Logotyp på utskrifter

Karriär i Halland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionkansliet
KontaktpersonBoel Abelson-Crossley
E-postboel.abelson-crossley@regionhalland.se
Telefonnummer035-179800
Beviljat ESF-stöd5 759 134 kr
Total projektbudget14 025 734 kr
Projektperiod2010-01-01 till 2011-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att minska ungdomsarbetslösheten genom ett regionalt samarbete mellan Hallands sex kommuner parat med en tillväxttanke som tar sin utgångspunkt i att vi har en demografisk utmaning och att vi behöver fler och växande företag.

Bakgrund

Arbetslösheten är väldigt hög (8,6 % i juni 2009 enligt AFs statistik) i gruppen ungdomar i Halland. Många som inte fullföljer gymnasiet eller för den delen nyligen avslutat fullgånget gymnasium riskerar i aktuell lågkonjunktur att hamna i ett långt utanförskap antingen som arbetslösa och/ eller som långtidssjukskrivna. Det gäller även ungdomar som haft anställning och istället blivit arbetslösa. Samhälls- såväl som de personliga vinsterna är höga genom att få in denna grupp på den ordinarie arbetsmarknaden eller i utbildning.
Det är viktigt att sätta in dagens lågkonjunktur och höga ungdomsarbetslöshet i ett större och framtidsinriktat perspektiv där ungdomar verkligen ses som en resurs för tillväxt. Den demografiska utmaningen samt framväxten av nya branscher och företag är en möjlighet som är fundamentet i denna ansökan. Om ett antal år, då konjunkturen sannolikt vänt, kommer nya branscher och företag ha vuxit fram samtidigt som många äldre lämnat arbetsmarknaden. I det fallet är det av yttersta vikt att dagens arbetslösa ungdomar blivit rustade för att möta behovet av arbetskraft på arbetsmarknaden, vilket detta projekt har som yttersta syfte.
Projektet leds av Region Halland tillsammans med de sex hallandskommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.
Uppdraget att genomföra detta projekt kommer från den regionala samordningsgruppen, ledd av landshövdingen i Halland, med uppdrag att samordna insatser för att hantera rådande lågkonjunktur. Även Region Hallands, Arbetsförmedlingens, Länsstyrelsens såväl de halländska kommunernas ledningar står bakom projektet.
Projektets metod
Projektet genomförs på så sätt att under introduktionsfasen är deltagarna samlade för teoretisk kunskapsinhämtning, motivationshöjande insatser samt teambildning. Därefter kommer deltagarna ut i praktik.
Deltagarna kommer att få personlig handledning för att finna och komma till rätt praktikplats samt för att utvecklas på bra sätt under praktikperioden. Grundläggande kunskaper tillförs om förhållanden på olika arbetsplatser och vad som krävs för att de skall passa in i arbetslag och kunna göra insatser för en arbetsgivare. Krävs speciell utbildning efter de krav som ställs på praktikplatsen kan detta tillgodoses.
Deltagarna upprättar, i samråd med anställda i projektet, individuella handlingsplaner som ligger till grund för något av de tre tillväxtfokuserade spår som finns att välja emellan för deltagarna:
- Introduktionsutbildning plus praktik i aktuella och framtida bristyrkesbranscher. Vi har identifierat ett antal branscher i Halland som har en stor andel 60-64 åringar anställda t ex service, omsorg och försäljning
- Introduktionsutbildning plus praktik hos soloföretagare. I Halland finns väldigt många soloföretagare. Vi tror att många av dem kan ta emot en praktikant om de får stöd av projektet.
- Introduktionsutbildning plus deltagande i en utbildnings- och praktikmodul för individanpassat entreprenörskap inom regionalfondsprojektet Bra, bättre, bäst - nyföretagarrådgivning i Halland

Initialt i projektet - under mobiliseringsfasen - kommer en analys av bristyrken att göras. Dels utifrån var pensionsavgångar sker, men även studera vilka branscher och företag som kommer att växa de närmaste åren. Analysen kommer att ligga till grund för praktikanskaffningen i det första spåret, det s.k. bristyrkesspåret.

Det andra spåret, praktik i soloföretag, tar växtviljan i enmansföretag som utgångspunkt. Det finns väldigt många enmansföretag i Sverige och Halland. Några av dessa står i begrepp att växa genom att göra sin första anställning. Med hjälp av detta projekt kommer det att underlättas då ett antal enmansföretagare får hjälp av en deltagare i projektet under en praktiktid. Det ger enmansföretagaren en möjlighet att testa arbetsledning och samtidigt möjliggöra att denna får tid till att satsa mer tid på de verksamheter som är värdeskapande såsom produkt- och affärsutveckling, kundvård, inköp, försäljning m.m.

Det tredje spåret - entreprenörskapsspåret - sker i samverkan mellan detta projekt och regionalfondsprojektet Bra, bättre, bäst - nyföretagarrådgivning i Halland där en utbildningsmodul och lokala miljöer anpassat till detta projekt byggs upp och möjliggör för individer att utveckla sitt entreprenörskap utifrån sina individuella förutsättningar. En bärande del i Bra, bättre, bäst är just att individanpassa nyföretagarstödet.

Processen utifrån deltagarens perspektiv bygger på att deltagarna anvisas till projektet, via Jobbgarantin för ungdomar. Det avser individer som uppbär aktivitetsstöd/ försörjningsstöd och är inskrivna på arbetsförmedlingen. Ett initialt rekryteringssamtal genomförs med individen och denne får projektet presenterat för sig och ge sina personliga synpunkter och intresseområden. Utifrån samtalet görs en preliminär bedömning om vilket av de tre spåren som är mest lämpligt för individen att välja. Därefter får individen en introduktion om fyra veckor, vilken genomförs vid olika tillfällen i de halländska kommunerna. Introduktionen bygger på ett flertal komponenter såsom kunskap om kontakter med företag, EU-kunskap, arbete i grupp, företagspresentationer, nätverksbygge samt studiebesök. Varje deltagare får även en individuell handlingsplan. I samband med praktikperiodens slut ges information om utbildningssystems olika möjligheter, projektets möjligheter att ge kortare utbildningsinsatser och möjligheten att få en anställning på arbetsstället där praktikperioden genomförts. Under praktikperioden sker kontinuerlig uppföljning av anställda kopplade till projektet.

Metoden för att möta ungdomsarbetslösheten bygger på att sätta in problematiken i ett större perspektiv med tre komponenter:
- Sverige och Halland står inför en demografisk omvandling där äldre lämnar arbetsmarknaden och ny arbetskraft sannolikt måste ersätta
- Sverige och Halland behöver fler och växande företag.
- Alla människor som idag är unga kommer att behövas för att Sveriges och Hallands tillväxt ska fortsätta öka - de unga är och ska verkligen ses som en resurs

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att minska ungdomsarbetslösheten genom ett regionalt samarbete mellan Hallands sex kommuner parat med en tillväxttanke som tar sin utgångspunkt i att vi har en demografisk utmaning och att vi behöver fler och växande företag. Genomförandet ska präglas av en hög grad av flexibilitet där alla ingående parter ser ett stor mervärde.

Det gäller att finna nya vägar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden som anställda eller drivandes egna företag eller till fortsatta studier. I detta ligger att tillvarata den resurs som denna grupp verkligen är med tanke på det större sammanhang projektets sätt in i. Företag och branscher ska utifrån det större sammanhanget se en stor möjlighet att långsiktigt säkra sin arbetskraftsförsörjning.

Vi vill öka möjligheterna för arbetslösa ungdomar att få sysselsättning
- i soloföretag
- i företag och organisationer i bristyrkesbranscher
- i eget företag. Detta sker genom ett individanpassat entreprenörskap med koppling till regionalfondsprojektet Bra, bättre, bäst - nyföretagarrådgivning i Halland

Målsättning

Projektet har följande mål
- Minst 300 deltagare ska rekryteras till projektet
- 70 procent av deltagarna skall ha fått anställning eller börjat längre vidareutbildning senast 6 månader efter projektgenomgång. Det förväntas att de flesta deltagarna kan beredas anställning hos de företag där de praktiserar.
- Mellan 40 och 60 procent av deltagarna skall vara kvinnor.
- 20-30 procent av deltagarna skall ha utomnordiskt ursprung.
- Samtliga deltagare får erfarenheter och stärkt självförtroende som gör att de ökar sina möjligheter på arbetsmarknaden.
- 75 % av arbetsgivarna (praktikplatsgivarna) ska uppleva att projektet varit en bra källa för rekrytering
- 75 % av arbetsgivarna (praktikplatsgivarna) ska uppleva att de fått möjlighet att ge en positiv bild av sitt företag och bransch
- Minst tio deltagare ska ha genomfört entreprenörskapsutbildningen inom ramen för samarbetsprojektet Bra, bättre, bäst - nyföretagarrådgivning i Halland
- Projektets genomförande ska präglas av hög grad av flexibilitet i arbetssättet och alla ingående parter ska se ett mervärde i att projektet genomförs och målsättningarna uppnås.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ser det som en förutsättning för att kunna genomföra vårt arbete att alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöjliggör deltagande.
Praktikanskaffare och koordinatorer kommer att stödja medverkande företag i dessa frågor. Utbildning i tillgänglighet för funktionshindrade vävs in i varje introduktionsutbildning.
Viktiga frågor är:
- vad praktikföretagen kan göra för att öka sina rekryteringsmöjligheter av människor med funktionshinder.
- hur kan man förenkla fysiska hinder för funktionshindrade.
- att öka insikten och förståelsen för funktionshinder generellt.


Jämställdhetsintegrering

Information om projektets jämställdhetsintegrering sprids och förankras
till medverkande företag samt deltagare genom informationsmöten, utskick och företagsbesök. Utbildning i jämställdhetsintegrering vävs in i varje introduktionsutbildning

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Halmstad
 • Arbetsförmedlingen Kungsbacka
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Centralförvaltningen
 • FAMI
 • Lärcentrum
 • Regionkansliet

Samarbetspartners

 • Företagarna i Halland

Kommun

 • Falkenberg
 • Halmstad
 • Hylte
 • Kungsbacka
 • Laholm
 • Varberg