Logotyp på utskrifter

KulturKraft Väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTrygghetsrådet TRS (Kollektivavtalsstiftelsen Trygghets i Samverkan)
KontaktpersonMaja Hammarén
E-postmaja.hammaren@trs.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd470 968 kr
Total projektbudget470 968 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Intressenterna vill skapa underlag för ett branschstyrt kompetensutvecklingsprojekt inom scen, ton, film och TV med TRS som huvudman, för en kontinuerlig och varaktig verksamhet i Väst med inriktning på professionellt yrkesverksamma, med inriktning på nya arbetsmarknader, jämställdhet och mångfald.

Bakgrund

Kompetensutveckling inom scen-, ton- film- och TV-området är av strukturella skäl eftersatt, med följd att de professionellt yrkesverksamma på området har svårt att utvecklas i takt med arbetslivets krav med nya konstnärliga blandformer, en mycket snabb teknikutveckling och en arbetsmarknad med huvudsakligen korta uppdrag vare sig man arbetar som löntagare eller egen företagare. Branschen kännetecknas också av att de olika verksamheterna på området inte har något formaliserat samarbete. Något som krävs för att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning inom branschen vilket är av vital betydelse för dess utveckling. Det tänkta projektet är ett fleraktörsprojekt i den meningen att företrädare för ledningarna av hela branschen i Västsverige står bakom ansökan: Regionens scenkonstinstitutioner, Arbetsförmedlingen Kultur, Högskolan för scen och musik, Filmhögskolan, centrumbildningar, Film i Väst och SVT Drama samt Teaterförbundet och med Trygghetsrådet TRS som huvudman. Aktörerna avser att undersöka hur kompetensförsörjningen bäst skall organiseras för att möta de vid varje tidpunkt uppkomna behoven av kompetensutveckling. För att individerna, som är anställda i verksamheterna eller utgör potentiell arbetskraft och eller driver egna företag på området, skall stanna kvar i Västsverige, upprätthålla och framför allt fördjupa och bredda sin kompetens för att möta de ständigt förändrade kraven på arbetsmarknaden.
EN BRANSCH I OMVANDLING.
Arbetsmarknaden för de yrkesverksamma på scen-, ton-, film och TV-området har under de senaste decennierna präglats av en genomgripande omställning. Den institutionella arbetsmarknaden är utsatt för stark ekonomisk press samtidigt som det sker en förskjutning från tillsvidareanställningar till olika former av visstidsanställningar. Många på området försörjer sig genom att växla mellan att ta uppdrag via eget företag eller som vara visstidsanställd, många arbetsgivare godkänner inte anställning på firma.
Det finns därigenom en växande spänning mellan en kulturarbetsmarknad, som är starkt beroende av väl rustade personer med en aktuell kompetens, och de yrkesverksammas möjligheter att utvecklas och bredda sin kompetens. De yrkesverksamma idag måste tänka som entreprenörer i sin strävan att försörja sig, oavsett om man arbetar som visstidsanställd, via eget företag eller gör egna projekt för försäljning till olika typer av arrangörer, och många av de verksamma har inga verktyg för detta. SiS Ledningssystem för kompetensförsörjning har definierat kompetens på följande sätt: Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Förmåga=erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. Vilja =attityd, engagemang, mod och ansvar. Kunskap=fakta och metoder, att veta. Färdigheter=kunna utföra i praktiken - att göra. Kompetensutveckling mot en föränderlig arbetsmarknad där det framför allt är den fria marknaden som är basen kräver alla dessa delar. Förprojekteringen skall leda till en idé om organisation och inriktning av en verksamhet i linje med denna svenska standard framtagen av SiS. Nödvändigt är också att verksamheter samverkar och att mötesplatser skapas för individerna då ett brett nätverk är väl så viktigt för att få arbete som kompetens. Arbetsmarknaden har stor potential att vidgas, inte minst vad gäller att utveckla entreprenörskap. De verksamma på området tenderar idag att se institutioner och fria grupper som den stora försörjningsmöjligheten, fast den stora arbetsmarknaden idag ligger på film och TV-området och inom olika industrier som växer fram i takt med nya tekniska innovationer. Som exempel kan nämnas att det som tills bara för några år sedan var talböcker för synskadade för utlån via bibliotek och hjälpmedelscentraler vuxit till en stor industri. Ljudböcker finns nu i var och varannan bokhylla och bil. Den koppling som idag görs mellan näringsliv och kultur har ännu inte fått genomslag hos de yrkesverksamma.
Till det kan sägas att konsumenternas köpkraft ökar, vilket gynnar tillväxten av bl.a. kulturella tjänster, därmed förväntas en ökning av arbetstillfällena inom kulturområdet samtidigt som bristen på en kompetensförsörjningsverksamhet som kontinuerligt kan följa utvecklingen och täcka de uppkomna behoven inom såväl det konstnärliga som det tekniska fältet är stor.
De västsvenska regionerna har en gemensam syn både på kulturen som en av de viktiga förutsättningarna för regional tillväxt och utveckling. Västra Götalandsregionen arbetar med ett antal nya utvecklingsprogram som är kopplade till kulturområdet: Handlingsprogram för Barn och Unga, Livslångt lärande, Maritima o industriella kulturlivet, Kultur och Näringsliv samt Natur och Kulturturism. Dessa prioriteringar innebär att det skapas kontaktytor inom nya sektorer för kulturverksamheterna, vilket bl.a. kräver ny kompetens och förmåga till utveckling hos utövarna. Även Region Halland har förväntningar på att kulturens aktörer skall kunna bidra aktivt till utvecklingsprocessen, och fokuserar på utvecklingsområdena: Kultur som drivkraft, Kultur som attraktionskraft, Tillgängliga mötesplatser och skaparkraft och att förnya kulturlivet och förbättra yrkesverksamma kulturarbetares möjligheter att bo och verka i Halland. Dessa åtgärder och processer kräver en kultursektor som genom bl.a. Kulturkraft Väst får högre och bredare kompetens
Styrgruppens ser att intentionerna av förprojekteringen väl svara mot regionernas
uppställda kulturpolitiska mål och kraven på kompetensförsörjning till de kreativa näringarna.
Regionens institutioner och ideella marknad i form av fria grupper och föreningar samt alla befintliga och uppväxande företag i upplevelseindustrin utgör basen för de kreativa näringarna. Till de som utgör styrgrupp för denna ansökan bör i en genomförandefas även näringslivet kopplas. En fristående verksamhet som den som denna förprojektering syftar till, med företrädare från hela branschen, kan följa utvecklingen, utforma och uppfinna adekvata kurser och även samarbeta med högskolorna på området. Idag saknas utbildningsanordnare inriktade på området. De som finns är främst sådana som erbjuder kurser i att hantera tekniska uppfinningar som man samtidigt vill sälja. Högskolor säljer ibland uppdragsutbildningar men dessa kan endast köpas av större företag. En verksam med enskild firma kan inte köpa platser och de låga ersättningarna på området ger vare sig visstidsanställda eller egenföretagare utrymme för att köpa sin utbildning, och om så skulle vara fallet finns inget utbud.
Arbetsmarknaden på scen-, ton-, film- och TV-området är könssegregerad och villkoren för kvinnor och män skiljer sig vad gäller anställningsform, längd på anställning och i många fall utvecklande arbetsuppgifter. Attityder som motverkar en etnisk mångfald i verksamheterna och i utbudet är också dokumenterade och behöver åtgärdas i samverkan mellan flera aktörer.
Kommittén för jämställd scenkonst har i sin utredning Plats på scen pekat på att det finns stora brister på scenkonstområdet och även berört behov av utbildning för såväl ledare som anställda om det skall ske en utveckling som motsvarar de politiska målen vad gäller jämställdhet på området och att utbudet analyseras även ur ett genusperspektiv.
TEATERALLIANSEN som verkat sedan 1999 samt Dansalliansen och den nystartade Musikalliansen är alla bildade av parterna på scenkonstområdet och Trygghetsrådet TRS.
Anställningen ger bl.a. möjlighet till kompetensutveckling och verksamheterna finansieras i huvudsak av staten. Allianserna är Stockholmsbaserade och därför finns stora behov av en verksamhet som kan ta tillvara de resurser som finns och vara en regional arrangör av utbildningar för de anställda som är bosatta i Västsverige. Allianserna erbjuder även andra än de anställda att delta i mån av plats.

Syfte

Det övergripande syftet kommer vara att underlätta för sysselsatta i branschen, kvinnor och män, att utvecklas i takt med arbetslivets krav genom att förnya och utveckla sysselsattas kompetens så att den sysselsattes möjligheter stärks för att klara pågående strukturomvandling och dess omställningsbehov mot en arbetsmarknad som står inför nya omständigheter och krav, samt stimulera entreprenörskap, dvs. nya aktörer som kan matcha branschens strukturella generationsskifte. Projektet kommer därmed att stimulera innovativ verksamhet, samverkan, främja strategiskt påverkansarbete och förändra attityder vad gäller entreprenörsperspektiv samt stimulera nya strategier för att bevara arbetstillfällen.. Det är kopplat till det regionala strukturfondsprogrammet och har som syfte att stimulera tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft och till att förändra attityder rörande samtliga diskrimineringsgrunder.
Förprojekteringen kommer leda till en stor strategisk satsning där hela branschen och dess branschdelar står bakom.
Ansökan är väl förankrad hos projektägaren och hos de intressenter som samverkar i styrgruppen för projektet. Dessa kommer att ta ansvar för genomförande och att resultat delges deltagande intressenters verksamheter.
Syftet är att utveckla modeller för kompetensförsörjningen inom scen-, ton-, film- och TV-området med dess speciella struktur med den stora kadern visstidsanställda och det breda spektra av arbetsgivare både nuvarande och, inte minst, potentiella inom näringslivet.
ARBETSMARKNADEN - individer och verksamheter.
Förprojekteringen kommer att undersöka:
-vilka verksamheter som, förutom de som står bakom denna ansökan, kan tänkas ingå i en samverkan kring kompetensförsörjning för området.
-verksamheternas kompetensbehov
-vilka individer som har behov av kompetensutveckling
-vilka delar av näringslivet i regionen som projektet kan samverka med i en genomförandefas.
-näringslivets behov av den kompetens som idag finns på området och vilken kompetens som behövs i framtiden.
-intresset bland de verksamma att bilda företag och utbilda sig i entreprenörskap.
-hur målgruppens behov av återkommande kompetensutveckling skall upprätthållas och fördjupas och hur kompetensen ska breddas bl.a. vad gäller att upptäcka nya arbetsmarknader och hur de verksamma och deras projekt skall marknadsföras inom både gamla och nya marknader.
-hur man kan bygga en struktur för att möta dessa behov i Västsverige.
-på vilket sätt kan de visstidsanställda integreras i projektet och kunna ta del av ett utbud i en genomförandefas.
-vilka behov finns av ledarskapsutveckling.
-vilka behov finns av stöd och vägledning för att utveckla frilansrollen och eller affärsidéer med inriktning mot de kreativa näringarna.
-vilka behov finns av kvalitativa och marknadsanpassade kurser med spets- och breddningskompetens, ett utbud av olika verktyg för de yrkesverksamma som idag inte finns i regionen.
-hur kursutbudet mot nya marknader och nya medier bör utformas.
-vilka behov finns av coachning.
-vilka behov finns av möjligheter för artister att visa upp sig i form av Showcase eller liknande.
UTVECKLING av det konstnärliga utbudet.
Västra Götalandregionen ska enligt de politiska målen vara ledande nationellt och internationellt på de konstnärliga uttrycksformernas områden och det ska finnas starka och välkända kulturverksamheter av hög kvalitet som ger stolthet och särprägel och medverkar till utveckling och förnyelse inom sina områden.
-Hur skall projektet tillgodose behovet av fördjupning och breddning av kompetensen hos den enskilde professionellt yrkesverksamma.
Nya konstnärliga blandformer utvecklas och nya konstnärliga ledare och upphovsmän (regissörer, koreografer, scenografer, kompositörer o.s.v.) söker konstnärliga utmaningar som ställer krav på de utövare som skall medverka i arbetet.
-Hur skall dessa ständigt nya krav från arbetsmarknaden gentemot individen motsvaras av adekvat kompetensutveckling.
Scenkonsten är i ständig förändring och ny kompetens behövs också för att locka och möta nya publikgrupper, t.ex. finns en publik som har utomnordisk bakgrund men som sällan erbjuds berättelser och karaktärer som man kan identifiera sig med i utbudet.
-Hur kan man tillvarata och utveckla den kompetens som kreatörer med utbildning från utomnordiska länder har, genom kurser och eventuellt validering.
TEKNISK utveckling.
-Vilka behov finns av certifiering för behörighet och säkerhet.
Film och TV-området och dataspelbranschen expanderar. Nya former och nya arenor ställer nya krav på alla yrkesgrupper. (Drygt 80).
Vilka behov finns av Kompetensutveckling av administrativ och teknisk personal, inklusive alla typer av inspelningspersonal.
-Vilka behov finns av kompetenshöjande insatser riktat mot nya arenor inom film och TV o dataspel m.m.
SAMARBETE-samverkan
-Hur skall samarbete mellan institutioner och frigrupper, arbetsförmedling - arbetsgivare, högskola - yrkesverksamma, institutioner - frigrupper, scenkonst - och film kunna utvecklas och på så sätt bilda nya nätverk för samverkan inom branschen.
I näringslivet finns en stor potentiell arbetsmarknad.
-Hur ser relationen näringsliv - kultur idag och hur kan den utvecklas.
De som arbetar mot den traditionella institutions- och fria gruppmarknaden behöver bredda sig och omställa tankesätt för att kunna ta sig in på de nya marknaderna.
-Vilka behov finns av administrations-, ekonomi-, omvärlds- och marknadsföringskunskap.
-undersöka vilka nätverk för bl.a. företagare inom kreativ sektor som finns och vilka som saknas.
-Hur kan projektet utveckla samverkan med Teater- Dans- och Musikallianserna som idag är helt Stockholmsbaserade.
-Undersök möjligheterna att i en eventuell kommande genomförandefas bilda ett interregionalt projekt tillsammans med projekten som sökt eller skall söka medel för genomförande i Skåne-Blekinge samt Stockholmsregionen.
-Undersök möjligheterna för transnationell samverkan.
GRUNDUTBILDNING - kompetensutveckling och livslångt lärande
-Vilka behov finns av validering av yrken där grundutbildning tidigare inte funnits, gällande de flesta tekniska yrken inom scenkonsten.
-Hur skall projektet samarbeta med forskning inom de konstnärliga fakulteterna.
- Hur skall möjligheter till snabb omställning av befintlig kompetens till bristyrken skapas?
Något som inte kan ske genom de grundutbildningar som finns på området och som nu i och med den s.k. Bolognaprocessen minskat utbildningstiden från 4 år till 3 år för att vara anställningsbar.
REGIONUTVECKLING- kompetenshöjande insatser
-Vilka förutsättningar finns för en styrgrupp med sin unika samverkan att bli ett forum för utveckling av scen-, ton-, film och TV-området i regionen.
-På vilket sätt kan projektet bidra till att de politiska program som finns, eller just nu skrivs, inom de västsvenska regionerna och som har koppling till området uppfylls.
-Kan projektet i en genomförandefas kopplas till Regionalfonden
MAKTPERSPEKTIVEN - scen-, ton-, film- och TV-området
-På vilket sätt kan projektet bidra till utvecklingen av offentliga verksamheters och den fria marknadens utveckling och kunskap vad gäller mångfald, genustänkande, jämställdhet och till att HBTQ-gruppens möjligheter att synliggöras i utbudet ökar.
-Hur kan perspektiven integreras i en verksamhet i genomförandefasen, förprojekteringen skall leda fram till en handlingsplan för hur det arbetet skall bedrivas
-Vad krävs för att motsvara kraven i lagen om tillgänglighet som träder i kraft 2010
-Vilken plats ges människor med funktionshinder i utbudet.
INTERREGIONAL och transnationell samverkan.
-Kan projektet ingå i en interregional samverkan med liknande projekt i Sverige.
-Hur kan projektet samverka med liknande verksamheter på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att ta fram underlag för en ansökan om genomförande som syftar till att skapa ett centra för utveckling av scen-, ton-, film och TV-området i Västsverige, där kompetensutveckling av yrkesverksamma inom området utgör kärnverksamhet.
Att bilda en styrgrupp med representanter från hela området, inklusive Arbetsförmedlingen Kultur och högskolor på området.
Att bilda en referensgrupp av yrkesverksamma på området.
Att det vid projektet slut skall det finnas förslag till ett centra för samverkan och kompetensutveckling som ger förutsättningar för de yrkesverksamma att kunna verka lokalt på sitt ursprungliga yrkesområde, men även att vidga sitt arbetsfält genom att ges förutsättningar att kunna verka som entreprenörer och mot nya marknader och medier. Därigenom kan man skapa fler och nya arbetstillfällen där de yrkesverksammas kompetenser kan bidra. Det skall finnas förslag till en verksamhet som kontinuerligt identifierar såväl arbetsgivarnas behov av kompetens som de yrkesverksamma behov av nya redskap för att ta eget ansvar för sin yrkesverksamhet och försörjning. Det skall finnas förslag till utbud av kurser som erbjuder fördjupning och breddning av kompetensen samt för validering för professionellt yrkesverksamma inom området. Det skall finnas en samverkan mellan verksamheter och organisationer på området som kan erbjuda en kompetensförsörjning som motsvarar behoven på arbetsmarknaden. Verksamheten skall ha kompetens att snabbt identifiera behov av utbildning p.g.a. omställning och verktyg för att skapa kurser som motsvarar dessa behov. Integrerat i verksamheten skall finnas metoder för att arbeta med alla maktperspektiven och all verksamhet skall motsvara kraven på tillgänglighet. Den föreslagna verksamheten skall ha förutsättningar att utgöra en viktig del i de Västsvenska regionernas infrastruktur för kulturlivet och för att bidra till målen om tillväxt samt till att de kulturpolitiska målen uppfylls. I den tänkta verksamheten skall finnas förutsättningar för att utarbeta förslag till en kontinuerlig och varaktig kompetenshöjande verksamhet för professionellt yrkesverksamma inom scen-, ton-, film och TV-området i Västsverige.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det skall inte finnas några hinder för den som är funktionshindrad att söka arbetet som utredare eller att delta i någon av de sammankomster som anordnas under förprojekteringen. Lokaler och utrustning som används skall vara utformade så att de motsvarar tillgänglighetskraven. Den person som genomför utredningen samt styrgrupp kommer att utbildas i frågan.

Transnationellt samarbete

Frågan om kompetensutveckling för scen-, och framför allt, media -området är en aktuell fråga inom den sociala dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom EU. Här ser vi nu och i ett framtida eventuellt interregionalt samverkansprojekt inom scen-, ton-, film- och TV-området, en möjlighet att bidra till det samtalet. Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att få en bild av hur utländska utbildningar svarar mot svenska på scen-, ton-, film- och TV-området i syfte att genomföra validering. Dels för att bättre kunna tillvarata och utveckla de kompetenser som finns och som har utbildningar från andra länder. Ett samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder ger en möjlighet till ömsesidigt kunskaps och erfarenhetsutbyte samt utbyte av pedagoger. Här finns t.ex. hos Högskolan för scen och musik ett påbörjat arbete att ta del av och delta i.
Att öppna vägarna internationellt ger också större möjligheter för de yrkesverksamma att erövra nya arbetsmarknader.
EU är en självklar arbetsmarknad för många i målgruppen. Därför är det av vikt att knyta kontakt med närbesläktade projekt över gränserna. Verksamheter som redan finns är Artlab i Köpenhamn (en verksamhet som bedrivs av det danska musikerförbundet), Leonardo (europeiskt program för utbildning inom teaterteknik) och TTTS Scandinavia (nordisk sammanslutning för att diskutera kompetensutveckling för teatertekniker). Dessa är parter som kommer att kontaktas.
Därmed kommer ett kunskapsutbyte till stånd som bidrar till att utveckla branschen utifrån den omställning som sker på den svenska arbetsmarknaden. Upplevelseindustrin med dess olika delar har en internationell arbetsmarknad, därför bör i ett senare skede även samarbete med fler länder undersökas.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö