Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Jämt anställd-fast rörlig Väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTrygghetsfonden för kommuner och landsting
KontaktpersonEva Sundbeck
E-posteva.sundbeck@trygghetsfonden.se
Telefonnummer08-4527156
Beviljat ESF-stöd320 829 kr
Total projektbudget320 829 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Många kvinnodominerade arbetsplatser i kommunerna har höga sjukskrivningstal, många deltider och korttidsanställningar. Projektet syftar till att minska inlåsning och öka rörlighet för att komma till rätta med problemen och öka jämställdheten.

Bakgrund

Målet är att strukturera upp den kommunala verksamheten för att skapa större rörlighet och förhindra inlåsning. Därmed kan anställda bli mer anställningsbara, antalet sjukskrivningar minskar och jämställdheten ökar.

Trots att sjukskrivningarna i regionens kommuner har minskat är de fortsatt höga. Det innebär stora kostnader för såväl samhälle som individ. Problemet är störst inom de kvinnodominerade sektorerna skola, vård och omsorg (ungefär 80 procent av de anställda är kvinnor). Sjukfrånvaron är ungefär dubbelt så hög bland kvinnor som bland män och ser man till åldersgruppen under 40 år är kvinnors sjukfrånvaro tre till fyra gånger högre.

Forskning visar att anställda som upplever sig inlåsta (dvs att de är i fel yrke eller-och på fel arbetsplats utan någon reell möjlighet att ändra på detta) löper en större risk för att bli långtidssjukskrivna. Undersökningar visar att 23 procent bland de fast anställda inom vård och omsorg uppfattar sig som dubbelinlåsta (fel yrke och fel arbetsplats). Bland dem som hade en korttidsanställning var det hela 38 procent som upplevde sig som dubbelinlåsta.

Forskning visar också att deltids- och korttidsanställda löper en större risk för långtidssjukskrivning än heltidsanställda. Det är i mycket hög utsträckning kvinnor som jobbar deltid och som har visstids- och timanställningar. I dessa grupper finns också många med låg utbildningsnivå.

Tidigare har deltidsarbetslösa haft möjlighet att få a-kassa för att fylla upp till heltid. De nya regler som infördes i april gör att det nu bara är möjligt att deltidsstämpla 75 dagar. För många kan detta betyda försörjningssvårigheter med socialbidragsberoende, hel arbetslöshet och i värsta fall att man tappar anknytningen till arbetsmarknaden.

Flera kommuner står inför en generationsväxling då många anställda kommer att gå i pension. Kombinationen av ett ökat antal äldre och mindre ungdomskullar kommer framöver att ställa stora krav på nytänkande inom äldreomsorgen för att man överhuvudtaget ska klara personalförsörjningen. Det kommer att bli än viktigare dels att förebygga långtidssjukskrivningar, dels få tillbaks människor som är långtidssjukskrivna samt se till att människor kan jobba till ordinarie pensionsålder, gärna längre.

Under senare år har många aktiviteter startats i kommunerna för att minska sjukfrånvaron. Det har t.ex. handlat om arbetsgivarringar, bättre rehabilitering, friskvårdssatsningar. Genom aktiviteterna har långtidssjukskrivningarna minskat, men resultaten har oftast stannat inom en kommun eller till och med inom en verksamhet i kommunen. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller att systematisera och sprida kunskaper och lärande inom området.

Genom projektet skall de deltagande kommunernas strategiska kompetensförsörjning förbättras liksom den arbetsplatsdrivna utvecklingen, samtidigt skall arbetets förutsättningar förbättras genom att t.ex deltider och korttidsanställningar minskar.Syfte

I förprojekteringen identifieras och kartläggs verksamheter med höga sjukskrivningstal, mycket korttidsfrånvaron och stor andel deltids- eller korttidsanställda. Med hjälp av statistik, enkät, fokusgrupper eller workshop undersöker vi om strukturer på arbetsplatsen är stödjande eller stjälpande för individens kompetensutveckling och anställningsbarhet. Vi identifierar faktorer som förebygger långtidssjukskrivningar. Utifrån detta gör varje deltagande kommun en handlingsplan för genomförandefasen.

Avsikten är att i genomförandefasen aktivt bedriva arbetet med att öka rörligheten och minska upplevd inlåsthet genom en mängd olika aktiviteter beroende på hur arbetsplatsens och individens problem ser ut. Exempel på åtgärder: livs- och karriärplanering för att undersöka att personen är på rätt plats, hälso- och friskvårdsaktiviteter, erbjuda heltid eller önskad sysselsättningsgrad, kompetensutveckling för att höja anställbarheten, jobbrotation, mentorskap. En mer långsiktig och genomtänkt rekrytering.

Genom åtgärderna ser vi stora möjligheter att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetsvillkor och på så sätt öka jämställdheten. Kvinnors arbete får samma förutsättningar och villkor som mäns och det kan öka möjligheten att rekrytera män till vård och omsorg.

Genom utbildning i nätverk utbyter deltagarna erfarenheter från de lokala projekten. Nätverken jobbar också med att hitta metoder för att sprida kunskap om olika sätt att förebygga långtidssjukskrivningar.

Målsättning

Mätbara projektmål definieras med utgångspunkt i resultaten från förprojekteringen i samband med ansökan till genomförandefasen. Det kommer t ex att handla om förändringsmål i relation till de utvecklingsbehov som synliggjorts i enkätundersökningen, kartläggningen samt relevanta styr- och nyckeltal.

Mätbara projektmål i förprojekteringen är att:
- Få minst 75% svarsfrekvens i enkätundersökningen,kartläggningen
- Få chefer, medarbetare, fackliga representanter att delta i arbetet med en utvecklingsplan från varje deltagande organisation, verksamhet
- Minst en deltagare från respektive verksamhet medverkar i den gemensamma workshopen -
- Utvecklingsbehoven preciseras till områden och målgrupper
- Förprojekteringen leder till en plan för att tillgodose utvecklingsbehoven (innehållande aktiviteter, kostnader, tidplan, projektorganisation, riskanalys, uppföljning, mm inom respektive utvecklingsområde) som väl uppfyller de krav som ställs från ESF-rådet för att fungera som underlag för ansökan till genomförandefasen
- Samtliga deltagande enheter vill delta i den fortsatta genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen genomförs i fyra steg. Tillgänglighet för funktionshindrade kommer att integreras i vart och ett av dessa steg:
- genom frågor i enkäten
- genom diskussioner i workshop eller fokusgrupper
- genom förslag i utveckling- eller handlingsplan
- behoven preciseras i genomförandeansökan

JämO finns med som samverkanspart i projektet och med den kompetens som ytterligare utvidgas i o m den gemensamma Diskrimineringsombudsmannen anser vi att projektet har god kunskap för en relevant genomlysning av tillgänglighetsperspektivet.

I förprojekteringen görs en kartläggning över om det finns deltagare, som har någon form av funktionshinder. Om det finns någon deltagare som behöver extra stöd eller insats för att kunna ta del av förprojekteringen kommer projektet, projektägaren se till att alla kan delta Under förprojekteringen kommer också rutiner att tas fram för hur sådana hinder ska mötas och åtgärdas i ett kommande genomförandeprojekt, (t ex val av lokaler, utrustning i lokaler, utbildningsmaterial som tas fram).

Samarbetspartners

 • Akademikerallianse
 • Arbetsförmedlingen HK
 • Avd för arbetsgivarpol
 • JämO
 • OFR
 • Svenska kommunalarbetarförbundet

Deltagande aktörer

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Kommunalkontor, Tranemo
 • Omsorgsförvaltningen
 • Personalavdelningen Varberg
 • Personalkontoret Tanum
 • Socialtjänsten i Uddevalla Centrumhuset
 • Ulricehamns kommun, Vård och omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Skövde
 • Strömstad
 • Tanum
 • Tranemo
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Varberg