Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling Asko

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAsko Appliances AB Jung
KontaktpersonAnders Ebbesson
E-postanders.ebbesson@asko.se
Telefonnummer0512-32000
Beviljat ESF-stöd1 998 500 kr
Total projektbudget1 998 500 kr
Projektperiod2009-03-20 till 2011-09-20
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet har föregåtts av en förstudie. Resultatet av analysen visar på att vi måste utveckla ledarskap och medarbetarskap i företaget. Detta projekt innehåller tolv ämnesområden. Stödet utgör en förutsättning för projektets genomförande.

Bakgrund

Asko Appliances projekt för att motverka utanförskap och främja kompetensutveckling


Inledning
Förutsättningen för ett företags överlevnad är att ständigt ligga steget före de nya krav som marknaden ställer. Hos oss på Asko är det grundläggande att ha kompetent personal för att vara ett modernt vitvaruföretag. Vi behöver därför rusta oss inför framtiden genom att satsa mer på kompetensutveckling.

Bakgrund
Asko Appliances AB är ett modernt vitvaruföretag som utvecklar och producerar miljöanpassade diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare som säljs över hela världen. Våra produkter kännetecknas av innovativa tekniska lösningar, skandinavisk design och hög kvalitet. Vitvarorna säljs över hela världen med USA och Australien som två av de största marknaderna. Huvudkontoret och den största fabriken ligger i Vara.

Vitvarubranschen är jämte bil- och elektronikbranschen den bransch som är allra mest utsatta för konkurrens. Vitvarubranschen har under den senaste 10-årsperioden haft svårigheter att få lönsamhet. Vitvarumaskinerna har utvecklats dramatiskt gällande prestanda samtidigt som prisnivån har sjunkit. Detta gör att vi har enastående utmaningar att arbeta med.

Kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet
Inventering av det individuella utvecklingsbehovet görs årligen av närmaste chef. En metod för inventeringen är medarbetarsamtalet. Inventeringen resulterar därefter i en utbildningsplan per individ och avdelning. En prioritering sker i flera led av vilka utbildningar som kan genomföras i praktiken p.g.a. ekonomiska skäl. Detta innebär i princip att endast de lagstadgade utbildningarna hitintills har kunnat genomföras. Vi vill nu höja den allmänna kompetensen i företaget, vilket innebär utveckling av alla yrkesgrupper.

Syfte

Asko Appliances AB har för avsikt att under 2009 och 2010 genomföra den kompetensplan som är framtagen genom förstudier 2008:
Medarbetarundersökning 2008
Avgångssamtal kontinuerlig analys 2008

Slutsatser
Åtgärder för att stärka individer och arbetsgrupper:
Vi har en större andel lågutbildad arbetskraft både i närområdet och i vårt företag än i övriga regioner i landet. Med anledning av detta så behöver våra medarbetare stöd i sin respektive utvecklingsprocess. För detta ändamål har vi tagit fram en specifik karriärrådgivningsmodell som syftar till att stärka individen och individens anställningsbarhet.

Steg 1
Karriärrådgivning
(modellbeskrivning t.ex. från Pomonas Karriär och yrkesvägledning)
Planering:
Vad krävs för att jag skall var anställningsbar?
Medarbetarsamtalen begränsar
Detta kräver ett aktivt ledarskap.
Detta är en kontenuerlig process för långsiktig utveckling. Vi söker ej för detta steg i denna ansökan.Steg 2

Ledarskapsutveckling
I företaget har vi två allvarliga personalproblem. Det är dels en för hög personalomsättning på tjänstemannasidan samt dels en för hög sjukfrånvaro på kollektivsidan.
En analys är gjord som pekar på ledarskapets stora betydelse för att komma till rätta med dessa problem. Vi vill arbeta med att öka arbetstrivsel, arbetsmotivation och delaktighet hos alla anställda. För att klara detta krävs ett professionellt och aktivt ledarskap, därför har vi under 2008 startat ett projekt för att ta fram ett upplägg för ledarskapsutveckling i företaget. Detta har resulterat i ett program med olika aktiviteter under våren 2009 som följs av ett omfattande program under hösten 2009 med en fortsatt utveckling under 2010.

Ledarskapsutveckling
-Asko varumärke
-Ledarskap-medarbetarskap-delaktighet
-Kommunikation
-Krävande samtal
-Strategisk kompetensutveckling
-Självkännedom
-Målstyrning och nyckeltal

För att stärka HR/Personalavdelningen roll
-HR Business Partner
-Business Partner

Medarbetarskap:

Gruppsamordnarutbildning
-Bättreutbildning (kvalitet)
-Ledarskap för grupp
-Gruppens psykologi
-Mötesteknik
-Informationsteknik
-Protokollskrivning
-Målstyrning och rapportering

Handledarutbildning
-Metodik för introduktion/information
-Hur ger man bra feed-back
-Gruppens psykologi

Grupputveckling
-Självkännedom
-Kännedom om gruppen
-Genomgång av nuläge
-Metodutveckling
-Målstyrning

Individutveckling
-Beteendevetenskap (varför beter du dig som du gör)
-Medfödda styrkor i arbetsrelationer och roller
-Konflikthantering, inre egna och mellanmänskliga konflikter
-Förbättra uppfattning om självkänsla och självaktning
-Effektivt umgänge med md människor i olika livssituationer
-Att acceptera och ta emot samt hur man ger konstruktiv kritik
-Stresshantering

Systemkunskap
-SAM
-Fördelningstid
-Målstyrning, nyckeltal
-Kvalitetsutbildning

Kostnadseffektiv marknadsföring
Genom att utveckla vår personal för att kunna möta framtiden så marknadsför vi även Asko

Funktionsnedsättning
Vi behöver höja tekniknivån i företaget. Det ger bättre förutsättningar även för personer med funktionsnedsättningar samt stärker vår konkurrensförmåga.

Då vi har haft personer som har fått funktionsnedsättning under sin anställningstid hos oss har vi i flera fall lyckats att utveckla individ och arbetsinnehåll, så att fortsatt anställning har varit möjlig.
För att vidareutveckla detta förebyggande rehabiliterande arbete så behöver vi fånga signaler tidigt genom företagshälsovård, medarbetarsamtal etc. Vi vill systematisera det lyckade arbetet

Steg 3

Riktad yrkeskompetensutveckling:

Robotutbildning
Eftersom vi har haft låg tillgänglighet i de robotiserade svetsanläggningar behöver vi satsa på en generell kompetensutveckling för de personalgrupper som arbetar med robotar.
-Processompimering
-Förståelse för programflödet
-Störningsfri produktion

Styrsystem för pressliner
Då vi har haft låg tillgänglighet i pressliner behöver vi satsa på en generell kompetensutveckling för de personalgrupper som arbetar med pressliner.
-Processäkerhet
-Processtrukturering
-Programorientering/hantering
-Validering

Ställtidsreducering
Generell utbildning för personal som arbetar på våra olika liner i ställtidsreducering.
-Systematisering av ställprocesser
-Optimering av ställmetoder
Definiering av planeringsprocess

Truckutbildningar
För att öka flexibiliteten i vår organisation och förebygga arbetsskador.
Att efter utbildning kunna köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar efter erhållet truckförarbevis.
-Truckkort A
-Truckkort B
-Repetition
-Ansvarsutbildning

Elsäkerhetsutbildningar
För att öka kunnandet om gällande föreskrifter, säkerhetskrav och säkerhetsregler, samt metoder för att förebygga skada. (Omfattar grunder, repetition och fortsättning)
-Säkert elarbete
-Ansvar och tillsyn
-Skydd mot elchock
-Funktion jordfelsbrytare
-Frånskiljning och brytning
-Elektriska förbindningar
-Märkning av ledare tillhörande olika strömkretsar

Heta jobb
För att stärka kompetensen där behov föreligger om arbeten med svets, varmluftspistol och brandfarliga arbeten på olika arbetsaplatser.
-Ansvar
-Förebyggande åtgärder
-Brandteori
-Gasflaskor, risker vid hantering
-Larmning
-Handbrandsläckning
-Certifiering i svetsregler, svetskontroll


Målsättning

Vi vill genom kompetensutveckling:
-minska personalomsättning på tjänstemannasidan. 14% till 7%.
Delmål 10% 2010
-minska sjukfrånvaron på kollektivsidan.9,6% till %5.
Delmål 7% 2010
-förebygga funktionsnedsättning
-underlätta för anställning för personer med funktionshinder

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Vi behöver höja tekniknivån i företaget. Det ger bättre förutsättningar även för personer med funktionsnedsättningar samt stärker vår konkurrensförmåga.

Då vi har haft personer som har fått funktionsnedsättning under sin anställningstid hos oss har vi i flera fall lyckats att utveckla individ och arbetsinnehåll, så att fortsatt anställning har varit möjlig.
För att vidareutveckla detta förebyggande rehabiliterande arbete så behöver vi fånga signaler tidigt genom företagshälsovård, medarbetarsamtal etc. Vi vill systematisera det lyckade arbetet

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetspolicy
Asko Appliances skall som arbetsgivare aktivt verka för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhet innebär att varje människa skall bedömas och få utvecklas efter sina personliga egenskaper, oberoende av kön. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hem, yrkesliv, utbildning och samhälle. Med detta synsätt kan också våra resurser tas tillvara på bästa sätt. För att driva utvecklingen i vår organisation behövs både kvinnors och mäns gemensamma kapacitet.

Detta skall göras genom att:
-förbättra möjligheterna att förena yrkesliv och föräldraskap
-erbjuda likvärdiga anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter
-betala likvärdig lön för lika arbete
-motverka all könsdiskriminering

Kommun

  • Vara