Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kraftfält Gullspång 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLärcentrum, Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonBengt Höög
E-postbengt.hoog@gullspang.se
Telefonnummer0506-36175
Beviljat ESF-stöd92 700 kr
Total projektbudget123 718 kr
Projektperiod2009-01-10 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet sammanför aktörer för att utveckla metod och arbetsprocess för att synliggöra behov av utbildning och möjlighet till yrkesintroduktion för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Projektet arbetar med att förändra attityder till jämställhet hos aktörer som deltar i projektet.

Bakgrund

Gullspångs kommun är en liten kommun i norra Skaraborg vars invänarantal under de senaste åren sjunkit med 13 % och idag är 5425 invånare. Kommunen är uppdelad på två huvudorter, Gullspång och Hova med en relativt jämn fördelning av invånare. Orterna har delvis olika kulturell bakgrund med jordbrukksbygd i Hova och brukssamhälle i Gullspång.Bruket är för länge sedan nedlagt. År 2007 var antal födda barn 40 st vilket är under medel för riket. Nio av de barnen föddes av föräldrar med utländsk bakgrund.

Tio procent av kommunens invånare är i åldern 16-24 år. Antalet 16-19 åringarna är procentuellt lika med övriga riket men sedan sjunker invånarantalet i förhållande till riket i åldersgruppen 20 - 24 år. Den nedåtgående trenden syns sedan även för åldrarna i 25-44 år. Det finns fler män än kvinnor i Gullspång.
Tio procent av kommunens invånare är i åldern 16 - 24 år. Det är ungefär 550 st och av dessa är 70 ungdomar tillskrivna i kommunens uppföljningsskyldighet avseende 16 -19 åringar, som ej har slutfört treårigt gymnasium. Sju procent av 20-24 åringarna i kommunen är arbetslösa enligt SCB:s kommunstatistik från mars 2008.
Sjuk- och aktivitetsersättningar är högre i Gullspång än i riket för övrigt och här får fler kvinnor än män ersättning.
Gullspångs kommun har under flera år tagit emot asylsökannde flyktingar och i kommunen finns ett större antal invånare med utländsk bakgrund. T ex under 2007 inflyttade 114 personer med utländsk härkomst till kommunen.
Sammanboende med barn i kommunen är den grupp som får försörjningsstöd över genomsnittet för riket. Det är dock synligt i statistiken att det i antal är betydligt fler ensamstående män utan barn än kvinnor utan barn som får försörjningsstöd, medan ensamstående kvinnor med barn får stöd i högre grad än ensamastående män med barn.
Utbildningsnivån är låg i Gullspångs kommun, endast 17 % av befolkningen har eftergymnasial utbildning mot 35 % för riket i övrigt.Det vanligaste yrket i kommunen är vård- och omsorg, där 90 procent är kvinnor och flera av dessa kan inte erbjudas heltidsarbete. På andra plats kommer maskinoperatörer och trävaruindustri, där 65 % av de anställda är män. Bilden som framträder är att det finns många i Gullspång som står utanför arbetsmarknaden idag och att det inte finns någon tradition i Gullspång att välja yrkesinritning utanför de traditionella män- och kvinnoyrkena.
I kommunen finns idag ingen statistik för personer med funktionsnedsättning, men socialförvaltningen kommer att prioritera det arbetet under hösten.
Sammanfattningsvis är det så att kommunen har ett högt antal personer, som finns i gränslandet för att befinna sig utanför arbetsmarknaden. Det syns samtidigt som aktörer som försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och företagarföreningar inte har någon gemensam insikt i vilka de här personerna är, vad de kan eller vill med sin framtid. Det är också troligt att de här personerna inte har någon kunskap om sina möjligheter till kompetensutveckling och provapå-verksamhet, för att ta reda på vilka arbeten de har förutsättningar och motivation att arbeta med i framtiden.
Det finns inte heller någon framtagen statistik hos företagen om vilka kompetenser de har behov av inom ett, alternativt fem eller tio år. Det innebär svårigheter för aktörerna att kunna hjälpa företagen med attraktiv personal när behov uppstår. Det är omöjligt att i den här situationen att t ex veta vilka utbildningsinsatser som behövs hos företagen i framtidens Gullspång och vilken möjlighet som finns för samhällets olika aktörer att stödja de elever, kunder, klienter som de är satta att hjälpa.

Inför ansökan av förprojekteringsmedel har vi arbetat med brainstorming och följande frågor har uppstått och som vi vill lägga under PO 2, utlysning 4 under namnet "Kraftfält Gullspång 2" är:

- Vilka är de personer som står utanför arbetsmarknaden?
- Vilka aktörer har ansvaret för vilka grupper?
- Hur kan aktörerna samarbete och hur skapas ett strategiskt gemensamt målarbete för att introducera dessa grupper på arbetsmarknaden?
- Vad är konsekvensen av att vi talar om grupper och inte människor individuellt?
- Hur påverkar vi företagen att anställa personer som idag står utanför arbetsmarknaden?
- Hur får vi människor att våga?
- Om vi inte gör något, vad händer då?

När man analyserar statistik framträder en negativ bild av Gullspångs kommun och möjligheterna för de personer som idag står utanför arbetsmarknaden.Men det finns även fördelar, Gullspångs kommun är litet och informationsvägarna är korta och lätta att finna, vilket torde underlätta för aktörerna att samarbeta.

Vi ser det strategiska arbetet som en process som sträcker sig över tid och som ska genomföras i flera steg. Vi söker här medel i PO 2, utlysning 4 under namnet "Kraftfält Gullspång 2" för att samla aktörer som försäkringskassa, Lärcentrum, arbetsförmedling och socialförvaltningen i kommunen och starta ett samarbete. Vi söker också medel ur PO 1, utlysning 4 under namnet "Kraftfält Gullspång 1 " för att lägga upp en strategi för att kunna kartlägga företagens behov av kompetens.

Båda förprojekteringarna är en del av ett gemensamt övergripande syfte med egna delsyften i förprojekteringarna. Hur arbetet ska utvecklas i den planerade gemensamma genomförandefasen mot det övergripande syftet baseras på resultatet i förprojekteringarna.

I det här arbetet förutsätter den ena förprojekteringsansökanden den andra.

Syfte

Övergripande gemensamt syfte för "Kraftfält Gullspång" är att få en samlad bild över företag i kommunen, kompetensen och kompetensbehovet hos de redan anställda och de personer som befinner sig i och utanför arbetskraften i Gullspång. Det för att kunna möta företagens behov av anställningsbar personal eventuellt efter utbildningsinsatser och yrkesintroduktion. Hjälpa till vid generationsväxlingar för att förhindra nedläggning eller utflyttning av verksamheter samt förändra attityder till företagande och entreprenörskap.

Syfte för förprojekteringen i PO 2 "Kraftfält Gullspång 2"

Arbeta fram en metod och en modell för att analysera och identifiera kompetens och önskan om yrkesinriktining hos de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Grupper som arbetslösa 16 - 24 åringar, långtidssjukskrivna och personer med funktionsnedsättning samt personer med utländsk bakgrund. Metoden ska stödja aktörer som Arbetsförmedling, Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassa, Kommunens socialförvaltning och Lärcentrum att tillgodose de olika gruppernas behov av yrkesintroduktion/provapå-verksamhet, kompetensutveckling och information om eget företagande.

Det gör vi genom att:

1. Kontakta de aktörer som idag har ansvar för de grupper som står utanför arbetsmarknaden och påbörja ett samarbete med dem. Troliga aktörer är arbetsförmedlingen, Lärcentrum, försäkringskassa, företagarföreningar, socialförvaltning och kommunens arbetsmarknadsenhet. Samtliga aktörer ska genom en representant bilda en arbetsgrupp.

2. Ta fram ett arbets/enkätunderlag, som ska användas senare i genomförandeprocessen för att identifiera kompetens och tester för att identifiera möjliga yrkesområden. Underlaget ska se individen och dess möjligheter.

3. Utbilda arbetsgruppen i hur den egna attityden/förhållningssätt till jämställdhet kan påverka det egna beslutsfattandet.

Målsättning

1. En arbetsgrupp ska ha bildats där representanter för samtliga aktörer är representerade (arbetsgruppen är gemensam för PO 1, Kraftfält Gullspång 1 och PO 2, Kaftfält Gullspång 2). Det för att arbeta fram en modell som kan användas som underlag för att få en samlad bild över deltagarens behov och möjlighet att få ett arbete och vilka instser som behövs från aktörerna.

2.Ett arbetsunderlag ska ha skapats där befintlig kompentens, önskan om kompetensutveckling, önskemål om yrkesintroduktioner/provapå-verksamhet, tester om lämplig yrkesinriktning e t c ska antecknas.
Arbetsunderlaget ska granskas av aktörerna och concencus ska nås om dess innehåll.

3. Ett utbildningsseminarium omkring den egna attityden till jämställdhet ska genomföras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lärcentrums lokaler i Gullspång är tillgängliga för personer som är rullstolsburna, det finns hörslingor i vissa av kommunens lokaler och vi har tillgång till hjälpmedel för synskadade.
Lärcentrums personal har erfarenhet av olika funktionsnedsättningar eftersom det ingår i deras grundutbildning. Sommaren 2008 fick samtlig personal en genomgång av den diskrimineringslag som kommer att gälla från den 1 januari 2009.
Några i personalen har personlig erfarenhet av olika funktionsnedsättningar. Övriga funktionsnedsättningar anpassar vi oss till efter behov t ex kan vi ordna rum utan stimuli för personer med asperger och även dövtolk om så skulle behövas.

Medfinansiärer

  • Lärcentrum, Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Gullspång