Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensprojekt Autoliv/Gustavsberg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonHampus Haga
E-posthampus.haga@vargarda.se
Telefonnummer0322-600555
Beviljat ESF-stöd413 200 kr
Total projektbudget413 200 kr
Projektperiod2009-03-19 till 2009-09-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Företagen i Vårgårda står inför en stor omställning. I dessa sammanhang är rätt kompetens för medarbetaren viktigt. Genom den lärdom och utveckling vi har gjort genom tidigare projekt vänder vi oss nu till två mycket stora nykelföretag i Vårgårda för att genomföra en motsvarande förprojektering.

Bakgrund

Vårgårda kommun har en lång tradition av företagsamhet, entreprenörskap och innovationsförmåga. Detta har resulterat i rikt näringsliv som i sin tur skapat många arbetstillfällen. Företagen i Vårgårda samarbetar i ett samarbetsnätverk med namnet Center of Innovation. Här sker även ett fint samarbete med kommunen. Samarbete som är ett nykelord har uppmärksammats och hyllats, framför allt av olika kommuner, men också av andra näringslivsorganisationer såsom Västsvenska industri och Handelskammaren och Svenskt näringsliv. Dessa organisationer tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och Företagarna är alla organisationer som Center of Innovation samarbetar med.

I takt med att företagen vuxit och blivit framgångsrika kan vi nu ana att en ny sorts orosmoln börjar bildas och detta har förstärkts av både finanskrisen och den begynnande lågkonjukturen. Ett flertal av de största företagen har köps upp av koncerner som styrs från andra platser, dels i Sverige men framför allt andra platser i världen. Att företag ingår i stora globala koncerner behöver givetvis inte vara något negativt. Det finns dock en risk att verksamhet flyttar till andra länder. Därför är det viktigt med kompetensutveckling för att säkra arbetstillfällena i Vårgårda.

Då ett stort antal av Vårgårdas arbetstillfällen koncentreras till ett fåtal stora industrier har det skapats en oro på den lokala arbetsmarknaden som skulle vara mycket sårbar för en nedläggning av någon av de stora industrierna. Denna oro har stärkts i samband med både finanskrisen och vad som händer inom bilindustrin. De anställda inom dessa industrier är oftast lågutbildade personer som skulle få problem i sin omställning att hitta andra arbeten.

Vårgårda kommun har just avslutat en omfattande förstudie för drygt femtio företag som får ses som mycket framgångsrik. Dessa går under våren/försommaren in i genomförandefasen om Socialfondens Partnerskapet så beslutar. Nu vill vi gå vidare med två av kommunens största företag, där ett av dessa är underleverantör till bilindustrin med alla dessa problem som baranchen står inför.

Vårgårdas största företag är Autoliv Sverige AB som grundades på orten och som idag är ett globalt företag med produktion över hela världen. Gustavsberg Vårgårda Amatur AB är också ett av de största företagen på orten. I Vårgårda finns ett stort antal företag som livnär sig på dessa företags verksamheter. Det är allt från direkta underleverantörer till bemanningsföretag, hantverkare och restauranger m.m. Dessa mindre företags utveckling står i starkt beroendeskap av Autolivs och Gustavsberg Vårgårda Amaturs utveckling.

Då ett stort antal av Vårgårdas arbetstillfällen koncentrerats till ett fåtal industrier har det skapats en oro på den lokala arbetsmarknaden som skulle vara mycket sårbar för en nedläggning av någon av de stora industrierna. De anställda vid dessa industrier är oftast lågutbildade personer som skulle få problem i sin omställning att hitta andra arbeten.

Syfte

Genom kompetensutveckling skall vi bevara företagarandan och samhörigheten, analysera och utveckla det som behöver bli bättre och genom detta rusta oss inför framtiden.Deltagarnas individuella kompetensutvecklingsbehov är det som kommer stärka Autoliv Sverige AB och Gustavsberg Vårgårda Amatur AB som helhet.

Det kortsiktiga syftet med projektet blir att ur ett kompetensutvecklingsbehov analysera organisationens svagheter för att utifrån det arbeta fram ett program vars målsättning blir att stärka medarbetarens konkurrenskraft på arbetsmarknaden och organisationen som helhet. Vårt syfte är också att Autoliv Sverige och AB Gustavsberg Vårgårda Amatur AB skall få en ännu bättre insikt om vilka fördelar kompetensutveckling skapar och att kompetensutveckling blir något naturligt i organisationens framtida förbättringsarbete.

Målsättning

Autoliv Sverige AB och Gustavsberg Vårgårda Amatur AB skall vara fortsatt framgångsrika verksamheter. Genom en omfattande kompetenshöjning skall konkurrenskraften öka för organisationens medarbetare på arbetsmarknaden och för organisationen på sin marknad/sitt verksamhetsområde.

Projektets kortsiktiga mål:
-En väl genomarbetad verksamhetsanalys där det dokumenteras vilka organisationens utvecklingsområden är och vilka kompetenshöjande insatser som behöver göras.
-En konkret kompetensutvecklingsplan på individnivå och en agenda för sitt kommande kompetensutvecklingsarbete.
-I verksamhetsanalysen skall det även analyseras hur organisationen arbetar med jämställdhetsintegrering och genom kompetensutveckling kan stärka sitt jämställdhetsarbete. En handlingsplan för jämställdhetsarbetet skall upprättas för organisationen.
-Projektet skall engagera och deltagarna skall alla känna stor delaktighet i projektet. Tillgänglighetsanalys med plan för utvecklingen av tillgängligheten kommer att göras
-Autoliv Sverige AB och Gustavsberg Vårgårda Amatur AB skall inom ramen för lärande nätverk och COI i Vårgårda utveckla ett samarbete för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Projektets långsiktiga mål:
-Stärka de sysselsattas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
-Stärka konkurrenskraften hos organisationen på dess marknad.
-Att öka intresset och förståelsen av vikten av ständigt förnyelsearbete och kompetensutveckling. Att Autoliv Sverige AB och Gustavsberg Vårgårda Amatur AB ska fortsätta med sitt kompetensarbete även efter projektets slut.

Genomförandet

Vi kommer nedan att beskriva hur vi kommer att genomföra förprojekteringens aktiviteter.

I förprojekteringen skall organisationen analyseras för att reda ut vilka utvecklingsbehov som organisationen har och vilka kompetenshöjande åtgärder som behövs för att möta framtida behov på omställning. Tanken är att behoven skall förankras i hela den deltagande organisationen så att projektet skapar ett brett engagemang. Processen för organisationen kommer att läggas upp enligt följande.

Informationsmöte:
Företagets representanter kallas till ett informationsmöte där den kommande processen med förprojekteringsfasen beskrivs. Både tidsplan och aktivitetsplan presenteras. Diverse material om genomförandet kommer att delas ut och förklaras. Framförallt skall informationsmötet ge svar på deltagarnas frågor kring projektet.

Analys och planeringsfas:
Indelad in fyra delar:
-Nulägesanalys
-Kompetenskartläggning
-SWOT analys med jämställdhets och tillgänglighetsanalyser
-Utveckling av vision och handlingsplan
-Kompetensutvecklingsanalys och individuella kompetensutvecklingsplaner

Horisontella mål med fokus på jämställdhet, kampen mot diskriminering i arbetslivet och handikappades möjligheter på den lokala arbetsmarkanden kommer att beaktas i varje moment. En handlingsplan för jämställdhetsarbete skall presenteras för organisationen.

ESF:s fyra indikatorer angående lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet och strategiskt påverkansarbete kommer att genomlysa hela förstudien.

Förprojekteringen kommer att avslutas med en slutrapport som kommer att tillskrivas ESF-myndigheten. En ansökan om medel för genomförande av projektet med kompetensutvecklingsfasen kommer att ske som uppföljning.
Vi kommer i detta processarbete använda oss av en extern konsult som har upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Konsulten är genom den förra förprojekteringen väl insatt i företagsamheten i Vårgårda och genomförde ett arbete som rönte stor uppskattning av såväl projektledningen som medverkande företag.

Under den period som ovanstående processer pågår kommer även följande aktiviteter att äga rum:

Projektgruppsmöte:
Projektgruppen kommer att träffas kontinuerligt under hela projekttiden för att planera, stämma av, och följa upp de pågående aktiviteterna. Projektgruppen skall hela tiden vara uppdaterade på vilken fas projektet är i och säkerställa att projektet följer de aktivitets- och tidsplaner som är beslutade.

Referensgruppsmöte:
Mötet där representanter för projektledningen och de båda inblandade företagen träffas och fortlöpande informerar varandra.

Horisontella mål:
Vår ambition är att vi skall anordna träffar för att diskutera och resonera kring hur arbetet med jämställdhetsfrågor och arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade kan utvecklas. Ett forum för resonemang och erfarenhetsutbyte.

Utformning och omfattning
De olika momentens utformning och omfattning kommer att beskrivas nedan.

Informationsmöte/referensgruppsmöte
Representanter träffas. Två informationsmöten kommer att hållas i början av projektet. Efter det kommer det under projektets gång anordnas 1-2 referensgruppsmöten där representanterna får uppdaterad information om hur projektet fortlöper och det ges tillfälle för representanterna att ställa frågor. Projektledaren, konsulten och representanter från projektägaren kommer att delta på mötena.

Analys och planeringsfas
Nulägesanalys: organisationens ledning och vår konsult gör arbetsplatsträffar.

SWOT analys: Vår konsult genomför analysen tillsammans med organisationens medarbetare. Medarbetarnas delaktighet och deras möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Konsulten kommer att genomföra SWOT analysen på arbetsplatsen och där träffa personalen i grupper. Grupperna kommer att vara i storleksordning 7-10 personer. En separat jämställdhets- och tillgänglighets SWOT kommer att genomföras vid dessa tillfällen. Ledningen kommer att genomgå en SWOT analys och en jämställdhets SWOT men denna bli en del av nulägesanalysen.

Utvecklingsvision och handlingsplan: Efter att vi sammanställt resultatet av nulägesanalysen och SWOT analysen träffas konsulten och organisationens ledning för att tillsammans skapa visionerna och handlingsplanen för det kommande kompetensutvecklingsarbetet.

Kompetensutvecklingsplan:
Konsulten träffar respektive företag. Kompetensutvecklingsplanen skapas sedan utifrån analysen och samtalen med ledningen och medarbetarna.

Projektets slutprodukt:
Vid förprojekteringsprojektets slut skall följande rapporter finnas dokumenterade:
-Komplett nulägesanalys av båda företagen
-SWOT analys och jämställdhets- och tillgänglighets SWOT
-Utvecklingsvisioner och handlingsplan
-Individuella kompetensutvecklingsplaner
-Slutrapport

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under förprojekteringsfasen analysera och planera för att all kompetensutveckling skall vara handikappsanpassad genom att vid behov erbjuda:
-Att projektets utbildningslokaler skall vara lättillgängliga för rullstolar och utrustade med handikappsvänlig toalett.
-Att personer med läs och skrivsvårigheter skall kunna ha tillgång till för dem anpassat kursmaterial.
-Att projektets utbildningslokaler skall ha teleslinga för eventuellt hörselskadade med hörapparat.
-Vi kommer tillsammans med handikapporganisationer öka vår kunskap om tillgänglighetsproblematiken

Transnationellt samarbete

Båda företagen har både egen verksamhet och försäljningsmarknader över hela världen. Detta kommer givietvis att beaktas i de analyser som utförs.

Deltagande aktörer

  • Vårgårda Fabriken
  • Vårgårda Fabriken

Kommun

  • Vårgårda