Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling FTG Cranes

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFTG Cranes AB
KontaktpersonDavid Svedberg
E-postdavid.svedberg@ftgforest.com
Telefonnummer0521-262741
Beviljat ESF-stöd880 500 kr
Total projektbudget880 500 kr
Projektperiod2012-02-13 till 2014-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till bl a att skapa tillväxt för FTG Cranes AB. För företagets långsiktiga fortlevnad krävs att personalen får höja sin kompetens i ny teknik, produktionsflödet förbättras samt ledarskap och medarbetarskap utvecklas. Alla anställda i företaget skall omfattas av insatserna.

Bakgrund

Företaget tillverkar och marknadsför skogsvagnar och skogskranar. Svetsning och maskinbearbetning ligger i Bäckefors i Dalsland och montering och administration i Vänersborg.
Företaget har tre starka varumärken, Mowi, Moheda och V-kran. Mowi är skogsvagnar med parallellkran, Moheda är skogsvagnar med vikarmskran. V-kran är ett varumärke för kranar till timmerbilar.
Företaget gjorde 2008 en större maskininvestering i Bäckefors med såg, svarv, 3 robotar, laserskärmaskin samt kantpress men fick kraftiga inkörningsproblem. Ett av huvudskälen till inkörningsproblemen var att tekniknivån höjdes utan att investeringen förankrats väl hos personalen och utan att personalen fått den utbildning som krävdes för att framgångsrikt utnyttja maskinerna. Ytterligare ett skäl var att produkterna inte förberetts vad gäller ritningsunderlag för att det skulle gå att köra i robot. Inkörningsproblemen ledde till leveransproblem som i sin tur dels gjorde att företaget inte tjänade pengar under senare delen av högkonjunkturen, dels skadade företagets varumärken. När krisen kom drabbades därför företaget dubbelt hårt genom att inte ha byggt upp någon vinst under högkonjunkturen .
De ESF-medel som företaget kunde ta tillvara från projektet ”Utvecklas mer” under slutet av 2010 och början av 2011 har tillsammans med en förbättrad konjunktur bidragit till att göra ett nytt avstamp för företaget.
ESF-projektet ”Utvecklas mer” har varit av avgörande betydelse för FTG Cranes.
Efter några svåra år under krisen där FTG Cranes förlorat mycket pengar blev FTG Cranes införlivade som dotterbolag i BRUKS AB. I samband med detta blev företaget hårt ansatt och granskat. Om inte FTG Cranes förbättrade sig avsevärt i framförallt Bäckefors men även Vänersborg samt lyckades med det utvecklingsprojekt av vagnar som var igångsatt våren 2010, riskerade FTG nedläggning eller att delar flyttades till BRUKS.
I det läget kom ESF-medlen från ”Utvecklas mer”som en räddning. Utan denna hjälp hade vi inte haft råd och inte orkat lyfta oss på detta sätt. När vi i mars 2011 blev föremål för en ny granskning från en konsult utsänd från BRUKS Styrelse, kändes det fantastiskt att få höra att vi är på rätt väg och att det bara är att fortsätta. Hotet om att flytta eller lägga ner har tonats ner högst väsentligt.
Hos FTG är det många som under lång tid arbetat med samma rutiner och förlitat sig enbart på vad chefen har gett för order. Tidigare har de anställda som försökt ta egna initiativ fått negativ feedback, de är vana att göra som de blir tillsagda. Detta beteende har också överförts till nya anställda och tar tid att ändra. I det förändringsarbete som har påbörjats med att få personalen att känna delaktighet i planering och beslut, få större ansvar och kunna arbeta mer självständigt behövs fler utbildningsinsatser. För att lyckas är det viktigt att lyfta personalen ytterligare så att fler förbättringar och förändringar kan genomföras.
Det finns enstaka personer med högre kunskapsnivå, men den allmänna utbildningsnivån är låg. Människor har kommit in i företaget sedan många år utan god grundutbildning och med begränsade tillfällen till vidareutbildning.
Utbildningsinsatserna kommer också att stärka de anställdas position och ge bättre förutsättningar på den övriga arbetsmarknaden, om det skulle bli övertalighet på FTG.
Behov av utbildningsinsatser:
Utbildning inom robotsvetsningsprogrammering, kantpressning, hydraulik, svetsritning och kvalitetssäkring av svetsfogar
Under de närmaste två åren avser FTG Cranes uppdatera produktprogrammet för V-kran. V-kran säljs uteslutande till professionella användare där kraven på svetsfogars kvalitet är höga av säkerhetsskäl. För att bättre utnyttja maskininvesteringen i Bäckefors och för att ha bättre kvalitetskontroll önskar vi ta hem del av tillverkning från legotillverkare. Dels vill vi öka det egna förädlingsvärdet, dels vill vi själva kunna säkra kvaliteten på svetsfogen. Att klara detta krävs dels ökad egen kunskap om effektiv svetsrobotprogrammering och fogförberedning, dels ökad kunskap om robotprogrammering, dels ökad kunskap om hur man på mest effektiva vis genomför kvalitetskontroll på svetsfogar (t.ex.svetsprocedurer, ultraljud, röntgen).
Inom montering finns behov av utbildning, främst inom hydraulik. Även där är det utvecklingen av V-krans sortimentet som driver behovet av ökad hydraulikkunskap. För att utnyttja kantpressprogrammet fullt ut samt att förstå svetsritningar behövs också utbildningsinsatser.
Utbildning inom LEAN productionen
Det företaget nu står inför är att införa LEAN på ett djupare och mer permanent plan.
De konkreta steg vi behöver ta är att:
-Ge samtliga i företaget ytterligare en nivåhöjning vad gäller allmän LEAN-kunskap. Vi gjorde LEANspelet men behöver göra ytterligare en tvärgruppsutbildning kring värdeflöden för att fördjupa insikten om vad som är värdeskapande och vad som är slöserier.
-Införa standardiserat arbetssätt. Företaget har börjat men är inte klart. När alla arbetsstationer är klara ska arbetssättet förankras där vi verkligen löpande utvärderar bästa arbetssätt.
-Fortsätta justeringar av layout och hur material förflyttas i produktion såväl i Bäckefors och Vänersborg
-Bättre utformade arbetsplatser både med avseende på ergonomi, att allt material ska finnas väl placerat, ordning och reda
-Kartlägga värdeflöden
-5S, även inom administration
-Se till att leverantörer stödjer vårt LEANarbete- avropsmängder, paketering, kvalitetssäkring
-Kvalitetssäkring. Hur återför vi kvalitetsproblem mer effektivt och mer frekvent än idag till källan, hur löser vi det mer effektivt så det inte återkommer
-Ständiga förbättringar. Det finns många idéer. Vi behöver ta fram konkreta arbetssätt där vi löpande tar till vara förbättringsidéer från medarbetare.
-Trimma in arbetssätt i vardagen när vi har problem/frågeställningar, där vi går till platsen där problemet uppstått och där vi arbetar mer över avdelningsgränser.
-Fortsätta utvecklingsprojekt i LEANanda av våra produkter (framförallt kranar för att få ner antalet ingående artiklar, för att kunna säkra kvalitet bättre i tillverkningen och göra dem mer konkurrenskraftiga.
Ledarskapsutbildning för produktionsledare och förbättringsledare
När medarbetare ser mer själva vad de ska göra och blir mer målstyrda får produktionsledare en ny roll. Det behövs ett mer coachande ledarskap där den traditionella rollen av arbetsledare övergår till att bli mer förbättringsledare med kunskap om hur man involverar andra och driver grupprocesser mot givna mål.
Ledningsgruppsutveckling
Ledningsgruppen har förut genom åren varit mer av en rapporterande grupp där var och en utgått från sitt avdelningsansvar. Vi har börjat en resa mot att bli mer av en helhetstänkande grupp som kan arbeta mer strategiskt över gränserna. Flera i ledningsgruppen är nya där och har begränsad erfarenhet av att arbeta på det nya sättet. Förstärkning behövs också i medarbetarsamtal.
Affärsinriktat ledarskap med varumärken i fokus.
I en mogen bransch är det lätt att falla tillbaks i försäljningen och endast bibehålla befintliga marknadsandelar. Genom målmedvetet arbete kombinerat med kunskap om marknadskommunikation och varumärkesvård är vi övertygade om att vi kan nå mycket längre än idag trots att vi verkar inom mogna branscher. Vi behöver spänna bågen högre och jobba än mer professionellt med marknadsanalys, varumärkesvård, eftermarknad, service, kundvård och kunduppföljning. Det kräver utbildning för att ändra företagets synsätt så hela organisationen blir mer sälj- och marknadsorienterad och det kommer stämma väl med vårt arbete inom LEAN. Till bilden hör att företagets marknadsavdelning står inför en generationsväxling där marknadschefen och två säljare är nyrekryterade och där övriga fyra är över 60 år och succesivt kommer att pensioneras fram till våren 2014.


Målsättning

Kvalitativa mål
• Medarbetare som ser visuellt på arbetsplatsen ser sammanhang i flödet, hur företagets verksamhet hänger ihop och vad man själv ska göra
• Medarbetare som löpande driver stora och små förbättringar genom att de ser att det för företaget framåt och att de ser hur deras förslag tas väl emot och genomförs
• Vårda och förstärka företagets varumärken. Bättre kvalitet, mer ordning och reda ger ett bättre intryck hos våra kunder och andra externa partners och skapar en stolthet hos företagets anställda. Det i sin tur skapar långsiktigt mer försäljning och mer tillväxt
Kvantitativa mål
• Från 2012 till 2014 ska företagets nettomarginal öka från ett +/-0 resultat idag till 7 % nettomarginal
• Från 2012 till 2014 ska företagets anställda medarbetare växa till 55 personer tack vare ökad försäljning
• Från 2012 till 2014 ska reklamationskostnaderna sjunka till 0,75% av företagets omsättning jämfört de 1,6 % som företaget hade 2010.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ingen av våra nuvarande anställda har något funktionshinder som påverkar arbetet eller kräver särskilda insatser. Men vi ska naturligtvis ändå tänka utifrån okända eller kommande behov.
Tillgängliga lokaler
En översyn ska göras av arbetsplatserna i produktionen, om de kan göras ergonomiskt skonsammare så att risken för arbetsskador minskar. Kraven på arbetsplatser och utbildningslokaler är att det är bra miljöer för ex allergiker.
Tillgänglig verksamhet
Företaget vill ha arbetsplatser där de anställda känner sig trygga. Genom ett bra bemötande och förhållningssätt mot varandra skapas en förståelse, och medvetenhet, så att den psykosociala tillgängligheten är tillfredställande för alla.
Kommunikativ tillgänglighet
Information ges både skriftligt och muntligt. Om behov uppstår skall stöd ordnas för ex hörsel- och synnedsättningar.
Informativ tillgänglighet
Information utformas så att alla kan tillgodogöra sig den.

Transnationellt samarbete

FTG Cranes AB samverkar med ett annat bolag i koncernen, FTG Baltic UAB, vilket ligger i Litauen. Samarbetet kommer att öka inom framför allt konstruktion, marknad och inköp. Detta ger bättre utnyttjande av varandras kunskaper och resurser, ger nya idéer och innovativa lösningar, bidrar till utveckling och är kostnadseffektivt, och kan minska kostnaderna för båda parter. Erfarenhetsutbyte kommer att ske via telefon och e-mail samt vid ett studiebesök. Mervärden av besöket blir att utveckla kontakten och på plats ta lärdom av deras väl fungerade produktion och höga kvalité. Denna kontakt ger färdigheter för att man senare även kan kunna kommunicera i andra europeiska sammanhang. Det Litauiska företaget har finansieringen klar för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Kommun

  • Bengtsfors
  • Vänersborg