Logotyp på utskrifter

Jobbready

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBräckegymnasiet
KontaktpersonTilda Kinell
E-posttilda.kinell@educ.goteborg.se
Telefonnummer073-5214599
Beviljat ESF-stöd4 551 375 kr
Total projektbudget10 595 279 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I kommunens uppföljningsansvar finns det ungdomar som inte klarar av att ta emot praktikplatser som de blir erbjudna då praktikplatserna har för höga krav på dessa ungdomar som står långt bort från arbetsmarknaden p g a funktionsnedsättningar, social och/eller psykisk problematik. Dessa ungdomar har oftast en given plats på SFC/Skyddsnätet där de får anpassad studiegång i nära samverkan med Socialtjänsten och/eller Barnpsykiatrin. Företagen som erbjuder dessa elever praktik behöver stöd och personal som tar hand om ungdomarna ute på praktikplatsen. Eleverna är inte "självgående" och måste öva att ingå i ett team och införliva rutiner och social kompetens för att fungera på en arbetsplats. Eleverna kommer i projektet att göras jobbready för arbetsmarknaden.

Bakgrund

Under de senaste åren har stadsdelarnas befolkningsansvar ökat avseende unga utanför. Utbildningsförvaltningen och stadsdelarna har ett delat ansvar för denna grupp ungdomar. Metoder och projekt har främst riktat sig till ungdomar som redan är jobbready och schoolready. SFC/Skyddsnätets verksamhet är en del av det individuella programmet som riktar sig till ungdomar som inte finner sig tillrätta i den vanliga gymnasieskolan. SFC/Skyddsnätet rekryterar unga som räknas som klienter, patienter eller unga utanför. Vi gör dem till elever. Vi bedriver sedan två år tillbaka 2 st. ESF-projekt. Det ena kallas Kökstrappan och det andra Framtidsbussen. Det finns ett stort behov av nya framsynta metoder för att få ungdomar att lämna utanförskap och förbereda för arbetsliv, därför behövs verksamheter/projekt och i samverkan skola/socialtjänst för att göra dessa ungdomar jobbready.

Syfte

I kommunens uppföljningsansvar finns det ungdomar som inte klarar av att ta emot praktikplatser som de blir erbjudna då praktikplatserna har för höga krav på dessa ungdomar som står långt bort från arbetsmarknaden p g a funktionsnedsättningar, social och/eller psykisk problematik. Dessa ungdomar har oftast en given plats på SFC/Skyddsnätet där de får anpassad studiegång i nära samverkan med Socialtjänsten och/eller Barnpsykiatrin.

Företagen som erbjuder dessa elever praktik behöver stöd och personal som tar hand om ungdomarna ute på praktikplatsen. Eleverna är inte "självgående" och måste öva att ingå i ett team och införliva rutiner och social kompetens för att fungera på en arbetsplats. Eleverna kommer i projektet att göras jobbready för arbetsmarknaden.

Målsättning

Stödja ungdomar som står långt från arbetsmarknaden att införliva en psykosocial färdighet. Genom övningspraktik och kunskaper om samhället och genom motivationsarbete och studier så ges ungdomarna möjlighet att gå från utanförskap och bli elev samt jobbready att komma in på arbetsmarknaden. Genom att tillägna sig grundskolekompetens kommer de bättre hävda sig i samhället. Många av dessa ungdomar har länge isolerat sig och bytt ut mänsklig kontakt mot spel på dator och vänt på dygnet.

Projektets effekter på dessa ungdomar är att göra dom jobbready genom att de återerövrar rutiner som att gå upp på morgonen, gå iväg till ett arbete, våga vara sociala etc. Praktikplatserna ger ett mer moget hållande där vuxna kan samspela med dessa ungdomar som har havererat med jämnåriga. Antingen har de letts in i kriminella gäng eller blivit rädda och blivit kvar hemma i sängen elller bakom datorn. Många ungdomar har diagnoser och ser att de inte vågar lita på sig själva och saknar självförtroende.

Genom att ge dessa ungdomar en social verktygslåda samt ämneskunskaper med coacher och ett nära hållande hoppas vi att eleven återerövrar det starka och livskraftiga och införlivas i samhället. Mätbara framgångsfaktorer är betyg, närvaro, framtidstro, färre symptom, förbättrad hälsa, större förmåga till konstruktiva sociala kontakter, klara instruktioner och inte minst förmåga att utföra ett arbete eller moment i ett arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet genomförs med full tillgänglighet för ungdomar med funktionshinder: lokaler, arbetsplatser, förståelse och information samt hjälpmedel vid behov. Informationsarbete till samverkanspartners, arbetsplatser etc kommer göras kring elevers behov och funktionsnedsättning vilket skapar tillgänglighet och kommer vara en viktig del i projektet.

Projektägaren Göteborgs kommun kommer att svara för handledning och kommer att tillsammans med arbetsgivaren utarbeta en introduktionskurs för att underlätta för kommunikation på arbetsplatsen. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet(APU) kommer arbetsplatsen och dess verksamhet införlivas i elevernas studieplaner.

Vi vänder oss till alla funktionshinder dock har vi begränsade resurser och kompetens att tro oss om att integrera synskadade elever dels i den pedagogiska delen i projektet dels på arbetsplatserna.
Jämställdhetsintegrering

I rekryteringsarbetet vänder vi oss 50/50 till pojkar och flickor. Varje elev får ett nätverksmöte där elevens behov och önskemål kartläggs. Det ligger till grund för studieplan och arbetsplatsförlagt lärande och val av arbetsplats. Under mötets gång använder vi oss av förändringstrappan där vi lyfter de jämställdhetspolitiska målen och där vi försöker att påverka eleven att välja könsneutrala praktikplatser. Vi vill gärna matcha personal på arbetsplatsen (kontaktperson) samt coach och lärare med elevens profil, behov och utveckling. Vi kommer att utmana både elever och arbetsplats att integrera kunskap om makt och inflytande. Genom att vi ska bjuda in eleverna i styr- resp arbetsgrupp för att de där ska få en röst. Vi kommer att välja en manlig resp en kvinnlig elev som ska ha som sin uppgift att genusspan i alla våra beslutsprocesser.

Transnationellt samarbete

Företagens internationella koppling kan samanföras med ett annat projekt som SFC/Skyddsnätets verksamhet är inblandad i som kallas projekt ITER där ungdomar kan bli volontärer i andra länder.

Samarbetspartners

  • Barn och Ungdomsenheten

Kommun

  • Göteborg