Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Konkurrenskraft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStädCentralen Träffpunkten AB
KontaktpersonBengt Gunnarsson
E-postbengt.gunnarzzon@telia.com
Telefonnummer031-128960
Beviljat ESF-stöd4 805 589 kr
Total projektbudget4 805 589 kr
Projektperiod2010-05-03 till 2012-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att ge städyrket högre status, genom utbildningsinsatser för städare och arbetsledare.
Deltagarna kommerfrån 23 olika städföretag.

Bakgrund

Alla har i någon mån, privat eller yrkesmässigt en relation till städning.

Projektet fokuserar på den yrkesmässiga delen.
Utav de som arbetar yrkesmässigt med städning, saknar cirka 50 % yrkesutbildning inom området. Vårt projekt vill förbättra utbildningsnivån och statusen för de som har städning som yrke.

Det visar sig att många som arbetar i branschen trivs väldigt bra. Har Du väl börjat i städbranschen, är det många som stannar kvar. Trots att den uppfattas av många som lågstatus och har låga löner.
Det är ändå många i branschen, som är stolta över att åstadkomma ett värdefullt och synligt resultat, som förskönar och bevarar värdefulla ytmaterial.


Komplex bransch - låg utbildningsnivå
Branschen är mycket komplex, då den erbjuder många olika typer av arbeten. Det kan vara kontorsstädning, trappstädning, sanering, fönsterputs, golvvård, hemstädning mm.
För att klara av allt detta, krävs ett stort behov av kunskap.
Denna kunskap finns ej hos alla som arbetar i städbranschen. Många arbetar yrkesmässigt outbildade eller är självlärda. Detta leder ibland till att det uppstår missförstånd mellan kunders förväntan och städarens prestation.
Det finns inte lämpliga utbildningsalternativ för personalen ifråga.

Språk och kultur
Städbranschen är extremt mångkulturell.
Väldigt många med utländsk bakgrund arbetar inom städyrket. Detta medför att det kan uppstå språkliga problem pga att arbetstagarna inte har svenska som modersmål samt att de olika kulturella bakgrunderna kan orsaka missförstånd och ibland konflikter. I ett arbetslag kan finnas städare från många olika kulturer, vilket kan leda till svårigheter till bra samarbete. De kan i vissa fall ha kommit från krigszoner där de tidigare varit fiender. Det kan vara religioner som vissa har svårt att acceptera.
Inom vissa kulturer är det svårt för en man att ta order från en kvinnlig chef. Det ställer höga krav på arbetsledare och personalansvariga.

Yrket har låg status
Statusen att arbeta i städbranschen har alltid varit låg.
Många städare arbetar ofta osynligt, under obekväm arbetstid, nattetid, helger och semesterperioder.
Det finns även en allmän syn på städyrket, att det är okvalificerat. Kan Du inget annat så får Du städa.
Samtidigt driver fortfarande komiker och andra med städkärringen liggandes på knä, med trasa i handen och scharlett på huvudet. Denna bild av yrket motiverar knappast unga tjejer och killar att söka sig till städyrket.
Branschen är i vissa delar extremt kvinnodominerat och i andra delar extremt mansdominerat. Det finns många aspekter på jämnställdhet.
Det finns ett behov att ha fler trappsteg på karriärsstegen, där bättre utbildning, kompetens etc ger högre status och bättre lön.
Det finns ingen gymnasieutbildning eller KY-utbildning i Sverige som ger behörighet till yrket. Däremot bedrivs det sedan många år en motsvarande KY-utbildning i Finland.
Branschen behöver en annan syn från sin omgivning på värdet som städaren utför. Vad händer på en arbetsplats som inte är städad?
Många i städyrket har tyvärr svårt att kommunicera ut budskapet till allmänheten vilket viktgt arbete de utför.
Vem är ambassadör för städyrket ?

Sjukskrivningar och arbetsskador
Städyrket har hög sjukfrånvaro. Både korttid och långtid.
Arbetet är i många fall tungt, kan ge förslitningsskador pga ensidiga rörelser, det kan i vissa fall uppfattas som tråkigt och ger ibland inga utmaningar.
Städaren behöver mer kunskap om ergonomi och friskvård. Dessutom kunskap om vilka ergonomiska hjälpmedel som kan underlätta arbetet. Den sociala kompetensen är viktig, laganda och teambildning är centrala begrepp, för att få en trevlig arbetsplats.
Att försöka finna former för ett mer stimulerande arbete är viktigt.
Som på alla arbetsplatser, finns det personer med någon form av funktionsnedsättning. Det kan vara allt i från astma, allergi, psyiska och fysiska problem. De allra flesta kan, om de får rätta förutsättningarna, göra en fullgod arbetsinsats i yrket.

Miljöfrågor
Miljöbelastningen inom branschen har alltid varit stor.
De senaste 20 åren har dock miljö blivet ett självklart konkurrensmedel.
Miljömärkningar på produkter och certifieringar och diplomeringar finns idag inom mijöområdet.
Städbranschen behöver bättra på sitt rykte att inte vara en miljöbov, genom att beskriva sitt arbetssätt, med miljöriktiga produkter och metoder.
Kunskap behövs hos arbetsledning och städpersonal, på vilket sätt man på bästa sätt kan minska miljöpåverkan med sitt arbete.
Kunskap om miljö kostar pengar.
Miljöanpassade produkter är oftast lite dyrare.
Många av städbolagens kunder,förstår ej värdet av att betala lite mer för en miljöanpassad städning. Detta är ett problem för de bolag som vill arbeta miljömedvetet.

Konkurrensutsatt bransch - okunniga kunder
Branschen präglas av mycket hård konkurrens. Bara i Göteborgsområdet finns det omkring 500 städbolag.
Det avslöjas titt som tätt, att branschen har problem med oseriösa aktörer, som sätter konkurrensen ur spel med ekonomisk brottslighet.
Anbudsförfarandet är ofta mycket komplicerat. Upphandlingarna gäller mycket stora områden och det är endast ett fåtal stora aktörer, som har resurser och komptensen att deltaga i upphandlingsförfarandet. Detta gäller både offentlig och privat verksamhet, priset har oftast en helt avgörande betydelse, detta har lett till att i många fall har anbudsgivarna lämnat oseriöst lågt pris. Tar man inte ut tillräckligt med betalt för sin städtjänst, finns det inga marginaler kvar att utbilda städaren och vidareutveckla braschen. Det behövs fler kunniga kunder som upphandlar städtjänster, särskilt de stora aktörerna behöver se över sitt arbetssätt och ta ett större ansvar för städbranschens utveckling. Både köpare och säljare behöver utbildas, för att uppnå en högre acceptans för kravspecifikationens innehåll.

Vår modell/metod för lösning av problemet
Vi har haft en arbetsgrupp, som under förberedelsetiden utvecklat ett utbildningsförslag, som motsvarar branschen behov och krav.
Vi ger städaren en gedigen grundutbildning i städyrkets alla olika områden.
Utbildningen vi erbjuder städaren heter PRYL+.
I PRYL+ arbetar vi både teoretiskt och praktiskt med deltagarna med städningens grunder.
Utöver detta lyfter vi fram genusperspektivet ur tre olika synvinklar.
- Arbetsuppgifter (män kör städmaskiner, kvinnor utför manuell städning... )
- Anställningsformer ( beting, timavlöning, heltidsanställning )
- Utvecklingsmöjligheter ( att kvinnor lär sig mer teknik och maskinkunskap och män lär sig olika städmetoder )
I utbildningen kommer vi att lyfta fram teknikbaserade arbetsmetoder, maskinkännedom och praktiska övningar med städmaskiner speciellt anpassat för kvinnor.
Utbildningen är anpassad efter individens kompetensnivå, vilket innebär att utbildningstakten är uppdelad i två nivåer.
Rekryteringen sker efter en mall, som utgår från städarens bakgrund.
Denna utbildningsmodell finns ej tillgänglig på marknaden idag.
Denna modell är skräddarsydd, efter individens förutsättningar och gör att alla städare skall känna sig bekväma i sin utbildningsmiljö.

Arbetsledaren behöver också kompetens. Vår metod är att ge dem utbildning om upphandlingar, miljö, etnicitet, diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.

Syfte

Syftet med projektet är att höja statusen, för all personal som finns inom områdena städning, underhåll och sanering.
Projektet skall stärka städaren och arbetsledarens ställning på sin arbetsplats och på arbetsmarknaden.

Detta genom att erbjuda deltagarna ett utbildningspaket som innehåller:

- Gedigen grundutbildning i städyrket.
- Kunskap om kulturella olikheter, diskriminering och jämställdhet.
- Kunskap om ergonomi, friskvård och tillgänglighet.
- Kunskap inom miljöfrågor.
- Kunskap om team och laganda.
- Förbättrade språkkunskaper i svenska.

- Transnationellt utbyte med Keuda städskola i Järvenpää i Finland. Detta för att vidareutveckla koncept för städutbildning.

- Projektet skall ha ett utbyte med stäbolagens kunder, för en utveckling och förståelse för kravspecifikationen gällande städtjänster.

- Öka yrkets status bland såväl anställda som kunder och samhället i stort.

- Påverka kundernas upphandlingsförfarande.


Målsättning

Målet är att 220 städare skall genomgå en gedigen grundutbildning inom städning. Städutbildningen heter PRYL+.
Efter genomgången utbildning skall städaren ha genomgått prov, som vid godkännande ger ett yrkescertifikat. Målet är att 80 % skall klara provet och erhålla yrkescertifikat för städning.

Deltagarna i PRYL+ utbildningen kommer att delas in i två olika nivåer, anpassade efter vilken bakgrund deltagaren har. Utbildningen är densamma för båda grupperna. Det som skiljer är utbildningstiden. För nivå ett, är den fyra dagar och för nivå två är den åtta dagar.
För att uppnå bästa resultat, har erferenhet visat, att antalet delatagre per grupp skall vara sex personer, vilket vi även valt för projektet.
Dessutom kommer vissa deltagare, om det krävs, att kunna få extra individuellt stöd.

Utöver PRYL+ utbildningen för städare, skall 50 arbetsledare utbildas. Inriktningen på dessa utbildningar kommer att vara, hur vi arbetar med mångkulturella frågor (en dag) och hur ser vi på jämställdhet och tillgänglighet i städbranschen (en dag.)
Efter en tid blir det en uppföljningsdag för arbetsledarna, där vi mäter om de haft nytta av utbildningsdagarna och detta underlättat deras arbete och höjt kvaliten.
Målet är att 90% skall ha haft nytta av utbildningsdagarna.

Deltagarna kommer från 23 olika städföretag. Antalet deltagare i PRYL+ kommer att vara sex per grupp. För arbetsledarna kommer antalet deltagare vara tio personer per grupp.
Grupperna kommer att mixas från de olika städföretagen, där jämställdhet, är ett av urvalskriterierna.Effekter för deltagarna: (220 städare)

Utbildningen ger deltagarna en gedigen basutbildning inom städyrket.
Kunskapen stärker städarens ställning på arbetsplatsen och på marknaden.
Efter genomgången utbildning, skall städaren även känna sig säker och stolt över sitt yrkesval.
Kunskapen ger förståelse för yrkets mångfald och komplexitet.
De kommer att bli starka ambassadörer för sitt yrke och sprida sin kunskap.

Grundutbildningen kommer ge deltagana kunskap ur ett jämställdhetsperspektiv, både teoretiskt och praktiskt.
Synen på:
- Arbetsuppgifter.
- Anställningsformer.
- Utvecklingsmöjligheter.
Effekten blir att efter genomgången utbildning, kommer deltagarna ha fått en större kunskap och förståelse, att städmarknaden har möjlighet att erbjuder dem ett större arbetsfält.

Det transnationella utbytet är med Keuda städskola i Järvänpää. Finland är ett föregångsland inom städning, kontakten kommer att ge nya infallsvinklar och utveckla grundutbildningen ytterligare.

Deltagarna i utbildningen kommer att se lagspelets fördelar, att inte alla måste vara lika.
Människor med olika förutsättningar, bidrar till laget med olika kompetens.
Att få denna kunskap berikar både arbetsplaten och livet i övrigt.

Effekten för deltagaren vad gäller miljökunskapen, är säkerheten att veta hur det dagliga arbetet påverkar miljön på olika sätt. Val av kemikalier och städmetoder har stor betydelse för miljöpåverkan.

Effekter för deltagarna: (50 arbetsledare)

Efter genomgången utbildning kommer arbetsledaren att ha kunskap om hur kulturella olikheter påverkar en arbetsplats.
Arbetsledaren kommer efter genomgången utbildning, att finna nya möjligheter hur jämställdhet och tillgänglighet för personalen, kan ge alla på arbetsplatsen nya utmaningar.


Effekter för mottagare: (köparen av städtjänster)

Köparen av städtjänster kommer att känna sig säkrare, i sin kontakt med städaren, att det beställda uppdraget kommer att bli mer professionellt utfört än tidigare.
Kommunikationen blir bättre och färre missförstånd uppstår.
Personalomsättningen kommer att minska, vilket är en viktig fördel för köparen av städtjänster.
Kunden kommer även att få en större trivsel på sin arbetsplats, när respekten mellan olika personalkategorier hos kunden och städaren/arbetsledaren blir bättre.
Sårbarheten blir mindre när personal av olika kön kan utföra fler av arbetsuppgifterna.
Städaren har kunskap om att ge kunden förslag om åtgärder som kan förbättra tillgängligheten på arbetsplaten, samt även se lösningar som kan förebygga ohälsa.
Samtidigt kan städaren ge lösningar på kundens frågor om hur det går att lösa olika tillgänglighetsproblem på arbetsplatsen. Exempel kan vara om det finns en person som har astma och inte tål parfym, så vet städaren att det finns kemikalier som inte innehåller färg och parfymämnen.

Många kunder är idag miljögodkända. Detta är ett katten på råttan spel, där man går vidare till nästa nivå. Städaren har utbildadning inom miljöområdet vilket är en fördel för kundens miljöpolicy. Detta stärker städarens status på sin arbetsplats.

Arbetsgivaren kommer att stärka sin konkurrenskraft på marknaden, genom att kunna erbjuda sina kunder, dokumenterad utbildad personal.
Detta ger städaren möjlighet att lättare få ett annat arbete, om hon/han blir av med sitt nuvarande uppdrag.

Personalomsättningen kommer att minska, då städarna kommer att känna att deras arbetsgivare satsar resurser på dem.

Synen och sårbarheten kommer att minska hos arbetsgivaren, att det går att knyta upp ett gammalt synsätt, att bara vissa sysslor kan utföras av kvinnor respektive män.
Kunskap ger bredd och se möjligheter för alla är nödvändigt, i en mycket personalkrävande bransch.

Det är viktigt att få medvetenhet om betydelsen av att använda anpassade kemikalier, ergonomiska städredskap och städmaskiner för uppdragets krav. Samt veta hur dessa fungerar för att förhindra arbetsskador.
Här är riskanalysen en viktig del i utbildningen.
Kostnaden för sjukskrivning är hög för städaren, städentreprenören och samhället.
En ökad kunskap för städaren i ergonomi, friskvård och tillgänglighet har i undersökningar visat att kostnaderna minskat vesäntligt.

Det transnationella samarbetet har en avgörande betydelse för branchens framtida möjlighet att rekrytera personal.
Att ta del av Finlands utbildningsalternativ inom städning och vara med och överföra idéer till Sverige, är mycket viktigt för alla i branschen.
Detta kommer att ge städaren en högre status och en bättre ställning på arbetsmarknaden.


Användare av resultaten:

Allmänhetens syn på städaren och städyrket kommer att förbättras. Statusen på yrket och städaren kommer att höjas.
Fler kommer att vilja börja arbeta inom städyrket.

Arbetskraften kommer att bli mer rörlig, då fler kan utföra olika arbetsuppgifter och detta ger en utvidgad syn på tillgänglighet. Detta leder till minskad arbetslöshet och lägre sjukskrivningskostnader.
Ökad kunskap om hur städbranschen påverkar miljön, gör att miljöbelastningen minskar.
När vi arbetat in vårt nya arbetssätt, kommer det att ge intresse från andra länder, att ta efter oss. Utbytet med andra länder kan utökas.
Andra branscher kommer att ta efter vårt synsätt, att ta vara på sin bransch möjligheter.

Städköpare - städbolag kommer att få ett enklare förhållningssätt till varandra och det blir lättare att lämna in anbud och lättare för motpartnern, att bedöma värdet i anbudet.
Kvalitet och prisförståelse kommer leda till att prisdumpning inte kommer att uppfattas som seriöst.

Branschens oseriösa aktörer kommer få det svårare, att hålla sig kvar på marknaden och staten kommer att få in mer skattemedel.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gäller alla kontakter. Kick off möte, PRYL+, arbetsledarutbildning, uppföljningsmöten, utvärdering, transnationella utbytet, samt resultatgenomgång.

Lokalerna är utformad så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i arbetssituationen.
Vi kommer att vara noga med att våra lokaler, uppfyller kraven på tillgänglighet.

Personer med funktionsnedsättningar skall kunna vara med fullt ut som alla andra. Alla deltagarne skall känna sig lika delaktiga i utbildninegen.
Vi beaktar de synpunkter och behov, som deltagarna ger oss under utbildningens gång.

PRYL+ utbildningen:
Deltagarna i kurserna kommer att indelas i grupper, som är sammansatta efter vissa kriterier, som gör att de skall känna sig bekväma i sin rolll som kursdeltagare.
Kurserna indelas i nivå 1 och nivå 2.
Indelningen syftar till att de som har motsvarande erfarenhet, och språkkunskaper går i samma grupp. Ingen skall känna att de hamnat på en kurs, som går alldeles för fort eller sakta fram, deltagaren skall känna sig trygg.
Utbildningens innehåll är den samma, men antalet dagar är olika beroende på deltagarens bakgrund.

Grupperna skall ej vara stora, sex deltagre för städarna och tio personer för arbetsledarna.
Kursdeltagarna blir synliga för varandra och kursledaren har bra möjlighet att känna av gruppens reaktioner.
Vissa kan känna en psykisk stress, för att komma på en utbildning, som är en ovan situation för de flesta deltagarna.
Vi har metoder för att undvika att framkalla negativa känslor, som påminner om klassrumsmiljön.

I städutbildningen går vi även igenom ergonomi och friskvård. Deltagrna får kunskaper om hur de kan förebygga arbetsskador som ger arbetsnedsättning och funktionshinder. Deltagarna får även se på olika ergonomiska hjälpmedel.

I de praktiska delarna av utbildningarna kommer vi i huvudsak att använda färg och parfymfria kemikalier.

Vid uppföljningen efter varje kurs kommer deltagarna få besvara en enkät, om hur tillgängligheten varit i kursen.

Utvärderingen kommer sedan att ligga till grund för ett resultat, där projektet redovisar förbättringsmöjligheter.Jämställdhetsintegrering

Resultatet av vår problem- och behovsanalys av jämställdhet påverkar projektinnehållet på följande sätt:

Jämställdheten uppmärksammas-synliggörs vid varje tillfälle vi genomför någon aktivitet.

Vi gör uppföljningar och utvärderingar, där resultaten delas upp efter kön.

Når projektledargruppen bildades, såg vi det som självklart, även ur ett jämställdhetsperpektiv, att den skall bestå av en kvinna och en man.

I planeringen för projektledargruppen och samverkansgruppen, har vi ett beslut, att vi skall ha grupper som är väl representerade ur ett jämställdhetsperspektiv.


Städutbildningen är indelad i olika avsnitt. De avsnitt där kvinnor är i stark minoritet, t ex städmaskinkörning, kommer utbildningen, att ge mer tid och träning för detta. På samma sätt kommer städ utbildningen, att stärka upp männen i områden, där de är i minoritet.
I avsnittet lagarbete, visas på fördelar att när kvinnor och män arbetar tillsammans på ett jämlikt sätt, ger det en trevligare och effektivare arbetsplats.

Arbetsledarutbildningen har ett särskilt tema om jämställdhet.
Här kommer utbildningen att ta upp konkreta fall, där det visas hur kvinnor och män, delar upp arbete efter kön.
Utbildningen visar hur det går att bryta mönster och bättre ta tillvara gruppens samlade resurser på ett effektivt sätt.
Utbildningen tar även upp jämställdhet ur ett mångkulturellt perspektiv, där vi belyser synsätt och attityder från olika kulturer.

Utbildningarna har till syfte, att bland annat öka statusen för alla som arbetar inom städbranschen. Städbranschen är klart kvinnodominerad, vilket innebär att utbildningen i kvantitet väger över till kvinnornas fördel.
I utbildningen har vi även uppe frågan, varför kvinnor respektive män söker sig till olika utbildningar och yrken.
Svaren på dessa frågor kommer att analyseras.Transnationellt samarbete

Transnationellt samarbete kommer att ske med Keuda städskola i Järvänpää.

Finland är känt som ett förgångsland för lokalvård. Mycket beroende på att man där, sedan länge har haft en mer positiv syn på städyrket.
De har sedan många år haft en yrkesutbildning för städare.
Dessa erfarenheter är viktigt att ta till sig för vårt projekt.

Städskolan i Järvänpää är en förebild för städutbildningar. Vi hoppas finna nya ideer för våra projektdeltagare, vad gäller utbildning och status för yrket.

I kontakten med Järvenpää städskola, är vi representerade av personer från alla grupper i projektet.

Utbytet skall även efter projektets avslutande, leda till framtida samarbete oss emellan.

Samarbetspartners

 • Fastighetsanställdas Förbund
 • Wikensjö Ekonomi AB

Deltagande aktörer

 • Allrent Städservice i GBG AB
 • ARD Team Städ AB
 • Bo Fermén AB
 • Fix Cleaning Service
 • Furulunds Städ AB
 • Götalands Lokalvård AB
 • Göteborgs Industritjänst AB
 • Klarin Lundin AB
 • Kuststäd AB
 • Marias Fastighetsservice AB
 • Mikael Jansson Städkonsult AB
 • Nicklassons Städservice AB
 • Omvägens Fatighetsservice AB
 • Primär Fastighetsförvaltning A
 • Purger Service AB
 • Rena Relationer AB
 • Rimab Facility Service AB
 • Service&Ansvar i GBG AB
 • Skatås Städ och Fastighetsservice AB
 • Stora Höga Städ
 • StädBolaget i Göteborg AB
 • StädCentralen Träffpunkten AB
 • StädGo
 • Team Städservice AB
 • Villa line
 • V-städ AB
 • Y.E.S Your Enterprise Service

Kommun

 • Alingsås
 • Göteborg
 • Kungsbacka
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Uddevalla