Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för omställning på medicinkliniken - Östra Sjukhuset

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMedecinalkliniken Östra Sjukhuset
KontaktpersonAnnelie Krantz
E-postannelie.g.krantz@vgregion.se
Telefonnummer031-3434457
Beviljat ESF-stöd252 000 kr
Total projektbudget252 000 kr
Projektperiod2008-09-15 till 2009-03-13
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet huvudsakliga mål är att lösa problematiken gällande patienters förmåga till följsamhet till ordination och behandling efter sjukhusvistelsen. Målet är att säkerställa medicinska kunskapsprocesser för att öka patientens egen kunskap för att därigenom minska ohälsan i samhället. Redan genomförda enkätundersökningar visar på att vi inte lyckas få patienterna att följa våra ordinationer. Det kan bl.a. bero på att den information vi ger inte är tillräckligt konkret eller att vi inte använder tydliga pedagogiska processer vad gäller informationsutbyte.

Projektet ska ge svar på vilka metoder och vilken utbildning som krävs för omställning till förändrat arbetssätt med målet att öka personalens kunskap om kulturella skillnader och hur information kan/bör anpassas för att pedagogiskt möta patienter med olika kulturella bakgrunder. Det handlar alltså om hur ökad kunskap om olika kulturer och ökad kunskap om pedagogik ska få patienter att förstå och själva bidra till sin egen hälsa. Att möta olika kulturer och skapa ökad kunskap motverkar också diskriminering och ökar förståelsen för andra kulturer än den egna. Projektet i sin helhet belyser både jämställdhet och motverkar diskriminering. Deltagarna i projektet är sysselsatta på Medicinkliniken Östra sjukhuset. All personal och samtliga professioner kommer att omfattas av projektet.

Projektet ägs av Västra Götalandsregionen – Östra Sjukhuset och det huvudsakliga ansvaret har Medicinkliniken. Projektet innehåller ett antal samverkanspartners, varav några är GIC - Göteborgs Integrations Centrum, Sjukhuskyrkan, Primärvårdsområde Hisingen och Angereds Närsjukhus. De kommer att medverka i projektet i form av utbyte av erfarenhet men även i analys och undersökning gällande utbildningsinnehåll. På lång sikt innebär samarbetet att våra verksamheter tillsammans uppnår ökad kompetens och bättre möjligheter att på ett bra sätt nå ut till patientgruppen.

De mätbara projektmålen som kommer att användas är enkäter, dels den årliga patientenkäten och dels enkäter riktade kring detta projekt. Övriga mål med projektet är bl.a. att ta fram en modell för ett förändrat arbetssätt, där ett utbildningsprogram ska ingå och att ta fram ett instrument som mäter i vilken utsträckning det nya arbetssättet används och hur det fungerar i praktiken.

Bakgrund

Projektet utgår från sjukhusets upptagningsområde. Upptagningsområdet karaktäriseras av patienter med flera olika kulturer och från olika delar av världen. En betydande del av dessa har bristande språkkunskaper, som tillsammans med vår begränsade kunskap kring kulturer och språk försvårar för oss att tydligt nå ut till dem med klara direktiv beträffande ordination och behandling. Redan genomförda enkätundersökningar visar på att vi inte lyckas få patienterna att följa våra ordinationer. Det kan dels bero på att den information vi ger inte är tillräckligt tydlig och dels att vi inte använder tydliga pedagogiska processer vad gäller informationsutbyte. Med bättre kompetens och ökad kunskap om kulturella skillnader ökar möjligheten att göra informationen om behandling och livsstilsråd förståelig, vilket leder till bättre följsamhet till ordination och därmed ett bättre hälsoläge som minskar behov av sjukvård och ökar möjligheten till arbetsförmåga eller att återgå till arbete.

Projektet huvudsakliga mål är att lösa problematiken gällande patienters förmåga till följdsamhet till ordination och behandling efter sjukhusvistelsen. Målet är att säkerställa medicinska kunskapsprocesser för att öka patientens egen kunskap för att därigenom minska ohälsan i samhället.

Syfte

Projektet syftar till att lösa problematiken gällande patienters förmåga till egenvård efter sjukhusvistelsen. Sjukhusets upptagningsområde har patientgrupper från flera olika kulturer, många med traumatiska erfarenheter, höga ohälsotal och hög arbetslöshet. Vi vet att följsamheten till ordination och behandling är låg.
Avsikten med projektet är att uppnå ett förändrat arbetssätt, en omställning, där projektdeltagarna ska få bättre kunskap, kompetens och förståelse gällande andra kulturer samt ökad pedagogisk förmåga, för att säkerställa medicinska kunskapsprocesser och därmed öka patientens egen kunskap, följsamhet och förmåga till egenvård för att uppnå minskad ohälsa.

Förprojekteringen ska ge svar på vilka metoder och vilken utbildning som krävs för omställning till förändrat arbetssätt med målet att öka personalens kunskap om kulturella skillnader och hur information kan/bör anpassas för att pedagogiskt möta patienter med olika kulturella bakgrunder. Det handlar alltså om hur ökad kunskap om olika kulturer och ökad kunskap om pedagogik ska få patienter att förstå och själva bidra till sin egen hälsa. Förprojekteringen ska också ge svar på hur vi ska kvalitetssäkra att den genomförda omställningen ger ett positivt resultat.

Utöver ovanstående syftar projektet till att säkerställa ett utbildningsprogram för ett långsiktigt strategiskt arbete dvs. att vi säkerställer att ny personal introduceras i vårt arbetssätt på ett korrekt sätt och hur arbetssättet också kan vidareutvecklas. Utbildningsprogrammet ska innehålla modeller för ett arbetsplatsnära lärande.

Målsättning

De mätbara projektmålen som kommer att användas är enkäter, dels den årliga patientenkäten och dels enkäter riktade kring detta projekt.

Målet med den årliga patientenkäten är att uppnå 90% nöjda patienter utifrån;
- Fick du det personliga stöd du behövde från personalen under sjukhusvistelsen?
- Fick du den information du behövde under sjukhusvistelsen (t.ex. om sjukdom, undersökningar, behandlingar,
biverkningar)?
- Fanns det samstämmighet i den information du fick från personalen på avdelningen?
- Fick du den information du behövde innan du blev utskriven (t.ex. goda råd, läkemedel)?

Övriga mål med projektet är:
- Att ta fram en modell för ett förändrat arbetssätt, där ett utbildningsprogram ska ingå. Det ska främst användas vid
introduktion av nyanställda.
- Att ta fram ett instrument som mäter i vilken utsträckning det nya arbetssättet används och hur det fungerar i
praktiken.

De mätbara projektmålen:
- Hur stor del av personalgruppen som deltagit under projekttiden.
- Årlig mätning av hur stor del av nyanställda som genomgått kompetensutvecklingsprogrammet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten för personer med funktionshinder kommer att genomföras i det mån det är möjligt. Deltagarna i projektet arbetar inom vården, vilket innebär att majoriteten inte har någon form av funktionshinder. I den mån det förekommer kommer en anpassning utifrån våra förutsättningar att ske.

Den fysiska tillgänglighet hos oss är mycket god. Vi befinner oss på ett sjukhus och därmed är det mycket enkelt för alla att ta sig fram och att fungera i den dagliga arbetssituationen.

Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra och det kommer vi att belysa under SWOT-analysen. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade.

Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. I vårt fall är det ingen bland projektdeltagarna som har någon form av bristande kommunikativ tillgänglighet varför detta inte är aktuellt för vår del.

Transnationellt samarbete

Karaktärsdragen från vårt upptagningsområde är många kulturer och vi ska arbeta med att få till stånd ett erfarenhetsutbyte med andra länder där liknande problematik har uppstått. I bl.a. England finns ett antal exempel på hur integration kopplat med sjukvård kan genomföras. Hur problematiken där bemöts är lärande exempel för oss.

Insatser inom detta området ser vi som mycket bra men det är ändå viktigt att poängtera att eventuell transnationell verksamhet inte kommer att belasta vår budget.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö