Logotyp på utskrifter

Internationalisera nära

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVård och äldreomsorgen
KontaktpersonPernilla Melin
E-postpernilla.melin@alingsas.se
Telefonnummer0322-61 6686
Beviljat ESF-stöd365 705 kr
Total projektbudget365 705 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga kommande behov inom äldrevården, ur etniskt och trosuppfattningsperspektiv, för att i framtiden bättre rusta anställda inom äldreomsorgen inför mötet med den relativt nya gruppen, utrikesfödda vårdtagare och därigenom minska risken för diskriminering.

Bakgrund

Sedan 1985 har Alingsås kommun haft avtal med Migrationsverket att ta emot flyktingar. Antalet mottagna har legat på cirka 40 personer per år (undantaget början av 90-talet på grund av Balkankriget). För tillfället tar kommunen emot 80 personer per år på grund av ett ökat tryck av flyktingar. Mot bakgrund av detta kommer ett flertal av kommunens verksamheter i kontakt med en mer heterogen grupp av kommuninvånare än tidigare. En av dessa verksamheter är äldreomsorgen och nya krav ställs därmed på de anställda. I dagsläget är det en relativt lite del av andelen vårdtagare som är utrikes födda. Genom projektet hoppas vi kunna få en bättre bild av vilka de nya kraven kan vara och hur de anställda ser på sin framtida arbetssituation med en mer etniskt heterogen grupp av vårdtagare. Metoder vi planerar att använda i projektet är:
kartläggning (andelen utrikes födda vårdtagare i dagsläget och inom den närmsta framtiden)
enkätundersökning (till anställda)
intervjuer (med anställda och utrikesfödda vårdtagare och deras anhöriga)
Seminarier med efterföljande gruppdiskussioner (för anställda)
Studiebesök (hos kommuner som har genomgått denna omvandlingsprocess tidigare än Alingsås kommun)

Syfte

Syftet med projektet är dels att få en bättre bild behovet av kompetensutveckling hos de anställda och därmed motverka utanförskap och risk för diskriminering.
Kommunen har varit tydlig med att detta är en prioriterad fråga då ett av insatsområderna i kommunens integrationsplan är:
2.4 Insatser för äldre och funktionshindrade
Insatser skall göras med syfte att skapa högre livskvalitet för äldre och funk-tionshindrade med annan etnisk och kulturell bakgrund och utan kunskaper i det svenska språket. (Äldre och funktionshindrade med annan etnisk och kulturell bakgrund har ibland särskilda individuella behov i sin dagliga livsföring. Några har aldrig lärt känna språket och kulturen i Sverige. Andra, fram-förallt vid demenssjukdom, tappar närminnet och därmed det svenska språket.)

Ett syfte med projektet är också att medvetandegöra de anställda om de kommande behovet av kompetenshöjning. Exempel på områden som kan komma att beröras i projektent är: syn på åldrande i olika kulturer, vård av demenssjuka som tappat det svenska språket, religionens påverkan på det dagliga livet, segregerat boende vs integrerat boende (både ur etnicitet och könsperspektiv), hur begreppet "familj" kan uppfattas i olika kulturer och hur detta kan påverka anhörigas delaktighet inom äldrevården.
På längre sikt kan projektet bidra till att göra Alingsås till en mer attraktiv boendekommun och därigenom motverka en regional obalans. Genom att kunna erbjuda en flexibel äldrevård med personal som har interkulturell kompetens hoppas vi förhindra utflyttning av utrikesfödda till större kommuner. Ge anställda rätt verktyg för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utifrån de nya krav som ställs.

Målsättning

Mätbara projektmål:
- att samtliga särskilda boenden har kartlagt andelen utrikes födda.
- att 200 anställda tilldelas enkätundersökning och att minst 70% svarar på enkätundersökningen.
- att 5 intervjuer genomförs med anställda (varav 3 på äldreboenden som ej har utrikesfödda vårdtagare och 2 som har utrikesfödda vårdtagare)
- att 5 intervjuer genomförs med utrikes födda boende inom äldrevården.
- att 5 intervjuer genomförs med anhöriga till utrikes födda boende inom äldrevården.
- att kartlägga nki baserat på ett underlag av minst 20 utrikes födda vårdagare
- att 30 anställda deltar i seminariet och 30 anställda deltar i tankesmedjan

Förväntade effekter:
De anställda som deltar i projektets olika aktiviteter får tillfälle att fundera runt ämnet och dela med sig av sina åsikter och därigenom påverka sin kommande arbetssituation.

Genom deltagandet i seminariet får de anställda också en kompetenshöjning i ämnet.
De vårdtagare och anhöriga som intervjuas får tillfälle att fundera runt ämnet och dela med sig av sina åsikter och därigenom påverka sin/sina anhörigas situation.

Mottagare är alla anställda som tar del av projektresultatet (exempelvis genom APT) vilket leder till en ökad kunskap om kommande arbetssituation. Även fackliga organisationer är mottagare och användare av informationen då de bättre kan stötta sina medlemmar i förändringsprocessen. Användare av resultaten kan även vara ledningen för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun i deras strategiska arbete. Personalansvariga kan väga in projektresultatet i anställningsprocesser. Gymnasieskolans vårdutbildning kan också ses som mottagare och användare av projektresultatet. Då de planerar innehållet i utbildningen kan interkulturell kompetens komplettera kursinnehållet för att svara upp mot kommande behov ute på arbetsplatserna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de fall vi erbjuder seminarier kommer dessa att hållas i lokaler som är anpassade dels utifrån rörelsehindrade och hörselskadadade, d.v.s det kommer att finnas möjlighet att komma in i lokalen med rullstol och lokalen kommer att vara utrustad med teleslinga.

Även gruppdiskussioner och möten med referensgrupper kommer att ta dessa frågor i beaktande.

När vi tar fram enkäten kommer vi att erbjuda en version som är mer läsvänlig för synskadade och dyslektiker.

Projektresultatet kommer att presenteras både i en skriftlig och en talversion för dator.
I de fall man gör en pressrelease för information om projektet kommer denna även att gå ut till närradion för att göra informationen tillgänglig även för synskadade.

I en eventuell genomförandefas av projektet skulle en del av kompetenshöjningen kunna vara att upptäcka funktionshinder hos personer med utländsk bakgrund (där språket kan vara ett hinder i att identifiera funktionshindret).

Kommun

  • Alingsås