig på och marknadsföra sig mot en vidgad arbetsmarknad. Verktyg för att kunna arbeta integrerat med frågor kring jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och ett hälsoförebyggande arbete.


Syfte

Att stärka individer och organisationer.
Det övergripande syftet med projektet ryms inom den första projektinriktningen i programområdet "Att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav."

Alla förslag till aktiviteter inom KulturKraft Väst bygger på behov och önskemål formulerade av kulturinstitutioner, branschorganisationer, företag, fria grupper eller enskilda kulturutövare och syftet är att stärka såväl individernas möjligheter på arbetsmarknaden som organisationernas samlade förmåga och kompetens. De syftar också till att skapa mötesplatser och vidgade nätverk för deltagarna, väl så viktigt för verksammas möjligheter till försörjning som utbildning och yrkeskunskap.
Projektet skall verka för ett utökat och fördjupat mångfaldsarbete i alla dess aspekter: kön, etnicitet, ålder, klass, hälsa etc. Genom att delta i de olika aktiviteterna kan individer, oavsett bakgrund, stärkas och på så sätt bli attraktivare på arbetsmarknaden. Processtöd med fakta, checklistor och information för att integrera perspektiven i såväl ledarskap som innehåll kommer att tas fram och ges till alla kursledare och föreläsare.
Projektet skall öka medvetenheten om arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete. Sektorn är till stora delar projektorienterad med korta och osäkra anställningar och arbete under stor tidspress. Man tvingas ta ansvar för såväl den egna arbetsmiljön som den egna kompetensutvecklingen och det medför en strukturell hälsoproblematik. Genom att individer får möjlighet att delta i KulturKraft Västs aktiviteter stärks deras förutsättningar på arbetsmarknaden vilket kan bidra till att förebygga utslitnings- och utbrändhetsproblem. Samtidigt får organisationer, företag och institutioner verktyg för ett förbättrat hälsoförebyggande arbete. I projektet finns workshops som syftar till ett hälsoförebyggande arbete..

SiS Ledningssystem för kompetensförsörjning har definierat kompetens på följande sätt: "Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter". Förmåga = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. Vilja = attityd, engagemang, mod och ansvar. Kunskap = fakta och metoder: att veta. Färdigheter = kunna utföra i praktiken - att göra.
Kompetensutveckling mot en föränderlig arbetsmarknad där det framför allt är den fria marknaden som är basen kräver alla dessa delar.

Yrkesverksamma i kultursektorn är vana att skapa sina egna förutsättningar vad gäller det konstnärliga uttrycket, för det egna skapande, den egna försörjningen och utveckling av verksamheten mot publiken och det omgivande samhället. Då branschen är genomsyrad av entreprenörskap präglas alla aktiviteter inom KulturKraft Väst av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Projektet bidrar genom ett antal aktiviteter till att höja kompetensen och medvetenheten rörande marknad, målgrupp, ekonomi och strategi.
Konst och kulturlivet kan liknas vid samhällets forsknings- och utvecklingsavdelning.
För att ytterligare utveckla entreprenörskapet inom kultursektorn är det samtidigt viktigt att det primära yrkesutövandet inte kommer i skymundan, det är den kunskapen som skall användas i fler miljöer.

Kompetensutvecklingsinsatserna är inriktade mot fem områden utifrån vår förstudie.

1. Verktyg för en ny arbetsmarknad, entreprenörskap och egenföretagande
Syftar till att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt oavsett om man arbetar som frilansanställd eller som frilansande egenföretagare. Det gäller möjligheterna till en affärsmässig utveckling, t.ex. marknadsföring, ekonomi och omvärldsanalys men även coachning och ett ökat nätverkande.
Skall också ge verktyg och strategier för yrkesverksamma, bland annat för att ta makten över sin egen situation och att kunna använda det egna yrkeskunnandet i nya miljöer såsom skola, övrig offentlig sektor och näringslivet utanför filmbranschen. En del är också inriktat på att förmedla kontakter mellan kulturutövare och näringslivsaktörer som kan bana vägen för utövarna och eventuellt utgöra potentiella sponsorer eller samarbetspartners.


2. Daglig träning, fördjupning och breddning av kunskaperna.
Syftar till att ge verksamma daglig träning o en kontinuerlig fördjupning och breddning av kunskaperna i insatser som inte ryms inom arbetsplatsernas ordinarie kompetensutvecklingsinsatser. Branschens struktur gör att många yrkesutövare är ensamma i sitt yrke på arbetsplatsen och därav följer att de enskilda verksamheterna inte kan skapa kurser som är anpassade till individernas behov. Möten i form av kurser där deltagare, såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda, från olika verksamheter träffas vidgar också det nätverk som är livsviktigt för verksamma i branschen. Möten såväl med kursledare som andra deltagare skapar i sig möjligheter till nya visstidskontrakt.


3. Kunskaper om ny teknik, nya format och nya konstnärliga blandformer för att vara attraktiv på såväl den traditionella som den nya arbetsmarknaden.
Syftar till att öka möjligheterna till en vidgad försörjningsbas genom att ge deltagarna kunskap om nya tekniker, medier och format för film och TV samt ljus och ljudteknik inom såväl scen som film/TV och nya program för t.ex. 3D-simulering. Det utvecklas också ständigt nya tekniker och material inom mask, kostym och scenografi. Konstnärliga blandformer kräver kunskap om såväl ny teknik som nya konstnärliga tekniker, kompetensutveckling som ger möjlighet för de yrkesverksamma att ligga i framkant ger ökade möjligheter till arbete.


4. Kunskaper om tillgänglighet, om hur maktperspektiven kan integreras i alla processer och verktyg för att motverka diskriminering på alla plan och arbeta .
Syftar till att ge organisationer, institutioner, företag och individer verktyg, kunskap, förmåga och beredskap att arbeta med strukturfrågor och att ge organisationer, institutioner, företag, och individer verktyg, kunskap och förmåga att ta emot och utnyttja de olika kompetenser som kan finnas hos personer och individer med skiftande bakgrund och erfarenhetshorisont. En av kulturens främsta uppgifter är att ifrågasätta och spegla verkligheten. Upphovsmän och utövare behöver nya verktyg för att utveckla den konstnärliga gestaltningen. Det finns också behov av nya berättelser som beskriver samhällsutvecklingen och utmanar rådande normer och stereotyper.

5. Ledarskapsutveckling vilket är centralt för att bygga stabila och effektiva verksamheter som skapar förutsättningar för ett konstnärligt högstående och nyskapande utbud.
Syftar till att ge arbetsgivare/arbetsledare inom området kompetensutveckling vad gäller ledarskap i stort och speciellt vad gäller tillgänglighet och hur man integrerar jämställdhets- genus- HBTQ- och mångfaldsperspektiven i ledarskap, organisation, utbud och gestaltning. Kunskap om dessa frågor och om hälsoförebyggande arbete kommer i en snar framtid också att vara avgörande för att få arbetsledande tjänster.

Att skapa en långsiktig plattform för kompetensutveckling.
Projektet syftar på sikt till att skapa en varaktig plattform för kompetensutveckling inom kultursektorn. Genom att en samlad kultursektor i regionen står bakom ansökan och att de flesta av dessa verksamheter sedan 2004 drivit en modell där branschen i samverkan arbetar med kompetensutveckling, projekt Trappan som startade som ett Växtkraft Mål 3-projekt med jämställdhetsinriktning, finns förutsättningar för att KulturKraft Väst skall kunna fortsätta att utvecklas även bortom den ESF-finansierade projektperioden. Ett eventuellt genomförande av Kulturkraft Väst med dess specifika inriktning kommer att utgöra ett viktigt komplement till Trappans verksamhet som sedan 2007 haft begränsad verksamhet i huvudsak finansierad av Västra Götalandsregionen som driver frågan om samfinansiering gentemot Statens Kulturråd. De erfarenheter som görs inom KKV under 2010 - 2012 kan i ett senare skede inlemmas i utformningen av Trappans framtida innehåll.

Målsättning

Mätbara projektmål

Kulturkraft Väst har som målsättning att under projektperioden genomföra 113 kurser/aktiviteter med sammanlagt 2086 deltagare från scen-, ton-, film- och TV-området.

De mål som projektets styrgrupp har ställt upp är listade nedan. Dessa mål kommer att följas upp och utvärderas på olika sätt. Dels i samtal med styrgruppen som var och en representerar verksamheter inom branschen, t.ex. arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare. Intervjuer och enkätundersökningar kommer att genomföras. Vår utvärderare kommer att följa upp varje mål och noga dokumentera resultaten. Projektet har många kanaler att sprida dessa resultat i .

Därutöver måste varje deltagande organisation och individ sätta upp sina egna mål för varje enskild aktivitet och resultatet får mätas utifrån respektive verksamhets/deltagares utgångspunkt.

T.ex. kan avdelningschef och medarbetare definiera målet med deltagandet i utvecklings/medarbetarsamtal. Enkäter där man undersöker hur individen klassar betydelsen av aktiviteten för vidgat nätverk, jobbmöjlighet direkt och på sikt, vad man kommer att använda sina nyfunna kunskaper till, om man höjt sin kompetens vad gäller jämställdhets- och genus-frågor o.s.v. kommer att genomföras vid slutet av varje aktivitet. Enkäterna sammanställs och utifrån dessa kan man utläsa på vilket sätt aktiviteterna påverkat individens möjligheter. En uppföljande enkät kommer att göras minst ett halvår efter kursens/workshopens slut för att se om de beräknade effekterna uppstått. Vi räknar med att dokumentationen av enkäterna i efterhand kan ge en bild av vilka effekter insatserna haft, något som blir ett viktigt underlag i arbetet med att bygga den plattform för en kontinuerlig verksamhet som vi hoppas skall vara färdig vid projekttidens slut.

Kulturkraft Väst har följande övergripande mål:

- Att i samarbete med Trappan bygga en kontinuerlig plattform för kompetenshöjande verksamhet för professionellt yrkesverksamma inom scen-ton-, film- och TV-området i regionen.

- Att bidra till att regionens samlade resurser och kompetenser inom kultursektorn stärks och synliggörs.

- Att kompetens inom scen-, ton-, film- och TV-området stannar i regionen.

- Att genom samarbete i styrgruppen, (det stora nätet av samverkande organisationer, institutioner och skolor som samarbetar kring kurser och aktiviteter) bidra till utveckling av branschen.

- Att regionens arbets- och uppdragsgivare får större möjligheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens i regionen.

- Att de deltagande verksamheternas ledning och personal blir bättre rustade att möta en föränderlig framtid.

- Att stärka och utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt inom kultursektorn Detta gäller såväl att öka den individuella kompetensen och förmågan att driva och utveckla ett eget företag som en allmän entreprenörmässig hållning hos både individer och organisationer oavsett anställnings- och organisations-form.

- Att de yrkesverksamma får verktyg för att vidga sin försörjningsbas och att agera mer självständigt i sina yrkesliv.

- Att deltagarna i projektet blir mer attraktiva för tänkbara arbetsgivare genom att de erbjuds såväl fördjupning och breddning av sina grundkunskaper som spetskompetens- utbildning.

- Att erbjuda mötesplatser och skapa kontaktytor som öppnar för nya fruktbara samarbeten med nya arbetsmöjligheter för de deltagande yrkesutövarna.

- Att ge möjlighet för flera yrkesverksamma att vidga sin försörjningsbas genom att de anlitas som kursledare.

- Att bidra till utvecklingen av jämställdhet och mångfald i hela branschen i regionen.

- Att bidra till att uppfylla regionens kulturpolitiska och tillväxtpolitiska mål.

- Att tillsammans med Trappan vara en resurs som bidrar med erfarenhet och kunskap inom kompetensutveckling till branschen i hela landet.

- Att utveckla en modell för kompetensutveckling som kan studeras av och användas av andra branscher.

- Att medborgarna får möjlighet att ta del av ett vitaliserat kulturliv i hela regionen.

- Att sätta fokus på mångfaldsarbetet inom kultursektorn oavsett om det handlar om mångfald gällande kön, etnicitet, ålder, klass, hälsa etc. Utvecklingen av mångfaldsarbetet gäller såväl internt inom de egna organisationerna och branschen som gentemot publiken och det omgivande samhället

Att stärka såväl individer som organisationer och därmed bidra till ett förebyggande hälsoarbete där målsättningen är att minimera risker för både långa och korta sjukskrivningar.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är kopplad till rättigheten för alla kvinnor och män oavsett funktionshinder att kunna ta del av vad samhället har att erbjuda och känna sig som en aktiv medborgare.
Deltagarna i KulturKraft Västs verksamhet är personer yrkesverksamma inom scen, ton, film och tv. När projektledningen tar emot anmälningar till de olika aktiviteterna skickar man ut ett formulär med specificerade frågor rörande eventuell funktionsnedsättning och av vilken art den är. Planeringen av aktiviteten görs sedan utifrån den information som inkommit och den ansvariga kan med vägledning av det välja lämpliga lokaler, ett passande arbetssätt, form av informationsmaterial, göra individuella anpassningar o. dyl. efter de aktuella behoven och ge ett gott bemötande.

Det processtöd KulturKraft Väst erbjuder aktiviteternas pedagoger/föreläsare/ledare kommer bland annat att baseras på Handisams hemsida med teoretiska fakta, information om hur man bygger en tillgänglig verksamhet, goda exempel, tips och råd. Processtödet är tänkt att fungera som ett verktyg för att medvetandegöra ledare och pedagoger för de olika aktiviteterna. Genom det kan okunskap eller omedvetna fördomar förebyggas vid planeringen och genomförandet av de skilda aktiviteterna kan ske på ett hänsynsfullt och tillgängligt sätt.

KulturKraft Västs hemsida ska vara uppbyggd på ett överskådligt sätt och ha en tydlig struktur och layout som ger god läsbarhet och ha grundläggande information om verksamheten i alternativa format och på ett lättläst språk.

I KulturKraft Västs aktiviteter ingår workshops på temat tillgänglighet. Genom föreläsningar om tillgängliga arbetsplatser och tillgänglighet i publik verksamhet kan kunskapsnivån höjas och förutsättningarna för tillgängliga verksamheter inom kulturbranschen förbättras. I programmet finns både orienterande seminarium och fördjupande workshops dels hur man arbetar för publik tillgänglighet men också vilka kunskaper och insikter som krävs för att vidga sin försörjningsbas genom att arbeta mot omsorgen. I detta arbete kommer vi bland annat att dra nytta av den erfarenhet som Göteborgs Stadsteater gjort under sitt fleråriga tillgänglighetsprojekt "På vid gavel"

Kulturkraft Väst kommer att hyra in sig i ett kontorslandskap där det finns såväl rullstolsramp som hiss och där man utan hinder kan ta sig fram.

Jämställdhetsintegrering

Hur skall Kulturkraft Väst arbeta för jämställdhetsintegrering i projektets delar och i kulturlivet i stort.
- Genom att både kvinnor och män anställs för att genomföra projektet.

- Genom att ha en så jämn könsfördelning som möjligt vid val av pedagoger för projektets olika aktiviteter samt vid val av deltagare till de skilda seminarierna/kurserna/workshoparna etc.

- Genom att lyfta upp jämställdhetsintegrering på dagordningen när vi anlitar pedagoger till de skilda aktiviteterna.

- Genom att utforma kontrakten med pedagogerna så att det framgår att verksamheten ska vara jämställdhetsintegrerad och att det åligger dem att via processtöd, information, samtal och självreflektion dra slutsatser av hur det påverkar det ämne de undervisar i. Jämställdhets - och genusperspektiven skall vara integrerade i såväl ledarskap som innehåll.

- Genom att erbjuda processtöd till pedagogerna som verktyg för jämställdhetsintegrering i form av en databaserad utbildning, faktablad, samtal och checklistor.

- Genom att den aktivitetsansvarige följer upp arbetet vid genomförandet av de enskilda aktiviteterna med hänsyn till jämställdhets- och genusfrågor.

- Genom att ha uppföljande samtal och skriftlig utvärdering efter aktiviteterna kring hur jämställdhetsintegreringen fungerat.

- Genom extern utvärdering av projektets arbete.
- Genom att samla och lyfta fram goda exempel och sprida information om dessa till andra.

- Genom att informera om organisationer som arbetar för jämställdhet och genusmedvetenhet inom branschen.

- Genom att ta tillvara de erfarenheter som styrgruppen gjort i arbetet med projekt Trappan. T.ex. uppdatera och komplettera den handledning för kursledare som en genusvetare som följt Trappans verksamhet tagit fram i samarbete med Trappan.

- Genom aktiviteter som i sig syftar till att höja medvetenheten om jämställdhets- och genus- perspektiven. T.ex Temadagar om mångfald, Ledarskapsprogram för kvinnor i tekniska yrken, Kompetensutveckling för regissörer i "Att gestalta kön", för att därmed möjliggöra en mera genusmedveten gestaltningskonst.

- Manusworkshop med temat "Kvinnliga subjekt inom film och scen" i syfte att skapa nya berättelser för scen, film och tv med möjlighet till fler, större och intressantare kvinnoporträtt. Workshop i hur maktperspektiven kan påverka arbetet med rummet, kostymen och maskenTransnationellt samarbete

Vi har inga konkreta planer för några utvecklade transnationella aktiviteter. Under förundersökningen hade vi dock kontakter med ett projekt i Danmark som heter ArtLab och som bedriver en liknande kompetensutvecklande verksamhet. Dessa kontakter är naturligtvis intressanta att vårda och utveckla för att se om det i framtiden finns möjligheter för ett mer utvecklat samarbete. Vi planerar också att ta kontakt med de Skådespelar- och Dans-allianser som snart kommer att bildas i Norge inspirerat av de svenska allianserna. Genom de konstnärliga högskolor som ingår i ledningsgruppen och även genom samarbete med Dramatiska Institutet kommer Kulturkraft Väst att ha möjlighet till kontakter med verksamheter i hela Europa som verkar på vårt område. Vi kommer också att anlita internationellt verksamma pedagoger. Flera av institutionerna i styrgruppen samarbetar med teatrar i andra länder och därigenom finns möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra verksamheter och projekt som kan befrukta Kulturkraft Västs arbete.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedling kultur väst
 • Borås stadsbibliotek
 • Danscentrum Väst
 • KULTUR OCH NÄRINGSLIV, K & N S
 • Trygghetsrådet TRS (Kollektivavtalsstiftelsen Trygghets i Samverkan)

Deltagande aktörer

 • Borås stadsbibliotek
 • Danscentrum Väst
 • KULTUR OCH NÄRINGSLIV, K & N S

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö