Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Inter-nationellt entreprenörskap - Global Kitchen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionalt ResursCentra
KontaktpersonGun Persson
E-postgun.p@resurscentra.se
Telefonnummer031-136175
Beviljat ESF-stöd447 900 kr
Total projektbudget447 900 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Många kvinnor med utländsk bakgrund ställs utanför arbetsmarknaden. Vi vill öka möjligheterna för kvinnor med utländsk bakgrund att få insteg på arbetsmarknaden genom att bygga vidare på den kunskap och kompetens de har gällande livsmedel och matlagning. Vi kommer att utbilda och stödja kvinnorna att bli entreprenörer inom olika områden för att de tillsammans skall kunna saluföra sina produkter i en Internationell saluhall - Global Kitchen.
Vi ser att det finns en kundkrets som är intresserad av dessa produkter och att det kommer at bli en lönsam utveckling för verksamheten. Inom ramen för projektet kommer det att finnas möjlighet att starta och utveckla för att var och en därefter skall kunna knoppa av och driva sina företag vidare enskilt eller tillsammans. Inom ramen för den internationella saluhallen Global Kitchen ser vi framväxten av företagare med olika inriktning, redovisning/ekonomi, import, catering, servering, marknadsföring, lokalvård m fl.

Bakgrund

Uppkomst
Vi har tidigare arbetat med projekt som har fokuserat att öka möjligheterna för kvinnor med utländsk bakgrund till insteg på arbetsmarknaden. Vi har haft goda resultat i vårt arbete och många av de kvinnor som deltagit i projekten har fått sysselsättning, många gick vidare till studier och utbildning och många blev anställda. Vi ser att vi kan göra mer och vi vill därför gärna fortsätta att arbeta med denna inriktning när det gäller målgruppen.

Bakgrund
Många kvinnor med utländsk bakgrund är ställda utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Ett av skälen är att det finns många fördomar kring målgruppen och dessa fördomar finns även inom förvaltningar och myndigheter. Ofta antar man att kvinnor som är bekännande muslimer och mödrar till flera barn inte är intresserade av att arbeta, att de är nöjda med att vara hemma och ta hand om sina barn. Insatserna satsas därför i högre utsträckning på att öka sysselsättningen bland unga och äldre män. Kvinnorna ställs åt sidan och erbjuds inte så många arbetsmarknadsstärkande åtgärder. Det är bla därför det finns en överrepresentation av kvinnor bland arbetssökande. Ojämställdheten i arbetslivet har många olika ansikten. Detta är ett av dem.


Problem
Det är ett problem att så många kvinnor ställs utanför arbetsmarknaden. Både för samhället och för kvinnorna samt deras familjer. Det finns tydliga samband mellan arbetslöshet och ohälsa, vilket innebär lidande för den enskilde och närstående och kostnader för samhället. Likaså finns det tydliga samband mellan geografisk bosättning och etnicitet. I de nordöstra stadsdelarna tex Bergsjön är 93 % av invånarna invandrare. Staddelen har de högsta ohälsotalen i staden och invånarna lever i genomsnitt nio år kortare än invånarna i Älvsborg. Stadsdelen har Göteborgs lägsta medelinkomst och den högsta arbetslösheten med 47,5% yrkesverksamma. Varannan invånare saknar mao arbete och 25% uppbär försörjningsstöd. Endast varannan elev har gymnasiebehörighet. Andelen yrkesverksamma kvinnor i stadsdelen är 35 %, vilket innebär att 65% av kvinnorna är arbetslösa. Andelen kvinnor som gifter sig i ung ålder är hög och 40% av kvinnorna har barn när de är 26 år. 36 % av familjerna har fler än tre barn. Andelen yrkesverksamma i åldern 26 år som är uppvuxna i stadsdelen är 28 %. Det ser ungefär likadant ut i stadsdelen Angered.
Detta är en situation som måste brytas. Det är inte rimligt att vi har stadsdelar i Göteborg där invånare inte har möjlighet att ha samma möjligheter till livskvalitet som övriga medborgare. Vi vet att vi lever i ett ojämställt samhälle som missgynnar kvinnor oavsett etnisk tillhörighet med små möjligheter till makt och inflytande i näringslivet och i samhället. Vi vet också att kvinnor genomgående har 25 % lägre löner än män och att kvinnor arbetar mer oavlönat än vad män gör i hemmet och genom att ge omsorg till närstående. Vi vet också att kvinnor är överrepresenterade när det gälle att utsättas för våld av närstående i hemmet. Alla dessa ojämställda livsvillkor gäller kvinnor i allmänhet men blir än mer aktuella när det gäller kvinnor med utländsk bakgrund. Att inte ha en egen försörjning skapar ett underläge på alla plan och omöjliggör en tillvaro på lika villkor. Avsaknaden av ett arbete genererar maktlöshet både i samhället och i privatlivet. Det lägger grunden för ohälsa och ökar sannolikheten för en förtidig död. Avsaknaden av arbete medför svag ekonomi som omöjliggör att ta del av en stor del i samhällets samt ge familjen en grund för delaktighet med utbildning, vilket genererar långsiktiga konsekvenser även för nästa generation. För många kvinnor handlar det om att uppbära försörjningsstöd och vara beroende av samhällets insatser och mannens eventuella lön. Det är en total beroendeställning.
Samtidigt är det en misshushållning med kvinnorna som resurs på arbetsmarknaden. De allra flesta kvinnorna vill arbeta, ha en egen försörjning och få ökad delaktighet i samhällslivet. De har kontakter, kunskaper och kompetenser som inte tas tillvara och de har styrka och drivkrafter som kan leda till goda resultat om det finns möjligheter. De behöver stöd att lotsas in i det svenska samhällets näringsliv för att kunna orientera sig genom strukturer och förordningar. De behöver nätverk utanför sin hemmiljö och de behöver utveckla sina affärsidéer under främjande former. Vi har tidigare arbetat med denna process med gott resultat mot utbildning och anställning. Nu vill vi satsa mer på utveckling av deras entreprenöriella kompetenser.

Målsättning


Vårt övergripande mål är att bidra till att fler kvinnor med utländsk bakgrund etablerar sig som företagare på den svenska marknaden.
Det saknas kvinnor i det privata näringslivet i största allmänhet och det saknas i ännu större utsträckning kvinnor med utländsk bakgrund. Det svenska näringslivet behöver fler kvinnor i ledande positioner för att utvecklas i positiv riktning och i takt med globalisering är det onaturligt med en så snäv identitet i näringslivet. Med fler kvinnor med utländsk bakgrund som företagare ökar möjligheterna till ökad samhällelig välfärd, mer kreativt och dynamiskt näringsliv. Fler kvinnor i styrelser och ledande positioner. Allt detta är långsiktigt strategiskt mål när vi lyfter fram att kvinnor med utländsk bakgrund är en dold och osynlig resurs i tillväxtarbetet. Genom att lyfta fram målgruppen lyfter vi blicken och synliggör resursen.
På samma sätt möjliggör vi också att kvinnor med utländsk bakgrund ser sig själva som den resurs de är och fler kan ta steget att utveckla sina egna idéer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har en bred förståelse av funktionsnedsättning och definierar kommunikationssvårigheter med bristande språkkunskaper i svenska som en social funktionsnedsättning. Likaså är det en social funktionsnedsättning att inte ha möjlighet att inte ha tillgång till samhället på lika villkor som andra samhällsmedborgare, särskilt etniskt svenska män. Valet av målgrupp är därför naturligt för oss som en del i att bidra till att åtgärda denna funktionsnedsättning
När det gäller övriga funktionsnedsättningar så är personer med olika former av synliga och osynliga funktionshinder välkomna att delta i projektet. Vi har för avsikt att kontakta handikapporganisationer för att undersöka om deras medlammar (kvinnor med utländsk bakgrund) vill delta i projektet.

Transnationellt samarbete

Vi har för avsikt att etablera kontakt med en förening i London som har en mötesplats för kvinnor med utländsk bakgrund. KvinnoCenter i Bergsjön har varit på studiebesök där under våren 2013 och tagit del av deras verksamhet, så vi har redan en möjlig samverkanspartner som vi kan utveckla ett samarbete med. De arbetar på ett liknande sätt som KvinnoCenter i Bergsjön som mötesplats med grundläggande aktiviteter utan direkt koppling till mer riktade arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt har Storbritannien ett av världens bästa entreprenörsklimat enligt Entrepreneurbarometer, som tar temperaturen på Världens länder ur ett entreprenörsperspektiv. Det finns därför goda möjligheter att lära av varandra. En ytterligare aspekt är att det är förhållandevis lätt och billigt att resa mellan Göteborg och London och att vi har ett gemensamt språk i engelska.

Kommun

  • Göteborg