Logotyp på utskrifter

Industrikompetens i väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgs Tekniska College
KontaktpersonJan Johansson
E-postjan.johansson@gtc.com
Telefonnummer031 760 34 11
Beviljat ESF-stöd17 904 048 kr
Total projektbudget17 904 048 kr
Projektperiod2010-05-01 till 2012-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet skall genom utökad samverkan stärka deltagarnas kompetens, stärka mångfald/jämställdhetsarbetet, stärka företagens konkurrenskraft, skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiv utbildning i samverkan. Målgruppen är individer anställda inom industriföretag i Västsverige.

Bakgrund

Behov och problem

Den globala lågkonjukturen och finanskrisen har slagit mycket hårt mot de anställda inom fordonsindustrin och dess underleverantörer i västra Sverige med bl.a stora varsel och uppsägningar som följd.

Dessa nedskärningar är mycket påfrestande både för individer och organisationer. I dagens läge är det därför inte lätt att genomföra väl fungerande och stabila omorganisationer, som syftar till effektivare arbetssätt och processer, utan det handlar i många fall främst om att överleva.

Ytterligare en konsekvens är svårigheterna för individer att under lågkonjuktur av kostnadsskäl få möjlighet till kompetensutveckling. Det finns därför behov av flexibla och kostnadseffektiva former för kompetensutveckling i samverkan med flera aktörer.

Fordonsindustrin står idag inför ett stort och avgörande globalt paradigmskifte inom teknik beträffande nya former av framdrivning och nya miljövänliga drivmedel. Här kommer omställningsförmågan att vara avgörande för hur både individers, företags och regioners kompetens kommer att kunna hävda sig i framtiden.

Behovet av ny kompetens inom teknik, organisation och ledarskap för att i en allt hårdare global konkurrenssituation, kunna utveckla och bygga produkter med mindre miljöpåverkan i en effektiv produktionsorganisation, har skapat nya akuta och oförutsedda kompetensbrister.

Detta har också lett till att de individer som finns kvar i företagen efter genomförda uppsägningar, eller kommer tillbaka efter långtidssjukskrivning, i många fall får ett radikalt ändrat arbetsinnehåll med helt nya kompetenskrav.

Det finns därför ett stort antal individer som behöver stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden för att på sikt inte riskera hamna i arbetslöshet. Det finns också individer som inte har de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig denna kompetensutveckling, och därmed behöver stöd för att bli anställningsbara på befintlig arbetsplats eller i annan verksamhet.

Det finns dessutom ett identifierat behov av aktiva åtgärder för att öka förståelsen och vikten av mångfald. Detta innebär att vi behöver arbeta mer med medvetenheten kring attityder, beteenden och värderingar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas.

Ytterligare en dimension är att intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik, samt industrins attraktionskraft, under en längre tid varit svag och den situation som industrin i regionen nu befinner sig i har förvärrat detta. Konsekvenserna blir bl.a svårigheter att rekrytera rätt kompetens samt att öka mångfalden inom dessa organisationer då rekryteringsbasen av anställningsbara med lämplig kompetens har blivit allt mindre.

I genomförda förstudier har ett behov av kompetensutveckling hos deltagande företag i en mängd områden och nivåer identifierats. Omfattningen beräknas till ca 18400 aktiviteter motsvarande en kostnad om ca 111 mkr. (se bilaga 1).

Dessa behov har identifierats av respektive deltagande företag baserat på de kompetens- och utvecklingsprocesser man utifrån ett såväl individuellt som övergripande perspektiv använder.

Utifrån detta stora samlade behov avser projektet att stärka deltagande individers kompetens inom fem kompetensområden som samverkansaktörerna gemensamt prioriterat. Dessa kompetenser är generella och stärker individens anställningsbarhet på flera företag.

-Effektiva produktionssystem

-El och elektronik

-Mångfald och jämställdhet

-Övrigt (Nya teknikområden, organisation och ledarskap).

-Grundläggande kompetens i kärnämnen.

Projektet har som syfte att erbjuda nödvändig kompetensutveckling för 3000 personer där merparten är produktionspersonal med behov att tillgodogöra sig grundläggande kompetenser inom ovan nämnda områden.

Syfte

Syftet med projektet är:

- att stärka deltagarnas kompetens inom angivna områden för att kunna möta den situation och omställning som beskrivs under rubriken bakgrund. Detta bidrar till att individernas konkurrenskraft och anställningsbarhet stärks, såväl på den industriella som på den generella arbetsmarknaden.

- att stärka mångfald/jämställdhetsarbetet genom att öka medvetenheten och förståelsen för kulturella och individuella olikheter och skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas. På så sätt stärks både den egna och företagets konkurrenskraft.

- att stärka företagens konkurrenskraft genom att individen kan hantera ett bredare arbetsinnehåll och uppdatera sin kompetens.

- att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiva kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan. Projektet ska bilda en långsiktig grund för en kostnadseffektivt och integrerat samarbete kring vuxnas lärande inom regionen, även efter projektets avslutande, samt stärka den västsvenska industrins konkurrenskraft och närvaro i regionen. Genom att vi gemensamt uppnår tillräckligt många deltagare så kan kompetensutveckling göras tillgänglig även för individer i företag som på egen hand inte skulle ha råd att erbjuda detta.


Målsättning

- Stärkt kompetens och konkurrenskraft för ca 3000 deltagande individer genom slutförd utbildning inom områden specificerade i bilaga 1.

- 90% av deltagarna ska vara godkända i de slutprov/tester som mäter kunskapsinhämtningen inom respektive område.

- Minst 75% av alla aktiviteter ska vara genomförda i samverkan med deltagare från flera olika företag och aktörer.

- Aktiviteterna ska genomföras till 20% lägre kostnad jämfört med om respektive företag anordnat/köpt in på egen hand.

- Alla utbildare ska genomgå en mångfaldsutbildning.

- 90% av de chefer som genomgått utbildningen Mångfald och inkluderande förhållningssätt ska uppleva att utbildningen gett dem ökade möjlighet att verka för en arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas.

Utbildningen ska vara upplevelsebaserad och ge en djupare insikt som berör och medvetandegör det egna beteendemönstret. Konceptet bygger på kreativitet i samverkan.

Mångfald och inkluderande förhållningssätt (utbildare, facilitatorer chefer och kommunikatörer), 1300 VCC + 1500 AB Volvo personer

- 95% av kursdeltagarna nöjda med utbildningsaktiviteterna.

- 95% av kursdeltagarna nöjda med effekten av utbildningsaktiviteten.

Förväntade effekter av projektet är stärkt konkurrenskraft, kompetens och anställningsbarhet hos deltagande individer. Detta leder i sin tur till ökad produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft hos deltagande företag.

Med ett ökat fokus på mångfald och jämställdhet ska vi på ett effektivt sätt kunna åtgärda de negativa effekter som genomförda uppsägningar haft inom våra respektive organisationer.

Samtliga indikatorer ska, där så är möjligt, vara könsuppdelade.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Tillgänglig verksamhet:
Representanter från GTC AB och Volvo PV har med stöd av Gert Månsson, processtöd för tillgänglighets frågor inom ESF genomgått utbildning och haft besök i befintliga lokaler för att öka kunskapen och förbättra organisationen då det gäller tillgänglighetsproblematiken.
I medverkande företag finns en stor erfarenhet av arbete med funktionshinder och tillgänglighet vilket kommer att vara ett stort stöd. Erfarenheten och medvetandegraden är hög vilket underlättar för projektgruppen att ständigt ha med frågan på agendan.
En genomgång av alla interna utbildningslokaler kommer att göras med stöd av Gert Månsson för att vi skall ha samma nivå som beskrivs för externa konsulter nedan. Utbildningslokaler där extern konsult/bolag anordnas kommer särskilt att få beskriva hur de hanterar tillgängligheten.

Fysisk tillgänglighet
Exempel på frågor som blir viktiga att jobba med i genomförandet är: Hur hittar man till lokalerna? Parkering? Hur tar man sig fram till entrén? Trappor? Hur öppnas entrédörren? Hur hittar man rätt när man väl kommit in? Är dörrarna tillräckligt breda? Trösklar? Hiss? Hur vet man vilket våningsplan hissen stannar på? Kan bord, stolar och annan utrustning användas av alla de som ska kunna inkluderas i projektet?
Tillgänglighetsaspekten enligt ovan blir också mycket viktig vid upphandling av utbildningsanordnare. Dessa frågor ska vara besvarade på ett tillfredsställande sätt för att upphandlad utbildningsanordnare ska kunna bli vald som genomförare av utbildning, seminarier, konferenser och övriga aktiviteter.

Kommunikativ tillgänglighet:
Vid kartläggning/vägledning ska eventuellt behov av resurser för att kunna höra och delta i diskussioner tas upp. Finns behov ska resurser finnas under projektdeltagarens hela deltagande. Utbildningslokaler har en hög utrustningsnivå och kan snabbt anpassas efter individuella behov. Verksamheten har resurser och kontaktnät kring specialpedagogiska frågor som stöd för individuella anpassningar.

Informativ tillgänglighet:
Vid framtagande av informationsmaterial kommer vi att ta hänsyn till alla människors olika behov och göra informationen så tillgänglig som möjligt. Ett stöd vi kommer utgå ifrån är Handisams checklistor /inventeringsformulär:
http://www.handisam.se/upload/Inventeringsformulär%20kommunikation%20information.pdf
och
http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Riktlinjer_inventering_checklist_faktablad/Skriftlig%20information,%20fördjupningsblad%20jan%202008.pdf

HANDISAMs checklista för Tillgängliga konferenser kommer användas i samband med anordnande av utbildningsdagar, konferenser och liknade.
http://www.handisam.se/upload/Checklista%20tillgängliga%20konferenser.pdf

Utbildning i tillgänglighet:
I vår förstudie har vi konstaterat att företagen har olika syn och förutsättningar på arbetsplatsers och lärandets anpassning till medarbetaren. Vi kommer därför, med hjälp av Processtöd Tillgänglighet anordna utbildning/konferens för deltagande företags ledningspersonal, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud för ökad medvetenhet.
Skriften för myndigheter, Riv hindren, tar upp de flesta tillgänglighetsaspekterna som kan komma i fråga kommer fungera som en grund för denna utbildning.
http://www.handisam.se/upload/Riv%20hindren%202009.pdf
Målet med denna utbildning är att det alltid finns en stor del av arbetsmiljöarbete i tillgänglighetsarbetet. Dessutom vill vi ge deltagande företag möjlighet att finna konkurrensfördelar om man arbetar med Tillgänglighet och ser det som en utvecklingsmöjlighet.
Övriga utbildningsinsatser från processtöd Tillgänglighet som vi tänker använda oss av är endagsutbildningen för projektledning, styrgrupp och andra nyckelpersoner för projektet.

Jämställdhetsintegrering

Efter resultatet från SWOT analysen har vi valt att skapa två olika aktiviteter som stärker mångfaldsarbetet på två olika sätt. Syftet är att stärka både strukturer/organisationer och den enskildes förutsättningar.

1 Mångfald integrerad i läraktiviteter

Alla utbildare som ska delta i utbildningsaktiviteter kommer att genomgå mångfaldsutbildningen. En verktygslåda kommer att tas fram för att integrera mångfald i alla projektets utbildningar. Syftet med detta är att mångfald skall integreras på ett naturligt sätt.

2 Mångfald och inkluderande förhållningssätt

Utbildningen skall vara upplevelsebaserad och ge en djupare insikt som berör och medvetandegör det egna beteendemönstret. Konceptet bygger på kreativitet i samverkan. Detta koncept bygger på ett antal delar som varje organisation behöver sätta samman utifrån utgångsläge.

Beståndsdelar
-Uppstart i form av en ögonöppnare (kreativ störning)
-Mångfalds/jämställdhetsutbildning
-Inkluderande ledarskap (chefer och ledare)
-Inkluderande förhållningssätt (medarbetare)
-Inkluderande kommunikation
-Facilitatorutbildning


Transnationellt samarbete

I Belgien och Gent regionen finns många systerfabriker till våra samverkanspartnerna. Vårt projekt har kontakter med pågående och kommer också aktivt att diskutera kopplingar med framtida belgiska ESF-projekt i Flandern. Beröringspunkterna är idagsläget att det finns mycket stora likheter beträffande behov, speciellt är det tydligt inom effektiva produktionssystem, elektrifiering, men det finns också intresse att utbyta ideer kring utvecklingslösningar för kompetensområdet mångfald /jämlikhet. Vi tror att det kommer att stärka vårt projekt om vi får möjlighet att ta till oss av andras erfarenheter samt att dela med av våra egna resultat. Detta kommer att på sikt stärka samverkan i utbildningsfrågor mellan de båda regionerna Västra Götaland och Flandern.

Lämpliga moment kan översättas. Erfarenheter kommer att spridas vid kompetens möten inom organisationerna. Arbetssätt och metoder exporteras. Inom andra medverkande industriföretag finns dotterbolag och samverkanspartners där vår slutprodukt kan komma att användas.

Deltagande aktörer

 • A KARLSSONS MODELLSNICKERI AKT
 • AB Volvo Penta
 • Atlet AB
 • BOMEK VERKSTADS AKTIEBOLAG
 • CONSAT ENGINEERING AKTIEBOLAG
 • COREMA AKTIEBOLAG
 • DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS SWED
 • DUNLOP HIFLEX AKTIEBOLAG
 • ELIASSON & LUND MEKANISKA VERK
 • FRÖLUNDA SVETS AKTIEBOLAG
 • HEDENBERG A.V.D. AB
 • IAC Färgelanda
 • IAC Göteborg
 • IAC Skara
 • Inköp
 • JOHNSON CONTROLS SWEDEN AKTIEB
 • Manufactoring
 • NOLATO PLASTTEKNIK AB
 • NOVUS INTERIÖR DESIGN SWEDEN A
 • Profilspecialisten AB
 • Volvo Aero Trollhättan
 • Volvo Bus Produktutveckling
 • Volvo Information Technology
 • Volvo Lastvagnar AB Lundby
 • Volvo Lastvagnar AB Tuve
 • Volvo Powertrain
 • Volvo Powertrain Göteborg
 • YAZAKI EUROPE LTD, ENGLAND, GO
 • ÖsterbergsFörpackningsmaskiner

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö