Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ideell och Professionell

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEmmaus Björkå
Kontaktpersongerd holmer
E-postgerd.holmer@emmausbjorka.se
Telefonnummer031 23 44 92
Beviljat ESF-stöd158 844 kr
Total projektbudget158 844 kr
Projektperiod2009-05-05 till 2009-08-05
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill att vår grundsyn (Demokrati, Mänskliga rättigheter, Hållbar utveckling och Solidaritet, som i sig innebär frånvaro av diskriminering) ska besjäla hela verksamheten. Därför vill vi öka medvetenheten om dagens värderingar, ta fram önskade värderingar samt skapa handlings- o utvecklingsplaner.

Bakgrund

Grundsynen på vår verksamhet sammanfattas i de fyra övergripande ledorden: Demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och solidaritet, som i sig innefattar människors lika rättigheter och därmed frånvaro av diskriminering.
Vårt behov är att låta denna grundsyn besjäla hela verksamheten och vara vägledande i det dagliga, praktiska arbetet.
Verksamheten är i dag under omvandling eftersom tidigare organisation och arbetssätt inte gav önskat resultat. I dag finns olika - och delvis motstridiga - värderingar i organisationen, vilket skapar slitningar, inneffektivitet och minskad trivsel.
Tidigare hade vi chefer som inte var chefer, i dag har vi i huvudsak nya (och många gånger unga) chefer som har en svår uppgift eftersom chefsrollen i sig är ifrågasätt enligt en del värderingar.
För att få genomslag för vår grundsyn vill vi skapa en organisation som så långt det är möjligt är värderingsstyrd och i mindre grad regelstyrd.

Syfte

Rubriken Ideell och Professionell beskriver väl vårt syfte, vilket är att sammansmälta gamla och många gånger "fina" värderingar med en modern och professionell organisation som i högre grad än tidigare kan producera ett långsiktigt och hållbart bistånd till våra samarbetspartners i olika utvecklingsländer.
Mer konkret är syftet att
- öka medvetenheten om vilka värderingar som de facto finns i och styr verksamheten samt
- en fortgående dialog kring vilka värderingar som ska vara styrande och vad dessa innebär i praktiskt handlande i förhållande till medarbetare, kunder, samarbetspartners m fl med avseende på de angivna diskrimineringsgrunderna
- skapa handlings- och utvecklingsplaner inom dessa områden.
Tanken är inte att bryta ned de övergripande ledorden i en hierarkisk process utan att jobba mer demokratiskt "nedifrån och upp" och engagera samtliga medarbetare i en långsiktig (fortsätter efter ovan angivna projektperiod) och kontinuerlig utvecklingsprocess.

Målsättning

Att samtliga medarbetare och praktikanter
- medverkat i en SWOT-analys rörande jämställdhet
- medverkar i fortgående gruppsamtal kring nuvarande och framtida värderingar och deras betydelse för alla människors lika rättigheter
- genom egna åtgärder i någon form bidragit till minskad diskriminering
- har bidragit vid utformningen av de fortsatta handlings- och utvecklingsplaner
- i enkätform uttrycker att detta projekt har minskat diskrimineringen och samtidigt förbättrat effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsfrågan är en av värderingsfrågorna om hur vi ser på varandra.
Fysisk tillgänglighet för anställda, kunder och mottagare av bistånd
Deltagarna arbetar med exempel från sin vardag,i sina arbetsgrupper. Hur är den fysiska tillgängligheten, hur vill vi att det ska vara och vad måste åtgärdas.

Tillgänglig verksamhet
Alla som så önskar kan idag vara medlemmar i Emmaus Björkå och delta i föreningens aktiviteter.
Men när det gäller arbetsuppgifter som kan utföras av personer med funktionsnedsättning finns ingen dokumentation. Arbetsgrupperna tar fram förslag från den egna enheten på arbetsuppgifter och vilka åtgärder som behöver göras för att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att arbeta eller arbetspröva hos oss. Då det redan idag finns personer med funktionsnedsättning i våra lokaler vill vi att dessa värderingsdiskussioner ska öka kunskapen kring funktionshinder.
Tillgänglighet av information och kommunikation.
Alla anställda har tillgång till It-konto och hemsida och det är av högsta värde att alla anställda kan ta till sig web-baserad information. utbildningsinsatser kommer därför att ges till alla anställda. Under 2009 kommer också hemsidan att utvecklas för att föreningsmedlemmar ska vara uppdaterade om vad som görs från föreningens sida med våra samarbetspartners.
Projektet kommer att följas av alla anställda på en hemsida /blogg. Viss dokumentation från projektet som berör föreningens medlemmar kommer att finnas tillgänglig.

Kommun

  • Göteborg