Logotyp på utskrifter

Insteget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFAMI
KontaktpersonBirgitta Lindberg
E-postBirgitta.Lindberg2@falkenberg.se
Telefonnummer0346-885418
Beviljat ESF-stöd5 706 259 kr
Total projektbudget12 115 931 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser stöd från Europeiska Socialfonden för att driva ett projekt för att finna en plattform och skapa förutsättningar för den arbetslöse att finna vägar till självförsörjning. Alla målgrupper som kan delta i programområde 2 inom ett ESF-projekt kan bli aktuella deltagare. Genom projektet ska målgruppens behov och förutsättningar kartläggas samt metoder för utsluss i arbetslivet för målgruppen ska utvecklas. Projektet ska även verka för ett tvärvetenskapligt angreppssätt till utsatta grupper i kommunen samt lägga grunden för en hållbar samverkan mellan viktiga aktörer för målgruppen. De första tre månaderna i projektet är en mobiliseringsfas som genom workshops ska lägga grunden för projektets utveckling. I mobiliseringsfasen är en pilotgrupp av deltagare en viktig aktör för att, utifrån målgruppens upplevelse av egna förutsättningar och behov, kunna utveckla projektet i rätt riktning och säkerställa lärandeprocessen i projektet genom ett deltagarperspektiv.

Bakgrund

Socialförvaltningen i Falkenberg har kontakt med en grupp försörjningsstödstagare som har varit bidragsberoende under mycket lång tid, mer än 1 år och längre. Det finns inga exakta uppgifter om hur stor gruppen är men den består troligtvis av ett hundratal personer.

Dessutom finns en grupp där personerna som ingår löper uppenbar risk att bli långvarigt försörjningsstödsberoende. De har uppburit försörjningsstöd mer än 6 månader och har problem som försvårar för dem att komma in på arbetsmarknaden. Denna grupp är lika stor.

Inslaget av invandrare är markant i gruppen med långvarigt försörjningsstödsberoende. I båda grupperna finns en överrepresentation av personer som är äldre än 40 år och/eller har någon form av psykisk ohälsa. Bland ungdomarna är barn till ”socialpensionärer” och personer med funktionshinder riskgrupper. Personer med missbruksproblematik saknar lämpliga utslussningsinsatser när de har genomgått behandling och är drogfria.

De ovan nämnda målgrupperna har under lång tid fått del av olika insatser men de har inte lyckats skapa en plattform för sin egen försörjning. Socialförvaltningens handläggare uttrycker att man inte har en tillräckligt tydlig bild av varför tidigare insatser har varit verkningslösa och varför dessa personer inte har kunnat skaffa sig ett arbete. Det är komplexa ärenden med en sammansatt problematik.

Ett problem är dock att det lokalt finns ett begränsat antal resurser att tillgå i fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering. Det finns också en del synliga hinder på individnivå som mer frekvent förekommer i den grupp av personer vi pratar om: brister i den egna drivkraften, hälsoproblem, funktionshinder, kort grundutbildning, för gammal grundutbildning, brister i det svenska språket, avsaknad av eller föråldrad arbetslivserfarenhet, ovilja att utbilda sig och få upplevda/verkliga möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Alla målgrupper som kan delta i ESF-projekt inom programområde 2 kan vara aktuella för projektet. Det kommer att finnas plats även för personer som är sjukskrivna och verksamheten kommer att utformas så att den också passar personer med psykisk ohälsa.

Mindre kommuner, som Falkenberg, har behov av verksamheter som kan ta emot en bred målgrupp vilket kräver en hög förmåga att individanpassa verksamheten och tillgång till en bred tvärvetenskaplig kompetens.

De resurser som finns idag är FAMI, Falkgruppen och Falkservice samt några projektverksamheter. De långvarigt försörjningsstödsberoende har ofta deltagit i de tre först nämnda verksamheterna, ibland ett flertal perioder. Bland projekten finns ett som arbetar med långtidssjukskrivna, Set Up, där Socialförvaltningen har ett fåtal platser. ABF driver ett projekt för språksvaga.

Det kan finnas olika förklaringar till varför vissa personer befinner sig i en gråzon i relation till arbetsmarknaden:
• En del jobbar man inte med av olika orsaker.
• Ibland är problemformuleringen felaktig.
• Ibland är det rätt problemformulering men fel insats i relation till behoven.

Personal från Socialförvaltningen, FAMI, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som har varit med och diskuterat grunden för en projektansökan är överens om att det finns behov av att i samverkan mellan offentlig sektor, privat sektor samt den s.k. tredje sektorn utveckla nya metoder för att stödja den beskrivna målgruppen att närma sig arbetsmarknaden.

Under mobiliseringsfasen så kommer projektteamet och samverkansparterna att göra en grundläggande kartläggning av målgruppens behov och förutsättningar samt tillsamamns analysera resultaten av kartläggningen och på vilket sätt denna bör påverka utformningen av projektet i genomförandefasen.

Målsättning

De mål som kommer att finnas i projektverksamheten vad gäller den strategiska nivån är följande:
- Att generera kunskap kring de aktuella målgrupperna för att få en mer komplett bild av de behov och förutsättningar som finns bland kommunens invånare.
- Att utveckla metoder för kartläggning, matchning och breddning av arbetsmarknaden genom vilka kommunen kan erbjuda målgruppen rätt insatser av hög kvalitet.
- Att verka för ett tvärvetenskapligt angreppssätt vad gäller servicen till utsatta grupper i kommunen.
- Att lägga grunden för en bred och bestående samverkan mellan aktörer som är viktiga för att bryta gruppers utanförskap i relation till arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder kan vara av olika karaktär. Det kan vara fysiska, psykiska och begåvningsmässiga begränsningar. I Europeiska Socialfondens vägledningsdokument betonas att alla socialfondsprojekt ska beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder. I detta projekt kommer vi inom ramen för resurserna verka för tillgänglighet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla, även personer med funktionshinder, att få en meningsfull tillvaro. En rutin i vardagen samt känslan av att få bidra till en verksamhet är något som varje individ bör få tillgång till. Grundläggande i arbetet med tillgänglighet är kunskap och medvetenhet.

I den utsträckning projektet inte redan förfogar över sådan kunskap kommer vi att inhämta den, i första hand genom att använda ESFs processtöd. En förståelse för funktionshindrades behov av anpassning behöver finnas som grund i alla verksamheter. Det kan handla t.ex. om fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Anpassningar för fysisk tillgänglighet ska vara tillgodosedda i de lokaler projektet förfogar över. Vad gäller kommunikativ och informativ tillgänglighet kommer informationsmaterial och liknande som produceras inom projektet vid behov anpassas för att göra den åtkomlig för alla. Det är viktigt att alla berörda kan ta del av både muntlig och skriftlig informationsöverföring. Den informativa och kommunikativa tillgängligheten är särskilt viktig i detta projekt då en stor del av målgruppen har begränsade kunskaper i svenska språket.

För stöd och kunskap i tillgänglighetsfrågor kommer HANDISAM och de stödinsatser som de erbjuder användas. HANDISAM har bland annat utvecklat en checklista för tillgänglighet i ESF-projekt vilken fungerar som en bra utgångspunkt i diskussionen kring frågan. Vi ämnar att i projektet fördjupa kunskapen kring tillgänglighet för att skapa tillfredställande anpassningar/insatser i projektet.

Transnationellt samarbete

Som beskrivits har det utbud av aktiviteter som finns för målgruppen varit tämligen statiskt. FAMI och samverkansparterna skulle ha stor nytta av att ta del av hur man arbetar i andra länder. Vi tror att detta skulle kunna ge värdefull input både metodmässigt och i fråga om samverkan.

Inför ansökan har följande idéer diskuterats som närmare behöver utredas under mobiliseringsfasen:
- Norge, studieresa och erfarenhetsutbyte med norsk modell för ”En dörr in”.
- Danmark, studieresa och erfarenhetsutbyte med dansk modell för ”En dörr in”.
- Storbritannien, studieresa socialt företagande.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Falkenberg
  • FAMI
  • Försäkringskassan Varberg
  • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Falkenberg
  • Försäkringskassan Varberg
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Falkenberg