Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Innovativt lärande Väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEken Utsluss, Floby och Hössna
KontaktpersonEva Lindblad
E-posteva.lindblad@inom.com
Telefonnummer0733-226019
Beviljat ESF-stöd660 200 kr
Total projektbudget660 200 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Psykiatrivården har debatterats och ifrågasatts från många olika håll under de senaste åren. Det har gällt allt ifrån hur mycket resurser som satsas, till huruvida arbetssätt och metoder har avsedd effekt i behandlingen. Vår vision är att skapa en ny, högre standard inom vårt område med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund. För att nå denna vision behöver vi se till att skapa förutsättningar i organisationen så att våra medarbetare kontinuerligt ges möjligheter att utvecklas genom utbildning, men även genom att vi skapar miljöer där man kan få utveckla arbetssätt, utbyta erfarenheter, samt uppdateras kring forskning och utveckling kring evidensbaserade metoder.
Vi har en stor andel medarbetare som är lågutbildade, men framöver kommer kraven att öka vilket gör att den enskilde medarbetaren behöver kompetensutveckling som gör att hon/han kan vara konkurrenskraftig på en allt mer krävande arbetsmarknad.

Bakgrund

Psykiatrivården har debatterats och ifrågasatts från många olika håll under de senaste åren. Det har gällt allt ifrån hur mycket resurser som satsas, till huruvida arbetssätt och metoder har avsedd effekt i behandlingen.
Kraven, från myndigheter (ex Socialstyrelsen), vid upphandlingar och från kunder, ökar på organisationer som arbetar inom området psykiatri och psykosocial omvårdnad, bl a krävs att de metoder och arbetssätt som används ska vara evidensbaserade eller att man ska arbeta utifrån begreppet evidensbaserad praktik (se http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik för förklaring av begreppet).
Vi behöver öka andelen evidensbaserade metoder som används i våra verksamheter för att möta dessa krav. I vår organisation, framförallt på Vuxensidan, ser vi att vi har en stor andel medarbetare som är lågutbildade och som saknar den kompetens som krävs för att vi framöver ska kunna möta myndigheternas krav, vara konkurrenskraftiga vid upphandlingar samt ha arbetssätt och metoder som gör att den behandling vi bedriver får avsedd effekt.
Det har varit relativt enkelt att få arbete som vårdare inom psykiatrin, men framöver kommer kraven att öka vilket gör att den enskilde medarbetaren behöver kompetensutveckling som gör att hon/han kan vara konkurrenskraftig på en allt mer krävande arbetsmarknad.

Ett annat problem är att kraven ökar för att ta sig in på Universitet och Högskolor som gör det svårt för många av våra medarbetare komma in på denna typ av utbildningar och vi behöver då skapa alternativa utbildningar som ger våra medarbetare möjlighet att få kompetenshöjning som de annars inte har möjlighet att få.

Ytterligare en utmaning vi ställs inför vad gäller kompetenshöjning av flera av våra medarbetare, är att många är ovana vid studier och har ingen positiv bild av utbildningssystemet och därför måste vi hitta nya alternativa metoder där de ges möjlighet att utveckla sin kompetens.

INOM är en vårdkoncern som verkar i Sverige och Norden. Vi erbjuder specialistvård inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Vår vision är att skapa en ny, högre standard inom vårt område med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund. För att nå denna vision behöver vi se till att skapa förutsättningar i organisationen så att våra medarbetare kontinuerligt ges möjligheter att utvecklas genom utbildning, men även genom att vi skapar miljöer där man kan få utveckla arbetssätt, utbyta erfarenheter, samt uppdateras kring forskning och utveckling kring evidensbaserade metoder.

INOM, (som registrerades 2009) består av flera företag och har verksamheter från Luleå i norr till Malmö i söder.
INOM har idag ca 650 anställda. Varav ca 50 arbetar i Region Väst.
INOM är uppdelad i två affärsområden: Vuxen samt Barn och Unga (BUS).

• För att uppnå vår vision och för att möta de krav som ställs av myndigheter, vid upphandlingar av kunder, m fl, behöver
personalen i våra verksamheter utbildas i bl a evidensbaserade metoder.

• Vår målsättning är att skapa lärande miljöer i organisationen:
- Så att medarbetarna känner att de hela tiden kan utvecklas oavsett tidigare erfarenheter av skolsystem och annat.
- Vi vill också ge personer som arbetar i verksamheterna möjlighet att vidareutbilda sig till instruktörer/utbildare. Detta vill
vi göra av flera anledningar. Dels skapar vi större möjligheter att bygga upp en organisation där vi hela tiden kan
kompetensutveckla vår personal, med egna utbildare. Dels får personer i organisationen som vill vidareutvecklas på det
personliga planet en möjlighet att göra detta som en alternativ karriärväg.
- Vi vill också bygga nätverk kring de olika metoderna och skapa miljöer, både fysiska och nätbaserade, där möjlighet ges
att utbyta erfarenheter, få handledning och där man får möjlighet för att uppdateras kring den senaste forskningen kring
metoderna.
- Vi vill också arbeta med att ta tillvara de metoder som medarbetare själva arbetat fram genom ”beprövad erfarenhet” och
se till att dessa metoder sprids till andra enheter. Detta kan ske på olika sätt, dels genom arbetsbyten och dels genom att
vi arbetar med att dokumentera och beskriva arbetssättet, så att andra kan ta del av metoderna.
Ovanstående punkter förutsätter att vi även utvecklar ledarskap och organisation, för att skapa utrymme för implementering av lärande miljöer.

MOBILISERINGSFAS
Syftet med mobiliseringsfasen är att:
• kartlägga befintlig kompetens hos medarbetarna,
• kartlägga vilka metoder som ska användas i våra verksamheter,
• kartlägga vilka metoder och arbetssätt som enheterna själva arbetat fram och som ska spridas till andra
• inventera vem som ska utbildas i respektive metod
• inventera vem som ska vidareutbildas till utbildare
• inventera behovet av utveckling av ledarskapet i organisationen
• börja titta på strategier och organisation för hur vi ska implementera en lärande miljö, med nätverk kring de olika
metoderna, arbetsbyten, mm
• hitta metoder och dokumentationssystem för att utvärdera effekterna av utbildningsinsatserna och de metoder/modeller
som används i verksamheterna

Målsättning
Mobiliseringsfasen ska leda till att vi har:
• kartlagt hur kompetenserna ser ut i organisationen
• beslutat vilka utbildningar vi ska satsa på under projektet samt vem som ska gå vilken utbildning
• en plan för hur vi ska börja bygga upp nätverk kring våra metoder och hur vi ska arbeta inom dessa nätverk, hur vi ska
kunna organisera lärande genom arbetsbyten, praktik osv hos varandra, dvs en plan för implementering av lärande miljöer
• en plan för hur vi ska bygga upp ett gemensamt dokumentationssystem som kan bidra till att vi kan utvärdera effekterna av
våra utbildningsinsatser samt metoder/modeller.

GENOMFÖRANDEFAS
Syftet är att:
• öka andelen evidensbaserade metoder som används på enheterna så att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt vid
upphandlingar, samt möta krav som ställs från myndigheter, kunder mm
• öka andelen medarbetare som har utbildningar i evidens- och manualbaserade metoder, samt andra utbildningar som
efterfrågas, för att stärka deras position på arbetsmarknaden och dessutom ökar kompetensen i organisationen
• skapa alternativa utbildningsvägar för medarbetare som kanske inte kan komma in på högskola/universitet och därmed
höja deras kompetens så att denna motsvarar de ökade krav som ställs på arbetsmarknaden och i organisationen
• se till att INOM har egna utbildare i olika metoder, dels för att ge ytterligare möjligheter för utveckling på det personliga
planet och dels för att vi på ett enklare sätt ska kunna ha en kontinuerlig kompetensutveckling i organisationen,
• skapa en struktur och organisation som främjar en lärande miljö, där vi t ex har skapat nätverk kring de olika
metoderna, hittat fler strategier för kunskapsöverföring som bidrar till ständig kompetensutveckling hos våra medarbetare
• skapa utvärderingssystem för utvärdering av effekterna av våra utbildningsinsatser

Målsättning
Genomförandefasen ska leda till att vi har:
• ökat andelen evidensbaserade metoder som används i verksamheterna
• ökat andelen medarbetare som har kompetens i evidensbaserade metoder
• ökat antalet egna utbildare
• minst tre nätverk kring kunskapsöverföring i regionen har startat
• en plan för hur vi fortsätter att utveckla olika nätverk och hur dessa nätverk ska sprida erfarenheter av sitt
nätverksbyggande mellan sig
• hittat en modell för utvärdering av utbildningsinsatser, metoder och arbetssätt
• chefer med rätt kompetens att leda verksamheterna, klara strukturer och strategier, utifrån visionen om ett kontinuerligt
innovativt lärande

Målsättning

Vi vill vara med och skapa en ny högre standard inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete med fler vårdmetoder och behandlingar som bygger på vetenskaplig grund.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi arbetar med personer som har olika funktionsnedsättningar och att våra aktiviteter alltid ska ha med tillgänglighetsaspekten är för oss en självklarhet. Detta gäller såväl eventuella fysiska hinder kring lokaler, som behov av olika stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildning/information.
Vi arbetar tillsammans med våra enhetschefer för att analysera behovet av eventuella funktionsnedsättningar inför varje träff med vår personal och ser till att anpassa lokal, material osv så att all vår personal har möjlighet att delta på våra möten och utbildningar.
Vi har även med aspekten (även om det inte är ett funktionshinder) att alla inte är motiverade, eller har dåliga erfarenheter av att delta i möten och utbildningar och att se till att utbildningsinnehåll ska anpassas så att deltagarna känner att de har möjlighet att ta till sig kunskapen och använda den vidare i sitt yrke.

Deltagande aktörer

  • Eken Utsluss, Floby och Hössna
  • Familjeforum Fabriken
  • Skämningsfors
  • Sociala tjänster Skövde

Kommun

  • Falköping
  • Göteborg
  • Skövde