Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hållbart Avstamp - Socialt företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLidköping
KontaktpersonOla Göransson
E-postola.goransson@cellma.se
Telefonnummer070-6727478
Beviljat ESF-stöd4 875 650 kr
Total projektbudget11 768 546 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Hållbart Avstamp utgår från att det finns en stor marknad för företag som har den ekonomi som erbjuds i sociala arbetsintegrerande företag. Projektet är en sammansmältning av de specialiteter och kompetenser som finns inom föreningen Hållbart Avstamp och kan användas för denna speciella form av affärsutveckling.
Grundtanken är att medarbetarna i de sociala företagen ska koncentrera sig på kärnverksamheten , medan föreningen ska utföra affärsutvecklingen. Ev. överskott ska återinvesteras i geografisk utvidgning av företag eller start av nya företag.

Bakgrund

Hållbart Avstamp Ekonomisk förening bildades våren 2011 som ett resultat av en förstudie kring förutsättningar för socialt företagande inom biosfärområdet "Vänerskärgården med Kinnekulle". Förstudien finansierades delvis av Leader Västra Skaraborg och drevs av de fyra lokala entreprenörer som nu utgör nuvarande medlemmar i Hållbart Avstamp ekonomisk förening. Bland medlemmarna finns lång erfarenhet av företagande, kompetens inom miljö och hållbarhet, ekonomi, kulturturism och marknadsföring mm.
Hållbart Avstamp vill möjliggöra att varor och tjänster som behövs och uppskattas men där inte vanliga kommersiella villkor kan gälla ändå blir producerade. Samtidigt ges människor som står utanför arbetsmarknaden meningsfull sysselsättning och möjlighet till "anställning" med lön i stället för bidrag.

Under sommaren 2011 har Hållbart Avstamp koncentrerat sig på att genomföra de kontrakterade uppdrag som valdes ut som prioriterade i samband med verksamhets uppstart. Dessa har ingått i en utvecklingsprocess/projekt, delfinansierat av Västra Götalandsregionen, Götene kommun och arbetsförmedlingen, där syftet varit/är att:
- i praktisk handling skaffa erfarenhet och påvisa goda exempel på socialt företagande
- utveckla ett nätverkande arbetssätt i syfte att informera om socialt företagande, knyta framtida potentiella kunder o intressenter samman samt ge underlag för fortsatt utveckling.
I utvecklingsarbetet som ännu pågår har en inte obetydlig del av ekonomin kommit från de verksamheter o uppdrag som genomförts. Under vintern 2011/2012 kommer en slututvärdering att göras men arbetet hittills överträffar gott och väl alla de mål och förväntningar som funnits

För att stärka föreningen och skapa bas för en utökad verksamhet bedrivs ett aktivt arbete i syfte att värva medlemmar, resurser och kompetens till verksamheten. Som ett led i detta har ett samarbete med bl.a. Pomonabalance, inletts. Pomona har lång tradition av att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden. Företaget är också en betydande kompletterande aktör till Arbetsförmedlingena

Projektet ska finna sina deltagare bland personer som står till arbetsmarknadens förfogande, d.v.s. personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Inom V.a Götalandsregionen fanns i augusti 2011 över 61 000 personer anmälda. Av dessa hade över 10 000 varit öppet arbetslösa i över 6 månader. Nästan 14 000 personer hade anställning med stöd, och av dessa var 12500 personer med stöd för funktionshinder. Under samma månad nyanmäldes endast 8600 platser.
Endast 288 personer erhöll stöd för start av egen verksamhet.
Det finns alltså en stor mängd människor som står långt från arbetsmarknaden med mycket begränsad möjlighet att få normala anställningar.
Samtidigt finns framför allt inom servicenäringar och handel avsevärda behov av insatser som inte går att utföra med ordinarie kostnadsläge för löner.
Den nya medlemmen, Pomona Balance AB, har under flera år arbetat som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och har under denna tid dels skapat ett system för motivering och målinriktning av deltagare som under lång tid befunnit sig långt från arbetsmarknaden, men också skapat kunskaper om Arbetsförmedlingens arbetssätt och kontakter på Arbetsförmedlingen i hela regionen. En av de övergripande slutsatserna från detta arbete är att det finns alla förutsättningar för att både finna relevanta affärsidéer för sociala företag, hitta anställningsbara medarbetare och också kontinuerligt samarbeta med Arbetsförmedlingen för att i verksamheterna inkludera olika former av arbetsprövning och praktik, vilket bidrar till ekonomin i företaget.
Det är också ett känt faktum att utvecklingen av sociala företag i Sverige hitintills har varit mycket svag, och de som har bildats har i de allra flesta fallen på något sätt varit kopplade till kommunala projekt. Detta har i sin tur medfört varierande grad av affärsmässighet, och ofta bestående behov av stöd från huvudmannen.

För att tillvarata de erfarenheter vi skaffat oss, vidareutveckla vår verksamhet och sprida möjligheterna med socialt företagande till många fler vill vi nu gå vidare.
Målsättning

Etablera en process/arbetssätt där:

- Hållbart Avstamp kontinuerligt via omvärldsbevakning, ett välutvecklat nätverk och på andra sätt identifierar
"Prioriterade affärer" - dvs uppdrag som lämpligen kan genomföras i form av socialt företagande

- Arbetskraftsbehovet till de "prioriterade affärerna" tillgodoses av personer som rekryteras ur målgruppen, utbildas och genom stor delaktighet motiveras att aktivt delta i socialt företagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Föreningen ska aktivt söka efter affärsmöjligheter som passar bra för personer med olika funktionsnedsättningar.
I denna del kommer projektet att samarbeta med det redan beslutade ESF-projektet Funkia, vilket med början i oktober ska arbeta med arbetslivsintegrering av personer med funktionshinder. En stor intressent i detta projekt är de s.k. Noderna inom V:a Götalandsregionen, som organiserar arbetet inom vården, och har uttryckt ett aktivt intresse av att anställa fler med funktionsnedsättningar. Många av de uppgifter som ska göras där kan med fördel läggas i ett eller flera sociala företag.
Detta samarbete kan i korthet beskrivas så att Funkia förbereder den anställde, medan Hållbar Utveckling.förbereder företaget.
En intressant möjlighet som ska prövas under projektet är att bygga verksamheter på de kompensatoriska kapaciteter som människor med funktionsnedsättning kan utveckla. Så kan t.ex vissa ADHD-liknande tillstånd innebära en extraordinär kompetens för noggrannhet och analytisk förmåga, personer med synnedsättning kan ha utvecklat sin hörsel, och rörelsehindrade kan ha utvecklat stor skicklighet på datorer och kommunikation på nätet.

Transnationellt samarbete

I biosfärsområdet "Vänerskärgården med Kinnekulle" har nyligen genomförts en förstudie kring Socialt Entreprenörskap. I ett internationellt perspektiv tittar många biosfärsområden på denna fråga och ett informationsutbyte finns etablerat.
Detta projekt kan bidra i den processen då vi kan visa på "goda exempel" och utvecklar arbetsformer som lämpar sig väl även för andra biosfärsområden. Vi vill också ta till oss av vad som gjorts på andra ställen och planerar därför ett utbyte med åtminstone två-tre andra biosfärsområden.
Då lagstiftning o annat regelverk kring socialt företagande i Finland kan vara av särskilt intresse att studera planeras att under projektet genomföra en studieresa dit.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingarna Skaraborg
 • Lidköpings Näringslivsfastigheter

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingarna Skaraborg
 • Coompanion Skaraborg

Kommun

 • Essunga
 • Falköping
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Götene
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Skara
 • Skövde
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Töreboda
 • Vara