Logotyp på utskrifter

KLARA Vinster

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion-Kooperativ Utveckling Halland ek för
KontaktpersonKajsa Vik
E-postkajsa@coompanion.se
Telefonnummer0346-450140
Beviljat ESF-stöd5 250 681 kr
Total projektbudget10 777 181 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet KLARA vinster har som syfte att etablera socialt företagande som en modell för att bidra till minskat utanförskap från arbetsmarknaden i Halland. Vi avser att ha Varbergs kommun som pilot. Under projektets mobiliseringsfas vill vi undersöka vilka modeller som används i landet och därefter skapa en samverkansmodell som passar vårt läns förutsättningar, samt att söka en transnationell partner för erfarenhetsutbyte. I projektets genomförandedel kommer vi dels att erbjuda målgruppen för projektet utbildning och vägar att etablera sociala företag men även att aktivt sprida våra resultat och samverkansmodell till övriga kommuner i länet. Vi anser även att det är viktigt del i projektet att de sociala företag som skapas blir regionala förebilder för andra som vill pröva modellen som en väg mot återinträde i arbetslivet.

Bakgrund

Arbetslösheten i Halland och Varberg:Hallands län och Varbergs kommun har en arbetslöshet som är lägre än riksgenomsnittet. Varberg har likväl en substantiell mängd av dess 57 000 invånare i utanförskap pga arbetslöshet. Enligt AFs statistik är arbetslösheten i Varberg bland män 18-64år något högre än bland kvinnor i samma åldersgrupp. Under 2010 har arbetslösheten ökat något bland kvinnor och minskat bland männen. Arbetslösheten bland utrikesfödda är större i Halland än i riket. Här utmärker sig Hylte, Falkenberg och Varberg. Sammanfattningen av statistiken ger ett antal slutsatser att ta hänsyn till i projektet. Det finns ett utanförskap i Varberg, detta är något större bland män än kvinnor. Utlandsfödda utgör större andel av de arbetslösa än i andra delar av Sverige.
Socialt företagande (SF) okänt i Halland: Gemensamt för alla SF är att de har ett övergripande syfte att integrera/återintegrera personer i samhälle och arbetsliv. I Halland är denna form relativt okänd med få företag som förebilder. I V Götaland har det varit vanligare att använda SF som modell, vi har mycket att lära av deras erfarenheter. Coompanion finns i hela landet (25 regioner). Coompanion Halland hade under vintern 2009-10 TVV:s uppdrag att informera om socialt företagande till kommuner, FK samt AF. Detta har lett till något större kännedom om företeelsen, men hittills saknas konkreta åtgärder för att bistå målgruppen med kunskaper och verktyg som krävs för att starta SF. Det saknas struktur i länet om hur samverkan behöver ske mellan de aktörer som kan möjliggöra för målgruppen att skapa SF. Coompanions uppdrag är att främja kooperativt företagande och att skapa arbetstillfällen genom nya kooperativ. De SF som skapats drivs i regel som kooperativ,med följd att få andra aktörer inom nyföretagarrådgivning intresserat sig för dessa. För att definiera SF använder vi TVV:s definition:Företagen driver näringsverksamhet med målet att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Företagen skapar delaktighet för medarbetarna. Företagen återinvesterar sina vinster i egen eller liknande verksamhet. Företagen är fristående från offentlig sektor.
Steg för steg närmare arbetsmarknaden: Coompanion samverkanspartner i projektet är Klara i Varberg. Klara (ideell förening)utför arbetsförmågebedömningar på långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer åt AME och AF i Varberg. Klara erbjuder deltagarna heltidssysselsättning efter individuell arbetsförmåga och sysselsättningsgrad. Deltagarna väljer efter introduktion sysselsättning inom tre olika enheter:utegrupp, montering eller väntjänst. Klaras arbetsmarknadsmodell bygger på tre steg:varje individ får möjlighet att prova varje enhet, vilket i förlängningen ska utmynna i målet om en plats på den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna arbetar efter egen förmåga, möjlighet, kraft och tid. Modellen bygger på att stegvis prova olika former och nivåer av arbetsuppgifter för att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Klara har under senaste året märkt en återkommande efterfrågan om möjlighet att arbeta efter intresse mot eget förtagande. Under år 2010 arbetade en deltagare efter egen idé om en förening kallad Nattvandrarna. Fr o m januari 2011 är föreningen i gång med hjälp av kommunalt bidrag och sysselsätter ett antal personer med aktivitetsstöd och lönebidrag. Genom detta lyckade projekt vill Klara i framtiden kunna erbjuda verktyg för möjlighet att förverkliga idéer/intressen mot ett eget SF. Verktygen finns idag inte i verksamheten men kan implementeras genom ett lyckat ESF projekt.
Andra lösningar bör testas:Behov finns av alternativa vägar till försörjning och sysselsättning för personer i Varberg som av olika skäl inte kan konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Dessa behov beskrivs både i Reg.planen för socialfonden och i Tillväxtprogrammet i Halland 2007-10. Anledningarna tilll utanförskap från arbetsmarknaden varierar, men gemensamt för personerna är att utanförskapet utgör en konkurrensnackdel på den ordinarie arbetsmarknaden. Utanförskapet kan ge upphov till eller öka en redan befintlig ohälsa, vilket leder till ökade samhällskostnader. Behovet vi ser är att skapa förutsättningar att gå från utanförskap till "innanförskap" och testa nya vägar för att tillfredställa detta behov. Att starta långsiktigt hållbara SF har visat sig på andra ställen bidra till detta. Samarbetet mellan Klara och Coompanion garanterar bred kunskap om både målgruppen och det sociala företagandets förutsättningar. Huvudproblematiken i projektet är att långtidsarbetslösa män och kvinnor, långt ifrån arbetsmarknaden i Halland inte erbjuds SF som redskap som väg till arbetsmarknaden. Vi har gjort en djupare analys av problematiken i Varberg där vi ser förutsättningar för att åstadkomma en förändring som i förlängningen kan påverka resten av länet.
Problemanalysen identifierar ett antal områden
Brist på kunskap kring SF i Halland:De intressenter som arbetar med arbetslösa i Varberg saknar erfarenhet av att använda SF som verktyg för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden. Kunskapen om vad SF är, vilka möjligheter det kan ge för att skapa sig sysselsättning är bristfällig. Attityden kring SF som metod har fått ett ökat intresse hos AF, kommunens AME och enskilda arbetslösa i Varberg. Även om vi har fördjupat oss i Varbergs förhållanden, är vår bild av problematiken att den är liknande i hela länet. Man ser positivt på SF men saknar verktyg för att åstadkomma detta. Bristen på kunskap gäller även den som är arbetslös och inskriven på AF. Det fåtal företag som kan liknas vid SF i länet har ofta startats av eldsjälar som sett möjlighet att förändra sin situation på arbetsmarknaden. Resultatet av dessa initiativ är lyckade men har förblivit små enskilda initiativ. Anledningen tror vi i vår analys är vårt första problemområde, d.v.s. strukturens bristande kunskap om socialt företagnade.
Brist på lokala förebilder:Dessa saknas idag. Ett hunddagis drivs enligt definitionen som projektet tillämpar, i övrigt är förebilderna få. Ett större utbud av goda exempel och förebilder på nära håll är en nyckel till framgång för att fler ska våga ta steget till det egna sociala företagandet och för att sprida modellen.
Konceptutvecklingsbehov: Vi ser behovet att arbeta efter ett småskaligt koncept som tar hand om personer med olika bakgrund och intressen för att få en diversifiering av de SF som bildas. Varberg kommer att ha svårt att ta sig an lyckade koncept som riktar sig mot en alltför specificerad målgrupp. Metoderna måste fungera på personer med olika bakomliggande problematik men samtidigt tillfredställa deras intresse och ta vara på deras utvecklingsmöjligheter. Det finns ett behov av att plocka russinen ur kakan. Ta lite från befintliga koncept som fungerar och kombinera det med småskaligt perspektiv och individfokus.
Brist på samverkan:Klara, EF och AME har en god smarbetstruktur som gör Varberg till en bra plattform. Vi ser dock ett stort behov av att även inkludera näringslivet i samarbetet för att ge SF bättre förutsättningar och tillträde till befintliga nätverk.

Mobiliseringsfasens innehåll:1.Titta på vilka olika lösningar för samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer som finns i landet för att skapa en modell anpassad efter länets förutsättnigar.2.Skapa en hållbar modell som tillsammans med samverkansparterna etablerar SF i Halland som ett alternativ till övriga arbetsmarknadsåtgärder. Gå från teori till verklighet! 3.Studera lösningar utanför landet för att hitta möjligheter till transnationellt utbyte i genomförandet 4. Upparbeta kontaktnätet inom näringslivet och få dessa engagerade i projektet och i de sociala företag som skapas.

Syfte

Syftet med projektet är att bidra till att etablera socialt företagande i Halland som en del av utbudet till långtidsarbetslösa män och kvinnor. Vi har för avsikt att öka kännedommen om socialt företagande, visa på goda lokala exempel, bidra till att skapa en hållbar samverkansstruktur kring socialt företagande samt bygga ett småskaligt och långsiktigt hållbart koncept för att jobba med socialt företagande som modell i Halland. Vi kommer använda Varbergs kommun som plattform för vårt projekt men ser Hallands län som vår arena. Västra Götalandsregionen kommer att vara vår primära källa för erfarenhetsutbyte.

Ökad kännedom om socialt företagande i Halland
Syftet är att öka kännedomen om socialt företagande hos strukturen i Halland. Strukturens kunskap om socialt företagande har en direkt påverkan på det erbjudande som ges den arbetslöse kvinnan eller mannen. Kunskapen är låg i Halland därför är möjligheten till socialt företagande begränsad. Vi har även som syfte att öka kännedomen om socialtföretagande bland långtidsarbetslösa i Halland. En ökad kännedom om socialt företagande hos målgruppen är första steget i att etablera socialtföretagande som en del av utbudet. Därför behöver de goda resultat som socialt företagande utgör i andra delar av Sverige och Världen komma Halland till del.

Koncept anpassat för halländska förhållanden:
Genom att använda Varbergs om plattform för projektet har vi som syfte att skapa ett koncept som är anpassat för de hallänska förhållandena med små kommuner, arbetslösa med olika behov och olika bakgrundsfaktorer till sin arbetslöshet. Utarbetandet av ett lokalt koncept med en kommun som plattform gör att vi får möjlighet att testa, utveckla och sedan har möjlighet att sprida konceptet till andra kommuner i Halland.

Skapa lokala förebilder:
Syftet är att kunna visa på positiva exempel på sociala företag och sociala företagare inom olika branscher för att i sin tur skapa intresse i övriga kommuner och i förlängningen få fler personer som ges möjlighet att driva sociala företag. Därför har vi för avsikt att bidra till att skapa positiva förebilder för andra som vill starta eller vill vara en aktör i ett socialt företag i Halland.

En hållbar samverkansstruktur:
Projektet byggs utifrån ett partnerskap, Coompanion som rådgivningsföretag, KLARA som ideell organisation, Varbergs kommun som lokal offentlig aktör och Arbetsförmedlingen som statlig myndighet. Alla i partnerskapet har sina delar att uppfylla i ett lyckat projekt. Vårt syfte är att bygga ett hållbart partnerskap för socialt företagande som kan etableras i de hallänska kommunerna samt utöka denna krets och skapa en hållbara samverkansstruktur för socialt företagande i Halland. Företagarna, de fackliga organisationerna och Föreningsrådet men även studieförbunden, Fontänhuset och idrottsförbundet är viktiga aktörer för att socialt företagande skall få en långsiktig effekt i Halland och för att projektet skall leva vidare efter projektets slut.

Deltagarnas roll i projektet:
Projektet syftar också till erbjuda ca 50 projektdeltagare en väg mot större påverkansmöjlighet av sin livssituation genom meningsfull sysselsättnining och ökade möjligheter till egenförsörjning. Vi avser genom utbildning i socialt företagande och handledning ge deltagarna möjligheter och förutsättningar att, med föreningen KLARA i Varberg som plattform, skapa och avknoppa sociala företag. Genom att använda en målgruppsanpassad utbildning med individ och gruppfokus och praktikplatser kopplade till deltagarnas individuella intressen och kompetenser kan vi skapa grogrund för hållbara sociala företag. Utbildningen skall stärka de enskilda deltagarna genom att arbeta med stort individfokus som varvas med grupputveckling där man genom gruppen ger möjligheter att stärka varandra. Denna del av projektet möjliggör för de positiva effekter som projektet har för avsikt att skapa och sprida.

Målsättning

Målet för projektet är att långtidsarbetslösa kvinnor och män i Halland skall erbjudas socialt företagande som modell för att närma sig arbetsmarknaden. När projektet är slut skall möjligheten för långtidsarbetslösa män och kvinnor att starta eller driva socialt företagande finnas etablerat i Varberg. Ytterligare minst 3 kommuner har uttryckt intentioner att etablera socialt företagande i sin kommun. 1 år efter projektets slut finns socialt företagande i någon form som erbjudande till arbetslösa män och kvinnor i minst 4 av de hallänska kommunerna. Vårt mål att etablera socialt företagande grundar sig på de goda resultat som socialt företagande har haft för långtidsarbetslösa att närma sig arbetsmarknaden i andra delar av Sverige.

En förutsättning för att lyckas med vårt mål är att kännedommen om socialt företagnade ökar i Halland. Samtliga kommuner och arbetsmarknadsenheter skall erbjudas information och utbyte med projektet under projekttiden.

För att åstadkomma detta har vi fyra delmål:
1. Utarbeta ett koncept för hallänska förhållanden
Vi har som delmål i projektet att utarbeta ett koncept för hallänska förhållanden. Konceptet skall utvärderas och dokumenteras kontinuerligt för att kvalitetssäkra konceptet. Målet med konceptet är att på ett kostnadseffektivt sätt med en kommun som pilot möjliggöra en spridning till samtliga övriga kommuner i Halland. Konceptualiseringen möjliggör långsiktighet och underlättar spridning och etablering.

Indikatorer:
Antal kommuner som visat intresse
Antal kommuner som följt projektet

2. Lyfta fram lokala förebilder
Målet är att bidra till att det efter projektet finns lokala förebilder i Halland. Vårt mål är att insatserna i projektet skall leda till att fyra sociala företag med minst 16 företagare har startat inom projektperioden samt att ytterligare två företag startat inom ett år efter projektets slut. Det skulle innebära att det efter projektets slut kommer att finnas ytterligare 16 förebilder inom socialt företagande i Halland.

Den effekt som är svår att mäta men som vi anser är den viktigaste är att deltagarna har fått en ökad kapacitet. Deras arbetsförmåga har stärkts och förbättrats i förhållande till där de var då projektet startade. 70% av deltagarna skall uppleva att projektet bidragit till att deras arbetsförmåga ökat.

Utbilda 50 projektdeltagare i socialt företagande inom projektperioden. Vår målsättning är att minst 70% av deltagarna fullföljer hela utbildningen.


Indikatorer:
Antal som genomfört en utbildningscykel i socialt företagande uppdelat på män och kvinnor
Antal startade sociala företag
Antal företagare uppdelat på män och kvinnor
Antal som har förbättrat sin arbetsförmåga

3. Samverkansmodell för socialt företagande
Efter projektet är slut skall det finnas ett etablerat samarbete mellan intressenter kring socialt företagande i Varberg, samt en modell för samverkan som kan spridas till övriga kommuner i länet. På längre sikt är målet att uppnå en regional samverkan för socialt företagande.

Indikatorer:
Antal samverkansparter kring socialt företagande
Antal näringslivsaktörer
Antal ideella aktörer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genom att projektet kommer att befinna sig i föreningen KLARA:s lokaler säkerställer vi att tillgängligheten för personer med funktionshinder är optimal. Lokalen kommer att stå klar för inflyttning under maj månad 2011 och är i alla delar anpassad för att kunna ta emot denna målgrupp. Vad gäller praktikplatser till deltagare kommer handledare och projektledare att ansvara för att praktikplatserna individanpassas och i den mån en deltagares funktionshinder skulle utgöra ett problem blir det nödvändigt att hitta en lämplig alternativ praktikplats. Vi kommer inte att ha möjlighet att påverka praktikanordnares fysiska miljö.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer fördjupa oss ytterligare kring hur intergereingen av jämställdheten skall ske i våra olika aktivteter under vår mobiliseringsfasen. De områden som är viktiga att säkerställa att vi har ett jämställdhetsperspektiv är i vår informationsplan, i vår konceptutveckling och den utbildning som kommer att genomföras för att arbeta fram ett koncept. Vi måste även säkerställa att det finns ett jämställdhetsperspektiv i de sociala företag som bildas i de utbyten som görs i projektet. Vi kommer att behöva lägga tid på detta under mobiliseringsfasen för att få en genomarbetad analys som vi sen kan implementera i genomförandet.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att jobba med transnationallitet i två olika spår. Spår 1: Blir i form av utbyte mellan deltagare och struktur i KLARA vinster och något annat projekt i Europa. Vi kommer under projektets mobiliseringsfas att fördigställa utbytets partners och utformning. Syftet med utbytet är att bidra med erfarenheter till målgruppen deltagare och bidra med erfarenhet till målgruppen struktur för att stärka vårt projekts långsiktighet och måluppfyllelse. Målet inom mobiliseringsfasen skulle vara att få till ett utbyte som bygger på att våra intressenter har möjlighet att besöka och aktivt medverka under en eller två dagar i ett socialt företagande (projekt). Gärna i mindre skala och gärna i någon kommun eller mindre region. Målgruppen deltagare skulle få möjlighet att vara med och driva kopperativet under en dag, handledarna vara delaktiga i handledarens roll, strukturen ha möjlighet att följa de insatser som görs under en eller två dagar. Det viktiga är att utbytet involverar de olika intressenterna i projektet som får ta del av samma erfarenhet men kopplat till sin profession. Genom att alla intressenter deltar på sin nivå kommer att underlätta spridning av erfarenheterna.
Spår 2: Ny kunskap. Målet med projektet är att Halland skall erbjuda socialt företagande som möjlighet för långtidsarbetslösa i länet. Nästa steg blir att utveckla de effekter som socialt företagande kan ge genom att utveckla och stötta de nyblivna företagen att gå mot en marknadsanpassning. Det system som idag finns för växande nya företag borde rimligen kunna anpassas till sociala företag. Vi skulle vilja under mobiliseringsfasen undersöka om inkubatorlikande verksamhet används för att främja tillväxten i sociala företag. Om så föreligger så skulle vi under genomförandefasen tillgogöra oss och sprida erfarenheterna kring detta i genomförande delen av vårt projekt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Varberg
  • Coompanion-Kooperativ Utveckling Halland ek för
  • Varbergs kommun

Samarbetspartners

  • Klara i Varberg

Kommun

  • Varberg