Logotyp på utskrifter

KRUT Över gränserna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSjuhärads samordningsförbund
KontaktpersonPernilla Knutsson
E-postpernilla.knutsson@sjuharadssamordningsforbund.se
Telefonnummer033- 430 10 21
Beviljat ESF-stöd1 316 504 kr
Total projektbudget1 316 504 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

KRUT ger nya sätt att arbeta för stärkt arbetslivinriktad kontinuitet och hållbarhet till nytta för både individe, verksamheter och samhälle. Över gränserna är projektets transnationella aktivitet och möjliggör praktik utomlands. En effektiv metod i arbetslivsinriktad rehabilitering som starkt utvecklar deltagarnas självförtroende, självkänsla och aktivitetsförmåga samtidigt som samverkan främjas i Sjuhärad och med samarbetsparter utomlands. Målgruppen är personer 16-64 år med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar av olika slag och som står långt från arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt de 8 kommunerna i Sjuhärad medverkar alla i projektet. Implementeringstid möjliggör att metodhandbok skrivs och tillsammans med spridningsinsatser gör detta att kommande projekt kan ta del av de erfarenheter som gjorts inom KRUT. Lokalt används tiden till förankring för fortsatt drift och utveckling av deltagarintegrerat transnationellt arbete.

Bakgrund

Delimplementering av projekt Krut önskas för att stödja en bred målgrupp som står utanför arbetslivet, framförallt många som lider av psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen drabbas i Sverige en av fyra någon gång av psykisk ohälsa som tex ångest, depressioner, självmordstankar eller vanföreställningar. Många av dessa personer är extra utsatta och behöver anpassat stöd för att få och behålla ett arbete. I intervjuer inför projektet efterfrågade målgruppen hjälp till självhjälp. Presumtiva deltagare var och är fortfarande medvetna om egenansvaret, men orkar/vågar inte samt behöver stöd i planering och förberedelse för nästa steg mot hållbar delaktighet i arbete och samhällsliv. Inom KRUT finns ett spektra av anpassade aktiviteter. En är den transnationella delen Över gränserna där deltagare aktivt tänjer sina inre gränser för vad de tror sig klara genom att fysiskt förflytta sig geografiskt, först över kommungränser och sedan över landsgränser.

I synnerhet den transnationella delen av projekt Krut har vuxit till en större framgångsfaktor för att stödja målgruppen än vi som projektägare kunnat ana. Krut Över har genom innovativa metoder rönt störst intresse hos de samverkande myndigheterna och har därigenom en positiv inverkan på såväl samarbete som samverkan.

Deltagarna når goda resultat gällande ökad självkänsla, självförtroende, initiativförmåga, tilltro till sin arbetsförmåga, fysisk aktivitet och social interaktion. Förbättringar nås redan efter den förhållandevis korta tid av ca 10 veckor som Över gränserna pågår. Hela 36 % av deltagarna från de första tre resorna (10 av 28) är idag självförsörjande genom arbete eller i studier. Det måste anses som ett fantastiskt resultat med tanke på hur långt från arbete eller studieförmåga de flesta är vid insatsens början.
Därutöver är nio personer i praktik eller aktivt arbetsökande på Arbetsförmedlingen. Även detta är uppfyllelse av projektmål då de flyttat fram sina positioner starkt mot tidigare. Sju personer fortsätter sin utveckling mot arbetslivet, de flesta återgår till andra aktiviteter inom KRUT efter avslutad tid i Över gränserna.

Utöver ökad sysselsättning ser vi att deltagarna vågar röra sig geografiskt vilket ger nya möjligheter till arbete på annan ort. Två av de som idag arbetar har flyttat för arbetets skull, en utomlands och en till en stad i Mellansverige. Ny mobilitet ökar även chanser till studier på annan ort.

Utöver dessa effekter nås mjuka värden som i sin tur hjälper individen vidare. Implementering av viktiga delar i Krut leder tex även till att fler som har olika funktionsnedsättning får sociala kontakter både i Sverige och i något annat land. Kontakter med medarbetare, beslutsfattare och starkt samhällsengagerade personer som deltagarna oftast annars troligen inte kommer i kontakt med, samt med mindre resursstarka personer som stöttar och uppmuntrar varandra.

Problemet är nu att långsiktigt hållbart tillvarata metoder, insikter och rutiner som byggs upp. Fler behöver få ta del av positiva delar av konceptet och skaffa egen erfarenhet utan att själva behöva utsättas för negativa erfarenheter som projektet kommit att överbrygga. Fler projektägare behöver erbjuda fler deltagare i utsatta grupper anpassat stöd och insatsen behövs fortsatt i de kommuner där den utformats.

Med intensivt utförandearbete ännu pågående finns gedigen kunskap om delar och helhet av metodik i Kruts transnationella del men den är tyvärr inte tillgänglig för andra än de som förvärvat den genom delaktighet i utförande. Tid saknas att sammanfoga rutinbeskrivningar, checklistor och oskrivna regler parallellt med allt praktiskt arbete kring deltagarna. Utveckling pågår kontinuerligt och i skrivande stund iscensätts en innovativ uppföljningsfas som bygger på en (i tid och avstånd) kort resa till en annan ort eller annat land. Även denna fas kommer att vara beprövad för att synkroniseras med övriga moment i den sökta implementeringen.

Resande är för målgruppen en svårighet, utmaning och kraftansträngning som leder till utveckling. Samtidigt riskerar de som inte känner till målgruppens problematik obetänksamt att se det som avkoppling. Mot bakgrund av dessa motsatser behövs mer information om olika individers förutsättningar. För att implementera denna del i Sjuhärad behövs också vidare arbete med att ändra policys och arbetssätt hos de organisationer som är mottagare och tänkta utförare.

Projekt KRUT handlar i grunden om att bryta inre barriärer och finna modet att bryta invanda negativa mönster. Genom att ha personal med på resan som coachar individen genom förändringens otrygghet stärks individen till framgång. Destruktiva handlingsmönster som hindrar individens utveckling blir tydliga under denna korta men intensiva period. Med rätt handledning kan individen bygga nya utvecklingsorienterade mönster. Resan möjliggör att personal kan möta individen när utvecklingsfönstret är öppet, innan försvarsmurar och negativ bekräftelse etablerats. Personalen möter också deltagaren i långt många fler situationer än vad som är möjligt i en daglig tim-aktivitet hemmavid. Att planera såväl ekonomi, inköp, matlagning, tvätt etc utvecklas andra egenskaper som kan bidra till att kunna få och behålla delaktighet i samhällsliv och arbete.

Målgruppsanpassad transnationell aktivitet är svår att projektera och genomföra. Det har inte funnits så många goda exempel att titta på. Strukturerna för transnationella utbyten i Europa bygger ofta på att sändande organisationer köper tjänst av mottagande organisationer, att deltagarna bor i familjer och att tiden i annat land är relativt lång, ofta 3-6 månader. Detta har stora olikheter med den korta gemensamma resa som genomförs inom Krut. Internationella jämförande erfarenheter kan säkert utvecklas ytterligare för att hitta ännu mer optimala metoder för tidseffektiv rehabilitering genom utlandspraktik. Detta förutsätter å andra sidan att hittills vunna kunskaper dokumenteras och sprids.

Krut har, enligt egna och andras erfarenheter, format en unik modell för korta, effektiva praktikperioder i Sverige och utlandet. Dessa kan nyttjas som fristående modul eller med enkelhet dockas an till andra kurser eller verksamheter. Motsvarande upplägg har inte synliggjorts i något annat land i Europa. En utökad spridning behövs för att de metoder som fungerar väl inom KRUT ska kunna appliceras i kommande projekt inom Sjuhäradsbygden, Sverige och EU. Men då behövs någon form av metodbok för praktiskt tillvägagångssätt i hur att arbeta med utlandspraktik för att förkorta tiden i utanförskap hos individer med komplex problembild. Först då kan kvalitetsfyllda överföringar ske till fler utövare som kan fortsätta med arbetsformen och utveckla metoden.

Dock kostar förberedelser, vistelse och efterarbete när deltagare skickas till utlandet. En kostnadsfördelningsnyckel behöver utarbetas för att få en rättvisande fördelning av personalomkostnader etc vid etablerat samarbete över organisationsgränser. Förbundet har avsatt medel för målgruppsresor parallellt med det strukturellt inriktade implementeringsarbetet. På så vis bör implementering underlättas av löpande varma berättelser från deltagare som nyligen vunnit personliga segrar genom utlandspraktikens olika delar. Med det åtagandet markeras en tydlig avsiktsförklaring innan redan innan frågan lyfts till respektive beslutande nämnd för erforderliga policyförändringar etc.

Inför projektstart förutspåddes svårigheter att etablera goda internationella relationer. Främst avsågs de ideella krafter som projektet är beroende av. Uppbyggnaden har lyckats men nu återstår att resultatet permanentas efter genomfört projekt. Relationer består inte utan underhåll och kunskap måste befästas. När resurser avsatts till att forma slagkraftiga metoder behövs också genomslag i spridning och nyttjande för kostnadseffektivitet ur samhällshänsyn och fördelar för tänkta framtida brukare.

Målsättning

Målgruppens tillgång till framgångsrika metoder i utveckling av självkänsla, samhällsdelaktighet och arbetsliv.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

”Individen i fokus” är ledord för Sjuhärads samordningsförbund som lägger stor vikt på att skapa tillgänglighet för personer med olika sorters svårigheter eller funktionsnedsättning. Utöver den generella grunden och ambitionen att på förhand kunna erbjuda tillgänglighet av alla de slag finns ambitionen att verka för individuella och innovativa lösningar när behov uppstår. Målgruppen med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar av olika slag har behov av personligt stöd som varar över tid och kontinuitet i relationen är viktig.

Projektet säkerställer inför varje resa att de lokaler som används för aktiviteter och på olika arbetsplatser är tillgänglighetsanpassade. Detta innebär en ständig lärandeprocess för att medvetandegöra tillgänglighetsbehov av olika slag. De kulturella skillnader som finns mellan olika länder bidrar ytterligare i lärandet såväl hos projektets personal som deltagare men även i mottagande länder. Erfarenhet KRUT fått är t ex att man på Island har en mycket mera nyanserad och tillåtande syn på psykisk ohälsa. Samtidigt har noterats att man i Lettland och Tyskland inte har samma tilltro som i Sverige till arbetsförmåga hos personer med något allvarligare funktionshinder.

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan bland annat ha svårigheter med socialt samspel samt även ha koncentrations- och inlärningssvårigheter. Dessa individer erbjuds en lugn miljö, t.ex. ett rum eller en arbetsplats där endast ett fåtal personer utgör en grupp, och med regelbundna pauser vid gruppverksamheter. För individer med extra behov av stimulans är variationsrikedom viktigt och det ska finnas förutsättningar till olika aktiviteter.

Vid utlandsvistelsen är matlagning en dagligen förekommande aktivitet och i de fall eventuella allergier förekommer anpassas rätterna och val av övriga produkter som kommer ifråga. Vid en eventuell situation där någon skulle ha en så kraftig allergi eller astma att personen exempelvis inte kan vistas i samma lokal som vissa livsmedel hanteras kommer en individuellt anpassad strategi att utformas så att gruppdynamiken trots detta till så stor grad som möjligt kan nyttjas.

Projektet arbetar aktivt med attitydpåverkan som främjar både tillgänglighet och mångfald. Över gränserna är en ett gott exempel på hur personer med funktionsnedsättningar röner positiv publicitet och intresse.

För att kunna nå fram med budskap om funktionsnedsättningar och skapa rutiner som permanent bygger bort funktionhinder behövs en tydlig process- och metodbeskrivning över aktiviteten. En vanlig metafor är att skapa något från ax till limpa. Utökat skulle metaforen för oss omfatta även den gödsling och bearbetning som behövs tiden före sådd. Det handlar om att rätt kunna beskriva hur projektet placerar resurserna utifrån de svårigheter som finns och att särskilja urval och tillvägagångssätt som också skiljer agnarna från vetet så att ingen tveksamhet råder gällande målgrupp, funktion och syfte för Krut och Över gränserna.

Transnationellt samarbete

Transnationalitet är det centrala temat för ansökan om stöd till implementering av projekt Krut och nyttan som följer av en implementering kommer såväl presumtiva deltagare, näringsliv och samhället i stort till del.

Fri rörlighet för personer är en av de "fyra friheterna" på EU:s inre marknad. Den fria rörligheten inom Europeiska Unionen (EU) innebär en rätt för EU-medborgare att fritt kunna resa in och uppehålla sig i ett annat medlemsland för att studera eller arbeta. Det är en av grundprinciperna (artikel 39-42) i det så kallade Romfördraget. Möjligheten att röra sig fritt är en grundförutsättning för ett verkligt medborgarnas Europa. Utan den friheten kan man inte tala om ett gemensamt europeiskt, socialt område. Ändå är det inte i praktiken en frihet för alla. Relativt privilegierade grupper och personer utan funktionsnedsättning är de som till största som tar del av den fria rörligheten. Därför behöver vi fortsatt arbeta aktivt med att stötta individer med funktionsnedsättning så att även de på allvar får möjlighet att utvecklas och bli aktiva Europamedborgare.

Europakommissionens Unga på väg är ett omfattande initiativ om utbildning och sysselsättning för unga människor i Europa. Initiativet lanserades 2010 och är en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Trots att man i detta och andra EU-program, t.ex. Leonardo da Vinci stimulerar rörlighet för ungdomar återstår ännu många problem för att uppnå en reell fri rörlighet inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet.

Delaktiviteten Över gränserna i projekt Krut har omfattat just transnationalitet och samarbetet med organisationer och projekt i andra länder underhålls och utvecklas vidare under implementeringstiden för att samarbetet skall fungera över tid. Att upparbeta kontakter med andra projekt och organisationer har tagit tid och resurser i anspråk inom KRUT. För att upprätthålla goda relationer och upparbetade kontakter krävs resurser.

Aktiviteten är uppdelad i tre faser under de tio veckor den pågår: förberedande fas, genomförande fas samt uppföljningsfas. Gruppträffar varvas med enskilda samtal under alla faser. Gruppen skapar en grundtrygghet som ger mod. Mod att utvecklas, mod att anta utmaningar och mod att ta ansvar för sitt eget liv.

I den förberedande fasen ligger fokus på att individen förbereds inför den prövning en utlandspraktik innebär. Den förberedande fasen pågår under sex veckor före avresa. I början läggs stort fokus på teambuilding-övningar för ökad gruppdynamik. Därefter följer praktisk förberedelse där deltagarna får generell kunskap om att resa inom EU och landsspecifik kännedom om landet där deltagaren ska praktisera. Språk och kultur är genomgående inslag före och under resan. Deltagarna studerar engelska i grupp vid ett antal tillfällen inför sin utlandspraktik. Alla deltagare genomför även en praktikperiod hemma inom samma område som praktiken utomlands för att genomföra en jämförande studie under utlandspraktiken. Utöver detta får deltagarna upprätta CV/Europass på engelska samt skriva ett personligt brev på både svenska och engelska till sina praktikplatser hemma samt utomlands. Presentationsteknik samt dokumentation ingår under hela den förberedande fasen.

I genomförandefasen åker tio deltagare tillsammans med internationell koordinator till ett annat land inom Europa för praktik/volontärarbete under tre veckor. Under utlandsvistelsen bor och lever deltagarna tillsammans med eller i anslutning till personal på vandrarhem eller liknande. Där får de tillsammans bygga upp struktur över vardagens alla delar med städning, tvätt, inköp av livsmedel och att laga mat. Detta lägger grunden för en fortsatt livslång lärprocess och skapar självständighet samtidigt som den sociala interaktionen är hög. För flera är det första gången de inte bor hemma hos någon förälder.

Den demokratiska processen att leva tätt tillsammans med andra och upprätta gemensamma ”regler” för samvaron bygger självförtroende och en aktiv social inkludering. Genom att vara modig, göra det man egentligen inte vågar och gå utanför trygghetszonen blir individerna intressanta för andra människor och det väcker intresse att ta del av samhället. Den potentiella arbetsmarknaden växer för flertalet av deltagarna genom att de vidgar sina vyer och ser en flytt som tänkbart alternativ i framtiden, och i vissa fall kan de frigöra sig från ett hem eller en uppväxtmiljö med negativa omständigheter.

Praktikperioden utvecklar deltagarnas kulturella förståelse samt förbättrar språkkunskaper framförallt i det engelska språket. Deltagarna får möjlighet att öva på presentationsteknik genom att presentera Sverige i olika sammanhang under utlandspraktiken. Dokumentation ingår under hela genomförande fasen i form av dagbok samt blogg.

Genom samarbetet med personer och organisationer i andra länder har vi fått information om nyttan i de mottagande länderna. Andra länder uppger att de svenska deltagarna berikat och bidragit till lärande på de praktikplatser de haft. I Lettland vittnar de om en ökad inhemsk samverkan mellan de olika organisationer som tagit emot deltagare. Samarbetet mellan de olika organisationer som engagerat sig har funnits kvar och ökat även efter att KRUT-deltagarna åkt hem. Kulturella skillnader berikar och Över gränserna bidrar till lärande hos såväl våra deltagare som hos de som tar emot dem. Detta gör att de mottagande länderna ställer sig positiva till att ta emot fler deltagare. När båda parter vinner i lärande och berikande av den egna verksamheten tack vare nedlagt arbete blir samarbetet lättare att prioritera.

I uppföljningsfasen får deltagarna stöttning i att uppdatera sitt CV/Europass på svenska och engelska. Deltagarna får även ta del av information om fortsatta möjligheter till praktik/arbete/studier utomlands. Utöver detta finns möjlighet att presentera sina erfarenheter kring utlandspraktiken för andra deltagare inom KRUT, och att fortsatt öva vidare på muntliga framställningar inför grupper på hemmaplan. Uppföljningsfasen pågår i en till två veckor.

På arbetsgivarsidan råder stor försiktighet inför att öppna upp för det man antar kan vara eller leda till problem. Rädslan bottnar inte sällan i fördomar och bristande kunskaper om såväl sjukdomsbilder som om stöd och rehabiliteringsfunktioner som finns att tillgå. Personal på praktikplatserna har varit nyfikna på deltagarna och visat stort intresse såväl före som efter resan. Deltagarna har därför på praktikplatsen såväl som på fritiden gått från att vara passiva människor utan något att tillföra i samtal till att vara intressanta människor med erfarenheter som andra vill ta del av, vilket bidrar till att lyfta och stärka självkänslan hos berörda individer.

Aktiviteten innefattar många delar, men anpassas alltid efter individens behov och hänsyn tas till individens möjligheter samt eventuella begränsningar.

Implementering av en verksamhet som innebär löpande kostnader vilka till viss del nyttjas av flera intressenter kräver ett gediget underlag av nytta, kostnader och nyttjande fördelat på olika myndigheter och kommuner.

Innovativa metoder som de transnationella inom Krut har utmaningen att få beslutsfattare att se vinningen ur deltagarnas, myndighetens och inte minst samhällets perspektiv. Även om styrgruppen för Krut i ett tidigt skede diskuterade implementeringsstrategier är det en svårighet att det först i slutskedet av projektet finns resultat nog för att nödvändiga beslut skall kunna fattas i olika kommuner och olika nämnder eller styrelser samtidigt som den demokratiska processen tar lång tid och beslut måste vara väl underbyggda. Metoden har hittills används på relativt få deltagare och för att metoden skall ha en hög reliabilitet krävs ett större antal deltagare vilket vi får under projektets gång.

Ett transnationellt event kröner avslutningsvis implementeringsfasen för att sprida kunskapen i ett vidare perspektiv.

Samarbetspartners

 • Arbetsföremdlingen Mark
 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Arbetsmarknad Integration
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Arbetsmarknadsenheten, Individ & Familjeomsorgen
 • Bollebygds kommun
 • Försäkringskassan Sjuhärad, lokalt
 • Kommunalkontor, Tranemo
 • Ulricehamn
 • Ulricehamns kommun, Vård och omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Bollebygd
 • Borås
 • Herrljunga
 • Marks
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
 • Vårgårda