Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling i Nordost

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgs stad, SDF Bergsjön
KontaktpersonCatarina Blomberg
E-postcatarina.blomberg@bergsjon.goteborg.se
Telefonnummer031-365 40 50
Beviljat ESF-stöd454 960 kr
Total projektbudget454 960 kr
Projektperiod2008-04-20 till 2008-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

"Kompetensutveckling i nordost" är ett samarbetsprojekt mellan fyra stadsdelsförvaltningar i nordöstra Göteborg; Bergsjön, Gunnared, Kortedala & Lärjedalen. Våra stadsdelar har en större andel utomeuropeiskt födda personer, både bland invånare och medarbetare, jämfört med genomsnittet för hela Göteborgs stad. Detta ställer särskilda krav på oss som arbetsgivare. Flera av våra yrkesgrupper är lågutbildade eller har gammal utbildning. Projektets syfte är att lägga en solid grund för en genomförandeansökan om kompetensutveckling av stadsdelarnas lågutbildade personal. Detta ska göras genom en förstudie där vi kartlägger våra medarbetares kompetens samt kartlägger de behov vi har inför framtiden. På så sätt kan vi på sikt säkerställa en utbildad och flexibel personalstyrka som kan erbjuda våra brukare bästa möjliga service.

Bakgrund

TILLVÄXT NORDOST - ett samarbete med mellan fyra stadsdelar i nordöstra Göteborg

Stadsdelarna Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen bildar tillsammans nordöstra Göteborg. De fyra stadsdelarna har många gemensamma styrkor men också utmaningar, se statistik längre ned i texten. Andelen utrikes födda personer är stor, omkring femtio procent i tre av stadsdelarna. En stor andel av befolkningen lever i olika former av utanförskap och området brottas med flera sociala problemställningar. Arbetslösheten är högre än genomsnittet för Göteborg och antalet invånare som erhåller försörjningsstöd ligger över medel. Trots kontinuerliga satsningar och förbättringar, står området fortfarande inför stora utmaningar och det finns ett stort behov av ytterligare välinvesterade satsningar i dessa stadsdelar.

I stadsdelarna finns en stark drivkraft till förändring och tilltro till metodutveckling och samverkan. Det finns redan idag ett välutvecklat samarbete mellan de fyra stadsdelarna, då förvaltningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter.

Inom ramen för EU:s strukturformer vill Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala ytterligare stärka samarbetet. Tillsammans vill vi i genomföra projekt som, i linje med den nationella urbana utvecklingspolitiken och Göteborgs Stads lokala utvecklingsavtal, syftar till att möta de utmaningar vi ställs inför. Vi är övertygade om att projektens möjligheter att lyckas ökar om vi samverkar och drar nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi ser även att spridningen och genomslagskraften blir större om vi är fler som arbetar mot samma mål.

I vissa projekt kommer alla fyra stadsdelarna att medverka. Då någon av stadsdelarna ensamt medverkar i ett strukturfondsprojekt, kommer det att ske ett kontinuerligt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan projektdeltagaren och nyckelpersoner i de övriga stadsdelarna.

Till sist några fakta som belyser nordöstra Göteborgs speciella karaktär och förutsättningar:Andel utrikes födda personer av befolkningen (2005)
Göteborg 20,5 %
Bergsjön 52,9 %
Gunnared 48 %
Kortedala 27,7 %
Lärjedalen 45 %

Genomsnittlig förvärvsinkomst per person & år (2005)
Göteborg 219 200 kr
Bergsjön 125 600 kr
Gunnared 159 900 kr
Kortedala 178 900 kr
Lärjedalen 162 000 kr

Procentandel av familjer som under år 2005 har erhållit försörjningsstöd
Göteborg 7,6 %
Bergsjön 35,6 %
Gunnared 23 %
Kortedala 10,4 %
Lärjedalen 28,8 %

Andel arbetslösa november 2007 (exklusive de som är i program med aktivitetsstöd)
Göteborg 2,7 %
Bergsjön 6,6 %
Gunnared 5,4 %
Kortedala 3,7 %
Lärjedalen 4,5 %


KOMPETENSUTVECKLING I NORDOST

Göteborgs Stad är en av Göteborgsregionens största arbetsgivare. Inom kommunen arbetar allt ifrån förskolepersonal till lantmätare. Kommunens kärnverksamhet, välfärdstjänsterna, är i Göteborg organiserade i 21 stadsdelsnämnder som var och en har ansvar för stadsdelens förskola, skola, äldreomsorg, omsorg av funktionshindrade samt socialtjänst. De tjänster stadsdelarna tillhandahåller är många gånger livsavgörande för medborgarna. Det handlar om våra barns skola och barnomsorg, det handlar om omsorgen för de som av olika anledningar inte klarar av sitt dagliga liv på egen hand. Stadsdelens personal är utförare av dessa tjänster och är därmed naturligtvis nyckelpersoner i vår strävan att erbjuda kvalitativ service. Stadsdelsförvaltningarna i nordöstra Göteborg har ett extra viktigt uppdrag eftersom våra medarbetares och brukares behov av stöd är mycket starkare än genomsnittet.

De senaste decennierna har kompetenskraven inom den offentliga sektorn höjts kraftigt. På 1970-talet behövde ett sjukvårdsbiträde inom långvården ingen formell utbildning alls, idag bör samtlig personal inom äldrevården ha undersköterskekompetens. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram rekommendationer kring baskompetens för personal inom sjukvården och omsorgssektorn, vilken behövs för arbete i vård och omsorg oavsett profession och var man arbetar:

"Inom vården och omsorgen finns många olika verksamhetsområden, olika former för vård och omsorg samt många professioner. Arbetsuppgifterna är mycket skiftande. Denna beskrivning har ett övergripande perspektiv. Den gemensamma baskompetensen kan beskrivas i tre typer av kompetens: förhållningssätt och värderingar, förmågor och färdigheter samt kunskaper och förståelse. Motsvarande indelning finns i den europeiska övergripande referensramen för att beskriva mål för högskoleutbildningar (Bologna-deklarationen). För varje profession gäller därutöver specifik kompetens och utbildning på olika nivåer." (se bilaga)

Denna typ av rekommendationer och krav blir allt vanligare inom kommunens ansvarsområden. De krav som ställs på organisationen och dess anställda ökar ständigt i takt med att kvalitetskraven från medborgarna ökar. Inom äldreomsorgen bor allt fler hemma istället för på serviceboende vilket leder till ökade kompetenskrav på de anställda som blir mer av vårdutförare istället för omsorgsutförare. I förskolan eftersträvas tydligare yrkesroller för förskolärare och barnskötare då kraven på det pedagogiska innehållet har ökat.

Utvecklingen inom IT och kommunikation har gått i rasande fart de senaste åren. Vi kan konstatera att det medför allt högre krav på IT-kunskaper inom våra verksamhetsområden. För den som nyligen kommit till Sverige, eller den som i många år arbetat inom den kommunala sektorn som exempelvis vårdbiträde, kanske inte alltid önskvärd och nödvändig IT-kompetens finns. Ökade krav på elektronisk dokumentation är att vänta inom både vård och omsorg och andra delar av den kommunala verksamheten.

Många av de anställda har arbetat länge inom yrket och har bred yrkeserfarenhet men låg eller bristfällig utbildningsbakgrund. Inom nordöstra Göteborg är dessa förhållanden ytterligare förstärkta genom att vi har en stor andel utomeuropeiska invånare och en stor andel utlandsfödda medarbetare. Många av dessa är fantastiska medarbetare men saknar kanske papper på den utbildning som de eventuellt har med sig från hemlandet. En del har bristfälliga språkkunskaper som påverkar deras arbete och den service de kan erbjuda. Andra har mycket begränsad vana av att arbeta med datorer och IT. Sammantaget ser vi därför ett förstärkt kompetensutvecklingsbehov i den nordöstra delen av Göteborg.

Vi vill genomföra en kompetenskartläggning av vår personal där vi systematiskt sammanställer den utbildning och erfarenhet som våra medarbetare har. Utifrån kompetenskartläggningen kan vi identifiera de behov av kompletteringar och utbildningsinsatser som behövs för att stärka både organisationen och medarbetaren inför framtida utmaningar i arbetslivet. Genomförandet av dessa insatser ämnar vi gemensamt göra inom ramen för ett projekt inom Europeiska socialfonden.

Tänkbara yrkesgrupper att omfattas av kompetensförhöjande insatser:

Barnskötare
Vårdbiträden
Undersköterskor
Sjuksköterskor
Personliga assistenter/ledsagare
Lågutbildad administrativ personal
Obehöriga lärare
Elevassistenter
Skolmåltidsbiträden
etc...

Syfte

Syftet med projektet är att lägga en solid grund för en genomförandeansökan om kompetensutveckling av stadsdelarnas lågutbildade personal. På så sätt kan vi på sikt säkerställa en bättre utbildad och flexibel personalstyrka som kan erbjuda våra brukare bästa möjliga service.

Målsättning

Förstudiens mål är att genomföra en kompetenskartläggning som visar vilken kompetens som medarbetarna i de fyra stadsdelsförvaltningarna har. Målet är också att utreda och sammanställa de kompetensutvecklingsbehov som finns i de olika organisationerna. Förstudien skall ligga till grund för den ansökan om genomförande av kompetensutvecklingsinsatser som planeras att lämnas in i september 2008.

Projektets långsiktiga målsättning (inkl genomförande) är att ha medarbetare som har rätt kompetens för sitt yrke och för sina arbetsuppgifter. Den sekundära långsiktiga målsättningen är att kunna säkerställa kvaliteten på den service som vi erbjuder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I kartläggningen av personalens kompetens ingår att undersöka eventuella funktionshinder. I och med detta vet vi, när det blir dags för genomförande av kompetensutvecklingsinsatserna, vilka speciella behov som finns hos personalen. På så sätt kan vi ta hänsyn till funktionshinder, och de speciella behov av anpassning som finns, när utbildningar så småningom skall planeras och beställas. Det kan handla om både fysiska och psykiska hinder som behöver undanröjas.

Transnationellt samarbete

nej

Deltagande aktörer

 • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten
 • Verksamhetsområde funktionshinder, Individ & familj

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö