Logotyp på utskrifter

Jobbforum Framtid

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Sydvästra Götaland
KontaktpersonJeanette Andersson
E-postjeanette.andersson@abf.se
Telefonnummer0303-16530
Beviljat ESF-stöd7 797 663 kr
Total projektbudget15 309 811 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Jobbforum Framtid riktar sig till långtidsarbetslösa i åldrarna 16-64 år i utanförskap. Målet är att testa en modell som bygger på att deltagarna skapar interna resursgrupper där deras kompetens används som ett internt mentorskap och där nätverksbyggande både internt och externt är en viktig process.
Personal och deltagare gör tillsammans med framtagna verktyg en kartläggning och analys av den dolda kompetensen och utvecklar därefter nätverk och resursgrupper för att deltagarna ska komma närmare arbete och utbildning. Deltagarna kommer att stärka varandra och utveckla större självkänsla och sammanhang (KASAM) vilket leder dem närmare arbete och utbildning. Jobbforum Framtid ska implementera tillgänglighet och jämställdhet för att alla individer ska bli sedda och få sina individuella behov tillgodosedda. För att nätverka så effektivt som möjligt kommer även sociala medier inkluderas i all verksamhet. Projektet kommer att ha ett transnationellt erfarenhetsutbyte.

Bakgrund

PROBLEM PROJEKTET VILL LÖSA
I Sydvästra Götaland finns det många långtidsarbetslösa män och kvinnor som saknar ett socialt forum och tilltro till sin egen kompetens för att komma närmare arbetsmarknaden.
I Sydvästra Götaland saknar många långtidsarbetslösa det sociala forum och den tilltro till sin egen kompetens som krävs för att närma sig arbetsmarknaden. Detta har stor negativ effekt.
Inte bara enskilda individer drabbas utan det får ringar på vattnet-effekt och drabbar även familj och vänner.

Jobbforum Framtid riktar sig mot långtidsarbetslösa 16-64-åringar i utanförskap. Vår modell bygger på att deltagarna skapar interna resursgrupper där de nätverkar internt och externt. Vi vill att deltagargruppen speglar samhället då mångfald är viktigt för att få ett fungerande nätverkande. Genom att stödja varandra nyttjas den kompetens som finns i deltagargruppen fullt ut. Resursgrupperna är viktiga för deltagarna då det finns dold kompetens hos alla. Personal och deltagare gör tillsammans med framtagna verktyg en kartläggning och analys av den dolda kompetensen och utvecklar därefter nätverk för att deltagarna ska komma närmare arbete och utbildning.

Deltagarna kommer i olika workshops att utbyta och dokumentera erfarenheter för att utveckla ett internt mentorskap. De kommer att stärka varandra och utveckla större självkänsla och sammanhang (KASAM) vilket leder dem närmare arbete och utbildning. Vi kommer att implementera tillgänglighet och jämställdhet för att alla individer ska bli sedda och få sina individuella behov tillgodosedda. För att nätverka så effektivt som möjligt kommer även sociala medier inkluderas i all verksamhet. Projektet erbjuder deltagarna individanpassade utbildningar utifrån deltagarnas behov och intresse och praktikplatser, detta genomförs med hjälp av våra goda företagskontakter och coachning.

Modellen är innovativ och skiljer sig från Af:s arbetsmetoder. Vi vet, genom samtal med målgruppen, att Af arbetar individuellt med arbetssökande och att de arbetssökande saknar ett forum för nätverkande.
Vi vill genomföra Jobbforum Framtid då vi har kunskap, erfarenhet, kompetens och lyckade projekt riktade mot arbetssökande i ryggen.

BAKGRUND
Följande statistik kommer från Af och SCB. Vi har använt ett genomsnitt av denna statistik.
I Sverige fanns det i juli 2011 cirka 6,6% arbetssökande i åldrarna 15–64. I åldrarna 15–24 var 16,5% arbetslösa. Andelen arbetslösa mer än sex månader är 33,7%.
I Västra Götalandsregionen (VGR) var arbetslösheten i juli 2011 ca 6%. För män 6,1% och kvinnor 5,8%, andelen utrikesfödda var 12,3%. Individer i åldrarna 18-24 stod för 9,6% och de utrikesfödda i åldrarna 18-24 var 13,7% arbetslösa.

Vi kommer att samarbeta med kommunerna Alingsås, Lerum, Partille och Mölndal. Där är siffrorna följande: Den totala arbetslösheten: mellan 3,1% och 5,3%, för män 3,3% och 5,6% och kvinnor 2,9% och 5,1%. Åldrarna 18-24: mellan 6,7% och 9,5% för utrikesfödda: 6,1% och 12,4%, 18-24 år: mellan 6,1% och 16,6%

Statistiken visar att gruppen långtidsarbetslösa är stor. Det bekräftas av information från Af Den visar även att det finns behov av stötta långtidsarbetslösa individer närmare arbetsmarknad och utbildning.

Tidigare, väl utförda projekt där vi har stöttat människor närmare arbetsmarknad och utbildning, har lett till goda kontakter med Af i Alingsås, Partille, Lerum och Mölndal. Detta kommer att fortsätta med Jobbforum Framtid.

Arbetslösheten hos vår målgrupp har de senaste åren minskat något, vi ser detta som positivt men för de som inte kommit ut i arbete eller utbildning kvarstår utanförskapet och problematiken i allt högre grad. De som inte lyckats ta sig ut i arbete trots bättre konjunktur behöver mer stöd och innovativa metoder för att lyckas.

ABF Sydvästra Götaland (SVG) har tidigare arbetat med målgruppen och har genom dokumentation och utvärderingar tagit fram modellen som ligger till grund för projektet. Det finns gedigen kompetens inom personalen samt ett gott samarbete med Af. Detta samarbete gör att vi från stark har god kännedom om deltagarna och deras behov som vi sedan tillgodoser. Af följer hela processen för deltagarna genom projektet.
Statistiken när det gäller arbetslöshet visar att det finns behov för Jobbforum Framtid. Vi ser inte att andra aktörer tar in det helhetsperspektiv som vi gör i vår modell och därför anser vi att Jobbforum Framtid är ett projekt som har förutsättningar och möjligheter att få en god strategisk påverkan och möjlighet till implementering i kommunala instanser.

Tidigare projekt ABF SVG har genomfört har riktat sig mot arbetssökande i olika åldrar samt problematiken kring utanförskap. Från dessa kan vi dra slutsatserna att unga som saknar betyg från gymnasiet eller har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid alienerar sig från dem som har betyg och ett kontaktnät som gör att de lättare kan ta sig in i utbildning eller arbete. Detta är även applicerbart på vuxna som länge stått utanför arbetsmarknaden av olika anledningar exempelvis sjukskrivning eller avsaknad av utbildning. Invandrare hamnar ofta i utanförskap på grund av segregation, språkförbistring, avsaknad av utbildning samt kulturkrockar.

Modellen vi utvecklat bygger på erfarenheter av tidigare genomförda projekt. Vi har arbetat med målgruppen och är väl insatta i både begränsningar och möjligheter för att den ska närma sig arbete eller utbildning. Vi har erfarenhet och kompetens gällande problematiken kring arbetslöshet och utanförskap.

ORSAKER TILL ARBETSLÖSHET
Orsaker kan vara utanförskap, brist på nätverk, utbildning, språkförbistring och individuella förutsättningar. Detta innebär ökad segregation i samhället, enskilda individer upplever apati, modlöshet, ensamhet och isolering. För kommun och stat ökar kostnaderna i form av bidrag, vård och omsorg.

Utanförskap kan uppstå när individer medvetet eller omedvetet alienerar sig. Det leder till att man enbart umgås med likasinnade och inte vågar ta sig ut i miljöer som är obekanta.

Brist på nätverk uppstår när individer saknar sociala kontakter. Har man exempelvis stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, flyttat till ett nytt land eller ny stad kan ensamhet uppstå. Det gör det svårt att knyta nya kontakter, något som är avgörande för att ta sig närmare arbetsmarknaden. Ensamhet ger dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Modlöshet uppstår vilket gör det svårt att söka arbete. Praktik är väsentligt för att målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden och för att bygga självkänsla och kännedom om vad deltagarna kan. Vi har 100 praktikplatser från start inom olika yrkesområden som kan ge deltagarna nya meriter och referenser på arbetsmarknaden.

Många individer i regionen saknar utbildning, flera har inte avslutat grundskolan eller gymnasiet och många som arbetat men förlorat sina jobb står utan formell utbildning. Spannet är stort och det blir ett problem när jobb som utannonseras kräver utbildning.

Språkförbistring bidrar ofta till missförstånd. Det drabbar dels individer som flyttat till Sverige och har svårt att förstå och lära sig ett nytt språk, dels individer som inte har ett fullgott språk. Det är viktigt att förstå och göra sig förstådd. Att kringgå problemet kräver tålamod från alla parter och medvetande när det gäller bemötande både inom utbildning och på arbeten.

Individuella förutsättningar är av både ekonomiska och sociala karaktärer. Var du vuxit upp, familjeförhållande, brist på förebilder, brist på självkänsla eller självförtroende spelar roll. Genom att förstå och bli medveten om denna problematiken kan vi bearbeta och utveckla självkänsla och självförtroende.

Många av de deltagare som kommer till Jobbforum Framtid upplever att de befinner sig i ett utanförskap. Att motverka utanförskapsproblematiken är en viktig orsak till varför ABF (SVG) vill genomföra projektet. Utanförskapsproblematiken kan definieras på flera olika sätt.

Målsättning

Övergripande mål:

- ökade integration
- ökad hälsa
- ökad självkänsla

för alla invånare i samhället. Vilket bidrar till minskad ensamhet och isolering samt förbättrad levnadssituation för deltagarna och deras familjer. Kostnader för kommun och samhälle minskar när deltagarna kommer ut i arbete och utbildning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

"Under mobiliseringsfasen” kommer vi att använda oss av Processtöd tillgänglighet.Vi kommer gå igenom de lokaler projektet befinner sig i och protokollföra för att säkerställa att alla individer kan nyttja dem oavsett funktionsnedsättning. Kontroller av arbets- och praktikplatser kommer att genomföras för att säkerställa att de håller de mått på tillgänglighet som vi kräver i projektet. Vi kommer att sätta ihop ett informationsmaterial om tillgänglighet som alla parter får ta del av.

”Under mobiliseringsfasen” kommer vi att göra en omvärldsanalys, kartlägga vilka funktionsnedsättningar deltagarna kan ha och övriga individer projektet kan komma i kontakt med. En analys om kunskaper i tillgänglighet inom projektgruppen kommer att genomföras. Utbildningar för personal kommer att ske tillsammans med personal från Processtöd tillgänglighet.

För ABF Sydvästra Götaland är det viktigt att arbeta med tillgänglighet då närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder lider av någon funktionsnedsättning. Vi utgår från att alla människor skall kunna röra sig fritt, kunna ta anställning och bidra efter förmåga. Under mobiliseringsfasen och under tiden projektet genomförs ska personal och deltagare i projektet utbildas i tillgänglighet. Detta kommer att göras i samarbete med Processtöd.

Tillgänglighet är mer än bara lokaler, vi ska utifrån framtagna checklistor från Handisam gå igenom lokaler men även material så det finns en genomtänkt plan för hur vi ska bemöta de olika funktionsnedsättningar vi möter inom deltagargruppen men även av andra aktörer i projektet.

Projektet kommer att utse en person som är ansvarig för att projektet är tillgängligt. Vi ska öka förståelsen och kunskapen om vad tillgänglighet innebär. Vi ska se till att projektet är tillgängligt för personer med fysisk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning.

Jobbforum Framtid ska även ha en verksamhet som är tillgänglig vilket innebär att vi ”under mobiliseringsfasen” ska förankra frågan om tillgänglighet hos ledningen, engagera personalen och öka kompetensen bland medarbetarna. Vi ska medverka i rekryteringsprocessen och sträva efter en mångfald och välkomna alla utifrån deras behov och förutsättningar. Upprättande av en åtgärdsplan, tidsplan och budget för tillgänglighetsarbetet kommer göras samt en inventering av tillgänglighet i verksamheten. Vi ska också ta fram en handlingsplan som vi kopplar till vårt arbetsmiljöarbete.

”Under mobiliseringsfasen” kommer vi att ta fram rutiner för hur tillgänglighet ska implementeras i den dagliga verksamheten.

I de lokaler som kommer att användas i projektet finns arbetsplatser med ergonomisk arbetsutrustning som höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar. Där finns också handikapptoalett och duschrum, likaså konferensrum med modern teknisk utrustning och hörselslinga. Alla lokaler som vi vistas i är tillgängliga för personer med funktionshinder. ABF Sydvästra Götaland har stor erfarenhet av arbete med funktionshindrade. För att öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för människor med funktionshinder skall alla inblandade parter ha kunskap om tillgänglighet samt kunskap om våra lokaler och kompetens när det gäller att bemöta individer i behov av särskilt stöd. Våra samverkanspartner skall även upplysa människor med funktionsnedsättningar om att Jobbforum Framtid finns.

Bemötande och förhållningssätt: Det är viktigt att Jobbforum Framtid aktivt arbetar med den psykosociala miljön för att alla skall känna sig välkomna. När personalen bemöter deltagarna ska kunskap om särskilda behov kunna tillgodoses. Medvetenhet om dyslexi, språksvårigheter, hörselskador och andra osynliga funktionsnedsättningar är något personalen ska ha. Jobbforum Framtid skall även föra dialog med samverkanspartners för att sprida behovet angående tillgänglighet. Vi ska motverka diskriminering av alla slag.

Kommunikation/information: All kommunikation inom projektet skall kunna förstås av alla inblandade parter. Material skall finnas i olika medier så att alla kan tillgodogöra sig den. All information i projektet finns att få i stor text för exempelvis synskadade eller anpassad för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vid förfrågan finns även informationen att få på annat språk än svenska. Det ska finnas teleslinga och god akustisk miljö i lokalerna. Denna möjlighet får deltagarna information om när de börjar i projektet. Även den information som finns digitalt, exempelvis på hemsidan, ska kunna användas av exempelvis synskadade eller personer med läs- och skrivsvårigheter.

Transnationellt samarbete

”Under mobiliseringsfasen” kommer vi att utveckla kontakterna med våra transnationella samverkanspartners.

Vi är mycket angelägna om att ha ett transnationellt utbyte av erfarenheter då vi av erfarenhet vet att det ger mycket. Vi har i detta projekt valt att använda en av våra ”gamla” kontakter och utöka dessa med nya. Tanken är att bilda ett nätverk av transnationella kontakter där vi kontinuerligt har ett erfarenhetsutbyte via nätet i form av mail, chatt och videokonferenser. Någon resa årligen kommer att genomföras och då främst till nya partners där vi behöver arbeta upp en genensam grund att stå på.

Under hösten 2011 och under mobiliseringsfasen kommer handläggare på ESF rådet Västsverige, Louise Stiernström att hjälpa oss hitta en projektpartner i Baltikum/Polen.

Baltikum/Polen
Vi tror att ett erfarenhetsutbyte med länder inom Baltikum eller Polen skulle vara till stor fördel för projektet. Det finns idag en relativt stor arbetskraft från Baltikum/Polen som arbetar i Sverige och företag från Baltikum/Polen finns i allt större utsträckning i Sverige. Att få ta del av hur man ser på arbetskraft och hur man stöttar arbetslösa är därför av största vikt.

England –WEA (Workers Educational Association)
Vi har haft kontakt med WEA då denna organisation har många EU projekt som riktar sig till arbetslösa. En djupare kontakt kommer att ske under hösten 2011 där vi tar fram hur samarbetet kommer att ske.
Kontaktperson: Stephen Parnell, sparnell@wea.org.uk

Tyskland - Röda Korset Tyskland
Vår Samverkanspartner, i vårt nu pågående projekt ENM-I, European Vocational Training Centre Bitburg, (En skola som arbetar med yrkesträning för funktionshindrade från Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna, kommer att vara en samarbetspartner . Hur kontakterna skall genomföras kommer att arbetas fram under mobiliseringsfasen. Funderingarna går mot att det blir ett samarbete på distans dvs. genom möten via nätet mm.
Kontaktperson Angela Schneider, SchneiderA@euro-bbw.de

Medfinansiärer

 • ABF Sydvästra Götaland
 • ABF Västra Götaland
 • Arbetsförmedlingen Lerum/Partille
 • Arbetsförmedlingen Mölndal

Samarbetspartners

 • ABF Västra Götaland
 • Arbetsförmedlingen Lerum/Partille

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö