Logotyp på utskrifter

Kultur till blommande ålderdom

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonKatja Knuutinen
E-postkatja.knuutinen@grkom.se
Telefonnummer031-3355401
Beviljat ESF-stöd287 738 kr
Total projektbudget411 488 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Samverkan mellan GR-kommuners äldreomsorg och AF Kultur för att analysera förutsättningar för hur arbetslösa kulturarbetare kan beredas praktik och arbeta med kultur ur ett hälsofrämjande perspektiv inom kommunal äldreomsorg.

Bakgrund

Kulturarbetare är en grupp som till viss del finns utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är också en yrkesgrupp som karaktäriseras av hög arbetslöshet och låga inkomster.

Till förra ansökningsomgången inlämnades en genomförandeansökan till programområde 1, Blommande ålderdom, kompetensutveckling och inspiration inom kulturområdet för anställda inom äldreomsorgen.
Ambitionen är att genomföra Blommande ålderdom och Kultur till Blommande ålderdom i två samverkande delar. Detta är en förprojekteringsansökan till programområde 2, som riktar sig till kulturarbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som erbjuds kompetensutveckling och praktik inom projektet vilket kan leda till ökad möjlighet till anställning inom äldreomsorgen.


Enligt Arbetsförmedlingen Kulturs egen arbetsmarknadsprognos i sin sektor som innefattar journalister, konstnärer, skådespelare och musiker, blir det mot slutet av 2008 en dämpad efterfrågan på kulturtjänster och det kommer att medföra ett ökat antal arbetssökande och ökad arbetslöshet. (Arbetsmarknadsprognos för Kulturarbetsmarknaden 2008 och 2009, Arbetsförmedlingen)

Ett problem för personer utan arbete i kultursektorn är att det saknas arbetsmarknadspolitiska redskap som direkt är anpassade till kulturarbetsmarknadens specifika förhållanden. Resultatet av detta blir att en successivt stigande andel av kulturarbetskraften förs över till jobb- och utvecklingsgarantin de närmaste åren. Kvinnorna har högre arbetslöshet än män, och det är också vanligare med deltidsarbetslösa och timanställda kvinnor. Vidare har fler kvinnor än män tillfälliga anställningar. I analysen av utvecklingen av inskrivna arbetssökande inom Arbetsförmedlingen Kultur har det framkommit tre grupper som har särskilda svårigheter att snabbt finna ett arbete. De grupperna är funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, utlandsfödda samt arbetslösa 50-64 år. (Arbetsmarknadsprognos för Kulturarbetsmarknaden 2008 och 2009, Arbetsförmedlingen). Vi ser att dessa grupper stämmer väl överens med med Socialfondens utlysning 4 för förprojektering i PO2 i Västsverige.

Samtidigt är de flesta kulturarbetare välutbildade och besitter en kompetens som samhället kan ha glädje och nytta av i skilda sammanhang. Många kulturarbetare skulle kunna kombinera sin konstnärliga verksamhet med annan verksamhet. Det är viktigt att finna former för att erbjuda kulturarbetare tillgång till sektorer inom arbetsmarknaden där de normalt inte anlitas.
En sådan sektor är äldreomsorgen. Det är en verksamhet som befinner sig i stark omvandling.
Nya krav på kvalitet och innehåll kommer att formuleras och fokus förskjutas från ett rent vårdperspektiv till ett synsätt som har fokus på individens behov och som strävar mot högsta möjliga livskvalitet för de äldre.

I framtagandet av genomförandeansökan till programområde 1, Blommande ålderdom, kompetensutveckling och inspiration inom kulturområdet för anställda inom äldreomsorgen, framkom möjlighet för de deltagande kommunerna/stadsdelarna att erbjuda arbetslösa kulturarbetare praktik och eventuellt i en framtid någon form av anställning. Inom Göteborgs Stad har det för personal inom äldreomsorgen genomförts utbildning om kulturens betydelse för äldres hälsa i utbildningssatsningen Knopp och kropp. Det har framkommit intresse om att fortsätta arbeta med kulturarbetare från de medverkande i denna utbildning utifrån förståelsen av sambandet mellan äldres hälsa och kultur.
Kommunerna och stadsdelarna åtar sig att i samverkan med Arbetsförmedlingen Kultur bereda möjlighet för kulturarbetare att arbeta inom äldreomsorg med kultur.
Denna förankring är gjord och nu skall matchning och utförande analyseras i förprojekteringen.

Kulturarbetarnas ofta höga kulturella och konstnärliga kompetens kan kompletteras med kunskap om hur annan verksamhet fungerar. De behöver genomgå en kompetensutveckling för att förberedas för en verksamhet inom äldreomsorgen. Den bör ha inriktning på hur äldreomsorgen fungerar idag, kunskap om regelverk men också en orientering i geriatrik samt kunskap om åldersrelaterade sjukdomar som
t.ex demens och Parkinson.
Förstudien kommer att leda fram till hur en sådan utbildning kan organiseras och vilket specifikt innehåll och upplägg den ska ha.

Omfattande och tvärvetenskaplig forskning omkring ett tydligt samband mellan kultur, hälsa och åldrande har sedan lång tid bedrivits både i Sverige och internationellt. Forskarna är överens om att meningsfullhet och gemenskap bör ha högsta prioritet i äldreomsorgen, då detta ger en upplevd hälsa, både fysiskt och psykiskt. Att kulturupplevelser har betydelse för hälsan är etablerat i forskning.
Som t.ex.
Peter Westlund, Socialt synsätt, Antonvosky inte Maslow
Bo Eneroth, Att vara till, om äldreomsorg som tillvaro. Barfotahandledare
Lars Tornstam, Åldrandets socialpsykologi

Ett exempel på arbete med personalutveckling och att stärka ett kreativt klimat på arbetsplatser är Skådebanans (VGR, Kultur och Arbetsliv) projekt med Genklang i Vara kommun, där nio stycken konstnärer har funnits på plats på nio av kommunens arbetsenheter under ett år. Detta projekt har visat goda resultat både när det gäller arbetsklimat och lägre sjukfrånvaro. Vi vill använda oss av dessa goda exempel och gå ett steg vidare i detta projekt och även se möjligheterna för kulturarbetarens/konstnärens kompetensutveckling, i detta fallet inom äldreomsorg.

För att integrera kunskap om kultur och kulturarbetarens situation på arbetsmarknaden och samtidigt ge projektet ytterligare kulturkompetens anställs en arbetslös kulturarbetare med särskilt anställningsstöd som assisterande projektledare på deltid under förprojekteringen.


Syfte

Att gemensamt genomföra en analys av behov och möjligheter för att:

- kommunernas äldreomsorg ska kunna ta emot arbetslösa kulturarbetare.

- långtidsarbetslösa kulturarbetare skall kunna praktisera inom kommunens äldreomsorg med kultur.

- kommunernas äldreomsorg ska arbeta med kultur för att skapa meningsfullhet och förebygga äldres hälsa.

Målsättning

Att få en djupare kunskap och förståelse för deltagarna om kulturens betydelse för de äldres hälsa.

Att analysera förutsättningar för hur långtidsarbetslösa kulturarbetare med funktionshinder eller med etnisk bakgrund eller sökande från jobb och utvecklingsgarantin kan beredas praktik inom äldreomsorgen.

Att kartlägga behovet av kompetensutveckling inom vård och omsorg för arbetslösa kulturarbetare.

Att analysera hur kompetensutveckling om kultur för personal inom äldreomsorg (blommande ålderdom PO1) och arbetslösa kulturarbetare i vården kan sammanlänkas.

Att detta leder till att en genomförandeansökan skickas in i augusti 2009.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsplatserna som finns inom äldreomsorgen är i regel anpassade för fysiska funktionshinder, eftersom äldre ofta har funktionshinder och vistas där. Detta möjliggör att kulturarbetare med funktionshinder lättare kan vistas där. När det gäller tillgänglig verksamhet skapar vårt processinriktade arbete med kultur nya möjligheter till att bredda synsätten kring attityder och värderingar och detta i sin tur möjliggör inlevelse i andra människors livssituationer.
Vi ska under förprojekteringen också utarbeta en checklista att användas på respektive arbetsplats som hjälper oss att beakta att ingen utestängs från information eller aktiviteter oavsett vilken karaktär funktionshindren har.
Vi gör också under förprojekteringen en SWOT-analys av tillgängligheten för personer med funktionshinder som ligger till grund för genomförandefasen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedling kultur väst
 • Lillekärrs äldreboende och socialkontor
 • Tuve-Säve omsorg och vård
 • Vuxenutbildn. Kungälvs kommun
 • Vård och omsorg
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Öckerö äldreomsorgen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedling kultur väst
 • Lillekärrs äldreboende och socialkontor
 • Tuve-Säve omsorg och vård
 • Vuxenutbildn. Kungälvs kommun
 • Vård och omsorg
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Öckerö äldreomsorgen

Kommun

 • Göteborg
 • Kungälv
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Öckerö