Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning Träindustrin Västra Götaland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkog och Trä i Väst Ekonomisk Förening
KontaktpersonEwa Alfredsson
E-postewa.alfredsson@telia.com
Telefonnummer0524-24019
Beviljat ESF-stöd1 246 230 kr
Total projektbudget1 246 230 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2010-05-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att genom utveckling av de deltagande aktörerna skapa en tryggare arbetsmarknad med möjligheter till expansion av företagen med följande huvudteman: företagsutveckling, marknadsutveckling, produktutveckling och generationsväxling.

Bakgrund

Träindustrin i Västra Götaland har behov av att rekrytera 1600 nya medarbetare mellan 2004-2009. Detta framgår av en undersökning TMF (Trä- och Möbelindustriförbundet) har gjort tillsammans med Skogsindustrierna. Företagen söker framför allt personal med träteknisk gymnasieutbildning. Det finns dock ett problem: Gymnasieutbildningarna räcker inte till. Avgångseleverna från de trätekniska gymnasieprogrammen har varit för få. Detta märks tydligt i företagens rekrytering. I stor utsträckning har företagen därför tvingats anställa personer utan utbildning. Om inte fler utbildas, bl a inom de trätekniska gymnasieutbildningarna, finns det stor risk för att utvecklingen i branchens stryps.

Eftersom det inte utbildas arbetskraft, av bl a gymnasieskolor, i den takt företagen efterfrågar måste företagen själva svara för kompetensutvecklingen inom det egna företaget.

Träindustrin i Fyrbodal består till stor del av små företag. 85% av de 93 företagen i förstudien har 25 anställda eller färre. De nästan 1000 årsarbetstillfällena producerar ett varuvärde på drygt 1,3 miljarder kr. Företagen har enskilt en god kompetens och position på marknaden inom sina respektive områden. Potentialen för att företagen skall kunna växa och nyanställa är stor.

Denna projektansökan inriktar sig mot att lösa upp de hinder för tillväxt som möjliggör en utveckling av de enskilda företagen och företagsgruppen i Fyrbodal.

Som samverkanspartner i projektet ingår Stenebyskolan. Skolans inriktning är att utbilda, företrädesevis ungdomar, till entreprenörer och goda yrkesmän. Detta är en målgrupp som projektet inriktar sig till att få anställa i de deltagande företagen, unga, välutbildade entreprenörer och yrkesmän som har en stark tro på framtiden. Projektet vill skapa möjligheter för företagen att kunna erbjuda rätt kompetensmiljö för dessa entreprenörer.

Ett flertal av de deltagande företagen står inför en generationsväxling inom en 10-årseriod. Att avlösa en generation kräver noggrann planering, både avseende ekonomi och kompetens. Oavsett om växlingen gäller ägandet av företaget eller nyckelkompetenser på olika nivåer så krävs att företaget har en tydlig struktur och plan för vem som skall ta över ägandet och vilka kompetenser som tillhör framtiden. I mindre familjeföretag kan det vara naturligt att i första hand söka nästa generations ägare inom familjen, detta speciellt om företaget i tidigare generationer har ägts av förfäderna. För dagens ungdomar är det inte lika självklart att gå i tidigare generationers hjulspår då de ofta gör en egen karriär i annan bransch när det blir aktuellt att ta över företaget. Då ställs ägaren ofta i valet att lägga ner företaget, sälja företaget eller att rekrytera en extern ägare.

För att växla personer med nyckelkompetenser i organisationen krävs en god och omsorgsfull planering. Avgörande för resultatet är inte bara valet av en intresserad person med god grundutbildning utan också hur väl företaget har utvecklat och dokumenterat sina rutiner. Mycket av den kunskap som skall växlas från en generation till nästa är så kallad tyst kunskap dvs. den kunskap som inte kan beskrivas verbalt eller i text utan som grundar sig i uppfattningar, sociala regler, värderingar och praktiskt handlag. Därför är det viktigt att den tillträdande generationen får tillfälle att praktisera i den nya rollen parallellt med den avgående under en tid. Med rätta personer i dessa roller kan generationsväxlingen bli ett lyft för företaget. Det bästa från den avgående generationen i kombination med ny kunskap, ofta teoretisk, hos den tillträdande generationen kan ge företaget goda utvecklingsmöjligheter.

Vi vill också i projektet testa nya vägar för att fylla önskemålet om efterträdare genom att sammanföra ungdom som står utanför arbetsmarknaden eller personer med annan etnicitet eller könstillhörigheten med företagare som står inför generationsväxling.

Inom Träindustrin i Västra Götaland är kvinnorna underrepresenterade. Det kvinnor som finns arbetar i huvudsak inom administrationekonomi. Av de 948 årsarbetstillfällen som redovisas i Förstudien är 103 kvinnor och 845 män. Attityder och förebilder spelar en viktig roll för att ta tillvara den potential som finns bland kvinnor. Steget till att bli företagare är fortfarande stort för kvinnor eftersom företagandet inom träindustrin av tradition är manligt.

Syfte

Avsikten med projektet är att:

-genom utveckling av företagen skapa goda och hållbara arbetstillfällen som kan ge grund för avknoppning och nya företag.

-utveckla marknaden för företagen och skapa förutsättningar för samverkan så att de i samverkan kan introducera
sina produkter på nya marknader.

-utveckla befintliga och nya produkter efter kundernas behov på befintliga och nya marknader inom ramen för företagens förmåga.

-öka kunskapen hos företagen vad gäller jämställdhet, diskriminering och tillgänglighet för funktionshindrade.

-genom utbildningsinsatser ge fler kvinnor ökad kompetens om att förvärva och driva företag.

-skapa förutsättningar för generationsväxling avseende ägandet, nyckelkompetenser och entreprenörskap.

Målsättning

Projektmålen är följande:

1. Företagsutveckling
a. Företagen har dokumenterade visioner, strategier och mål för sina verksamheter.
b. Varje företag har tillgång till en utomstående, erfaren rådgivare, mentor som kan ge företagsledningen perspektiv på företaget.
c. Förtroendet mellan företagen är så utvecklade att de spontant kontaktar varandra för samverkan avseende produktion och marknadsföring.
Effekt: Företagsledningarna har goda kunskaper om sina egna företag och har lagt grunden för effektiv och framgångsrik samverkan med andra företag inom olika områden.

2. Marknadsutveckling
a. Företagen har analyserat de marknader och kunder man har och har gjort en bedömning om man kan expandera på den befintliga marknaden eller om man skall söka sig nya.
b. Företagen har analyserat vilka andra sätt man kan göra affärer på, t ex. sälja via agent, grossist, vara underentreprenör till ett annat företag i gruppen el dyl.
Effekt: Företagen har positionerat sig på marknaden på gynnsammaste sätt och fått kunskap om villkoren för att behålla den önskade positionen.

3. Produktutveckling
a. Förtagen har via intervjuer tagit reda på hur kunderna nyttjar produkterna, vilken livslängd de beräknas ha etc. som underlag för utveckling av de produkter och tjänster man erbjuder marknaden.
b. Företaget anpassar befintliga produkter till kundbehoven och sorterar bort de icke lönsamma.
Effekt: Företaget har goda kunskaper om vad kunderna är beredda att betala, avseende produkternas egenskaper och har utvecklat produkterna optimalt efter egna förutsättningar.

4. Generationsväxling, jämställdhet och integration
a. Företagen har en klar bild av vad som krävs i form av planering, beskrivning av företagsrutiner, processer etc. för att underlätta generationsväxling, arbeta med jämställdhet och integration i det egna företaget.
b. Företagen har tillgång till kompetens i detaljfrågorna avseende, juridik, skatter, ekonomi etc.
Effekt:
Företagen har en grundkompetens i generationsväxlingsfrågorna, vet vart man vänder sig i detaljfrågorna och har ett nätverk att söka kandidater från.
Företagaren och dess anställda skall ha god kunskap om jämställdhet, integration och tillgänglighet för funktionshindrade.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom kompetensutveckling visa företagen vilka kraven är för att öka tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Projektet inriktar sig i huvudsak inte mot funktionshindrade. Men alla deltagare skall beredas möjlighet med det stöd som erfordras för att de funktionshindrade skall kunna delta på samma sätt som övriga.

Samarbete kommer att etableras med projektet Design med Omtanke, projektledare Catarina von Matérn

Jämställdhetsintegrering

I Västra Götaland finns 56 000 privata skogsägare varav 36 % är kvinnor. Kvinnors ökande inflytande i samhället har ännu inte fått fullt genomslag i skogsbrukandet, fortfarande är det oftast männen som sköter skogen och män som jobbar i skogs- och tränäringen. Åtgärder som underlättar och stöttar kvinnor att jobba eller starta eget inom skogs- och tränäringen är därför viktiga.
Projektaktiviteterna kommer att uppmärksamma detta och verka för att fler kvinnor skall få tillfälle att arbeta i branchen. Förstudien studerade samtliga träindustriföretag i Fyrbodal. I detta projelt deltar ett urval.
Skog och Trä i Väst har ansökt om projektmedel för att specifikt arbeta med kvinnor inom skogs- och tränäringen i Västra Götaland. Genomförande av det projektet kommer även att påverka företagen i detta ESF-projektet.

Transnationellt samarbete

Samverkan med företag i andra länder är inte aktuellt i denna projektansökan. Däremot finns etablerat samarbete med företag i framför allt Norge. Projektet kommer att fånga upp denna samverkan i den mån som det stöder de aktiviteter som ingår i projektet.

Deltagande aktörer

 • ALEHEDS BYGG & SERVICE AB
 • Avenpallen AB
 • BA Emballage Abrahamsson AB
 • Bergsbyggarna Orust AB
 • BGC Inredningssnickeri
 • Bovallsdörren Aktiebolag
 • Brålanda Snickerifabrik
 • Byggtjänst i Lysekil AB
 • Carlssons Möbler AB
 • Citysnickarna i Uddevalla AB
 • Daniels Inredningssnickeri AB
 • Engdahls Fönsterteknik AB
 • Hansson & Russberg AB
 • H-Fönstret i Lysekil aB
 • Joreds Postformning och Lamina
 • Joreds Specil- och Inredningss
 • Klings Snickerifabrik AB
 • Köksprofilen AB
 • L Mårtenssons Snickerifabrik
 • Malmstolen Produktion AB
 • Moelven Nössemark Trä AB
 • Munkedal Skog och Event
 • Not Quite
 • Nya Animonhus AB
 • Nya Lurs Dörr AB
 • R Malbert Möbelsnickeri
 • RJ Snicker AB
 • Snickarbolaget i Uddevalla AB
 • Stiftelsen Stenebyskolan
 • Uddevalla Hyvleri AB
 • West Coast Windows AB
 • Vänersborgsklubban AB
 • Åke Andersson Snickeri

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Färgelanda
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Orust
 • Sotenäs
 • Strömstad
 • Tanum
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg
 • Åmål