Logotyp på utskrifter

IT-piloterna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonSandra Goll-Rasmussen Nielsen
E-postsandra.goll-rasmussen.nielsen@GRkom.se
Telefonnummer031-335 50 38
Beviljat ESF-stöd2 147 732 kr
Total projektbudget4 367 871 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2013-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

IT-piloterna handlar om att arbetslösa ungdomars teknikkunskaper ska tas tillvara och att de därigenom ska ges ökade möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Projektet vill öka arbetslösa ungdomars intresse för att arbeta inom äldreomsorgen och övrig kommunal verksamhet och på så sätt bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet.

I projektet ska ungdomar få kompetensutveckling samtidigt som de coachar personal inom äldreomsorgen och brukare genom sin kompetens kring hur IT och ny teknik kan användas i vardagen. Ungdomarna får uppleva att deras informella kunskap kring teknikanvändande efterfrågas och uppskattas. Ungdomar som deltar i projektet kommer att få ny kunskap, arbetslivserfarenhet, en referens från arbetslivet och förhoppningsvis en ökad självkänsla och en klarare bild av det egna yrkesvalet.

Bakgrund

I Sverige pågår en återhämtning från den senaste lågkonjunkturen. I skrivande stund kan konstateras att den internationella och ekonomiska utvecklingen är mycket instabil och det finns signaler på att ytterligare lågkonjunktur kan komma snabbare än det prognostiserats. En lågkonjunktur drabbar särskilt de unga som inte hunnit få en förankring på arbetsmarknaden. En lärdom från tidigare lågkonjunkturer är dessutom att det finns en uppenbar risk att de åldersgrupper som inte fått möjlighet att göra entré på arbetsmarknaden under en lågkonjunktur riskerar att kvarstå i ett permanent utanförskap. Många stängs ute från arbetsmarknaden när konjunkturen vänder för att arbetsgivare hellre väljer de som nyligen utexaminerats än de som har en arbetslöshetshistorik i sitt CV.

Stängs man ute från arbetsmarknaden ökar risken för ohälsa. Var tredje ung arbetslös upplever att hälsotillståndet försämrats efter att de blivit arbetslösa, ett tillstånd som sedan förvärrats i takt med arbetslöshetens längd. Känslan av att inte duga eller ha något att bidra med är grundläggande orsaker till detta försämrade hälsotillstånd (Arbetslöshet - skam och ohälsa, Ulla Rantakeisus).

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög kommer ett stort generationsskifte att ske inom de närmaste åren. En stor generation 40-talister kommer att lämna arbetsmarknaden. Risken för att arbetskraftsbrist kan uppstå inom vissa sektorer ställer krav på dessa arbetsgivare att erbjuda attraktiva arbetsplatser med ett spännande arbetsinnehåll. En konkurrenssituation kan uppstå, både geografiskt men även mellan olika arbetsfält.

Inom äldreomsorgen kommer många anställda att gå i pension inom de närmaste 10 åren. Till detta tillkommer att vårdbehovet till viss del kommer att förändras. Brukarnas behov kommer att bli än mer mångfasetterat: allt från aktiva pensionärer som förväntar sig att kunna fortsätta ta del av samhällets möjligheter till personer som behöver vårdkrävande sjukvård. När de första 40-talisterna fyllt 80 år, kommer behovet av äldreomsorg sannolikt att öka dramatiskt samtidigt som det sammanfaller med att samhället kan ha en utbredd arbetskraftsbrist (Personalbehovsprognos för GR-kommunerna, Måns Norberg).

Sveriges kommuner är i stort behov av ung arbetskraft. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen väntas 1.6 miljoner pensionsavgångar ske fram till år 2025 och i många av kommunerna är åldersavgångarna inom offentlig sektor betydligt större än tillskottet av totala andelen ungdomar i kommunen.

Under förberedelsearbetet har vi genomfört en LFA (se under rubriken Främja samverkan) här konstaterades att moderna tekniklösningar blir allt viktigare inom äldreomsorgen och i takt med utvecklingen av offentliga sektors verksamhet kommer det att krävas ännu mer av sådan expertkunskap, en kunskap som många unga redan besitter. För att locka unga till offentlig sektor krävs genomtänkta strategier. Äldreomsorgen behöver finna nya vägar för att attrahera framtidens arbetskraft och en del av det strategiska arbetet kan handla om att ge ungdomar möjlighet att delta i utvecklingen av äldreomsorgen inom till exempel hanteringen av ny teknik och IT.

Flera av de deltagande kommunerna har försökt att erbjuda ny teknik och IT till brukarna i äldreomsorgen. Detta har dock varit svårt att få igång då personalen inte haft tillräcklig kunskap. Inom vissa verksamheter i äldreomsorgen används inte datateknik i arbetet, inte ens för t ex journalföring, tidsredovisning eller personalrapporter, vilket medför att steget till att instruera och inspirera äldre att använda ny teknik blir alltför stort. Det finns ett stort intresse från kommunerna att involvera ungdomar i verksamheten vilka kan bidra till att IT och ny teknik kommer in i det dagliga arbetet.

I IT-piloterna ska unga arbetssökande bli teknikcoacher för personal och brukare. Unga arbetssökande ska få möjlighet att få mer kunskap om hur det är att arbeta inom äldreomsorgen parallellt med att de coachar och bidrar till personalens kompetensutveckling i hur ny teknik och IT kan användas i arbetet. Ungdomar har moderna kunskaper och en vana att använda teknik i vardagen på ett sätt som de flesta i övriga generationer inte har. För den unga generationen är ny teknik en självklarhet och Internet är inte bara ett verktyg för kunskapssökande det är också näst intill en förutsättning för sociala kontakter.

Projektet handlar om ett generationsmöte - att bygga en bro som kan gagna både unga och äldre. Ett möte mellan generationer som kan minska rädslor och föreställningar om varandra. De unga får uppleva att deras, ofta icke-formella, kunskap efterfrågas och uppskattas. De får uppleva att de faktiskt är experter och har något viktigt att lära ut. Det medför också att de unga får arbetslivserfarenhet och en referens när de ska söka arbete. Om ungdomar får en ökad inblick i hur det är att arbeta inom äldreomsorgen kan det ge ett ökat intresse för ett fortsatt arbete inom området.

IT-piloterna handlar om att arbetslösa ungdomars teknikkunskaper ska tas tillvara och att de därigenom ska ges ökade möjligheter till inträde på arbetsmarknaden, inom framförallt äldreomsorgsverksamhet. Vidare ska projektet utveckla arbetsinnehållet i äldreomsorgsyrket vilket kan öka attraktionskraften inom arbetsfältet.

Målsättning

Övergripande mål

- Minska ungdomsarbetslöshet och underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet

De flesta ungdomar lyckas att etablera sig på arbetsmarknaden, ibland går vägen till arbetslivet via till exempel studier. Det är dock angeläget att samhället på olika sätt kan bidra till att så långt det är möjligt eliminera att ungdomar hamnar i ett permanent utanförskap. Genom projektet ska ett antal arbetslösa ungdomar utbildas till att bli IT-piloter och därmed öka sina förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.


- Bidra till att ungdomars möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas genom att deras informella och icke-formella kompetens synliggörs och värdesätts

Arbetslösa ungdomars kompetens kring IT och ny teknik ska tas tillvara inom äldreomsorgen. De unga ska få uppleva att deras, ofta ickeformella, kunskap efterfrågas och uppskattas. Att de faktiskt är experter och har något viktigt att lära ut. Det kan stärka deras självförtroende och bidra till att de upplever framtidstro och får ökad chans att nå den reguljära arbetsmarknaden.


- Bidra till en förändrad attityd till arbete inom äldreomsorgen bland ungdomar

Många unga ser inte äldreomsorgen som ett attraktivt alternativ samtidigt som det inom kort kommer att ske ett generationsskifte då många inom äldreomsorgen kommer att gå i pension (Personalbehovsprognos för GR-kommunerna). Nyrekryteringar kommer att behöva genomföras och behovet av ny personal är stort.


- Uppnå en jämnare könsfördelning inom äldreomsorgen

Många ungdomar har ett stort teknik och IT–intresse. Förändras arbetsinnehållet inom äldreomsorgen och att teknikanvändandet ökar kan det medföra att t ex killar som aldrig tänkt arbeta inom äldreomsorgen ändå väljer att göra det. Detta skulle medföra en mindre könssegregerad arbetsplats.


- Uppnå en jämnare åldersfördelning inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen är många anställda medelålders eller äldre. En utvecklad arbetsorganisation kan öka intresset hos ungdomar och medföra att fler unga söker anställning inom arbetsfältet. Detta kan ge en jämnare åldersfördelning.

- Bidra till att åldersklyftan vad gäller teknikanvändande minskar

Tekniska lösningar blir allt vanligare, fler och fler samhällstjänster sker t ex med hjälp av IT. Många äldre har inte tillgång till eller kunskap i att hantera den nya tekniken. Risken finns att möjligheterna till delaktighet avtar. Får äldre tillgång till och kompetens inom den nya tekniken kan åldersklyftan minska och delaktigheten öka.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att utformas så att även ungdomar med särskilda behov ges möjlighet att delta och att de får göra det utifrån sina förutsättningar. Det är också angeläget att deltagande ungdomar får kunskap i hur de ska möta personer med olika begränsningar då detta är en realitet inom äldreomsorgen. I projektet kommer vi med hjälp av ny teknik, synliggöra, genomföra och utveckla aktiviteter som är möjliga att tillgodogöra sig även om man har funktionsnedsättning.

Fysisk tillgänglighet
Ungdomarna ska ges möjlighet att delta i projektet oavsett vilken av deltagandekommunen som är boendekommun. De delar av projektet som förutsätter fysisk närvaro och som kan komma att ske utanför hemkommunen ska ske med god framförhållning och ungdomarna kan till viss del få ersättning för resekostnader. De lokaler som ska användas för utbildning och gemensamma gruppaktiviteter ska vara anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Under praktikperioden kommer ungdomarna befinna sig i äldreomsorgens verksamhetslokaler som har lagstadgade krav på funktionshinderanpassning och redan idag är anpassade för funktionshindrade.

Tillgänglig verksamhet
I projektet kommer etiska frågor och förhållningssätt att belysas och diskuteras. Under kompetensutvecklingsdelen innebär det att öka kunskapen hos ungdomarna om hur man framställer och pedagogiskt beskriver teknik och IT för personal och brukare inom äldreomsorgen men även om hur man förhåller sig till varandra.

Kommunikativ tillgänglighet
Tekniska hjälpmedel ska finnas att tillgå vid behov. Det kan också handla om att förmedla kunskap på en nivå som anpassas till respektive deltagare. Föreläsningar och utbildningar ska till exempel ske i lokaler med god akustik och teleslinga.

Informativ tillgänglighet
Deltagarna ska på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig information genom projektets hemsida. Här kan information framställas på olika sätt, t ex bild, text, ljud. Ambitionen är att allt informationsmaterial som tas fram ska vara lättillgängligt och pedagogiskt, samt ska ske genom flera medier för att öka tillgängligheten för så många som möjligt.

Mobiliseringsfas:
Under mobiliseringsfasen kommer vi ta hjälp av ESF:s Processtöd Tillgänglighet för att få ökad kunskap och information för att säkerställa tillgänglighetsaspekten i projektet.
Ett tillgänglighetsanpassat val av kommunikationsplattform kommer att göras under mobiliseringsfasen. Detta sker genom en kartläggning av befintliga plattformar, t ex Facebook, Blogger, Vimeo m fl.
En kravspecifikation på de utbildare som ska anlitas ska utarbetas och i denna ska även preciseras behov av att anpassa lärandet utifrån deltagarnas olika behov. I utbildningen för IT-piloter ska det finnas ett avsnitt angående vad mälgruppen behöver tänka på då de arbetar med personer med funktionsnedsättningar.

Transnationellt samarbete

Projektets första år sammanfaller med ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012”. Tanken är att man ska reflektera över åldrandet och förbättra de allmänna förutsättningarna för ett aktivt åldrande och ett självständigt liv.

Europaåret uppmärksammar åldrandet utifrån att allt fler blir äldre och lever allt längre. I detta sammanhang betonas särskilt solidaritet mellan generationer, vilket är ett område som gränsar till vår projektansökan. Under mobiliseringsfasen till projektet IT-piloterna kommer vi att arbeta fram ett utbildningspaket, i detta paket kommer det att ingå ett avsnitt om generationsmöten och förhoppningsvis kan en europeisk dimension lyftas in utifrån att detta finns uppmärksammat i programförklaringen för Europaåret.

- Informationsteknik kan komma att spela en nyckelroll för aktivt åldrande under förutsättning att det används på ett smart och uttänkt sätt, säger Neelie Kroes, vice ordförande i Europiska Kommissionen, med anledning av att det nästa år är ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012”.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsavd./lärcentrum
 • Arbetsmarknadsenheten (AME)
 • Arbetsmarknadsenheten IFO
 • Arbetsmarknadsområde Göteborg
 • Individ o familjeomsorg IFO
 • Kommunförvaltning
 • Majorna-Linné äldreomsorg
 • Sektor Vård omsorg
 • Social- och arbetsförvaltningen
 • Social och Arbetsförvaltningen i Partille kommun
 • Socialkontoret Kungälv
 • Vård och omsorg
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Äldreomsorg

Kommun

 • Ale
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Partille