Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens i centrum, Kompetenscentrum Mölndal

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGymnasieförvaltningen
KontaktpersonDanuta Ciasnocha
E-postdanuta.ciasnocha@molndal.se
Telefonnummer031-315 30 17
Beviljat ESF-stöd409 000 kr
Total projektbudget409 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Kompetens i centrum, Kompetenscentrum Mölndal, kommer att drivas av Gymnasieförvaltningen i samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad. Målet är att kompetenshöja personal med låg utbildningsnivå inom vård och omsorg. Syftet med kompetensutvecklingen är att förbättra de anställdas beredskap för ändrade arbetsuppgifter p g a de växande krav som vård och omsorg ställs inför i takt med vårdtagarnas växande komplexitet, och på lång sikt att bidra till att öka medvetenheten om behovet av att utveckla staden till en lärande organisation, där de anställda deltar i det livslånga lärandet. I projektet kommer flera analyser att genomföras, bl a analyser av målgruppen och behovet av kompetensutveckling. Förprojekteringsfasen har till syfte att kvalitetssäkra projektet och säkerställa förutsättningar för lyckade resultat.

Bakgrund

Mölndals stad sysselsätter närmare femtusen personer, varav 82 procent är kvinnor, många i traditionellt lågavlönade yrken. Gruppen lågavlönade uppvisar också ett stort antal personer med låg utbildningsnivå, vilket både direkt och indirekt missgynnar dem i form av sämre löneutveckling eller sämre anställningsvillkor. Personal med låg utbildningsnivå finns t ex inom Vård och omsorgsförvaltningen, Serviceförvaltningen och Barn och ungdomsförvaltningen.

I Vård och omsorgsförvaltningen, vars verksamhet riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättning, arbetar en stor grupp vårdbiträden, som helt eller delvis saknar adekvat utbildning. Detta samtidigt som kommunen anordnar utbildningar inom omvårdnadsprogrammet.

Vård och omsorg är en bransch i utveckling och arbetets innehåll har förändrats under senare år. Utöver omvårdnadsarbete och medicinsk delegering, är det idag ett kvalificerat socialt arbete där personalen förväntas stötta brukarna till en meningsfull tillvaro. Arbetet förändras från att vara uppgiftsorienterat till att bli relationsorienterat. För att kunna möta den enskilde brukaren och svara upp mot förvaltningens och medborgarnas krav på professionell personal krävs en kvalificerad yrkesutbildning.

Vi ser idag att våra medborgare lever längre samtidigt som man drabbas av fler och mer komplexa sjukdomar. Att ensamhushållen ökar i samhället kommer troligen att påverka våra framtida brukares behov av relationsbyggande och meningsfulla aktiviteter. Framtidens äldre kommer att vara en mer heterogen grupp med alltmer varierande förväntningar på sin vård och omsorg, vilket leder till att brukarnas insatser kommer att bli mer sammansatta och individanpassade. Detta innebär att arbetsuppgifterna bli mer kvalificerade och ställer högre krav på en yrkesutbildad personal.

Aven den kommunala vuxenutbildningen står inför nya utmaningar i form av ökad konkurrens i och med den förestående ”frivuxreformen” (Utredningen om en fristående vuxenutbildning) och behöver därför förändras i framtiden. Det räcker inte längre med att utveckla ett lite mer moderniserat system av traditionell vuxenutbildning. I stället är det nödvändigt med en systemförändring, där utbildningsanordnaren kommer att behöva erbjuda vad arbetsmarknaden vill ha.

I projektet Kompetens i centrum, Kompetenscentrum Mölndal vill Gymnasieförvaltningen och Vård och omsorgsförvaltningen arbeta med att undersöka förutsättningar för att genomföra kompetensutveckling av vårdbiträden som saknar adekvat utbildning, en kompetensutveckling enligt metoden Arbetsintegrerat lärande som utvecklats i Equalpartnerskapet Livskompetens 50+, i vilket Gymnasieförvaltningen deltagit.

Vi vill dessutom samarbeta med projektet Måltid Mölndal i utveckling, som enheten Måltid Mölndal på Serviceförvaltningen kommer att ansöka om medel till i denna utlysning (diarie 2007-5050001). Måltid Mölndal bedriver köksverksamhet på förskolor, skolor och inom äldreomsorg och sysselsätter personal i behov av kompetensutveckling. Tillsammans ämnar vi utröna om det finns förutsättningar för samarbete mellan projekten. Eventuellt - om förutsättningarna finns - kommer vi att gemensamt ansöka om medel till genomförandefasen.

Kompetenscentrum Mölndal

Insatser inom Vård och omsorgsförvaltningen och eventuellt inom Måltid Mölndal är en del av ett koncept som Gymnasieförvaltningen, med sin verksamhet på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen, har tagit initiativ till, nämligen utveckling av en stödstruktur för stadens kompetensförsörjning i form av ett kompetenscentrum. Tanken är att stimulera samarbetet mellan förvaltningarna och på så sätt få ett samlat grepp om personalens kompetensutveckling, hälsa och trivsel. Detta kommer att effektivisera insatserna både tidsmässigt och ekonomiskt, placera kompetensutvecklingsfrågorna i förgrunden och därmed gagna de enskildas möjligheter till utveckling och bättre arbetsvillkor.

Kompetenscentrum Mölndal kommer att innehålla två inriktningar (se skissen i bilaga 1):
- en medarbetarinriktning, som bland annat omfattar kompetensresursinventeringar, strategiska kompetensbehovsinventeringar, intern kompetensutveckling, rehabilitering, ledarutveckling och annat,
- en arbetslivsinriktning, som innehåller studie- och yrkesvägledning, praktikplatsanskaffning, vuxenutbildning, integrationsinsatser och annat.

Syftet med Kompetenscentrum är att:
· utveckla staden till en lärande organisation
· samordna insatser kring både de anställda och invånarna i Mölndal
· skapa en arena för gemensamt ansvar och samarbete mellan förvaltningarna i kommunen i fråga om kompetens och arbete
· tillämpa ett helhetsgrepp om individen, antingen hon är anställd av eller invånare i staden
· intensifiera samarbetet med företag och andra organisationer i Mölndal (och även utanför Mölndal) för att tillgodose deras framtida behov av arbetskraft men också stadens behov av arbetstillfällen

Livskompetens 50+

Till bakgrundsbeskrivningen hör även det faktum att Gymnasieförvaltningen deltog under perioden maj 2005 - december 2007 i ett Equalpartnerskap, Livskompetens 50+. Arbetet bedrevs i samarbete med ytterligare tre kommuner och flera andra organisationer inom offentlig och privat sektor i GR-området. Syftet med Livskompetens 50+ var att utarbeta olika metoder för att underlätta för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden längre än många gör i dag. Projektet riktade sig visserligen till äldre, men de modeller och metoder som utarbetats går med fördel att tillämpa i alla åldersgrupper. Några av resultaten från partnerskapet vill vi vidareutveckla i projektet och implementera i stadens verksamhet. Det ena är kompetenskartläggningsmetoden Livskompetensanalys och det andra den pedagogiska modellen Arbetsintegrerat lärande för vuxna.

Arbetet med kartläggningsmetoden Livskompetensanalys leddes av Gymnasieförvaltningen. Metoden bygger främst på enskilda samtal mellan en coach och en individ men innehåller även gruppaktiviteter. Ett gediget material har utarbetats. Materialet har också anpassats till målgrupper som inte har svenska som modersmål. Den syn som metoden förespråkar är att människors engagemang och prestationer i arbetet tydligt är kopplade till deras hälsa och trivsel, hur deras kompetens tillvaratas och om det finns utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

Metoden har testats i olika målgrupper - arbetssökande, anställda, anställda i omställning, sjukskrivna och företagare, cirka 70 personer. Utvärderingen av metoden bland deltagarna visar att den har ett brett användningsområde och tycks vara av stort värde för den enskilde i fråga om självinsikt och ökad självkänsla. Analysen, enligt de intervjuade deltagarna, ger dem ett unikt tillfälle att reflektera över sin situation, både arbetssituationen och livet för övrigt, samtidigt som deras självförtroende stärks och beredskapen att ändra sin situation blir påtagligt större.

Nedan följer en kort beskrivning av modellen Arbetsintegrerat lärande. Kompetensutvecklingen av vårdpersonal enligt den modellen är visserligen tänkt att ske i genomförandefasen, men beskrivningen krävs redan i denna ansökan för att skapa förståelse för de tänkta målen och aktiviteterna i förprojekteringsfasen.

Den pedagogiska idén
Metoden ger möjlighet till formell kompetens för den som saknar det. Genom att tillvarata individens hela livskompetens görs den reella kompetensen formell. Genom individuella studier läggs ny kunskap till erfarenhetsbaserad kunskap och en fördjupning sker inom de områden som är aktuella för människan i arbetslivet (det livslånga lärandet).

En kompletterande utbildning genomförs i samverkan med arbetslivet.
Genom att knyta kompetensutveckling och utbildning till arbetslivet ökar den studerandes möjligheter till delaktighet och ansvar, inte bara mot den egna utvecklingen utan även mot verksamhetens behov. Regelbunden samverkan med arbetsplatsen kring behov, innehåll och upplägg/metod gör att den studerande känner sig delaktig.25-54

Syfte

Erfarenheten från tidigare EU-projekt visar att det ofta i initialskedet går onödigt mycket tid till att göra nödvändiga analyser av situationen och målgrupperna eller till att få fram deltagare, eller också till att organisera ett projekt och genomföra ett informations- och förankringsarbete. För att undvika att hamna i den situationen vill vi under förprojekteringstiden kvalitetssäkra projektet. Vi vill utföra nödvändiga analyser av situationen i Mölndal, av målgrupperna och av förutsättningarna för projektets genomförande och därmed lägga en stabil grund för projektet. Genom att studera och säkerställa förutsättningarna tror vi att vi kan undvika ogenomtänkta lösningar som uppstår när förutsättningarna inte är klara eller rentav inte finns alls. Förprojetket ska utmynna i en ansökan till genomförandefasen.

Målsättning

Vi vill kvalitetssäkra projektet Kompetens i centrum, Kompetenscentrum Mölndal i genomförandefasen genom att:
1. utföra analyser av målgruppen i fråga om könsfördelning, etnicitet, ålder, utbildning och utbildningsbehov, anställningsvillkor, arbetsplatsdeltagande etc.
2. utföra problem- och behovsanalys (SWOT) med jämställdhetsperspektiv och utarbeta rutiner för arbetet med jämställdhetsintegrering under genomförandefasen
3. utarbeta rutiner för arbete ur ett mångfaldsperspektiv i projektet
4. utarbeta rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet för funktionshindrade ska tillämpas i projektet
5. undersöka förutsättningar för att bedriva kompetensutveckling av anställda med låg utbildning på enheterna inom Vård och omsorgsförvaltningen
6. genom informations- och förankringsinsatser skapa förutsättningar för ett brett deltagande i projektet
7. skapa förutsättningar för att genomföra en god utbildning av deltagande vårdbiträden
8. sammanställa resultaten av arbetet till en rapport som ska säkra kvalitén och ligga till grund för fortsatt arbete i genomförandefasen
9. sprida kunskaperna av analyserna till nyckelpersonerna i de berörda organisationerna
10. ansöka om medel till genomförande av projektet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorgsförvaltningen har erfarenhet av arbete med funktionshindrade. Begreppet tillgänglighet för funktionshindrade är en del av deras dagliga arbete. Likaså finns det kunskaper om olika funktionshinder hos utbildaren. Tillsammans kommer parterna att ta fram rutiner för att säkerställa tillgängligheten för funktionshindrade. Rutinerna kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i projektet. Om behov av fortbildning om funktionsnedshinder skulle uppstå kommer detta att beaktas.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö