Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kraftsamling - unga till arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonErland Gustafsson
E-posterland.gustafsson@toreboda.se
Telefonnummer0501-16630
Beviljat ESF-stöd10 132 085 kr
Total projektbudget24 569 443 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Kraftsamlings huvudsakliga syfte är att eliminera långtidsarbetslösheten bland ungdomar genom att förstärka och utveckla insatser som leder till att ungdomarna i målgruppen får anställning, rehabilitering, påbörjar en utbildning eller genom praktik och annan näringslivskontakt ökar sina möjligheter att få arbete.

Navet i projektet är ”Mötesplatserna”. I varje kommun startas en Mötesplats enbart avsedd för projektets målgrupper. Varje Mötesplats skall vara en träffpunkt enbart för ungdomar. Där ska ungdomar kunna få råd och stöd, söka jobb/utbildning/information och där ska de ha tillgång till vuxenstöd. Varje ungdom måste ha tillgång till vuxenstöd genom en egen personlig rådgivare/kontaktperson som kan, vill, bryr sig och är tillgänglig.

Genom rådgivarna kommer varje ungdom hos Kraftsamling få hjälpa att välja väg. Här erbjuds utbildning, praktik, ”prova- på” -platser eller en kombination av utbildning och arbetsträning.

Bakgrund

Arbetslösheten för ungdomar 16-24 år i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) är bland de högsta i landet. Sammantaget är över 850 personer från dessa kommuner inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Av dessa har ca 190 personer timanställningar eller tillfälliga arbeten. Ca 50 personer är av olika skäl förhindrade att söka arbete.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för augusti 2011 var andelen arbetslösa unga män och kvinnor 18-24 år 15,6 % för Mariestads kommun, 20,4% för Töreboda kommun och 17,6% för Gullspångs kommun. För riket är andelen 10,1% och för Västra Götaland län 10,0%.

Detta betyder i faktiska tal att 577 personer var öppet arbetslösa eller i s.k. program med aktivitetestöd. Av alla dessa är 124 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) vilket innebär att de har varit arbetslösa 18 – 33 månader. Enstaka personer ännu längre. Fördelat på respektive kommun är antalet:

Mariestad Töreboda Gullpång MTG

Öppet arbetslösa och i program 331 169 77 577
Antal personer
varav kvinnor 151 90 35 276
varav män 180 79 42 301
varav inskrivna i JOB 62 40 19 121

Till ovanstående ska läggas de ungdomar som inte har gymnasiebehörighet och som är hänvisade till IV-programmet samt de ungdomar med försörjningsstöd som är inskrivna vid AME eller annan kommunal verksamhet och som i många fall inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Sammantaget uppgår denna grupp av 16-24 åringar till ca 150 personer i MTG-kommunerna.

Totalt kan vi därmed konstatera att ca 1000 ungdomar i MTG-kommunerna saknar fast anknytning till arbetsmarknaden. Många av dessa unga har aldrig någonsin haft kontakt med arbetsmarknaden. Att den enskilde då kan tillskansa sig en destruktiv självbild är en uppenbar risk och stort stöd behövs för att han/hon ska få självkännedom, struktur och motivation. Arbetsförmedlingens handläggare har idag så många ”kunder” att de inte hinner ge var och en det personliga stöd som skulle behövas.

Många av dessa ungdomar står inte bara långt från arbetsmarknaden, de kommer också allt längre från social gemenskap med andra ungdomar.

Det behövs personlig rådgivning och coachning med hög intensitet så att den enskilde, inklusive de som står längst från arbetsmarknaden, kan börja tro på sin egen förmåga att bli självförsörjande. Det behövs vuxenstöd och lärande om samhällets krav och möjligheter. Det behövs lärande om arbetslivets villkor, fler praktikplatser och fler möjligheter för osäkra ungdomar att ”känna sig” för genom prova-på platser. Det finns all anledning att i samverkan med skola och näringsliv mer målinriktat fånga upp dessa ungdomar för att öka förutsättningarna för dem att få en anställning eller påverka dem till att fortsätta sina studier.

För att kunna erbjuda dessa möjligheter, bryta utanförskapet och minska bidragsberoendet för dessa utsatta ungdomar behövs nya arbets- och samverkansformer kommuner emellan och mellan kommuner, Arbetsförmedling och näringsliv. I ett område som MTG, med en relativt begränsad arbetsmarknad och ett geografiskt spritt näringsliv, möjliggör ett kommunövergripande samarbete att såväl effektivare arbetsformer som bättre lösningar för den enskilde kan uppnås.

I dagsläget vet vi heller inte vilka resurser som staten kommer att satsa de kommande åren. Snabba omkastningar och omprioriteringar av Arbetsförmedlingens resurser är vanligt och en annalkande lågkonjunktur riskerar att försämra de ungas situation ytterligare.

För att säkerställa ett kvalitativt och kvantitativt stöd till dessa ungdomar behövs resursförstärkning och nya arbetssätt. Situationen för de berörda ungdomarna i norra Skaraborg är så allvarlig att de riskerar att för lång tid, kanske aldrig, kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Detta utgör ett allvarligt hot, inte bara mot den enskilde ungdomen utan i förlängningen mot hela samhällsstrukturen i norra Skaraborg. Detta projekt avser att väsentligen motverka denna utveckling.


Mobiliseringsfas

Under mobiliseringsfasen kommer detaljplanering, förberedande personalrekrytering, förfrågningar gällande utrustning samt avtalsförhandlingar med samarbetspartner att genomföras. Målet är att minimera tiden från genomförandebeslut till verkställighet.

En analys av vilka introduktionsutbildningar och vilken arbetsträning som projektet skall arrangera kommer att genomföras. Analysen skall också utgöra underlag för rådgivning och planering av utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen samt vilket behov näringslivet har av utbildad arbetskraft de närmaste åren.

För att erbjuda ungdomar rätt stöd, kvalitativt och kvantitativt, planerar projektet starta ”Mötesplatser” i varje kommun avsedda för enbart för ungdomar i den aktuella åldersgruppen. Här finns vuxenstöd, tillgång till dataarbetsplatser och ett ”infocenter” med samhällsinformation, information om utbildningar, etc. Mötesplatserna skall vara en träffpunkt för arbetssökande ungdomar där vi även arrangerar aktiviteter av mer social karaktär för att väcka intresse och skapa motivation. Under mobiliseringsfasen ska denna verksamhet planeras i samarbete med anställda ungdomar som i förlängningen tar över som ungdomsvärdar för Mötesplatserna.

Under mobiliseringsfasen utvecklas och planeras också ”Lära för livet-studier” en studieförberedande utbildning baserad på den pedagogik som finns inom folkbildningen.

En kartläggning av andra verksamheter och projekt som arbetar med målgrupperna kommer att göras. Syftet är att efter genomförandebeslut ska en samordning göras med Kraftsamlings verksamhet så att dubbelarbete elimineras, resurser optimeras och rätt åtgärder i rätt miljö erbjuds varje ungdom i målgrupperna.

Under mobiliseringsfasen skall fördjupande kontakter ska tas för identifiering och säkerställande av tillgången på praktik- och ”prova på”- platser hos privata och offentliga arbetsgivare.

Under mobiliseringsfasen kommer samverkanspartnernas engagemang att säkerställas, roller och ansvar tydliggöras samt de i utlysningen uppställda kraven för mobiliseringsfasen och avstämningsrapporten fullföljas.

Målsättning

Projektet syftar långsiktigt till att förhindra social utslagning bland ungdomar på grund av arbetslöshet och stigmatiserad självbild. I förlängningen handlar det också om förtroende för samhället, förhindra utflyttning och minskande befolkningsunderlag samt trygga företag och offentlig förvaltnings kommande personalbehov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder utgör en kategori av målgruppen unga i åldern 16-24 som projektet riktar sig emot. Bland unga som lever i utanförskap, dvs står utanför arbete eller studier är personer med funktionshinder en särskilt utsatt grupp. Genom samordning av kommunala resurser och projektinsatser kommer personer med funktionshinder få tillgång till en arena där målgruppens behov av arbete, sysselsättning, studier eller arbetsinriktad rehabilitering kan tillgodoses.

Varje person kommer att få tillgång till rådgivning och coachning med utgångspunkt i individuell anpassning av insatser. Att varje insats utgår från varje enskild individs behov, önskemål, förutsättningar och förmåga säkras genom att rådgivarna använder en gemensam kartläggningsmodell och att man samverkar om bästa lösning för individen.

Kommunernas arbetsmarknadsenheter erbjuder lokaler anpassade för personer med funktionshinder. Aktiviteterna i projektet görs fysiskt tillgängliga för alla deltagare oavsett funktionshinder.

Information om projektet kommer att spridas via kommunernas hemsida. Hemsidan tillåter besökare att justera kontraster, typsnitt, teckenstorlek, få alternativa texter till länkar och bilder samt teletal. Vid anordnande av utbildningsinsatser kommer HANDISAMs checklista för tillgängliga konferenser att tas i beaktande.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Samordningsförbundet Norra Ska

Kommun

  • Gullspång
  • Mariestad
  • Töreboda