Logotyp på utskrifter

Iter - resa

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSDF Linnéstaden IFO/Fritid
KontaktpersonIvan Pavic
E-postivan.pavic@linnestaden.goteborg.se
Telefonnummer031-3658380
Beviljat ESF-stöd220 524 kr
Total projektbudget304 240 kr
Projektperiod2009-09-15 till 2010-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet vill stärka unga med begränsade möjligheter. Genom samverkan vidarutveckla en gemensam modell som använder EU:s ungdomsprogram som verktyg för att engagera unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att få dem aktiva, oberoende och anställningsbara.

Bakgrund

I kommunens utökade uppföljningsansvar har en stor grupp identifierats som inte genomför gymnasieutbildning. Dessa har heller ingen förankring eller naturlig ingång på arbetsmarknaden. Unga som inte gått klart skolan och aldrig har varit inne på arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett permanent utanförskap. Att kunna etablera sig
på arbetsmarknaden och försörja sig själv utgör grunden till ett självständigt liv och social integration en grundförutsättning för genomförandet av Lissabonstategin.

Vi har studerat GRs projekt Mellan Rum som arbetar med samma målgrupp men i ett vidare perspektiv. Vi ser ett behov av att komplettera med ett konkret redskap och samverkan på verksamhetsnivå.

I våra respektive verksamheter möter vi unga med olika hinder för att lyckas i utbildnings och arbetsliv. Detta kan bero på problematisk familjebakgrund, funktionsnedsättningar, utbildningssvårigheter, hälsoproblem, geografiska hinder eller andra socioekonomiska och kulturella hinder. Ett sätt för dessa ungdomar att öka sin kompetens och få motivation till framtida utbildning kan vara att genomföra europeisk volontärtjänst- EVS som söks och finansieras separat via EU:s ungdomsprogram.

EVS är ett program som möjliggör för ungdomar att göra volontärtjänst i upp till 12 månader i ett annat land än sitt bosättningsland. Det främjar solidaritet mellan ungdomar och är ett verktyg för lärande. Volontären lär sig nya färdigheter och språk och upptäcker andra kulturer. Lärandet ger ett mervärde för de unga som genomför en EVS genom ökad framtidstro, tillit till sig själv och dokumentet Youth Pass (intyg som utfärdas efter genomförd EVS där det egna lärandet dokumenterats). Programmet förbättrar förutsättningarna för den sociala inkluderingen och anställningsbarheten.

Därför vill vi ta fram en modell som motiverar, stödjer och fångar upp den unge med begränsade möjligheter genom hela processen. Vi vill komplettera den befintliga strukturen för EVS med en förberedelsefas och en utvärderings- och valideringsfas.

Arbetet med att stärka de ungas anknytning till arbetsmarknaden genom praktik har inskränkts i samhället. Eftersom många unga framförallt efterfrågar praktik är detta negativt. Här ser vi möjlighet för de unga att få både arbetslivskompetens, referenser och den internationella dimensionen som efterfrågas på arbetsmarknaden. De bygger även upp ett viktigt socialt nätverk i ett annat sammanhang än vad de tidigare haft tillgång till. Unga med svaga hemresurser kan missgynnas av att vara omgiven av andra i samma belägenhet, eftersom även deras sociala nätverk har få kopplingar till arbetsmarknaden.

Komplexiteten och drivkraften i omvärlden formar arbetslivets krav på arbetstagarna och unga med begränsade möjligheter behöver nyckeln till konstruktiv verklighetsanpassning vilket vi vill ge dem genom projktet.

Syfte

Vi vill skapa ett gemensamt verktyg som bygger på ungdomars möjligheter och behov istället för brister och som skapar flexibla lärande miljöer. Unga med ett stort behov av hjälp ska inte behöva vandra mellan olika instanser och utsättas för risken att behovsåtgärderna inte är samtänkta. Vi vill också hitta ett sätt att validera ungdomarnas ickeformella kunskaper och erfarenheter från volontärtjänsten, genom exempelvis OCN, Open College network. Detta ökar ungdomarnas motivation och möjlighet till anställning och är särskilt relevanta för ungdomar med begränsade möjligheter, en kompletterande källa till lärande och en alternativ väg in i formell utbildning vilket går i linje med Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet".

Genomförandeprojektet:
Genomförandeprojektet är tänkt att innehålla tre delar ur ungdomens perspektiv:
1.Förberedelsetid innehållande motivering och förberedande kompetensutveckling.

2.Volontärtjänst

3.Utvärdering och validering.

Målsättning

Att finna metoder och dra upp riktlinjer för kommunikation mellan samverkanspartners.
Att skapa modeller för att nå de ungdomar som projektet riktar sig till.
Att skapa innehållet i de tre delar som genomförandeprojektet är tänkt att innehålla.
Att finna fler möjliga samverkansparter i genomförandeprojektet såsom försäkringskassan, arbetsförmedling, kommunens arbetsmarknadsenheter, kommunal vuxenutbildning mfl.
Att hitta ett gemensamt verktyg att validera icke-formell utbildning som kan användas även i den formella utbildnings världen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En ungdom med en ställd diagnos eller liknande problematik som sätter ned hennes fömåga att klara sig själv, blir exluderad först när funktionsnedsättningen blir ett hinder för henne. Ofta är det den fysiska vardagsmiljön som avgör om en ungdom blir utestängd eller får svårigheter att delta i samhällslivet på grund av sitt funktionshinder. Målet är att undanröja eller minska den utestängande effekten.

Projektets arbetsförhållanden skall beakta behovet hos såväl de ungdomar med ställd diagnos som ungdomar med liknande problematik men utan diagnos. Vi kommer under förprojekteringen och rekryteringsprocessen ta fram en tillgänglighets swot för att tydligt se vad för insatser som behövs.

Transnationellt samarbete

En förutsättning för genomförande projektet är att förprojekteringen klargör samarbetet mellan den nationella insatsen och EUs ungdomsprogram.
Upparbetade och etablerade internationella nätverk finns redan idag som samarbetspartnerna är aktiva i. Förprojekteringen måste säkerställa handläggningen av volontärtjänsterna för att kunna lämna en garanti till deltagarna.

Medfinansiärer

  • SDF Linnéstaden IFO/Fritid
  • SDF Lärjedalen Funktionshinder

Samarbetspartners

  • Barn och Ungdomsenheten
  • SDF Lärjedalen Funktionshinder

Kommun

  • Göteborg