Logotyp på utskrifter

Kompetenscenter Trollhättan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Fyrstad
KontaktpersonMarcus Hallberg
E-postmarcus.hallberg@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0520-505066
Beviljat ESF-stöd5 392 121 kr
Total projektbudget13 617 113 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Folkuniversitetet avser att söka medel för att utveckla ett Kompetenscenter i Trollhättan. Medfinansiering kommer från Arbetsförmedlingen Trollhättan, Trollhättans stad och Högskolan Väst som också är samverkanspartner i projektet. Målgruppen är långtidsarbetslösa invandrare och svenskar.

Bakgrund

INLEDNING

Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Göteborgs universitet avser att söka medel, inom Programområde 2: ökat arbetskraftsutbud, för att utveckla och bedriva Kompetenscenter i Trollhättan. Samarbetspartners och medfinansiärer är Arbetsförmedlingen i Trollhättan, Arbetsmarknadsenheten Trollhättans stad och Högskolan Väst. Vi kommer även att samverka andra förvaltningar inom Trollhättan stad och med ett stort antal lokala företagare i Fyrstadsområdet. Trollhättan är en av de kommuner i västsverige som har en stor problematik gällande utanförskap samtidigt som man har en industrisektor som är under kraftig ekonomisk tillväxt och i behov av att rekrytera. Men de som befinner sig utanför arbetsmarknaden har inte motivation att påbörja traditionella studier inom vuxenutbildningen. De har inte heller de nätverk, erfarenheter och kompetens som gör att de direkt kan matchas mot befintliga företag och arbetsuppgifter. Utanförskapet styrs inte enbart av ålder och kön utan av en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Projektets målgrupper är utrikesfödda eftersom de är överrepresenterade i utanförskapet men även födda i Sverige med låg utbildningsnivå (grundskolekompetens, icke avslutad gymnasiekompetens). ålder kan vara 16-64.

FöRSTUDIE

Den förstudie som vi har gjort för att klarlägga behovet av Kompetenscenter har innefattat genomgång och analys av den regionala planen för Socialfonden i Västsverige, Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, Tillväxtprogram 2008-2013 för Fyrbodal samt Tillit - en strategisk vision för förtroende och prevention. Förstudien inkluderar också analys av erfarenheter som vi fått i och med ESF projektet Egen kompetens - ett integrationsprojekt som vi genomförde framgångsrikt i Uddevalla 2005-2007. Vi har sedan haft flera möten med våra samverkanspartners för att utveckla innehåll och relevanta arbetssätt för målgrupperna i vårt Kompetenscenter.

I västsveriges större städer finns det stora grupper av befolkningen som hamnat i varierande grad av permanent utanförskap med låg förvärvsfrekvens och högt bidragsberoende. Klyftorna ökar mellan de som har arbete och de som saknar arbete och utbildning. Trots en stark arbetsmarknad fortsätter skillnaderna att öka och situationen är särskilt oroande för utrikesfödda och ungdomar. Utvecklingsinsatser med inriktning på ökad sysselsättning och kompetensutveckling för dessa grupper är av stor betydelse för den regionala tillväxten och sysselsättningen i västsverige.
(källa: Regional plan för Socialfonden i Västsverige 2007-2013)

Fyrbodal kännetecknas av en låg utbildningsnivå och en åldersstruktur som inger oro för att kunna förse arbetslivet med arbetskraft. Andelen sysselsatta måste vara högre än den är idag för att man skall kunna tillföra de resurser som vårt välfärdssystem kräver. Inom några år minskar dessutom arbetskraftsutbudet eftersom ungdomskullarna minskar.
Med denna bakgrund är utbildning ett av fem fokusområden i tillväxtprogrammet för Fyrbodal. Inom utbildning lyfter programmet särskilt fram vikten av att utveckla samverkan mellan utbildningen och arbetslivet och vikten av en pedagogisk utveckling. Man betonar också vikten av att ta tillvara på alla invånares kompetens och utveckla validering.
(Källa: Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013)

På Arbetsförmedlingen Trollhättan finns 1457 personer inskrivna som är helt arbetslösa. 708 av dem är utrikesfödda vilket innebär 49 %. Åldrarna varierar från 18 upp till 60 är med en relativt jämn spridning över åldrarna. Av de 708 är ca 250 nyanlända vilket innebär att de vistats i Sverige kortare tid än 3 år. Utbildningsnivån hos gruppen som helhet är låg. 46 % har utbildning som motsvarar grundskola eller kortare än grundskola. 32 % har gymnasieutbildning. Flerparten är bosatta i stadsdelarna Kronoården, Lextorp och Sylte som är Trollhättans mest invandrartäta stadsdelar.

Utifrån Arbetsförmedlingens perspektiv ser vi att det finns 108 potentiella kandidater till projektet i nuläget. Gemensamt för gruppen är att de är utrikesfödda, långtidsarbetslösa och har utbildning under gymnasienivå. Till tidigare nämnda grupp kan vi lägga ett antal nyanlända. Framförallt de som är inne på sitt andra och tredje år i Sverige och uppnått en nivå i svenska språket som räcker för att tillgodogöra sig projektets innehåll.

(Källa:Arbetsförmedlingen Trollhättan)

Vi drar slutsaten av dessa planer och beskrivna behov att det är av största vikt för både samhället och de individer som befinner sig i ett långvarigt utanförskap för möjlighet att utveckla reell kompetens inom ämnesområden och yrkesområden. Men också att de för en möjlighet att validera den reella kompetensen till formell kompetens inom ämnesområden och inom sitt yrkesområde.

FOLKUNIVERSITETET FYRSTADS VERKSAMHET I Trollhättan/FYRSTAD

Folkuniversitetet har haft verksamhet i Trollhättan sedan 1996. På uppdrag av kommunal vuxenutbildning, Länsarbetsnämnd, Migrationsverk och ESF har vi genomfört ett betydande antal utbildningar. Under januari 2005 till juni 2007 bedrev vi ESF-projektet Egen kompetens i Uddevalla.
Målgruppen var här långtidsarbetslösa med svensk bakgrund samt utrikes födda.Här samarbetade vi med Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Socialförvaltningen vid Uddevalla kommun.
Resultaten här är följande:
För perioden 2005-03-14/2006-01-31: 36 deltagare inskrivna någon gång under denna period. Egen försörjning 30%, (enl. ESF definition; arbete, studier, eget företagande och kooperativ). 58% blev erbjudna praktik och 41% fullföljde någon gång under perioden en praktikplats.
För perioden 2006-02-01/2007-06-30. Antal deltagare? 40% ut i egen försörjning, 40% ut på praktik. De deltagare som studerade i studiemodulen erhöll samtliga något betyg, antingen i Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A och/eller Data A. Det fanns också deltagare som erhöll flera betyg.

SLUTSATS

Att ha arbete eller att studera anser vi är det första och viktigaste steget för att individer skall lämna utanförskapet. För att börja processen hos individen är vår utgångspunkt att ta fasta på erfarenheter hos individen och att utöka dessa. Ett lärande baserat på erfarenheter från privat- eller yrkesliv är nyckelfaktor för att kunna attrahera våra målgrupper till verksamheten, ge dem praktisk yrkesorientering och en relevant yrkespraktik. Med bakgrund av de erfarenheter vi fått av vår förstudie och projektet Egen kompetens vill vi utveckla och bygga en modell kring erfarenhetsbaserat lärande "Kompetenscenter" som ger deltagarna nödvändig kompetensutveckling på tre nivåer. Den personliga kompetensutvecklingen för individens skull, den generella kompetensutvecklingen för arbetslivet och den yrkesspecifika utvecklingen för att vara anställningsbar eller förberedd för vidare studier.

Syfte


- Att deltagare med begränsade kunskaper i svenska språket kommer närmre arbetsmarknaden genom ArbetsplatsFörlagt Lärande (språkundervisning och yrkesträning på praktikplatsen).
- Att deltagaren får stärkt självförtroende och en realistisk bild av sina egna kompetenser och möjligheter.
- Att deltagaren genom ökade kunskaper får större insikt om arbetsmarknaden och vad som krävs på denna.
- Att deltagarens förmåga till egna initiativ ökar.
- Att deltagarens nätverk i det svenska samhället ökar vad gäller både yrkesliv och socialt liv.

ANTAL DELTAGARE OCH UPPLÄGG

Vi kommer att arbeta helt individuellt i verksamheten med ett gruppintag med 30 deltagare vid starten av projektet och därefter individuellt intag och utflöde. Detta innebär I vår modell för Kompetenscenter utgår vi från att det hela tiden är 30 deltagare inskrivna i utbildningen och att totalt genomgår 80 deltagare utbildningen under 2008-09-01 -- 2010-12-17. Vi har utgått från 46 veckors rikttid för individen i utbildningen och vi uppskattar att 60 deltagare kommer att genomgå programmet inom
46 veckor. Vi har också utgått ifrån att ytterligare 20 deltagare kommer att avsluta Kompetenscenter efter 20 veckor. Skälen för avslut kan vara att man gör i arbete/studier efter kort tid på praktikplats och då måste vi kunna avsluta deltagaren utan att skapa en inlåsningseffekt. Men det kan också vara så att handledaren på arbetsplatsen gör en bedömning att deltagaren inte är anställningsbar och därför bör vara aktuell för annan insats hos kommun eller arbetsförmedling. Detta innebär att vi beräknar att under projekttiden har 80 deltagare genomgått vårt Kompetenscenter.

METOD, ARBESSÄTT OCH INNEHÅLL

ArbetsplatsFörlagt Lärande (AFL) och validering

Deltagarna kommer att lära genom erfarenheter/upplevelser på arbetsplatser som kompletteras med planerade och strukturerade undervisningsinsatser på Folkuniversitetet. Vi kommer genomgående att arbeta med ArbetsplatsFörlagt Lärande i programmet men formen för det arbetsplatsförlagda lärandet kommer att variera beroende på var i programmet individen befinner sig. Vi kommer att arbeta med ArbetsplatsFörlagt Lärande redan i vägledingsdelarna för att motivera deltagarna och ge ett säkrare underlag inför val av yrkesinriktning. Våra vanligaste former för detta lärande är studiebesök, arbetsplatsundersökning, prova-på platser, projektarbete/projektplats. Sedan övergår det arbetsplatsförlagda lärandet till en yrkespraktik med handledning och kompetensutveckling. Ett erfarenhetsbaserat lärande innebär också att lärarens uppdrag vidgas till att även innefatta handledning av deltagare och uppföljning av individens utveckling på arbetsplatsen där deltagaren gör sin yrkespraktik. För den del av undervisningen som sker på Folkuniversitetet kommer vi att genom möblering och bärbara datorer utveckla arbetsplatsliknande miljöer även för dessa delar. Vi kommer att kombinera lärarledd undervisning i basämnen som SFI/SAS G/SV2, matematik, engelska med Workshops och upplevelsebaserade spel för arbetslivsinriktade ämnen som t ex IT, företagsspel för företagsekonomi, ledarskap/gruppsamverkan och miljöspel för miljökunskap.

En ytterligare erfarenhet vi dragit av Egen kompetens är behovet av validering, såväl ämnesvalidering som yrkesvalidering för att få formella kompetensbevis på sina kunskaper. Vi kommer att arbeta med både validering av den ämneskompetens och yrkeskompetens som deltagarna utvecklar under sin tid i Kompetenscenter. Valideringen syftar till att deltagarna får formell kompetens på sina kunskaper för att vara konkurrenskraftiga och anställningsbara på arbetsmarknaden även i framtiden. Valideringen innebär att vi bedömer, värderar och dokumenterar kunskaper och fördigheter oberoende av hur dessa förvärvats. Vi kommer att arbeta med två inriktningar av validering. ämnesvalidering mot kursplaner på SFI/gymnasienivå och Yrkesvalidering mot yrkesbevis/gymnasiala yrkeskurser.

Ämnesvalideringen ansvarar vi på Folkuniversitetet Fyrstad för. Vad gäller yrkesvalidering kommer vi att köpa in dessa av, bl.a. av Lärcentrum i Trollhättan men även att anlita Folkuniversitetet i Göteborg.

LÄRANDE MED HÅLLBAR UTVECKLING I FOKUS

Vi kommer att arbeta med lärande för hållbar utveckling. Detta innebär att deltagarna är delaktiga, utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och har ett reellt inflytande över verksamheten. Vi kommer också att använda hållbar utveckling som ett gemensamt tema när vi arbetar med ämnesstudier i programmet. Den hållbara utvecklingen består av tre delar som vi integrerar i våra ämnen. Den ekologiskt hållbara utvecklingen som bygger upp kunskaper om miljö och arbetsmiljö. Den socialt hållbara utvecklingen som behandlar omvärldskunskap, jämställdhet och hälsa. Den ekonomiskt hällbara utvecklingen handlar om företagande, tillväxt, arbete och globalisering. Vi vill också att våra deltagare har utvecklat ett tänkande och förhållningssätt till hållbar utveckling som man för vidare till arbetslivet i det arbetsplatsförlagda lärandet.

COACHNING MED PERSONLIGA SAMTAL OCH WEBBSTöD

Deltagarna kommer att genomgå en coachningsprocess som inledningsvis syftar till personlig utveckling men som sedan övergår i jobbcoachning med matchning mot ett yrke. Coachning definieras som processer för att frigöra och utveckla människors potential. Denna definition stämmer väl överens med Folkuniversitetets verksamhetsid att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv, såväl privat som i arbetet. Folkuniversitetet arbetar med coachning för personlig utveckling men också med coachning inriktad mot jobb, studier och karriärplanering. En coach skall skapa förutsättningar för deltagaren att arbeta framåt mot tydliga mål som han/hon själv formulerar. Coachen ger själv inga svar utan skall vara ett stöd i deltagarens utvecklingsprocess och lyssnar, frågar, ger feedback i syfte att undanröja hinder, främja svar och motivation, ge fokus, ge motivation och skapa resultat. För att skapa en tydlig struktur och översikt över coachprocessen har vi utvecklat ett webbaserat stöd som används av både deltagare och coach. I detta arbetar man med sin nulägesanalys, sina målsättningar och sin handlingsplan.Målsättning

- 40% av deltagarna ska efter projektets slut ha uppnått egen försörjning. Antingen via anställning, eget företagande eller studier.
- 50% av deltagarna ska efter projektets slut ha genomfört validering av yrkeskompetens eller ämneskompetens.
- 100% av deltagarna ska ha prövat på en praktikplats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Våra lokaler är anpassade för personer med funktionshinder. Hissar finns och det finns extra breda dörrar för rullstolsburna. Vi har SFI-lärare som har undervisat synskadade och därmed har gått kurser i att arbeta med denna grupp. Vi har lärare med erfarenhet av att undervisa personer med psykiska funktionshinder på både grundskolenivå och gymnasialnivå. Folkuniversitetetet har på riksnivå även utvecklat en metod "anpassad pedagogik" för att arbeta med personer med psykiska funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

I Kompetenscenter är ett lärande med hållbar utveckling en bärande idé. Denna består av en ekologisk, en ekonomisk och en social del. I den sociala delen är jämställdhet ett ledord som genomsyrar individens tid i utbildningen. Detta framgår av ovannämnda utbildningsmoment. Men vi kommer också att beakta jämställdhetsperspektivet vid rekryteringen och vid rapportering till styrgrupp. Dessutom kommer deltagarrådet av två män och två kvinnor valda av deltagarna. De problem som kan uppkomma på arbetsplatser behandlar projektledaren tillsammans med deltagarna vid återkopplingstillfällena. De interkulturella skillnader som kan finnas gällande jämställdhetsuppfattning behandlas av projektledare/coach på återkopplingstillfällen eller individuellt.

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Trollhättan
  • Arbetsmarknadsstöd
  • Institutionen för individ och samhälle

Kommun

  • Trollhättan