Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensförsörjning och samverkan inom Partille-Lerums kontrakt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePartille-Sävedalens kyrkliga s
KontaktpersonIngemar Nordanstig
E-postingemar.nordanstig@svenskakyrkan.se
Telefonnummer031-3404205
Beviljat ESF-stöd415 100 kr
Total projektbudget415 100 kr
Projektperiod2008-11-17 till 2009-05-20
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Analys av Partille-Lerums kontrakts behov av kompetens inom berörda yrkesfunktioner med särskild inriktning mot jämställdhet, funktionshinder och ålder. Befintlig kompetens utreds och utvecklingsplaner upprättas för medarbetare för att stärka deras ställning såväl inom som utanför organisationen.

Bakgrund

Problem

Utvecklingstendenserna inom Partille-Lerums kontrakt är i likhet med Svenska kyrkan i allmänhet:
Försämrad ekonomi:
Intäkterna minskar genom att ett ökat antal medlemmar lämmar Svenska kyrkan
Behovet av de tjänster, som kyrkan erbjuder, kvarstår i sak men minskar i volym men kräver ändå samma
kostnader.
Kostnaderna för fastigheters underhåll och för församlingarnas verksamhet kvarstår och ökar.
Samhällsutvecklingen är sådan att församlingsmedlemmarnas krav och förväntningar på församlingen ökar.
Folkbokföringen har överförts till staten och efterfrågan på pastorsexpeditionernas tjänster i samband med
släktforskning har upphört.
Den beskrivna utvecklingen innebär att vissa kategorier av personal har fått minskade arbetsuppgifter samtidigt
som efterfrågan på deras specialkunskaper efterfrågas. Trots efterfrågan uppstår risk för övertalighet.
Vissa personalgrupper är lågutbildade men med mycket lång anställning och stor arbetserfarenhet från samma
arbete. Andra kategorier har mycket hög utbildning och hög kompetens, men inom ett mycket smalt område. I
båda dessa fall är dessa personalkategorier särskilt utsatta när det ställs krav på samordning, rationalisering och
kostnadsbesparingar.
Den ofrånkomliga risken för eller följden av de problem som den försämrade ekonomin medför och som beskrivs
är att organisationen ställs inför kravet att öka intäkterna eller minska kostnaderna för att överleva. Att öka
intäkterna i någon väsentlig omfattning är svårt. Enda framkomliga vägen är då att minska kostnaderna. Då
personalkostnaderna är den största enskilda kostnaden för församlingarna innebär det att man endera får finna
vägar att bättre ta till vara personalresurserna eller att friställa personal.
Ökade samhällskrav och teknikutvecklingen gör en kompetenshöjning inom många delar av församlingarnas
verksamhet nödvändig. Behovet av spetskompetens inom flera områden ökar samtidigt som de kykliga enheterna
inom Partille-Lerums kontrakt var för sig är för små för att kunna hålla sig med erforderlig kompetens inom den
egna organisationen. Samverkan mellan de olika enheterna blir därför nödvändig för att kunna bära kostnaderna för
en personalorganisation med erforderlig kompetens.

Möjligheter

Genom ökad samverkan mellan församlingar och pastorat skapas förutsättningar för nya arbetsuppgifter och
därigenom ökade krav på kompetensutveckling.
Att genomföra en medveten satsning på kompetensutveckling för att bredda personalens kunskaper och
arbetsmöjligheter, även utanför den egna specialiteten samt öka flexibiliteten och därmed minska risken för
friställning och ändå erbjuda församlingsmedlemmarna de tjänster som efterfrågas.
Genom den ökade kompetensen och attraktionskraften hos den enskilde stärks förutsättningarna för den enskilde
att bibehålla arbete i den egna organisationen. Om ändå friställning i den egna organisationen skulle bli nödvändig
innebär den breddade kompetensen att förutsättningarna att erhålla arbete inom övriga arbetsmarknaden avsevärt
ökar.

Syfte

Öka medarbetarnas kompetens och därigenom dess attraktionskraft på arbetsmarknaden.
Genom samverkan skapa ekonomiskt underlag för en personalorganisation med kvalifikationer som svarar mot dagens krav genom både kompetensutveckling av befintlig personal och vid behov nyrekrytering.

Målsättning

Ökad kompetens, flexibilitet och arbetsbredd hos olika personalkategorier för att öka deras attraktionskraft för arbete såväl inom som utanför kyrkans verksamhet.
Tillgodose medlemmarnas krav och förväntningar på medlemskap och kyrkoavgift.
Undvika att friställa personal.
Stärka kompetensen totalt inom de samverkande enheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten inom svenska kyrkan uppvisar stora skillnader ur tillgänglighetsperspektiv. Arbetsmiljöerna varierar från stillasittande till fysiskt krävande, riskfylld och i vissa fall svårtillgänglig miljö. Flera av miljöerna är dessutom av mycket ålderdomligt slag med stora kulturella bevarandekrav.
Åtgärder som ska genomföras i förprojekteringen:
Utbilda referensgruppen (se Jämställdhetsintegrering) i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder.
Analysera och upprätta handlingsplaner för att öka tillgängligheten till lokaler. Viktiga områden att beakta är
härvid:
Läktare.
Utrymningsvägar.
Trösklar och liknande för att underlätta för rullstolsburna.
Exceptionellt stor takhöjd med speciella belysningsanordningar.
Höga fönster, trappor och stegar.
Grävningsarbeten och tunga lyft.
Tillgänglig verksamhet:
I förprojekteringen ska beaktas hur olika värderingar kan komma till ytan och hur de kan skapa misstänksamhet,
motvilja och destruktivt tänkande och därmed kanske diskriminering. Behovet av tolerans och förståelse för
människors lika värde oavsett bakgrund.
Kommunikativ tillgänglighet:
Förprojekteringen ska inriktas på tillgång till telefon med möjlighet till hög volym, teleslingor och behov av
individuell hörselrehabilitering och teckenspråksstöd. Tillgång och behov av datorer med förstorad text skall också
undersökas.
Informativ tillgänglighet:
Informationsstruktur och val av media ska analyseras utifrån de resurser som de i projektet deltagande har.
I analysarbetet i förprojekteringen ska kontakt tas med de organisationer som har som specialitet att arbeta med människor med funktionsnedsättning.

Samarbetspartners

  • Lerums församling
  • Skallsjö församling
  • Stora Lundby-Östad kyrkliga sa

Deltagande aktörer

  • Lerums församling
  • Skallsjö församling
  • Stora Lundby-Östad kyrkliga sa

Kommun

  • Lerum
  • Partille