Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hitta ditt vill

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonLena Agnar-Ström
E-postlena.agnarstrom@vanersborg.se
Telefonnummer0521-72 24 51
Beviljat ESF-stöd2 785 076 kr
Total projektbudget6 364 132 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt ”Hitta Ditt Vill” riktar sig till ungdomar 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill arbeta med hälsa och livsstilsförändringar genom daglig aktivitet där social ungdomspraktik varvas med upplevelsebaserat lärande. Fokus kommer att ligga på fysisk aktivitet och kost, där ungdomarna själva ansvarar för inköp av råvaror samt matlagning under handledning av kunnig personal. Medveten närvaro kommer gå som en röd tråd genom projektet och ungdomarna ges möjlighet att lära sig tillfredställa sina basala behov såsom sömn/vila, kost, träning och goda relationer. ”Hitta Ditt Vill” är ett samarbete mellan främst Soc och AME, Vänersborgs Kommun. Ett samarbete med ideella organisationer, näringslivet och Arbetsförmedlingen kommer också finnas. Projektet syftar till att rusta ungdomarna för befintliga arbetsmarknadsåtgärder, genom stegförflyttning. Projektet syftar också till att utveckla nya metoder, arbetsprocesser och samarbete samt implementera dem i befintliga verksamheter.

Bakgrund

Efter många års erfarenhet av att, i en kommunal verksamhet, arbeta med arbetslösa unga kvinnor och män har vi ”hittat” en speciell grupp som står så långt ner på Maslows behovstrappa (se bilaga 3) att de inte kan ta till sig de insatser som finns tillgängliga idag. Dessa befintliga insatser ska ofta ha en hög kvantitet av deltagare, vilket innebär att dessa unga kvinnor och män inte kan tillgodogöra sig dem. De har identifierat sig med sin roll som arbetslösa och har svårt att se något annat. Dessa unga kvinnor och män går in och ut i olika projekt men kommer aldrig vidare, de står så att säga och stampar, gör misslyckande på misslyckande och sjunker allt djupare ner mot hopplöshet och känsla av att vara odugliga, utanförskapet ökar i en negativ spiral.

Många av dessa unga kvinnor och män saknar referenser i vuxenvärlden och tycks sakna en tro på både vuxenvärlden och sig själva. De vill inte kliva in i vuxenvärlden utan blir kvar i våra system och bollas fram och tillbaka. De saknar en tro på sin egen förmåga, de saknar drömmar och visioner eller vågar kanske inte drömma och ha en vision för att de har för många misslyckanden bakom sig. De är inte redo för att gå ut och tillgodogöra sig en praktik, de är inte redo för att söka jobb, gå på intervjuer eller jobba med CV och personligt brev.

I de projekt som finns idag vill man nå snabba resultat och man jobbar då utifrån metoder som förutsätter att ungdomen har någon form av mål, egen vilja och en tro på sig själva. Det finns en liten del i form av hälsa & livsstils kurser, vilket är mycket bra för de unga kvinnor och män som är mer på banan och som klarar de basala kraven. I detta projekt vill vi fördjupa oss ytterligare inom såväl hälsa och friskvård som skapande verksamhet och verkligen jobba med en livsstilsförändring. Vi kommer också att arbeta med terapeutiskt samtalsstöd, målet med det är att de unga kvinnorna och männen ska ges verktyg för att hantera livets med- och motgångar, identifiera sina inlärda beteendemönster och försvarsmekanismer mm (se bilaga 1). När det gäller skapande verksamhet (Se bilaga 2) är det ett bra verktyg för att få människor att öppna upp sina sinnen för att kunna nå en livsstilsförändring.

Att genomföra en bestående livsstilsförändring tar enligt forskning, minst tre månader. Enligt en rapport, skriven av Sonja Helling, framkom en del förslag till åtgärder för unga kvinnor och män och personer med försörjningsstöd. Det främsta och mest angelägna förslaget handlade om:

”en verksamhet som jobbade individuellt utifrån varje ungdoms förutsättning men gemensamt med alla skulle en hälsokontroll, konditionstest, deltagande i fysisk träning, information om livsstilens betydelse för att klara vuxenlivets krav (kost, motion, sömn, hushållsekonomi, sociala relationer m.m.)”

Vi vill referera till denna rapport där projekt ”Hitta ditt Vill” kan ses som en komplettering till befintliga projekt som t.ex. ESF Ungdomstorg (ett ESF-finansierat projekt i Samverkan Vänersborg/Melleruds regi). I projektet ”Hitta ditt Vill” vill vi jobba med de unga kvinnor och män som behöver en längre och mer djupare kunskap i dessa ämnen. Vi vill jobba med kvalité och utifrån ett individperspektiv. ”Hitta ditt Vill” kommer att vara ett metod och upplevelsebaserat projekt med ett individuellt tankesätt.

Denna grupp av unga kvinnor och män identifieras också av anställda på Socialtjänsten, de är överens med oss om att ett nytt sätt att arbeta med dessa unga kvinnor och män behövs. Samverkan mellan Socialtjänsten och vår egen verksamhet har idag en samlokalisering med positiva effekter för deltagarna.

Det vi vill med detta projekt är att arbeta med dessa unga kvinnor och män för att få en livsstilsförändring till stånd så att de kan gå vidare till nästa steg och kunna utnyttja de resurser som finns, till exempel i Ungdomstorget. Vi vill bryta det här mönstret av misslyckanden genom att arbeta med mer basala behov än vad andra insatser erbjuder. Med basala behov avser vi såsom att vända rätt på dygnet, äta på regelbundna tider, sköta sin hygien, förstå hur ”mitt sätt att vara” påverkar min omgivning mm.

En god och stark hälsa får vi genom att följa basala hälsoråd som en näringsrik kost, motion, vila, värme, beröring och att ha goda relationer. Vi behöver även varva utmaningar och avkoppling då detta aktiverar vårt belöningssystem och ger oss känslor av välbehag, lust och avkoppling.

I den förstudie, ”Arena Ungdomscentral”, som gjordes på uppdrag av samordningsförbundet i Vänersborg/Mellerud, framkom att det fanns vissa skillnader mellan män och kvinnor, både födda i Norden och utomnordisk födda, främst när det gäller skälen till bristande förankring på arbetsmarknaden som t.ex. ohälsa, ofullständig skolgång, sociala svårigheter mm.

I samma studie framkom även att myndigheternas uppdrag inte alltid motsvarar de behov som unga i utanförskap har. Man identifierade att de tre månaders program som Arbetsförmedlingen har inte är tillräckligt för många unga kvinnor och män som har någon av ovanstående problematik. Det finns en tendens att alltid gå efter vårt traditionella sätt att leda och styra och organisera insatser och hela verksamheter skapas utifrån att alla är lika och har samma förutsättningar. Resultatet av detta blir således att många unga misslyckas gång på gång och inte kommer vidare till önskade resultat. Tanken med ”Hitta Ditt Vill” är att tänka utanför boxen och individanpassa och möta upp dessa unga kvinnor och män där de befinner sig och bygga upp en självkänsla och styrka som gör att de bättre klarar av nästa steg. Vi vill jobba utifrån att alla individer är olika, jobba med helt nya metoder i form av friskvård och hälsofrågor. Basen ska således inte ligga på att jobba med jobbcoaching och praktikanskaffning, detta finns att tillgå i Ungdomstorg, utan fokus ska ligga på att börja från ett hälsoperspektiv istället. Tanken är inte att nå direkt ut på en arbetsmarknad, snarare en stegförflyttning till t.ex. Ungdomstorget med en ökad självkänsla och trygghet hos ungdomen. Vår människosyn inom detta projekt utgår ifrån att människor vill bidra och känna att de är en del av ett sammanhang. Detta gäller dock bara när människan kan göra det utan tvång och när det ger oss en mening så är det naturligt att vilja skapa och bidra även till andra människors välbefinnande. När frihet och känslan av sammanhang finns med, finns en enorm kraft inom människan att agera inifrån. Utifrån detta synsätt hoppas vi få jobba med dessa metoder.

Målsättning

Projektets långsiktiga mål är att individen ska uppleva en förbättrad livskvalité och ökad självständighet.

Vi vill genom projektet implementera friskvård och hälsa som arbetsmetoder i befintlig verksamhet, att projektdeltagarnas egna upplevelser av utanförskap ska minska eller försvinna helt. Att bygga upp ett naturligt samarbete med Socialtjänsten för att även fortsättningsvis kunna erbjuda de deltagare som står långt från arbetsmarknaden detta stöd.

Att få igenom en varaktig modell som kan fortsätta även efter projekttidens slut.

Att minska bidragsberoendet för målgruppen och därigenom både bidra till unga kvinnor och mäns välbefinnande och socioekonomisk vinst.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I diskussionen kring tillgänglighet har vi använt oss av Handisams checklista för lokaler, denna finns att hämta på www.handisam.se.

Frågor som vi tagit i beaktning och funderat kring är bla, parkeringsplatser, hur ser det ut mellan parkeringsplats och entrén, finns automatisk dörröppning, är dörrarna tillräckligt breda, hur ser det ut med trösklar och ramper för personer med rullstol/rullatorer/barnvagnar, finns toalett för personer i rullstol, det bör finnas minst en handikappvänlig toalett.

Vidare har vi diskuterat kring personer med nedsatt syn och även här använt oss av checklistan: finns taktil markering, punktskrift och taltjänst i hiss, finns kontrastmarkering så att personer med nedsatt syn kan se stegen, är dörrar och dörrkarmar kontrasterade, hur ser det ut med skyltar och symboler, är dessa utformade så att de är lätta att upptäcka och lätta att läsa. För de som har hörselnedsättning är det viktigt att det finns hörselslinga, teleslinga och mikrofoner i rummet där kurserna ska hållas.

För personer med allergier och annan överkänslighet så har vi funderat en del kring huruvida vi ska ha gröna växter i lokalen såsom benjaminfikus, björkris och hyacinter mm. Det är också viktigt med dessa tankar vid rengöring av de lokaler vi befinner oss i.

Vi kommer att handha de lokaler som krävs så ovanstående kriterier kan uppfyllas. Vi kommer att använda oss av den kompetens som redan finns inom kommunen för att i så stor utsträckning som möjligt nå målen med tillgänglighet för alla.

Informativ tillgänglighet ska uppmärksammas genom att se till att informationsmaterial kan distribueras genom flera medier exempelvis genom e-post, skriftliga informationsblad och muntligen. Flexibilitet i kommunikationen är viktig för att möta behoven hos unga kvinnor och män. Ett lättläst material kommer att finnas för dem som har svårigheter med läsförståelsen.

Transnationellt samarbete

Ett av projektets syften är att i ett transnationellt arbete skapa en dialog och ett utbyte av idéer kring hur vi kan arbeta med gruppen unga vuxna som inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden. Med utgångspunkt från ungdomens helhetsbild vill vi ge ett fokus på att utveckla nya metoder och ta fram konkreta samverkansformer som bidrar att gruppen unga vuxna får en högre livskvalité och en positiv omvärldsbild. Projektet vill ge verktyg och förutsättningar till internationellt utbyte genom att individen får en ökad insikt om möjligheten att ta del av internationella kontakter. Målgruppen som deltar i projektet innehar försörjningsstöd och har under en längre tid varit beroende av reglerade ersättningsformer och normer. Att försörja sig själv är också en demokratifråga där vi som vuxna har ett tydligt ansvar. Vi vill i detta projekt bygga broar mellan vuxenvärlden och ungdomskulturerna och därigenom stärka målgruppens möjligheter till egen försörjning. Vi har för avsikt att under projektets gång undersöka möjligheterna att skapa samverkansformer med länder som har en positiv uppåtgående kurva när det gäller ungas inträde på arbetsmarknaden. De länder som vi kommer att söka projektsamverkan med är Holland och Belgien. I vår ordinarie verksamhet på Ungdomscentrat har vi redan idag pågående utbyte med europeiska länder inom program- området Ung och Aktiv, detta genom volontärutbyte och grupputbyten. Vi har också för avsikt att använda redan befintliga internationella kontakter.

I vårt arbete med målgruppen unga 18-29 år som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till så många synvinklar och perspektiv som möjligt utifrån ungas nuläge. Unga kvinnor och mäns egna värderingar och intressen är mycket betydelsefulla i sammanhanget.

Vår uppfattning av att arbeta med internationella projekt grundar sig på våra erfarenheter vi gjort av tidigare ungdomsutbyten och de positiva effekterna för unga kvinnor och män av att byta miljöer och bli medveten om andra samhällsstrukturer och normer. Unga kvinnor och män växer av att hantera nya miljöer och av mötet med andra unga. Unga skapar sig en identitet genom möten och sina samlade erfarenheter.

En annan viktig aspekt är att lära och se på möjligheten att överföra metoder och arbetssätt ur ett organisatoriskt perspektiv till vår verksamhet och utveckla gemensamma strategier med andra internationella partners. Kontakter med andra partners ska vara överförbara till verksamheten och ha en tematisk inriktning inför ungas inträde på arbetsmarknaden.
Kontakterna såväl för unga kvinnor och män som våra organisationer ska präglas av ”vinna-vinna” fokus.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Vänersborg
  • socialförvaltningen

Kommun

  • Vänersborg