Logotyp på utskrifter

Innerstaden-Göteborg

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareInnerstaden Göteborg AB
KontaktpersonMarianne Sörling
E-postmarianne.s@innerstadengbg.se
Telefonnummer031-13 73 00
Beviljat ESF-stöd13 050 065 kr
Total projektbudget13 050 065 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ämnar öka Innerstaden Göteborgs attrakivitet och affärsförmåga genom att kompetensutveckla dess verksamheter inom marknadsföring, affärsutveckling, samverkan, ekonomi och it med särskilt beaktande av jämställdhet och tillgänglighet.

Bakgrund

Under våren och sommaren 2008 har Innerstaden Göteborg genomfört ett antal enkäter, intervjuer och analyser i innerstaden och bland innerstadens företagare.
Besöksenkäter: 420 st bland besökare till innerstaden.
Företagsledarintervjuer: 200 st beträffande tillgänglighet, jämställdhet, företagandet och kompetensbehov
Enkäter bland medarbetare beträffande kompetensbehov och jämställdhet: 1400 st
Riskanalyser av företagen: ca 100 st hittills med målet minst 200 företag under 2008.
Nedan presenteras de slutsatser vi dragit och de insatser vi bedömt vara angelägna för att utveckla innerstaden enligt de uppställda mål och ambitioner som deklareras.

Besökarvänlighet
De intervjuade besökarna var överlag nöjda med innerstaden men ser gärna en allmänt bättre tillgänglighet och ökad trygghet i form av belysning och av väktare kvällstid.

Företagarnas säkerhet
De vanligaste bristerna hos företagen är, enligt analyserna brandskydd och ett allmänt lågt säkerhetsmedvetande. Många företag saknar allmän utbildning i dessa frågor.

Kompetensbehov
Få av företagarna arbetar långsiktigt med planering av sin utveckling. Kunskap inom ekonomi, data, marknadsföring och ledarskap är låg på många håll och intresset för att lära mer är störst här.
Många av ledarna anger att de inte har regelbundna möten med sin personal 55% anger aldrig eller sällan. Hela 92 % anger att man aldrig eller sporadiskt har utvecklingssamtal med personalen.
Beträffande affärsplanering så anger mer än 70% att man aldrig eller sporadiskt sysslar med detta.
Beträffande kundhantering och kundvård är behovet stort. Över 90% anger att man aldrig eller sporadiskt skickar nyhetsbrev till kunder.
Här är behovet stort både vad det gäller allmän kunskap, motivation och datorkunskap.
Medarbetarna inom handel och restaurang har överlag en låg grundutbildning och behöver både lyfta sig kunskapsmässigt och stärka sitt självförtoende. Merparten är lågutbildade kvinnor.

ÅTGÄRD LEDARE
Grunden för framgångsrirkt ledarskap är förmåga att planera, organisera och leda företaget. Vi anser att alla ledare behöver göra en affärsplan för sin verksamhet i vilken man både ser över sitt nulägessituation och framtida utvecklingsmöjligheter. Under en serie utbildningstillfällen ska ledarna få kunskap och inspiration under en längre period i syfte att göra en egen affärsplan. Målet är en färdig affärsplan efter utbildningens slut, vilket kommer att kräva en hel del hemarbete mellan utbildningstillfällena. Inspirationen ska komma både genom lärare och seminarier som behandlar aktuella ämnen. Vid seminarietillfällena ska det också avsättas tid för deltagarna att diskutera och utbyta erfarenheter. Jämställdhet kommer att belysas ur ett antal perspektiv i utbildningen. Jämställdhetsplan ska ingå i affärsplanen i de större företagen med anställda.

KOMPETENSUTVECKLING
- Data
Deltagarna visar stort intresse för datautbildning.
Här finns behov av att utveckla administrativa rutiner, ekonomisk uppföljning och rapportering inom verksamheten.
Kunna göra sina egna kundbrev, matsedlar, prislappar mm. För att få en rimlig kostnad och samtidigt spara mycket tid.
Kunna uppdatera sin hemsida och användaren aktivt i kontakt med kunder och andra intressenter.

- Ekonomi
Deltagarna visar förvånansvärt stort intresse för att lära om prissättning, tolka eknomiska nyckeltal och budget. En bättre förståelse för hur ekonomin påverka företaget och betydelsen av att sätta rätt pris underlättar arbetet och skapar bättre lönsamet.

- Marknadsföring och kundbemötande
De flesta företag anger att de kan för lite och arbetar för lite med marknadsföringsfrågorna. Förståelsen för varumärkets betydelse på sikt och betydelsen av att alla arbetar med och lever med varumärket varje dag, är låg. Här skulle alla behöva kunna mer. Det visar sig också att de flesta saknar en budget för sina marknadsinsatser.

- Individutveckling
Många medarbetare och ledare behöver få bättre självförstroende och metodik i hur de kan utveckla den. Det gäller inte minst de personer som arbetar i yrken med mindre status såsom städ, disk etc. Dessa personer skulle väsentligt kunna stärka sin roll på arbetsmarknaden med en större självkänsla. Ökat självförtroende medför också att man vågar ta på sig mer och nya arbetsuppgifter vilket kan öka deras anställningstid.

- Kreativitet
Vi behöver nytänkande i alla verksamheter, både vad det gäller at utveckla nya affärer/produker och att utveckla inne i verksamheten.
Utbildningen syftar till öppna ögonen på deltagarna och få dom att gå lite utanför det dagliga för att hitta nya möjligheter. För ledarna gäller det att skapa förutsättningar internt för att detta ska fungera. Det innebär att uppmuntra till förbättringsförslag genom att avsätta pengar, skapa möten och starta förslagsverksamhet. Ledarnas roll kommer att behandlas på ledarutbildningarna.

- Säkerhet & HLR
Våra analyser bland företagen visar på behov av bättre kunskap inom säkerhet och brand. Intresset för hur man bemöter en våldssituation i butiken/restaurangen samt hur man hanterar en person som får en hjärtattack är stort.

En värdefull effekt av utbildningstillfällena är också att deltagarna lär känna andra personer i innerstaden och får erfarenhetsutbyte och inspiration. Att deltagarna ska lära känna varandra är en röd tråd i utbildingsprogrammet och kommer att uppmuntras i utbildningarna.


SEMINARIER & KICKOFF
Kickoff kommer att genomföras initialt i projektet för beskriva projektets plan och syfte samt få en stark start och lyfta förväntningarna hos alla deltagare.
För att lyfta fram särkilt viktiga och aktuella frågor och samtidigt förstärka vi-känslan kommer vi att anordna ett antal större seminarier för alla. För att få kostnadseffektivitet kommer vi här att eftersträva samarbete med Avenyprojektets deltagare.

NÄTVERKSTRÄFFAR
Under projektet ämnar vi starta upp ett antal nätverk i vilka deltagarna kan diskutera viktiga branschfrågor och samarbetsprojekt. Det är vår avsikt att dessa nätverk ska upplevas så bra att de fortsätter fungera även efter projektet.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhetsfrågorna är prioriterade i projektet och kommer att behandlas som ett naturligt inslag i alla utbildningar. Resultat från våra enkäter om upplevd jämställdhet är inte alarmerande men det kan bli bättre inom de flesta områdena.
Alla beteenden börjar uppifrån. Det är därför viktigt att ledarna har rätt kompetens och tar en tydlig ståndpunkt i genusfrågor.
Viktiga frågor att ta upp under ledarutbildningen är
- lika lön för lika arbete
- möjlighet att avancera och få mer betydelsefulla arbetsupgifter och ansvar
- Hur stor andel av kvinnorna är deltidsanställda? Kan vi öka deras tid?
- Hur ska vi arbeta internt för att säkerställa ökad jämställdhet på sikt
- Hur fungerar jämställdhet i vår marknadsföring och hantering av kunder
- Kan vi hitta nya målgrupper genom att tänka mer jämställt?
- Vad tycker våra kunder om vår jämställdhet?
- Hur kan vi bättre utnyttja samverkan mellan män och kvinnor till att utveckla vår verksmhet?
- Behöver vi en jämställdhetsplan?
Vi har haft möten med Sekreteriatet för Genusforskning och ämnar utnyttja deras kunskap och kontaktnät för att utveckla frågor och åtgärder ytterligare innan projektet startar.

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen kommer främst att ske i korta pass om 2 timmar för att underlätta för deltagarnas arbetsplanering. Många av de mindre företagen har få personer anställda varför de gärna kommer före alternativt efter de har stängt.
Utbildningarna har till stor del fördelats enligt deltagarnas egna önskemål och upplevda behov.
Vi räknar med att varje deltagare ska få i genomsnitt ca 20 timmars utbildning. Totalt beräknas vi genomföra 30 720 utbildningstimmar vilket ger ca 1500 utbildingstillfällen under projektperioden.
Ledarna får några fler timmar då vi anser att de är den viktigaste förusättningen för att projektet ska gå bra.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att skapa en attraktivare stadskärna i Innerstaden Göteborg för dess olika intressenter. Ökad jämställdhet, tillgänglighet och miljöhänsyn.
Intressentspecifika syften:
1) Företagarna - ska få fler kunder som konsumerar och trivs, ökad kompetens samt ha roligare på jobbet.
2) Medarbetarna ska få ökad kompetens och självförtoende för att stärka sig på arbetsmarknaden.
3) Besökare och boende i området - ett trivsamt, attraktivt och tryggt centrum som skapar besöks- och konsumtionsglädje.
4) Kommunen ska få ett attraktivt och besöksvänligt centrum för alla medborgare som också bidrar till att attrahera turister och besökare till staden.
5) Fastighetsägarna vill ha ett välskött och levande centrum med nöjda hyesgäster, tryggt och fritt från skadgörelse och bra samverkan.

Målsättning

- Fler besökare i centrum och ökad konsumtion av bland annat
miljöapassade varor.
- Ökad försäljning - mäts i samverkan med företagarna
- Ökad kunskap och trivsel bland företagarnas personal - mäts via
regelbundna medarbetarenäter
- Fler personer med heltidsanställing - mäts via enkäter
- Ökad upplevd jämställdhet - mäts delvis geom medarbetarenkäterna
- Ökad trivsel bland besökarna - mäts via regelbundna besöksenkäter
- Fler brott och skadegörelser skall inrapporteras samtidigt som fler
förebyggande åtgärder ska öka tryggheten -mäts via rapportering
- Ökad upplevd tillgänglighet för framförallt rörelsehindrade - mäts
främst via besöksenkäter
- Ökad attraktivitet mäts främst genom hyresgraden och hyresnivåerna

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

1)
För personer med funktionshinder som deltar i projektet kommer vi naturligtvis att tillse att lokaler och arrangemang även fungerar för dessa.

2)
- I genomförandefasen kommer tillgänglighet och framkomlighet att behandlas i utbildningar som berör yttre och inre miljöer
t ex. kampanjplanering, skyltning och inredning i butiker.
- Resultat från intervjuer och enkäter kommer att förmedlas till samtliga berörda såväl företagare som fastighetsägare.

3)
Diskussioner kommer att föras med Handikapporganisationen för att få hjälp med informationsmaterial och råd & tips kring den slutliga utformningen. Samverkan sker också med Göteborg Stads tillgänglighetsprojekt, som bland annat innebär en inventering av samtliga offentliga lokalers förmåga att ta emot funktionshindrade. Inom projektet kommer vi att uppmuntra samtliga deltagare att göra liknande översyn på sina lokaler.

4)
Vi planerar seminarium dit lämpliga personer ska inbjudas att tala. T ex David Lega som på ett underhållande sätt kan påverka både beträffande funktionshinder och personlig utveckling.

5)
Stora ombyggnader (ca 60 mkr)kommer att genomföras i innerstaden under projektperioden. Inför dessa ombyggnader kommer utformning av entréer, trottoarer, mm. att beaktas ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Vi kommer att eftersträva att de flesta företag som finns med i projektet ska klara kraven för att finnas med på Västsvenska Turistrådets tillgänglighetsbas.

Jämställdhetsintegrering

Vi ser ett antal olika tillämpningar i genomförandet inom vilka jämställdhet ska belysas. Till hjälp i utvecklingen av utbildningarna kommer vi bland annat att samarbeta med Sekreteriatet för Genusforskning som har stor erfarenhet och bistår med informationsmaterial, tips & råd samt kan hänvisa oss till personer som kan bidra med både material och eget framtädande i utbildningarna.
1) I utbildningar
- Ledarutbildningar som är en grundförutsättning för öka jämställdhet på arbetspltsen kommer frågan att tas upp inom de olika ämnena T ex ökad jämställdhet i marknadsföringen, i personalmöten på arbetsplatsen mm.
- Ledarna ska under sin utbildning få sammanfatta en affärsplan för sin verksamhet kring vilken de ska utveckla sitt sortiment, marknadsföring, verksamhetsutveckling mm. Här ser vi en utvecklingspotential för många företag att i större omfattning beakta både kvinnligt och manligt perspektiv vid utveckling av sina produkter och tjänster, utformning av sin marknadsföring, i sökandet av nya målgrupper mm. Affärsplanen ska även omfatta saker som
jämställdhetsplan, personalutvecklingsplan mm i vilken ska beaktas både kvinnors och mäns karriärmöjligheter. På det viset bedömer vi att vi gynnar både kreativitet och får en stark strategisk påverkan.
- vid öviga utbildningar där även samtliga medarbetare är involverade kommer frågan om jämställdhet på liknande sätt att vävas in i de olika utbildningarna på ett naturligt sätt. Här har vi även tänkt att i vissa grupparbeten särskilt belysa och diskutera hur jämställdheten påverkas. Beaktande av jämställdhetsperspektivet kommer att betonas till utbildarna så att frågan tas med redan i planeringen av utbildningarna.

2) i seminarier
Vi kommer att anordna ett antal större seminarier till vilka alla projektdelatagare skall bjudas in. Dessa kommer att belysa aktuella frågor av allmänt intresse för projektet. En av dessa frågor är jämställdheten. Vi har tänkt oss bjuda in kända personer med stor dragningskraft för att attrahera många. Personer som diskuterats som tänkbara är Mona Sahlin, Gudrun Schyman, JÄMO mfl.
Vid dessa seminarier kommer vi att söka samarbete med Avnyprojektet för att få störstamöjliga kostnadseffektivitetet.

3) Informaionsspridning
Projektets stora omfattning medger även goda möjligheter till allmän informationsspridning inom relevanta områden. Det finns idag mycket information kring genusperspektivet och här kommer Sekreteriatet för Genusforskning att få möjlighet att sprida sin kunskap på olika sätt i samband med utbildningar, utskick, Internet mm.

Deltagande aktörer

 • 39clipp
 • 4Sound
 • AG BELL COMMUNICATIONS AB
 • Ahlströms Konditori
 • ALARMTEC KAMERAÖVERVAKNING I V
 • ALBERT ANDERSSON CHARKUTERI AK
 • Alexandras Grekiska soppkök
 • ALEXANDRAS LIVS
 • ALMA CHARK & LIVS.
 • ALMEDALSMAGASINET AB
 • Aniaragymnasiet
 • Antonio&Friends
 • ASK
 • BChic
 • Bee Bar
 • Berst of basic
 • Big Travel AB
 • Bina Delikatesser
 • Bodega Partybutiken
 • Broderi & Garn
 • Café Vanilj
 • Capris
 • Casino Cosmopol
 • Change
 • Chia underkläder&bad
 • Christer Svenssons Torghandel
 • COPY CENTER PRINT SOLUTIONS I
 • CROSS SPORTSWEAR
 • d.n.a
 • da Matteo Torrefazione
 • da Matteo Torrefazione
 • Design Forum
 • Designtorget
 • DILIGENTIA AB
 • Dressman
 • EKLANDIA FASTIGHETS AKTIEBOLAG
 • ELI SUND FRISÖR
 • ELITE PLAZA HOTELL
 • EMMA & MALENA
 • Evka Fastigheter
 • Filipiniana
 • Fjällsport
 • FLICKORNA CHOKLAD & KONFEKT
 • FORECAST - HAIRFORCE
 • FOTOGRAF KATJA
 • FRISÖR LINDA HEINTZE
 • FRISÖR MAJSAN BÖHM
 • FRISÖR MALIN HAGMAN
 • FRISÖR URBAN ÖSTLING
 • FRUKT-LARSSON I GÖTEBORG
 • Furitti
 • Galleri Lerverk
 • Gillblads
 • Gottepojkarna
 • Grand Parfymeri
 • GREYZONE
 • Gudagott
 • GÖTEBORGS GRÖNSVARTA OLIVER
 • GÖTEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHE
 • HAIRBIZ
 • Harling Fastigheter
 • Hasselbackens Chark
 • Higab
 • Hilda Nilssons Ost
 • Holländare Gården
 • Hugo Ericson Ost
 • Idrottens Bingo
 • IEMS AB
 • Ikon hår
 • IKON HÅR
 • Ikon Hår & Hud i GBG
 • Indiska Magasinet
 • Indiska The & Kaffe
 • Ingelsta Kalkon
 • Innerstaden Göteborg AB
 • Innerstadens Arkitekter
 • Insideout
 • ISLUNCH
 • IWEB AB
 • Jedviks Skor
 • Johanssons Fisk&Delikatesser
 • Johanssons skor (Fredsgatan)
 • Johanssons Skor (Södra la.)
 • Josefins The&Kaffe
 • Josephssons glas och porslin.
 • Kafé Vallgatan
 • KAHLS KAFFE AKTIEBOLAG
 • Kajutan
 • Kappahl
 • Karins Gare De Robe
 • Karltex
 • Kenneth Dohse
 • Kerstins Delikatesser AB
 • Korsetten
 • Krabat&Co
 • Kriss
 • Krypton Form
 • KULTUR OCH NÄRINGSLIV, K & N S
 • KUNGSTORGET'S BLOMMOR
 • Kungstorgets Café
 • Kungstorgets Fisk & Delikatess
 • Kåges Hörna
 • La Bella Pausa
 • Ladynette
 • Lagerhaus Butik & Kontor
 • Laila & Björn Hairart
 • Laila&Björn Hairart
 • Laila&Björn Hairart
 • Ma Cuisine
 • Mad Hair Anna Gullick
 • Magasin 11
 • Magnussons Ur
 • Maje Sweden
 • Mandel
 • Marco Plolo
 • Meli de melo
 • MiG
 • Milorad&Zagorka
 • Miss Ragtime
 • Mouche
 • MQ RETAIL AB
 • MR MOK
 • Nallen
 • Naturkompaniet
 • Nobelius Vilt
 • Noll3
 • NORDQVIST SWEDISH HAIRDESIGN
 • Nygårds Anna
 • Orientaliska Delikatesser
 • Ost Anders HB
 • Palace
 • Pour Bon
 • Prickig Katt
 • Qvirist
 • Rabalder
 • Rabalder
 • Radisson SAS Scandinavia Hotel
 • RedGreen
 • Resekonsulterna
 • RESTAURANG GABRIEL
 • Rosengrens Advokatbyrå
 • Salon Victor
 • SALONG CARINA ANGELRYD AB
 • Salt Eventproduktion
 • Salukött
 • Saras Delikatesser
 • Securitas
 • SG Zetterqvist Tryckeri
 • Signal & Andersson /SO Larsson
 • STEINBRENNER NYBERG & EHLERS B
 • STEINBRENNER NYBERG & EHLERS B
 • STEINBRENNER NYBERG & EHLERS B
 • Stenson&Co
 • Strikk Garn
 • Ströms
 • STUK MANUFAKTUR
 • Svenska Hus
 • Synoptik
 • SÖRLINGS SCK
 • The body shop
 • Till Salu
 • Trygg och vacker stad
 • Ur & Penn
 • Vagabond Store
 • VASQUE KEMTVÄTT
 • WBL
 • Westport
 • Victoria
 • Vilda Änglar
 • Village
 • World wide research
 • Årstidens frukt & Grönt
 • Öckerö fisk
 • Öst Delikatesser

Kommun

 • Göteborg