Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kommungemensam plattform för nyanlända

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonIda Holmgren
E-postida.holmgren@grkom.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd425 759 kr
Total projektbudget709 599 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Att i Göteborgsregionen ta fram en kommungemensam plattform genom att kvalitetssäkra och identifiera samarbetsmoment i introduktionskedjan av nyanlända kommunplacerade. Detta för att stödja arbetslinjen vid introduktion av de nyanlända.

Bakgrund

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i Sverige har träffats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, Statens Skolverk och Sveriges Kommuner och Landsting .
Nyanlända invandrade kvinnor, män, flickor och pojkar i Sverige ska erbjudas en god introduktion till det svenska samhället. De samverkande myndigheterna skall gemensamt verka för att introduktionsinsatserna utformas så att den stödjer en snabb och effektiv etablering. Introduktionen skall underlätta för den enskilde att bli självförsörjande och utnyttja och utöva sina medborgerliga skyldigheter, rättigheter och möjligheter.
De integrationspolitiska sysselsättningsmålen syftar till en snabb etablering, ökad sysselsättningsgrad, arbete i nivå med den egna kompetensen. Dessa mål ska vara vägledande i aktörernas åtagande inom överenskommelsen.
De regionala och lokala överenskommelserna ska utformas utifrån de regionala och lokala förutsättningarna.

Introduktionskedjan av nyanlända innehåller flera moment, såsom till exempel samhällsinformation, sfi, validering, som också måste indivisanpassas inom målgruppen.
Erfarenheten i Göteborgsområdet är att det inte är ovanligt att kommunerna arbetar olika med dessa moment i introduktionskedjan. De insatser som kommunen alltid genomför med en inflyttad är introduktionssamtalet/planeringen samt samhällsinformation och erbjudande om sfi. Övriga kommunala insatser med de olika momenten skiljer sig åt i kommunerna.
Kommunerna upplever att det ibland kan vara svårt att samarbeta med myndigheter och myndigheterna i sin tur, tex Arbetsförmedlingen har svårt att finna bra samarbetsmetoder med kommunerna på grund av olika arbetsgång och metoder. Både kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser beror också på tillgång till ekonomiska medel.
Erfarenheterna tyder på att det också saknas en röd tråd som skulle kunna säkerställa hållbarheten över en längre tid. Man kan också se att en viss enhetlighet skulle underlätta arbetet i introduktionen .

På förfrågan från GR till samtliga kommuners kommunstyrelser i Göteborgsregionen framkom att alla var positiva till ett kommunsamarbete för att stödja arbetslinjen vid introduktion av nyanlända och föreslår att GR ges i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna utarbeta konkreta förslag på möjliga samarbetsområden.

Kommunerna anger i sina svar flera skäl till varför ett samarbete är önskvärt. Regionens storlek ger förutsättningar för ett större utbud av insatser, flexibilitet, erfarenhetsutbyte, påtryckning på statliga myndigheter osv.

Det som lyfts fram som särskilt viktigt är att strategin måste bygga på samverkan mellan olika berörda myndigheter och att det finns en överenskommelse om en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan parterna.
När det gäller styrkor i det egna introduktionsarbetet, framhålls de lokala överenskommelserna mellan berörda parter av de kommuner som har tydliga avtal. Alla välkomnar en kommungemensam plattform för att ytterligare förstärka arbetet och leda till större möjligheter att skapa lokala och kommungemensamma resurser för flexibla och individuellt anpassade insatser.

Samverkan, tydlighet i roller och ansvar, flexibilitet, möjlighet till individanpassade insatser, är de faktorer som kommunerna anser leder till framgång i introduktionsarbetet.

Ytterligare samarbetsområden som olika kommuner trycker på är bostadsfrågan, engagera näringsliv och andra aktörer, rehabilitering, att barn- och funktionshinderperspektiven blir belysta samt kommunerna och de kommunala bolagen som arbetsgivare.

Gruppen nyanlända är mycket hetrogen både vad det gäller utbildning och yrkesbakgrund. Det varierar mellan hög- och lågutbildad, yrkesspecifika och ingen yrkesutbildning till analfabeter. För att kunna matcha de nyanländas skiftande kompetens med arbetslivets efterfrågan, krävs sannolikt en större arbetsmarknadsregion med tillgång till fler branscher än vad en enskild kommun kan erbjuda. Det talar för behovet av ett gränslöst kommungemensamt arbete som stöd för kommunernas introduktion och etablering av nyanlända.

Ett exempel på tidigare goda erfarenheter av att samarbeta kommunövergripande kring frågor av denna karaktär är samverkan i det praktiska arbetet i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. När det gäller de ensamkommande asylsökande barnen var Göteborgsregionens kommuner först ut i landet med att samarbeta kring att ta emot barnen. Migrationsverket ser Göteborgsregionens agerande som ett föredömme, och ser gärna en spridning till övriga regioner i Sverige.

Med denna tydliga vilja, förankrad såväl politiskt som i arbetsmarknadschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen ser vi goda möjligheter att i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen gemensamt kartlägga förutsättningarna för en kommungemensam plattform för att stödja arbetslinjen vid introduktion av nyanlända kommunplacerade.

Syfte

Att ta fram en kommungemensam plattform genom:

- att kvalitetssäkra de olika momenten i introduktionskedjan av nyanlända för att säkra både innehåll och kvalite. Detta för att en person som genomfört ett moment i en kommun sedan flyttar till en annan skall ha det arbetet säkerställt.

- att dentifiera de moment i introduktionskedjan av nyanlända som med fördel kan bedrivas i samverkan, där alla inte behöver utföra allt och som blir effektivare kommungemensamt.

- att beskriva vad som krävs för att det skall vara hållbart över tid när flera parter ingår.

En framtagen kommungemensam plattform underlättar sedan:

- för att stödja arbetslinjen vid introduktion av nyanlända kommunplacerade.

- när det gäller att skapa nya möjligheter för personer med utländsk härkomst att närma sig och etablera sig på arbetsmarknaden.

Målsättning

Att kommunerna i Göteborgsregionen genomför en analys av behov och möjligheter för att se vilka områden de kan samarbeta kring när det gäller momenteten i introduktionen av nyanlända.

Att kvalitetssäkra de olika momenten i introduktionskedjan för att säkra både innehåll och kvalite.

Att identifiera de moment i introduktionskedjan som med fördel blir effektivare att bedriva i samverkan och som blir hållbara över tid.

Att därigenom utarbeta en kommungemensam plattform för att stödja arbetslinjen av nyanlända kommunplacerade utifrån gemensamma moment i introduktionskedjan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I kvalitetssäkringen av momenten som ingår i plattformen och en av ambitionerna är fokusera på de nyanändas yrkesidentitet för att möjliggöra en effektivare och snabbare introduktion i samhälle och därigenom inträde till arbetsmarknaden. Denna fokusering på yrkesidentiteten tillsammans med användandet av kreativa och processinriktade arbetssätt i kartläggningen kommer synliggörandet av tillgänglighet såsom jämställdhet att bli möjlig. Analysarbetet mynnar också ut i en tillgänglighets- SWOT.

Transnationellt samarbete

Integration är inget nationellt fenomen utan i allra högsta grad beroende av flera aktörer. EU är attraktivt för många invandrare och arbetar tillsammans med medlemsstaterna för att skapa en enhetlig politik för legal invandring. Under de kommande 20 åren behöver EU nya medborgare för att tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Det är också EU som måste främja mångfalden och bekämpa fördomar för att invandrarna bättre ska kunna integreras, både ekonomiskt och socialt har EU ett betydande behov av arbetskraftsinvandring.

EU lider av ett demografiskt underskott, illustrerat av de äldres ökande andel av befolkningen, hävdar bland andra EU-kommissionen att unionens framtida tillväxt och konkurrenskraft står och faller med dess förmåga att utveckla en hållbar politik för arbetskraftsinvandring. I en kommungemensam ansats av detta slag finns flera fördelar att kartlägga om det finns andra regioner i EU som arbetar med samma intentioner och i det hänseendet möjliggöra en berikning av ansatsen.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö