Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Saab Automobile

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSaab Automobile
KontaktpersonKari Jansson
E-postkari.jansson@gm.com
Telefonnummer052086682
Beviljat ESF-stöd1 991 500 kr
Total projektbudget1 991 500 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-05-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Proj.skall kompetensutveckla nyckelpers. inom teknik/udh i samarbete med off aktörer & högskola. Genom komp.utv stärks individens roll på arbetsmarkanden. Ftg.skall genom stärkt komp förmåga stå bättre rustad inför framtida konjunktursvängningar. Proj säkrar en fortsatt teknik utveckling i regionen.

Bakgrund

Fordonsindustrin betyder mycket för den svenska ekonomin, även när det gäller sysselsättningen. Omkring 140 000 personer är sysselsatta inom fordonsindustrin och dess underleverantörer. Branschen har stor regionalpolitisk betydelse, eftersom företagen är spridda över hela landet, och de på många orter är den dominerande
arbetsgivaren. I Västsverige är fordonsindustrin en av de viktigaste branscherna. Mer än 60 000 människor jobbar inom industrin. Fyra av fem fordonstillverkare finns i Västsverige - AB Volvo, Volvo Car Corporation, Saab och Pininfarina Sverige - vilket ger en stark attraktionskraft av kunskap, och forskning och utveckling. Flera "Centers of Excellence" inom fordonsindustrin är lokaliserade till Västsverige. Saab Automobile (inkl. Powertrain) sysselsätter totalt omkring 4.000 personer. Fordonsindustrin ger sysselsättningseffekter inom andra branscher och är en viktig drivkraft för ny teknologi och innovationer. Ny teknik används tidigt och andra branscher kan dra nytta av fordonsindustrins erfarenheter. Till detta kan läggas de indirekta sysselsättningseffekter som fordonsindustrin ger inom branscher som till exempel handel och tjänstesektorn.

De senaste månaderna har konjunkturläget och varselsituationen i Sverige och i Västra Götaland försämrats påtagligt. Regeringen tillsatte därför den 2a oktober landshövding Lars Bäckström och regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson till samordningsmän för att kraftsamla och samordna alla insatser i Västra Götaland. Sedan dess har konjunkturläget försämrats och ytterligare 10 000 personer har varslats i Västra Götaland, dvs 30 % av alla varsel i hela landet.

Samordningsmännen har nu kommit med en första rapport om läget, parallellt har Trollhättans stad inom ramarna för Fyrbodalsamarbetet tillsammans med fordonsindustrin och dess underleverantörer tagit fram en åtgärdslista, på samma gång har Saab Automobil tagit fram ett åtgärdspaket för sin verksamhet. Dessa tre dokument utgör förstudie till det projekt vi nu avser att genomföra.

Saab är idag beroende av att köpa in CAD/Unigranphics (UG )kompetens av konsulter för att kunna leverera de konstruktions arbeten som förväntas. CAD/UG är ett automtotive gemensamt konstruktionsverktyg som bygger på simulering. Detta är ett område där Saab måste ha bra kompetens för att vara konkurrenskraftiga och för att på så sätt kunna behålla konstruktions/teknik utvecklings jobb i regionen. I nuvarande situation inom företaget finns inte möjlighet att anlita konsulter för att utföra dessa arbeten. På lång sikt är det dessutom ingen bra lösning eftersom intern kompetensuveckling hämmas. Samtidigt har alla kompetensutvecklings insatser med externa leverantörer stoppats på grund av rådande situation. I dagläget förloras vital kompetens inom företaget och därmed inom regionen. Projektet skall med tyngdpunkt inom esf-progr tillsammans med näringsliv och offentliga aktörer starta upp kompetenshöjande utbildningar för att motverka för tidig utslagning från arbetsmarknaden samt för att stimulera sådan kompetenshöjning som ökar självförsörjningsgraden av teknisk kompetens. På så sätt kommer både individen och företaget att stärkas och effekterna av nuvarande och framtida konjunktursvängningar mildras.

Teknikutvecklings och spjutspetskompetens riskerar att gå förlorad och teknik utveckling flyttas till andra delar av koncernen/automotive industrin. Utöver förlorad teknikkompetens riskerar en sådan utveckling att slå nedåt på flera plan från den egna organisationen ut genom leverantörer , underleverantörer och samhället i övrigt.

Syfte

Avsikten med projektet är att höja individernas kompetensnivå för att kunna fylla roller där det fn råder kompetensbrist inom automotive industrin eller inom andra områden av arbetsmarknaden, individen stärker på så sätt sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Syftet är att genom dessa åtgärder undvika varsel och uppsägningar. Ett annat syfte är att skapa en högre beredskap för att möta framtida konjunktursvängingar både för individen och för företaget. Genom projektet kommer självförsörjningsgraden av teknisk kompetens i företaget att öka, och så även kontinuiteten av kompetens. Inom ramarna för projektet förebygger vi en tidig utslagning från arbetsmarknaden samt minskar behovet av extern kompetensförsörjning inom företaget. Ytterligare ett syfte är en effektivare produktionsprocess.

Målsättning

Målsättningen är att genom dessa insatser skapa och bygga utbildningsmodeller i samarbete med arbetsmarknadens parter, offentliga myndigheter samt utbildningsväsendet. Utifrån de 247 som kommer att erbjudas möjlighet att deltaga i projektet uppskattar vi att 90% kommer att genomföra utbildningar.
Målsättningen är att samtliga av dessa höjer sin kompetensnivå och därmed kan fylla de behov företaget har av konstruktionskompetens samt kompetens inom underhåll av produktionsverksamheten. Samtidigt stärker individerna på detta sätt sin attraktivitet på arbetsmarknaden . Ett annat mål som är relaterat till höjd kompetens av underhållsavdelningen är förbättrad teknisk tillgänglighet med 5%.

Mål:
1. Utav 247 personer kommer 90% att deltaga i utbilding
2. 100% av de som deltager i utb höjer sin kompetens
3. Förbättrad teknisk tillgänglighet med 5%.
4. Genomföra 10 aktiviter riktade till att öka teknikintresset bland kvinnor.
5. Etablerande av ett samarbetsforum ( styrgruppen i projektet) som består efter projekttidens slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att verka i många olika miljöer. Deltagarna i projektet kommer att vistas i utbildningslokaler som är anpassade för personer med funktionshinder.
De arbetsplatser som används för ev arbetspraktik väljs alltid ut efter varje deltagares behov.
Eftersom vårt projekt bygger på att ha en bred personalkompetens samt en kontinuerlig och öppen kommunikation med deltagaren bör i vi ha goda möjligher att hitta rätt arbetsträningsplats och senare också lämplig arbetsinriktning för personer som eventuellt har någon form av funktionshinder.
Samtliga utbildningslokaler som användes i projektet exempelvis på Saab Automobile , Högskolan Väst och Lärcenter håller en hög standard och är handikappanpassade. Lokalerna i Högskolan Väst är nybyggda efter senaste standard och därmed väl anpassade för bla rörelsehindrade.

Jämställdhetsintegrering

Inom företaget finns brist på CAD/UG kompetens hos konstruktörer samt brist på spetskunskap hos underhållstekniker. Därför bör insatser och stimulanser göras för att öka antalet . I denna process utgör bla kvinnorna en outnyttjad resurs. I projektet kommer kvinnor från industrin att medverka som förebilder /mentorer och dela med sig av sina erfarenheter, som kvinnliga tekniker, så att främlingsskapet för att arbeta med teknik/vetenskap minskar.
Två huvudspår kan följas :
1) I gruppen underhåll finns idag 135 personer varav 2 är kvinnnor. För att motverka en fortsatt långsiktig obalans ,i enlighet med företagets jämställdhetspolicy, skall projektet verka för att kvinnorna väljer att deltaga i de utbildningsaktiviteter som projektet erbjuder. De kan samtidigt fungera som ambassadörer bland teknik intresserade kvinnliga anställda för att stimulera dem till att söka tekniska vakanser ex inom underhåll.
2) Ingenjörsgruppen består av totalt 112 personer varav 20 är kvinnor. Denna uppenbara ojämna könsfördelning påvisar tidigt behovet av riktade informationsinsatser för att väcka teknik intresse bland kvinnor. Kvinnorna kan samtidigt fungera som ambassadörer bland teknik intresserade kvinnliga anställda för att stimulera dem till att söka tekniska vakanser.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsstöd
  • Barn och utbildning
  • Metall avd 112
  • Powertrain Sweden
  • Utbildningsförvaltningen

Kommun

  • Trollhättan