Logotyp på utskrifter

Kommunal samverkan kring flykting- och integrationsarbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareInstitutionen för individ och samhälle
KontaktpersonThomas Winman
E-postthomas.winman@hv.se
Telefonnummer0520-223943
Beviljat ESF-stöd451 546 kr
Total projektbudget619 546 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att inventera kommunala resurser, metoder och behov för att kunna åstadkomma en gemensam kommunövergripande handlingsplan där metoder och samarbetsformer inom och mellan kommuner och företag, fokuseras.

Bakgrund

Det nya samhället med ökad invandring och flyktingmottagning till Sverige innebär ökade svårigheter för
individers integration i samhället men också för institutioner, organisationer och företags möjligheter att anpassa sig till de nya samhällsbehov som utvecklingen leder till. Förändringen innebär att man måste utveckla nya utbildningsinsatser inte minst inom språkutbildningens område. När det gäller arbetsmarknadsinträdet för individer med ingen eller ringa erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden uppstår också matchningsproblem som söker otraditionella lösningar. De modeller och metoder som kommunerna måste utveckla för att möta situationen finns alltså på flera nivåer. Individer måste stödjas vid inträdet på arbetsmarknaden, existerande organisationer måste hitta otraditionella lösningar på integrationsproblemen.

Målgruppen för denna förstudie är kommuners flyktings- och integrationsverksamheter i deras arbete med marginaliserade grupper som tenderar att hamna utanför samhället och den reguljära arbetsmarknaden. Projektet vill särskilt beakta kvinnors situation vid inträdet på arbetsmarknaden. Integrationen är en familjefråga. Bristfällig integration leder till ohälsa för hela familjen, vilket i sin tur leder till försvårad arbetskraftsrekrytering för företag och samhällsinstitutioner. Det hela framstår som ett ekorrhjul som är svårt att ta sig ur och som leder till ökade samhällskostnader.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet i sin helhet är att främja integrationen i samhället för etniska minoriteter och nyanlända svenskar genom att individuellt skräddarsy utbildningar som leder till samhällsinkludering och sedermera till arbete. Integrationsaspekten genomsyrar därmed hela projektet.
Etablerade kunskaper och färdigheter och traditionella integrationsstrategier är inte alltid i paritet med de förhållandevis nya behov av resursutnyttjande som finns i dagens samhälle och på dagens arbetsmarknad. Det är denna inventering av befintliga resurser, metoder och behov som ska resultera i en gemensam kommunövergripande handlingsplan, vilket är detta projekts övergripande intresse.

Målsättning

Fokus i projektet är
hur och vilka kunskaper som är integrerade i arbetsprocesser och förändrar villkoren för organisering och koordinering av de deltagande kommunernas integrationsarbete
identifiera gynnsamma kommungemensamma resurser och strategier i integrationsarbetet med människor som står utanför samhället och den reguljära arbetsmarknaden

Mål
Målet är att beskriva och utveckla metoder för inkludering av flyktingar och invandrare som idag står utanför, eller riskerar att hamna utanför, samhällslivet och den reguljära arbetsmarknaden. Dessa metoder omfattar samarbetsformer inom och mellan kommuner, företag och samhällsinstitutioner, samt individinriktade insatser, såsom utbildningsinsatser och jobcoaching som främjar integration i samhället.

Förstudiens resultat förväntas leda till ökad kommunal samverkan kring frågor som rör integrationsarbete vilket i sig förväntas leda till en ökad integration i samhället för målgruppen, dvs etniska minoriteter och nyanlända. Det är rimligt att förvänta sig att denna integration får konsekvenser av rent samhällsekonomisk art riktat direkt i förhållande till individen, men även för dennes familj och närstående. De långsiktiga konsekvenserna i form av ökad integration på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt kommer att ha gynnsamma effekter för individernas familj vilket t.ex. påverkar eventuella barns skolgång, ekonomiska standard, självbild och motivation i skola och samhälle. Dessutom är det rimligt att anta att en ökad etnisk mångfald i arbetslivet även påverkar arbetsmarknaden i stort på det sättet att kunskap om andra kulturer ses som en tillgång på arbetsmarknaden, speciellt för de kommuner som är delaktiga i projektet. Det kan i sin tur förebygga negativa attityder till andra kulturer och leda till en fortsatt positiv samhällsutveckling som bygger på kunskap, delaktighet och tilltro till olikheter.
Genom att utveckla kunskaper och metoder när det gäller lärande, kompetensförsörjning samt integrationsarbete i kommuner, företag och organisationer så kan också individers behov av delaktighet stimuleras. Aktuella marginaliseringsmönster i samhället i stort skulle därmed kunna motverkas.

Detta får även positiva konsekvenser för den regionala näringslivsutvecklingen samt för de lokala kommunernas främjande av delaktighet och utveckling mot ett jämställt och mångkulturellt samhälle. Vidare kommer projektet att vara relevant ur ett utbildningsperspektiv både för högskola och andra utbildningsanordnare då efterfrågan och behovet av nya kunskaper och möjligheterna till andra former av kommunal organisering av verksamheter synliggörs.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom den individuella analysen av behov, resurser och möjligheter i förhållande till de kunskaps- och kompetensbehov samhället har, är det troligt att förvänta sig att flera olika funktionshinder visar sig inte utgöra ett funktionshinder i det specifika fallet. Inom invandrar- och flyktinggruppen finns olika typer av funktionshinder mer eller mindre relaterade till de aktuella individernas sociala situation. Projektets pedagogiska uppläggning, som stödjer både grupprocesser men också individuellt utvecklingsarbete skapar förutsättningar för gruppen att kunna tillägna sig kunskaper och färdigheter på likartat sätt som övriga deltagare.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Bengtsfors
  • Dals-Ed
  • Lysekil
  • Munkedal
  • Orust
  • Sotenäs
  • Trollhättan
  • Vänersborg