Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Jordhammar 2.0

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonRick Mulder
E-postrudolf.mulder@stenungsund.se
Telefonnummer0303-732524
Beviljat ESF-stöd1 304 080 kr
Total projektbudget1 304 080 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Efter en genomförd projektperiod med Jordhammars växtkraft har det blivit tydligt för alla inblandade parter att arbetsmetoderna som framarbetats och synen på brukare som kunskapsbärare har medfört väldigt goda resultat. Med detta i åtanke har Stenungsunds kommun avsikt att implementera resultaten inom övriga verksamheter som möter målgruppen i det dagliga arbetet. Detta är ett stort förändringsarbete som kommer att kräva starkt engagemang och förankring inom såväl ledningsgrupp som personal och brukare. Därmed krävs det två parallella spår genom projektperioden, dels ett spår som involverar personal och ledning med syfte att etablera brukarmedverkan som en norm i det sociala arbetet och dels en rustning av projektdeltagare genom utbildningsinsatser och individuella behovsinventeringar.

Bakgrund

Samtidigt som många anser brukarmedverkan vara principiellt viktigt för ett verkningsfullt arbete är det i praktiken oftare ett undantag än en regel att den som berörs involveras i det sociala arbetets olika skeden. För att detta ska kunna ske krävs en attitydförändring bland professionella socialarbetare och en ändrad syn på brukare, ett synsätt som bygger på att brukare ses som kunskapsbärare med erfarenheter som bör tillvaratas.

Denna projektansökan är inriktad på en fördjupad implementering av resultaten från projektet Jordhammars Växtkraft (2009-3050246) inom Stenungsunds kommuns befintliga verksamheter.
Lärdomarna från projektet har analyserats och öppnat upp för en diskussion inom individ och familjeomsorgen (IFO) om huruvida befintliga arbetsmetoder kan påverkas av projektets resultat i syfte att uppnå uppsatta verksamhetsmål.

För att kunna påverka den befintliga strukturen och arbetsmetoderna inom IFO behövs ett långtgående samverkansarbete med tillhörande verksamheter där båda ledningen, personal och brukare involveras och bereds utrymme att vara delaktiga i förändringsarbetet. Detta möjliggörs genom skapandet av en gemensam plattform som representerar både brukare och de verksamheter som bedriver socialt arbete. Denna plattform finns idag inom ramen för Jordhammars växtkraft, men för att få bestående genomslagskraft av arbetsmetoderna och synsättet som etablerats inom projektramen behövs en bredare överenskommelse som sträcker sig över alla berörda verksamheter inom kommunen.

Den målgrupp som i största utsträckning skulle gynnas av detta arbete är densamma som myndigheterna har svårats att nå ut till, dvs. de som står längst ifrån arbetsmarknaden vare sig det handlar om långtidssjukskrivna som ska återgå till arbete, personer med LSS-beslut, ungdomar i behov av extra stöd samt invandrare som inte hittar vägar in till den öppna arbetsmarknaden. För att inte tala om vinsterna för de professionella som finns kring och verkar för dessa brukare, som skulle se bättre resultat av de insatser som sätts in för att stötta dessa grupper. Detta blir tydligt när olika myndigheter, i all välmening, gång på gång beslutar om enskilda insatser som ändå inte någon större genomslagskraft då samma brukare aktualiseras på nytt utan att ha uppnått uppsatta mål. Denna negativa spiral behöver motverkas genom en plattform där alla berörda parter arbetar utifrån grundsynen att brukaren ges möjlighet att själv påverka sin situation samtidigt som en röd tråd finns i de aktiviteter som erbjuds.

För att åstadkomma de önskade resultaten behöver två parallella spår löpa igenom genomförandet, dels en spridning av den arbetsmetod som utarbetats i form av en trestegs-modell som i sin helhet bygger på deltagarens behov och dennes motivation till förändring (som i sin tur baseras på en känsla av meningsfullhet och delaktighet) och dels en verksamhetsöverskridande diskussion där samtliga parter involveras och införlivar brukarmedverkan i sina respektive enheter.

Målsättning

Gemensam samverkansplattform för såväl kommunen som för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Yrkesutbildningar har bidragit till en större kunskapsbas för deltagare som därmed har närmat sig arbetsmarknaden.

Ett långsiktigt förändringsarbete gällande det sociala arbete som genomförs inom kommunens berörda enheter som i grunden utgår från brukarmedverkan.

Motverka stuprörslogik och hitta samsyn kring utformandet av en gemensam värdegrund kring brukarmedverkan inom det sociala arbete som bedrivs inom Stenungsunds kommun.

Att ändra attityder och påbörja processer som leder till att brukare i större utsträckning blir mer delaktiga och involveras i det arbetet som berör dem.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Jordhammars Växtkraft har haft en blandad målgrupp från första början. Inte enbart för att kunna samverka med flera myndigheter men också för att inte fortsätta på samma stuprörstänkande som återfinns inom olika organisationer. Utvärderingen visade att framförallt en blandning av målgrupper har attraherats till projektet, vidare har den heterogena gruppsammansättningen också lett till högre grad av tillgänglighet för deltagare. Förutom den fysiska tillgängligheten (som är reglerad i lagstiftning) har även den psykiskt tillgängligheten utökats. Rent konkret har frågor som “Hur dåligt får jag må utan att min plats i verksamheten ifrågasätts?” och “Hur mycket kan verksamheten anpassas efter mina behov?” varit centrala och arbetats med. Vi ser att vi har många lärdomar från genomförandet som skulle leda till en positiv attitydförändring inom kommunens befintliga verksamheter. Vi har under genomförandet noterat att integration för personer med funktionsnedsättning inte enbart är beroende av samhällets “vilja” att göra denna grupp delaktig i sin omgivning, men att delar av en sann integration också sker genom att den nuvarande personalen inom avdelning funktionshinder att “släppa taget” om sina brukare och låtit dem ta större plats och ansvar.

I projektet kommer etiska frågor och förhållningssätt att belysas och diskuteras. Detta syftar bland annat till att öka kunskapen hos personalen om vilka processer som bidrar till att brukare närmar sig arbetsmarknaden och uppnår självförsörjning. En stor vikt kommer att läggas vid det pedagogiska arbetet.

Transnationellt samarbete

Det finns inga transnationella aktiviteter inplanerade.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedling Stenungsund
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Funktionshinderavdelningen
  • LFC Nordväst Göteborg
  • SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNG

Kommun

  • Stenungsund