Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KNEP, Kulturella Näringars Entreprenörskapsprogram

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNätverkstan Kultur i Väst
KontaktpersonSara Vogel-Rödin Loftman
E-postsara.vr.loftman@natverkstan.net
Telefonnummer0702 701054
Beviljat ESF-stöd2 988 832 kr
Total projektbudget2 988 832 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är ett entreprenerörskapsprogram riktat till kulturföretagare i Västra Götalandsregionen. Projektet ger tillfälle till branschspecifik utbildning och utveckling av kulturföretagare, både professionella konstnärer som bedriver egen verksamhet inom alla konstarter samt studerande vid de konstnärliga högskolorna.

Bakgrund

Västra Götalandsregionen har i flera år intresserat sig för och analyserat frågor om entreprenörskap i kulturlivet och vilka insatser som krävs för att stärka detta perspektiv. Flera studier och pilotprojekt genomförts. Bland annat startade Västra Götalandsregionen projektet Faktor X 2006, ett två-årigt projekt med Fyrbodal som projektägare. Utgångspunkten var småskaliga kulturaktörer och den verklighet som gäller när man driver och bygger upp företag och organisationer. En av de slutsatser man kom fram till var att regionen bör arbeta med kultursystem för att kulturen ska bli en utvecklingskraft och bidra till tillväxt. Slutsatserna beskrivs i rapporten "Faktor X. Kulturkompetens som regional utvecklingsfaktor" av Annika Ottosson och Bo Öhrström. Arbetet med Faktor X visade på behov och brister vad gäller entreprenörskap i kulturlivet och Västra Götalandsregionen såg vikten av att fortsätta med analysen. Man fortsatte därför arbetet med att utveckla de kulturella näringarna i Västra Götaland och antog våren 2009 ett handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn. Målet är att stödja entreprenörskap, affärsutveckling och klusterutveckling. Analysen visar att de kreativa näringarna skapar attraktiva och kvalificerade jobb och sysselsätter idag fler människor i Europa än bilindustrin. Samtidigt är affärsstödssystem och entreprenörsprogram dåligt utvecklade att möta behoven inom detta fält.

Flera rapporter framtagna under senare år visar att den kulturella näringarna är en expansiv bransch, både nationella, regionala och internationella. I Europa publicerade EU-kommissionen en rapport om de kulturella näringarnas roll i den europeiska ekonomin, en rapport framtagen av det Brysselbaserade företaget KEA European Affairs 2006 "The Economy of Culture in Europe". Denna visar att kulturella näringar idag är större i omfattning än bilindustrin. I rapporten bedöms detta fält som växande och det område där nya jobb kommer att skapas. Inom EU har dessa analyser och bedömningar lett fram till ett "Green Paper" med förslag till hur potentialen i kulturella och kreativa näringar ska tas tillvara. Att erbjuda utvecklingsmöjligheter för kulturföretagare är en av dessa.

Enligt Konstnärsnämndens utredning om konstnärernas inkomster 2009, var så många som 40% av bild- och formkonstnärerna egenföretagare. Andra studier visar att en stor andel av nyutexaminerade konstnärer från de konstnärliga högskolorna i Sverige startar företag efter utbildningen. Hur stor andel varierar, en siffra som ibland nämns är cirka 16%. Systemet att ta emot dessa nya entreprenörer och som med expertkunskap om branschen kan hjälpa till att utveckla kunnande om entreprenörskap är svagt. Här finns ett stort behov av insatser.

Nätverkstan Kultur i Väst har sedan 1999 bedrivit en projektledarutbildning för att utbilda kulturaktörer i projektledning, projektmetodik och entreprenörskap. Sedan 2009 driver vi tillsammans med Högskolan för Scen och Musik sommarakademin Konsten att leva på sin konst. Deltagarna är verksamma inom alla konstfält, men betoning på sång och musik. Deltagarna har varit studerande på konstnärlig högskola eller är professionella som sedan något eller några år driver företag. Kursen avsåg att ge dem verktyg och att med branschspecifik kunskap som grund ge deltagarna verktyg att driva och utveckla sitt företag. Nätverkstan Kultur i Väst gjorde redan 2002 en utredning om de kulturella näringarna, vilken presenterades i rapporten den "Ofrivillige företagaren". Det har varit utgångspunkten för ett långsiktigt arbete att utveckla metoder för organisations- och företagsutveckling inom de kulturella näringarna. Redan 2002 såg vi ett behov av bl a utbildnings- och utvecklingsinsatser riktade till kulturutövare, ett behov som än idag består. Avsikten med detta projekt är att inom ramen för VGRs större projekt med entreprenörskap i fokus, tillmötesgå detta behov bland regionens kulturutövare.

Den samlade bedömning av de analyser som är gjorda, både i vår egen verksamhet och av andra i Sverige och Europa, är att utveckling för kulturföretagande byggd på branschkunskap är en mycket viktig insats.

Syfte

Erbjuda målgruppen ett branschanpassat entreprenörskapsprogram i hur man driver företag och utvecklar sin verksamhet.

Målsättning

Målet är att genomfyra fyra kurser om sex utbildningstillfällen i de fyra delregionerna, Fyrbodal, Sjuhärad, Göteborgsregionen och Skaraborg.
Genomföra sammanlagt åtta helgutbildningar
Utbilda totalt 192 kulturaktörer i regionen under en tvåårsperiod.
Att efter två år ha genomfört 96 träffar runt om i Västra Götalandsregionen.
Ingå som en pusselbit i regionens större projekt om entreprenörskap i kulturlivet.
De förväntade effekterna är att deltagarna får, genom ett branschanpassat entreprenörsprogram, verktyg till att utveckla sitt företagande och sin verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteterna i projektet kommer att förläggas i lokaler anpassade för tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Aktiviteterna kommer att vara spridda på åtminstone fyra städer i de fyra delregionerna, vilket medför större tillgänglighet. För personer i periferin innebär det oftast en längre restid, men vår förhoppning är att aktiviteter i Skövde, Borås, Trollhättan och Göteborg ska kunna erbjuda större möjligheter att delta. Arbetsmetoden i sig är inbjudande, där deltagarna deltar i diskussioner och workshops utifrån sin arbetssituation, kunskaper och nivå. Utbildningen är individuellt anpassad och ger därför denna möjlighet. Bemötandet från kursledning och föreläsare ska vara öppen och nyfiken på deltagarnas utgångspunkt. Vad gäller syn- och hörselnedsättning kommer vi att ta fram ett förslag till lösning med t ex teckentolkare om det blir aktuellt. Informationen kommer att spridas i olika medier. Öppenhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder ser vi som oerhört viktigt.

Jämställdhetsintegrering

Problembilden som beskrivits om jämställdhet i kulturlivet påverkar innehållet på flera sätt. Vi kommer att så långt möjligt eftersträva att deltagarna representerar båda könen. En rimlig bedömning är en fördelning om cirka 70% kvinnor, 30% män. Vi kommer att använda både kvinnliga och manliga föreläsare samt, om litteratur delas ut, vara noga med representativiteten bland författare. Vi brukar i utbildningen Kulturverkstan säga att det viktigaste är inte alltid att räkna antal kvinnor och män, utan att ha med ett genusperspektiv under seminarier, föreläsningar och workshops. Det innebär t ex att exempel och förebilder som ges i undervisningen ska representera båda könen (och även etnicitet, sexuell läggning osv). Det pedagogiska upplägget under utbildningen är inkluderande och deltagande. Det inbjuder till reflektion över sitt arbete och verksamhet samt engagemang och aktivitet för hur förändring ska skapas. Vår erfarenhet är att det ger självförtroende och större självkänsla när man sedan ska ut i arbetslivet, oavsett som egenföretagare eller anställd. För de kvinnor som deltar i utbildningen kommer det förhoppningsvis leda till att stärka sin position i yrkeslivet. Då vi eftersträvar att nå både män och kvinnor, kommer vi vara noga med att rikta marknadsföring och information i miljöer där båda dessa finns representerade. Det är också viktigt att utbildningen upplevs som könsneutral, så att den inte utesluter någon grupp. Det är viktigt att den grupp som här är minoritet i antal, alltså männen, känner sig inkluderade och välkomna.

Samarbetspartners

 • Regionkansliet

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö