Logotyp på utskrifter

IT-lyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonSandra Goll-Rasmussen Nielsen
E-postsandra.goll-rasmussen.nielsen@GRkom.se
Telefonnummer031-335 50 38
Beviljat ESF-stöd5 541 461 kr
Total projektbudget5 541 461 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

IT-lyftet har fokus på att utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom lärande av ny teknik och IT. Kompetensutveckling av personalen ska genomföras i flera steg och på olika nivåer för att säkerhetsställa att de nya kunskaperna tas tillvara i det dagliga arbetet. Kompetensutvecklingen ska ske både på bredden och djupet i arbetsorganisationen och den nya kunskapen ska förmedlas genom olika metoder av lärarande.

Syftet är en kompetenshöjning i ny teknik för personal inom deltagande kommuners och stadsdels äldreomsorg och att denna kompetenshöjning leder till ett förändrat arbetssätt. En av metoderna handlar om att ungdomar ska få lära personal och äldre det som ungdomarna kan bättre än tidigare generationer - att använda ny teknik och IT i vardagen. I projektet visas även möjligheterna med ny teknik och dess betydelse för ökad hälsa och livskvalitet för både personal och äldre.

Bakgrund

Pensionärer är en heterogen grupp på så sätt att det finns stora skillnader i till exempel behov och förutsättningar. Dessutom blir befolkningen allt äldre och den del av livet som sker efter yrkeslivet kan utgöra många år som kan ägnas åt andra aktiviteter och verksamheter.

Morgondagens äldre kommer att kräva en omsorg som hjälper dem att bibehålla en god livskvalitet. Många äldre inom kommunens äldreomsorg är idag socialt och kulturellt isolerade och ensamheten är ett stort problem enligt Värdighetsutredningen (SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen). Medborgarna önskar i allt större utsträckning kunna påverka de tjänster samhället tillhandahåller och individuellt anpassade lösningar efterfrågas.

Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande insatser har stor betydelse för att kunna möta den äldreboom vi har framför oss. Detta kräver ett delvis förändrat arbetssätt som tar sikte på individens behov och det friska hos personen. Förebyggande insatser riktade mot äldre kvinnor och män kan medföra stora vinster, både hälsomässiga och ekonomiska, för såväl individen som samhället. Att vara socialt aktiv och att ha en meningsfull uppgift har inte bara betydelse för välbefinnandet, utan förebygger även risken att drabbas av psykisk ohälsa och att utveckla demens. Att delta i och vara engagerad i olika kommunikativa verksamheter kan också bryta den enskildes isolering och ge värdefulla sociala kontakter. Ny teknik kan vara ett utmärkt verktyg för detta förebyggande arbete.

Det kan konstateras att allteftersom IT-teknik får en större plats i samhället, blir den också allt viktigare att få tillgång till även för äldre. De äldre och deras anhöriga kommer mer och mer efterfråga olika typer av tekniklösningar (Äldre svenskar och Internet).

Pensionsgruppen inrymmer flera generationer, alltifrån nyblivna pensionärer i 65-årsåldern som nyligen lämnat ett yrkesliv som kanske varit högteknologiskt sedan många år, till personer närmare 100 år som aldrig kommit i kontakt med ny teknik. Spännvidden på befintlig kunskap och vana att hantera teknik är således stor. Detta innebär att målgruppens krav och förväntningar är högst varierade.
- Informationsteknik kan komma att spela en nyckelroll för aktivt åldrande under förutsättning att det används på ett smart och uttänkt sätt, säger Neelie Kroes, vice ordförande i Europiska Kommissionen, med anledning av att det nästa år är ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012”.

Det finns idag inom kommunernas äldreomsorg ett kompetensunderskott, cirka 40 procent av de anställda har inte adekvat utbildning för sitt yrke. Som adekvat grundutbildning räknas oftast gymnasiets omvårdnadsprogram eller motsvarande. En satsning på olika former av kompetensutveckling är nödvändig för att möta arbetslivets och brukarnas krav. Det ställs också ökande krav på olika specialistkompetenser inom den kommunala vården. Ett sådant angeläget utvecklingsområde är teknikområdet där personalen behöver bredda sin kompetens för att bibehålla sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Personalen inom äldreomsorgen behöver ha kunskap om IT och ny teknik för att möta framtidens behov.

Några av de deltagande kommunerna har försökt att erbjuda ny teknik och IT till brukarna. Detta har dock varit svårt att få igång då personalen inte haft tillräcklig kunskap. Inom vissa verksamheter i äldreomsorgen används inte datateknik i arbetet, inte ens för t ex journalföring, tidsredovisning eller personalrapporter, vilket medför att steget till att instruera och inspirera äldre att använda ny teknik blir alltför stort. Det finns ett stort intresse från kommunerna att involvera ungdomar i verksamheten vilka kan bidra till att IT och ny teknik kommer in i det dagliga arbetet.

Kommunala verksamheter behöver skaffa sig en beredskap för att snabbt och adekvat kunna möta de krav som omgivningen ställer. Om inte medarbetarnas kompetens förändras i takt med omgivningen, kommer det till slut att uppstå ett glapp. Det glappet kan framkalla både stress och ohälsa hos medarbetarna, leda till bristande kvalitet i verksamheten och därmed drabba brukarna.

Fokus inom äldreomsorgen har ofta varit på att klara den basala omvårdnaden som mat, hygien och sjukvård på ett bra sätt. Det har alltför sällan getts utrymme för att utveckla de individanpassade lösningar som i dag efterfrågas. För att anställda inom kommunens äldreomsorg ska kunna bidra till att öka det sociala innehåll i vården, behövs kompetensutveckling som underlättar för de anställda att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Användandet av ny teknik är ett utmärkt sätt att bryta de gamlas isolering, men det behövs ett nytt förhållningssätt för att ny teknik ska bli en självklar del och integreras i omvårdnadsarbetet. Genom att ge personalen utbildning skapas förutsättningar och förståelse för ett aktivt teknikanvändande i vardagen.

Inom äldreomsorgen kan ny teknik och IT användas på många sätt:
- Spelkonsoler som till exempel Playstation och Wii förutsätter rörelse, tankearbete och samarbete. Detta gynnar den motoriska och mentala funktionen. Dataspelande har visat sig vara ett särskilt bra som rehabiliteringsmetod för strokepatienter och vid demens (Sahlgrenska akademien).
- Internetkunskap för att ta del av de möjligheter som innebär förenkling av tillvaron, t ex boka resor, teater, deklarera, söka bostadsbidrag.
- Genomföra inköp och betala via nätet och på så sätt minska hantering av kontanter, vilket kan minska risken för inbrott och rån.
- Möjlighet att bibehålla och utveckla sociala kontakter och nätverk genom till exempel Skype och Facebook.
- Möjlighet att kunna fortsätta med saker som man gjort men inte längre klarar av t ex att man trots synproblem med hjälp av läsplatta kan fortsätta läsa tidningar och böcker, eller lösa korsord.
- Ett ökat antal äldre har ett annat ursprungsland än Sverige och en del har bristande svenska kunskaper eller tappar det nya språket vid demenssjukdom. Den nya tekniken kan ge möjlighet att överbrygga språksvårigheter via t ex läsplatta och översättningsprogram. Ny teknik ger också möjlighet att enkelt följa vad som händer i hemlandet.

Detta projekt har fokus på att utveckla arbetsinnehållet inom äldreomsorgen genom lärande av ny teknik och IT. Kompetensutveckling av personalen ska genomföras i flera steg och på olika nivåer för att säkerhetsställa att de nya kunskaperna tas tillvara i det dagliga arbetet. Kompetensutvecklingen ska ske både på bredden och djupet i arbetsorganisationen och den nya kunskapen ska förmedlas genom olika metoder av lärande.

Projektet vill ge de anställda inspiration, men också praktiska erfarenheter av vad ny teknik kan innebära för att ge de äldre ökad livskvalitet. Bland annat med hjälp av unga IT-piloter (se PO2-ansökan IT-piloterna) ska personalen utbildas, uppmuntras och stödjas i teknikanvändande så att brukarna kan erbjudas ett större utbud av ny teknik. För närvarande finns en stor grupp ungdomar utanför arbetsmarknaden. De har moderna kunskaper och vana att använda teknik i vardagen på ett sätt som övriga generationer inte har. För den unga generationen är till exempel Internet inte bara ett verktyg för kunskapssökande, det är också näst intill en förutsättning för sociala kontakter. I projektet ges det möjlighet till möten över generationsgränserna.

Projektet handlar också om att personal får möjlighet till fördjupning i IT och ny teknik, att det ges utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte under projektperioden. Då sju kommuner ingår i projektet kommer även kunskaps- och erfarenhetsutbyte ske över kommungränserna.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att:
- öka attraktiviteten för att arbeta inom äldreomsorgen.
- bidra till en jämnare köns- och åldersfördelning bland personalen.
- minska teknikglappet mellan den yngre och äldre generationen.
- bidra till en bättre hälsa och livskvalitet för personal och brukare.
- bidra till att kommunala verksamheter bättre möter upp omvärldens krav på IT och ny teknik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer vi med hjälp av ny teknik, synliggöra, genomföra och utveckla aktiviteter som är möjliga att tillgodogöra sig även om man har funktionsnedsättning.

Fysisk tillgänglighet
Verksamhetslokalerna inom äldreomsorgen har lagstadgade krav på funktionshinderanpassning och är redan i dag anpassade för funktionshindrade. I de sammanhang man i projektet befinner sig utanför den egna verksamheten är det viktigt att lokalerna som ska användas för utbildning och gemensamma gruppaktiviteter är anpassade för personer med fysiska funktionshinder.

Tillgänglig verksamhet
I projektet kommer etiska frågor och förhållningssätt att belysas och diskuteras. Det innebär till exempel att öka kunskapen hos personalen om hur man framställer och pedagogiskt beskriver äldreomsorgsverksamheten för IT-piloter och brukare, men även om hur man förhåller sig till varandra.

Kommunikativ tillgänglighet
Tekniska hjälpmedel ska finnas att tillgå vid behov. Det kan också handla om att förmedla kunskap på en nivå som anpassas till respektive deltagare. Föreläsningar och utbildningar ska till exempel ske i lokaler med god akustik och teleslinga.

Informativ tillgänglighet
Deltagarna ska på ett enkelt sätt kunna tillgodogöra sig information genom projektets hemsida. Här kan information framställas på olika sätt, t ex bild, text, ljud. Ambitionen är att allt informationsmaterial som tas fram ska vara lättillgängligt och pedagogiskt, samt ska ske genom flera medier för att öka tillgängligheten för så många som möjligt.

Mobiliseringsfas:
Under mobiliseringsfasen kommer vi ta hjälp av ESF:s Processtöd Tillgänglighet för att få ökad kunskap och information för att säkerställa tillgänglighetsaspekten i projektet.
Ett tillgänglighetsanpassat val av kommunikationsplattform kommer att göras under mobiliseringsfasen. Detta sker genom en kartläggning av befintliga plattformar, t ex Facebook, Blogger, Vimeo m fl.
En kravspecifikation på de utbildare som ska anlitas ska utarbetas och i denna ska även preciseras behov av att anpassa lärandet utifrån deltagarnas olika behov.

Transnationellt samarbete

Projektets första år sammanfaller med ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012”. Tanken är att man ska reflektera över åldrandet och förbättra de allmänna förutsättningarna för ett aktivt åldrande och ett självständigt liv på så olika områden som arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, vuxenutbildning, frivilligarbete, boende, IT-tjänster och transport.

Syftet med Europaåret är att göra människor medvetna om problemen och att sprida de bästa lösningarna. Det viktigaste är dock att uppmuntra alla beslutsfattare och aktörer att sätta upp mål och göra vad som krävs för att uppnå dem. Europaåret ska inte bara starta en debatt, det ska leda till konkreta resultat. EU-kommissionen kommer att bjuda in nationella, regionala och lokala myndigheter, det civila samhället och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att få dem att medverka i specifika åtgärder och åta sig att uppnå tydliga mål (2011), så att man kan presentera konkreta resultat under själva Europaåret (2012).

Genom att utveckla IT-lyftet och IT-piloterna med stöd av Europeiska Socialfonden vill de inblandade kommunerna ta till sig det som EU-kommissionen nämligen yttrar: att lokala och regionala aktörer är oerhört viktiga i arbetet med att artikulera de olika möjligheterna för ett aktivt åldrande och främja solidaritet mellan generationer i medlemsländerna. Därmed är vårt önskemål med dessa projekt att medverka internationellt och ta del av de olika initiativen som äger rum under det året som t.ex:
http://www.logonlearn.ie/AboutUs.aspx

Då 2012 är ett år då det fokuseras på aktivt åldrande i Europa ser vi att det finns stora förutsättningar att finna intressanta partners utanför Sveriges gränser. Detta kan ge projektet ytterligare en dimension då förutsättningarna och lösningarna kan se olika ut utifrån de traditioner som finns i samhället. Vi kommer aktivt att söka partner som jobbar med liknande projekt i Europa för att få ett internationellt perspektiv och vidga våra möjligheter till kunskap. Inledningsvis kommer vi att bevaka relevanta mötesplatser och konferenser för att hämta kunskap och inspiration.

Europaåret uppmärksammar åldrandet utifrån att allt fler blir äldra och lever altt längre. I detta sammanhang lyfts solidaritet mellan generationer fram, vilket är ett område som tenderar vår projektansökan, vi ser det som angeläget att projekten IT-lyftet och IT-piloterna kan bidra till möten mellan generationer.

Deltagande aktörer

 • Höjdenhemmet
 • Hönekulla gård
 • Majorna-Linné äldreomsorg
 • Social- och arbetsförvaltningen
 • Vård och omsorg
 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Äldreomsorg

Kommun

 • Ale
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Partille