Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Inkluderande rehabilitering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSamodningsförbundet Göteborg Nord-ost, C/O Vårdcentralen Gamlestadstorget
KontaktpersonMagnus Simonsson
E-postmagnus.simonsson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-486 90 20
Beviljat ESF-stöd974 500 kr
Total projektbudget974 500 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd rikserar individen permanent isolering och passivitet.

Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden.

I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det – ”Inkluderande rehabilitering”.

Bakgrund

Det finns i Sverige en stor mängd människor som står utanför eller har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det finns hos många av dessa personer resurser som inte tas tillvara. Hinder för att komma ut i arbete kan vara kompetensbrist, sociala, fysiska och psykiska hälsoskäl som begränsar individens möjligheter att få ett arbete. Det finns också strukturella hinder i samhällets organisering som gör att stöd, som skulle kunna undanröja de hinder som individen möter för att få ett arbete, inte alltid finns att få.

Orsaken till att individen inte nått hela vägen till arbete är i varje enskilt fall ett unikt öde. För att stödja individer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden krävs lösningar som ser till den enskilde individens situation. Så är inte samhällets organisationer uppbyggda. Samhällets institutioner utgår från individens förmåga att på egen hand hantera sitt liv och stödet utgår ifrån generella metoder som möter det stora flertalets behov.

Den övergripande målgruppen i en förstudie är de individer som inte i tillräcklig omfattning kan tillgodogöra sig det stöd som samhällets institutioner i sitt ordinarie utbud erbjuder.

Det finns många studier som beskriver målgruppen där samhällets stöd inte når fram. Den vanligaste målgruppen i dessa studier beskriver individer som lider av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är ofta orsakad av svåra erfarenheter och umbäranden i livet och/eller neuropsykiatriska skäl. Många utav de individer som berörs har av olika orsaker utvecklat depressioner, självskadebeteenden, panikattacker, social fobi etc. Som ett resultat av sina besvär isolerar sig människor och tappar drivkraft och motivation. Många har negativa erfarenheter av sin skolgång och därför ofullständiga betyg.

Upprepade studier visar att dessa individers kontakter med myndigheter har gjort att de ser myndigheten som en fiende och upplever rädsla och maktlöshet inför kontakt och försöker därför möta de önskningar de själva tror att myndigheten har på dem.

För att komma in på arbetsmarknaden krävs grundläggande förmågor som att kunna ta sig till och från arbetet, komma i tid, ta ansvar, uthållighet och fungera tillsammans med andra människor. Likadana krav ställer myndigheter i sitt arbete i förhållande till individen. Individen förväntas ta ansvar för sin egen situation och fullfölja de planeringar som gjorts. De ska också ha förmågan att bära sitt eget ärende mellan myndigheter i de fall de har flera myndighetskontakter. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Individen behöver mötas där den befinner sig och få lov att växa in i ett eget ansvar och förmåga till eget initiativ. Får inte individen stöd i detta riskerar individen att stanna kvar i isolering och passivitet.

För att möta individer med svårigheter att nå arbetsmarknaden krävs metoder som möter individer där de är, verksamheter/insatser som har förmåga att möta individuella behov och samverkan mellan myndigheter för att skapa kontinuitet för individen att nå arbetsmarknaden.

Områden som hittills identifierats att göra förstudie kring är:

Specialiserade behov
Vissa individer har så specifika behov att det krävs stora resurser för att möta dessa på ett effektivt sätt. Detta innebär att samverkan behöver organiseras över ett större geografiskt område.

Bära sitt eget ärende
Där samhällets krav är för höga, i förhållande till individens förmåga, krävs insatser och metoder som möter individen utifrån sina förutsättningar. Välfärdens organisering innebär att individen ställs inför krav från samhället att bära sitt eget ärende mellan myndigheter. Ett krav som emellanåt exkluderar människor från att få stöd av samhället.

Utbildning
En stor del av de människor som är i behov av samordnade insatser har en kort utbildning. Samarbete med utbildningsanordnare ska utvecklas för alternativa vägar till arbete, både på kort och lång sikt. Behov av stöd för de som ej uppnått godkänd SFI ska identifieras. Forskning visar att utbildningsnivå är starkt kopplat till egen försörjning samt god hälsa.

Arbetsmarknad/arbetsgivare
Under förstudien kommer frågor som rör arbetsgivare och arbetsmarknad att lyftas fram. Syftet är att skapa en vidgad arbetsmarknad för målgrupperna samt ett stärkt stöd för dessa att behålla ett erhållet arbete. För att öka utbudet av arbetstillfällen för målgrupperna kommer förstudien att arbeta med sociala upphandlingar och på vilket sätt de kan utvecklas. I tidigare transnationella kontakter med Danmark har en idé om mentorskap tagits fram. Förstudien kommer att arbeta vidare med att utveckla ett program för att utbilda mentorer på arbetsplatser tillsammans med CSR Västsverige.


Förstudien syftar till att identifiera vilka områden som är mest adekvata och har störst framgångspotential samt att inventera ytterligare relevanta utvecklingsområden. Resultatet av förstudien kommer att bli ett väl genomarbetat underlag för en kommande ansökan till ESF i nästkommande programperiod. De samordningsförbund och de aktörer som står bakom denna ansökan har en central utgångspunkt, nämligen samverkan och hållbara strukturer med utgångspunkt i individens behov. Detta kommer också att vara vägledande vid förstudiens genomförande.

Målsättning

I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Oavsett om de i nuläget, inte har någon offentlig ersättning, i dagsläget inte är synliga för myndigheterna (den tysta gruppen) eller kan möta myndigheters krav på att bära sitt eget ärende. Vi vill kalla det – ”Inkluderande rehabilitering”

På lång sikt är målet att ta bort det glapp som finns mellan myndigheters krav på individer för att få stöd och vissa individers begränsningar i att möta dessa krav.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder är ett begrepp som innefattar många olika typer av begränsningar. Erfarenhet visar att de målgrupper insatser i samverkan genom samordningsförbund arbetar med främst berörs av psykiska funktionshinder och ibland osynliga funktionshinder. Handläggare efterfrågar mer kunskap för att kunna hantera de problem som uppkommer i vardagen för att tillmötesgå de behov individen har av tillgänglighet.

Samverkande insatser syftar till att ge individen det stöd denne har behov av. För att tydligare kunna identifiera behov hos individen behövs en ökad kunskap kring funktionsbegränsningar som påverkar individens möjligheter att delta och ta eget ansvar och för att genomföra de insatser som kommer att erbjudas i ett framtida projekt.

Under förstudien ska kunskapsläget, och därmed förutsättningarna, hos intressenterna kartläggas för att ta fram en strategi om hur ett framtida projekt skall arbeta med tillgänglighet. Syftet med arbetet bör vara att alla, oavsett roll i projektet, har en gemensam kunskapsgrund som ökar möjligheten för ett likvärdigt bemötande av individer, oaktat funktionshinder. Förstudien ska mynna ut i ett förslag till handlingsplan för ökad tillgänglighet inom samverkande insatser för att därigenom öka individens möjlighet till arbete och studier.

Transnationellt samarbete

Under förstudien kommer kontakter för transnationellt arbete att tas. Inriktningen för det transnationella samarbetet är att finna partners i Östersjöområdet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Fokus ska vara på insatser av stödjande karaktär för individer med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

 • angered
 • Arbetsförmedling Kungälv
 • Arbetsförmedling Stenungsund
 • Arbetsförmedlingen Ale
 • Arbetsförmedlingen Angered
 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • Arbetsförmedlingen Göteborg
 • Arbetsförmedlingen i Alingsås
 • Arbetsförmedlingen i Härryda
 • Arbetsförmedlingen Järntorget
 • Arbetsförmedlingen Lerum/Partille
 • Arbetsliv och stöd (Socialtjänsten)
 • Arbetsmarknad o socialförvaltn
 • Arbetsmarknadsenheten
 • DELTA
 • Frölunda
 • Göteborgs Stad Centrum
 • Individ o familjeomsorg IFO
 • Kommunförvaltning
 • LFC Göteborg centrum
 • LFC Nordväst Göteborg
 • Norra Hisingen
 • Regionkansliet
 • Rehablotsen
 • Samodningsförbundet Göteborg Nord-ost, C/O Vårdcentralen Gamlestadstorget
 • SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNG
 • Samordningsförbundet MPHLA
 • SDF Askim-Frölunda-Högsbo
 • SDF Örgryte
 • Social och Arbetsförvaltningen i Partille kommun
 • Socialtjänsten
 • Stadskansliet
 • Västra Göteborg
 • Västra Hisingen
 • Östra Göteborg

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn