Logotyp på utskrifter

Karriärstödsmetoden-en vägen-till-arbetekedja genom sociala företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVägen ut!
KontaktpersonChristina Xenos
E-postchristina.xenos@vagenut.coop
Telefonnummer010-7079309
Beviljat ESF-stöd1 643 317 kr
Total projektbudget1 643 317 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsrehabilitering i sociala företag fungerar särskilt bra för människor som stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden. En förutsättning för att dessa personer ska klara detta är dock stöd och mycket nära samverkan mellan myndigheter och de sociala företagen med fokus på den enskilda individen. Vägen ut! kooperativen har i tre olika socialfondsprojekt i samarbete med berörda myndigheter utvecklat Karriärstödsmetoden för att kunna ge målgruppen det stöd och den motivation som varje individ behöver för att komma i arbete. Inom projektet kommer vi säkerställa att metoden sprids och implementeras till samverkanspartners (AF, kommun, samordningsförbund) i Angered, till flera stadsdelar, till sociala företag samt användas för samverkan mellan myndigheter, och mellan myndigheter och sociala företag, med individen i fokus. Det vill vi göra genom att ta fram ett utbildningsmaterial, utbildningar, samverkan och spridningsarbete.

Bakgrund

Behov och problem –
De sociala företagen Vägen ut! kooperativen har tillsammans med sitt nätverk av samarbetspartners från social ekonomi och offentlig sektor sedan 2002 framgångsrikt arbetat med att skapa anställning och sysselsättning i sociala företag åt de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. I Sverige idag står drygt en miljon människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden och bland dessa finns grupper som står väldigt långt från arbetsmarknaden, de beskrivs utförligare nedan.

Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. Detta ger oss en stor utvecklingspotential. I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag.

Regeringen beslutade 2010 om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag där man slår fast följande:
”De sociala företagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en god förmåga att erbjuda arbete. Företagen erbjuder arbetstillfällen som tar tillvara individens förutsättningar och skapar alternativa vägar för rehabilitering till arbete.

Karaktäristiskt för de sociala företagen är att deras ursprung finns i ett behov som varken tillgodosetts av den offentliga eller den privata sektorn. Genom samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn finns möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att bli delaktiga i sin egen rehabilitering, utveckla den egna arbetsförmågan, bli delaktig i att driva företag och att delta i samhällslivet. Det handlar om behovet av arbetstillfällen för dessa personer, men också om att utveckla nya tjänster såsom nya metoder för rehabilitering, nya vägar till entreprenörskap och ny affärsverksamhet."
(Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, näringsdepartementet 2010-04-22)

Det har visat sig att arbetsrehabilitering i sociala företag fungerar särskilt bra för människor som stått långt ifrån arbetsmarknaden. En förutsättning för att dessa personer ska klara den långa resan är stöd och mycket nära samverkan mellan myndigheter och de sociala företagen med fokus på den enskilda individen.

Vägen ut! kooperativen tillsammans med samarbetspartners Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Samordningsförbunden har lång praktisk erfarenhet av hur de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden gång på gång trillar mellan stolarna i systemet. De återkommer till myndigheterna om och om igen i en ändlös rundgång. Den största orsaken till detta problem är bristande samverkan mellan myndigheter, inget samlat grepp kring individen och dålig matchning med och kunskap om möjliga arbetsplatser. När insatser inte samordnas av ansvariga myndigheter blir följden att personen inte får det stöd som han/hon har rätt till och framförallt behöver. Detta är inte bara kostsamt ur ett samhällsperspektiv. Dyrt är också det mänskliga lidande som ett destruktivt liv för med sig, både för den skilda människan och för nästa generation.

Inom ramen för socialfondsprojektet "Effektivare vägar till arbete" som Vägen ut! kooperativen drev tillsammans med Coompanion 2009-2011 utvecklades därför metoden Karriärstöd, en-väg-till-arbete-kedja genom sociala företag, tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg och med kompetens från Arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst, Försäkringskassan och sociala företag. Se utförligare beskrivning av Karriärstödet i bilaga: Malin Kennerud (2011)”Karriärstöd – en vägen-till-arbete-kedja genom sociala företag för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden”

Arbetet med Karriärstödsmetoden inom projektet blev mycket framgångsrikt och resulterade i att 29 personer som befunnit sig väldigt långt ifrån arbetsmarknaden fick anställning i de sociala företagen inom Vägen ut!
Projektet hade inga som helst rekryteringssvårigheter utan kunde inte ta emot alla deltagare som önskade delta i projektet. Särskilt från stadsdelar i nordost och på Hisingen skickade socialtjänsten fler deltagare än Vägen ut! och projektet kunde ta emot.

Samordningsförbunden i Göteborg bidrog finansiellt till två halvtidstjänster som ”karriärstödjare i delinsatsen ESF – karriärstödjare”, en handläggare från Arbetsförmedlingen och en från Göteborgs kommun. Tillsammans med Vägen ut!s och Coompanions egna karriärstödjare bildade de en grupp som utvecklade och dokumenterade karriärstödsmetoden. Tillsammans samverkade de kring och satte fokus på den enskilda individen.
Se bilaga: Malin Kennerud (2011)”Karriärstöd – en vägen-till-arbete-kedja genom sociala företag för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden”

Projektet Effektivare vägar till arbete och delinsatsen Karriärstöd tog erfarenheterna av samverkan inom arbetsrehabilitering ytterligare ett steg ut på oprövad mark genom att projektet var intersektoriellt och inbegrep även sociala företags egna karriärstödjare.

Av den utvärdering av Karriärstödet, ”Utvärdering av delinsats i ESF-karriärstödjare”, som Samordningsförbundet Göteborg Nordost, Hisingen, Centrum och Väster lät genomföra (bifogas) framgår att:
”Sett till resultaten (DIS) i förhållande till andra insatser för målgruppen har delinsatsen karriärstödjare bedömts som effektiv av de tjänstemän som utvärderingen varit i kontakt med.”
”Karriärstöd som metodik bedöms sammanfattningsvis som ändamålsenlig för mål gruppen och för dem som kunnat erbjudas praktik eller anställning i ett socialt kooperativ som mycket effektiv.”

Utvärderingen ger också en rekommendation för framtida insatser:
”… ta fram handbok och studiematerial i metoden Karriärstöd. Tanken är att tillvarata karriär- stödjarnas erfarenheter och skapa förutsättningar för implementering av deras ar betssätt, men också fungera som studiematerial vid en eventuell introduktion av nya karriärstödjare. I intervjuer med tjänstemän inom projektet har det framhållits att det saknas en samlad dokumentation kring projektets resultat, metod och process av-sedd för implementering och utbildning. Delarna finns beskrivna i den interna dokumentationen samt i en folder.......”

”En brist med den befintliga dokumentationen är informationen är fragmenterad i olika dokument. Dessutom ger den dokumentation som är avsedd att spridas externt bara en oreflekterad och översiktlig beskrivning av processen och metoden.”

Vidare har under 2009-2011 Vägen ut! kooperativen, Coompanion Göteborgsregionen, Statens Institutionsstyrelse och Kriminalvården i det gemensamma socialfondsprojektet Att ta vid – ungas väg till arbete utvecklat en metod för ökad egenmakt, framåtsyftande motivationsarbete och välplanerad utsluss för unga intagna.
Det är i korthet en arbetsinriktad metod som bygger på karriärstödsmetoden och som börjar redan inne på institution/anstalt för att följa den unga ut i samhället via utsluss till utbildning och arbete i sociala företag, med en stor förkunskap och erfarenhet av de ungas livserfarenheter och olika vägar till ett gott liv.

Den struktur, erfarenhet och kunskap som Vägen ut! kooperativen byggt upp möjliggör för organisationen att ta vara på dessa människors erfarenhet som på så sätt bidrar till en positiv utveckling av bärkraftiga sociala företagen.
En hel del av dessa individer kommer aldrig att få ett "vanligt" arbete. Däremot har det visat sig att i ett socialt företag kan de på sikt anställas och arbeta 100 % utifrån sin förmåga. För detta ska vara görligt krävs att AF, FK, kommun och det sociala företaget ger det stöd som Karriärstöds-metoden erbjuder.

Angered, en av tio stadsdelar i Göteborg, toppar negativt när det gäller flera socioekonomiska faktorer. I jämförelse med hela Göteborg ligger Angered orimligt högt när det gäller socialbidrag arbetslöshet och ohälsa. Vägen ut! kooperativen har alltsedan Socialfondsprojekten Att Ta Vid och Effektivare vägar avslutades fortsatt att utveckla karriärstödsarbetet tillsammans med sdf Angereds socialkontor.

Målsättning

Skapa vägar till arbete för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden genom att Karriärstödsmetoden implementeras på djupet hos alla berörda aktörer. (AF, Kommuner, FK, och den Sociala ekonomin.)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I den grupp som Karriärstödet arbetar med, människor som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, finna många personer med olika former av psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. Det kan handla om panikångest, fobier, depression, Asperger, ADHD, psykoser och liknande. Det kräver trygga medarbetare med utbildning och erfarenhet samt en väl strukturerad miljö. Vägen ut! kooperativens sociala företag har lång erfarenhet av att skapa en miljö som kan hantera denna problematik. Inom Vägen ut! kooperativen utbildas medarbetarna i MI-motiverande samtal, har handledning av leg psykoterapeut, utbildas enligt SiL - situationsanpassat ledarskap, använder sig av mentorer mm. Förutsättning för fungerande karriärstöd är ett bra psykosocialt klimat. Eftersom 95 % av medarbetare och chefer inom Vägen ut! kooperativen har egen erfarenhet av olika former av utanförskap med funktionsnedsättning är tillgänglighetsanpassning i alla dess former en integrerad del av vardagen i organisationen.

Samarbetspartners

 • angered
 • Arbetsförmedlingen Angered
 • Samodningsförbundet Göteborg Nord-ost, C/O Vårdcentralen Gamlestadstorget
 • Vägen ut!

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö