Logotyp på utskrifter

Kandidat för ett framtida jobb

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen
KontaktpersonRalja Angelis
E-postralja.angelis@uddevalla.se
Telefonnummer0522-696133
Beviljat ESF-stöd2 999 866 kr
Total projektbudget2 999 866 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun vill genomföra kandidatprogrammet som utvecklats under en förprojektering tillsammans med målgruppen OSA-anställda. Syftet med projektet är att genomföra en metod innehållande validering för att öka deltagarnas anställningsbarhet inom kommunens olika förvaltningar. I framtiden kommer den här metoden att användas mot grupper med annan form av subventionerad anställning. Projektet innehåller också ett strategiskt påverkansarbete för att förändra attityder hos kommunens samtliga anställda.

Bakgrund

Arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun vill arbeta med en ny metod som möjliggör samverkan, samordning och samsyn kring att underlätta för personer med subventionerad anställning att komma vidare på arbetsmarknaden. Inom dagens subventionerade anställningsformer som t ex OSA, offentligt skyddad anställning, är en stor andel deltagare ofta lågutbildade och extremt långt bort ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. En individuell kompetensutveckling utifrån individens behov och önskemål ökar möjligheten till annan anställning, både inom den egna organisationen och på den öppna marknaden.

Projektet vill möta framtida anställnings-/kompetensbehov inom kommunens förvaltningar (ena målgruppen) och samtidigt hitta en lösning som tar tillvara de nuvarande och möjliga framtida kompetenser som finns hos de lågutbildade med subventionerad anställning (andra målgruppen).
Den demografiska svängningen mot en åldrande, icke arbetande befolkning generellt i landet, såväl som i Uddevalla kommun är tydlig. Pensionsavgångar samt regeringens intentioner skapar behov av ett förändrat syn- och arbetssätt för att utveckla och ta tillvara den arbetskompetens som finns i organisationen. Det skall handla om att hitta nya arbetsuppgifter, rätt person till rätt plats, kompetensutveckling utifrån detta och möjligheter till andra lösningar på individ- och organisationsnivå. Under förprojekteringen gjordes en inventering av OSA-gruppens behov och motivation till förändring. De frågeställningar man arbetade utifrån var Vilka behov finns hos målgruppen? Hur kan behoven tillgodoses? Under förprojekteringen användes enskilda intervjuer, diskussioner i fokusgrupper, omvärldsanalys och spontana möten för att arbeta med frågorna. Parallellt gjordes analyser och utvärderingar. Resultatet visade bl a att det finns motivation inom målgruppen att vilja bli mer anställningsbar.

Under förprojekteringen genomfördes också en transnationell resa till Danmark, där en grupp, bestående av projektledaren och representanter från Uddevalla kommuns olika förvaltningar, besökte intressanta projekt i kommunerna Hvidovre, Bröndby och Gjentofte. Studiebesöken i Danmark gav inspiration och nya idéer, något som var användbart vid efterföljande diskussioner och utvärdering. Projektgruppen har ökat kunskapen om målgruppen och vad det innebär att vara OSA-anställd inom kommunens förvaltningar. Man genomförde också en SWOT-analys
ESF Ansökan om stöd 20101207 Ver 2.01
Sid 3 (13)
2010-3050057
och resultatet visar på att gruppen ser positivt på samverkan.
Förprojekteringens syfte var att finna nya vägar inom den kommunala verksamheten, detta för att på bästa sätt ta tillvara på den kompetens som redan finns hos lågutbildade personer med subventionerad anställning. Ytterligare en målsättning var också att hitta lösningar för att utveckla målgruppens kompetenser för framtiden och att prova nya idéer alternativt använda gamla idéer i nya sammanhang.
Det fanns ett behov av validering inom målgruppen. Behovet bestod av att ta reda på vilken kunskap som redan finns och vilken kompletterande, eller ny, kunskap som behövs för att skapa möjligheter till arbete inom en annan kommunal förvaltning. Förprojekteringen visar på att det finns en förståelse hos individerna och organisationen om att det finns en icke dokumenterad kunskap hos målgruppen. All kunskap och lärande är värd ett erkännande oavsett var och hur den förvärvats. Validering gör det möjligt att synliggöra, medvetandegöra och kommunicera den utifrån en gemensam plattform.
Förprojekteringens resultat utmynnade i framtagandet av ett utbildningsprogram som går under benämningen Kandidat för ett framtida jobb, det syftar till att målgruppen ska öka sin anställbarhet.
Då forskning visar att det är viktigt med en arbetsmiljö som är stimulerande och tillåtande gällande kompetensutveckling och lärande, är hälsoaspekten en central del i projektet. Det är inte bara av stor vikt för hur verksamheten utvecklas, utan lägger också grunden för hur anställda upplever t ex personlig utveckling och välmående. Ytterligare en vinst gällande god arbetsmiljö är att långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Uddevalla kommun har antagit ett personalpolitiskt program som syftar till att kommunens anställda ska ha en god arbetsmiljö oavsett vilket arbete individen utför. Under projektet införlivas programmets mål och har särskilt fokus på områdena tro på medarbetaren, jämställdhet, mångfald samt samverkan.

Syfte

Ett syfte med projektet är att genomföra den under förprojekteringen framtagna metoden Kandidatprogrammet, som är anpassad och framtagen till OSA-gruppen så att de kan utvecklas i takt med arbetslivets krav och förberedas för nya arbetsuppgifter. Kompetensutvecklingen handlar om både yrkeskompetens som förändringskompetens. Förmågan till omställning och beredskap att möta förändringar är lika viktiga som yrkeskunskapen på både individ- och organisationsnivå.

Projektet vill möta framtida arbetsbehov hos kommunens förvaltningar och genomföra en lösning som tar tillvara de kompetenser som finns hos de OSA-anställda och kompetensutveckla där det behövs. Genom validering så utvecklas ett synligt lärande. Kunskap som annars inte är tillgodoräknad blir nu bekräftad. Det handlar om ett arbetsplatsförlagt lärande. Här handlar det också om att lägga fokus på attityder, hos både chefer och OSA-gruppen.

Hälsa spelar en stor roll i projektet. En stimulerande arbetsmiljö och tillgodosedda behov gällande t ex den anställdes personliga utveckling är mycket viktigt. Eftersom OSA-gruppen anställs på årsvisa kontrakt hos projektägaren idag, som dessutom ligger utanför befintlig organisation, finns uppenbara risker att deras arbetsmiljö kommer på undantag.

Vidare att skapa en tilltro till Kandidatprogrammet så att det kan ge mervärde för både deltagande förvaltningar och OSA-gruppen i framtiden. Temagruppen, tillsatt av ESF för arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet, har påvisat att det finns ett samband mellan lärmiljö, ledningsarbete och utvecklingsstrategier. Samband mellan en engagerad ledning och en strategi där lärandet i projektet kommer till användning i projektet är fruktbart. Detta är en stark intention i vårt projekt. Vi vill skapa en god lärmiljö där förutsättningarna varierade arbetsuppgifter, fokus på teamarbete och en självklar delaktighet för alla parter finns. Vi vill ha en integrerande strategi som fokuserar på förändring och utveckling för både den enskilde deltagaren och verksamheten. Inte något formaliserat lärande med några enstaka kurser här och där. Vi vill undvika att de här kompetensutvecklingsinsatserna blir några isolerade öar vilket det lätt blir i en stor organsation som Uddevalla kommun med skilda förvaltningsstrukturer och avdelningar som inte har någon egentlig samsyn. Det handlar om att skapa en framtida hållbarhet som kan komma andra grupper till del efter projektet är avslutat. För att lyckas med det så tror vi att det samarbete som idag är påbörjat över förvaltningsgränserna är en grogrund som lovar gott inför det framtida arbetet. Det gäller att skapa något som alla ser som en såpass tydlig vinst med, så att det inte går att göra sig av med det. Att bilda nätverk över förvaltningsgränserna för erfarenhets- och kunskapsutbyte är en viktig del i samverkan och för att få ett naturligt lärande över alla gränser.

Projektet har valt att fokusera på kommunens hela egna verksamhet. Allt handlar om vilken punkt man väljer att titta utifrån. Man kan kalla projektet för ett lokalt projekt om man enbart tittar på Uddevalla kommun som en del. Men med tanke på att kommunen består av 7 förvaltningar och det finns 4500 anställda så är det inte så litet. Vår avsikt är att få med helheten. En annan anledning är att vi inte vill skapa en osäkerhet hos OSA-gruppen. Det är stort nog att lämna den invanda miljön de är i idag och gå till ett annat ställe inom kommunen. Skulle vi be dem arbeta utanför den kommunala ramen eller i en annan kommun eftersom att där finns just det som de jättegärna vill så skulle det skapa oönskade effekter av osäkerhet i det här läget. Det finns mycket skriverier i media om den arbetsmarknadspolitik som idag bedrivs i Sverige och som den här gruppen känner sig skör inför. Däremot finns det en självklar utvecklingspotential i att integrera andra verksamheter i framtiden. Detta har varit en medveten avgränsning.

Kommunens Arbetsmarknadsavdelning, som är projektägare, är också medlemmar i flera olika nätverk. Under tiden i Förprojekteringen av ESF-projektet från Västerhavet till Vätterns strand skapades ett nätverk av sammanlagt 29 arbetsmarknadsavdelningar inom lika många kommuner. Vi är fortfarande nyfikna på varandra och det är enkelt att ta kontakter och berätta om olika händelser. Vi är gärna med och sprider våra erfarenheter i andra sammanhang under projekttiden och efteråt.

Vår kontakt med Danmark är också viktig. Våra och deras olika erfarenheter kommer att skapa nya symbioser till gagn för oss alla.

Det kommer att naturligt ske en nödvändig förändring av kommunens nuvarande arbetsorganisation när ett fungerande system för att ta tillvara svagare gruppers kompetens, som fungerar, har utformats och prövats så att alla kan se vinsterna. Detta är ett syfte.

Målsättning

Målsättningen är att alla OSA-anställda i kommunen, idag 22 stycken, ska delta i Kandidatprogrammet för att öka sin anställningsbarhet under en tvåårsperiod.

Samtliga OSA-anställda skall ha ett aktuellt dokument, där deras faktiska kompetens finns dokumenterad via en lärande validering, vid avslutet.

Kommunens förvaltningar ska delta i projektet och låta 1-3 personer ur OSA-gruppen vara hos respektive förvaltning för validering och kompetensutveckling under 10-12 månader för att utifrån detta ha möjlighet att kandidera till ett nytt arbete.

Att 50 % av deltagarna ett år efter genomfört kandidatprogram ska ha lämnat sin nuvarande subventionerade anställning för ett nytt arbete eller annan mer önskad subventionerad anställning. Detta kommer i sin tur att ge plats för nya individer att få subventionerad anställning och genom det möjlighet att ta del av Kandidatprogrammet. Ett in- och utflöde skall skapas istället för den stagnation som lätt blir idag.

Under projekttiden ska Kandidatprogrammet integreras i kommunens ordinarie verksamhet. Kandidatprogrammet ska integreras i kommunens ordinarie verksamhet och då kommer även andra subventionerade anställningsformer aktualiseras.

Förvaltningarna skall uppleva det positivt med att Kandidatprogrammet aktiveras. Förståelsen för gruppens specifika behov skall ha ökat hos förvaltningarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunens styrdokument för tillgänglighet gäller för projektet. Det innebär att eftersom projektet genomförs inom ramen för kommunens verksamheter, garanteras alla med någon form av funktionshinder att kunna delta. Alla ges möjlighet att utifrån sin förmåga och sina förutsättningar ha fullt tillträde till att medverka i projektet. De lokaler som erbjuds är handikappanpassade och det finns även lokaler med teleslinga och teckentolk att tillgå vid behov. Informationsmaterial och utbildningsmaterial som produceras under projektet utformas så att alla kan tillgodogöra sig det.

Jämställdhetsintegrering

Under statens stora utbildningssatsning, Kunskapslyftet, visade alla mätningar som gjordes en klar skillnad mellan mäns och kvinnors vilja att utbilda sig för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Ur ett jämställdhetsperspektiv är projektets syfte att genom utbildningsinsatser för lågutbildade visa att bekräftelse på redan förvärvda kompetenser samt kompletterande utbildningar, kan möjliggöra förändring och därmed öka deras anställningsbarhet. Målgruppen består till största delen av män och hypotesen är att om de deltar i kandidatprogrammet kommer det, förutom att öka möjligheterna på arbetsmarknaden, förändra deras syn på sig själva och sin syn på utbildning och jämställdhet.

Projektet följer de av kommunen antagna tvärsektoriella styrdokumenten Jämställdhetspolicy och Program för integration och motverkande av utanförskap. Dessutom har en SWOT-analys inom området genomförts av representanter från de olika förvaltningarna under förprojekteringen. Könstänkande vid val av arbetsuppgifter vid kandidatplacering kommer att motverkas.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att ha ett fortsatt utbyte med kommunerna Hvidovre, Bröndby och Gjentofte i Danmark. Vi ska dela med oss av de erfarenheter och kunskaper vi skaffar genom vårt fortsatta projekt.

Kommun

  • Uddevalla