Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbar Framtid

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDalslands Aktiviteter AB
KontaktpersonStefan Åberg
E-poststefan@solasens-hvb.se
Telefonnummer070-777 09 02
Beviljat ESF-stöd436 520 kr
Total projektbudget599 720 kr
Projektperiod2008-11-15 till 2009-05-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att skapa en modell för att ge ungdomar som står mycket långt från den ordinarie arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka i arbete eller utbildning. Arbetssättet ska bygga på ungdomars delaktighet och ett strukturerat samarbete mellan olika aktörer på landsbygd och i storstad.

Bakgrund

Det finns ett antal ungdomar i Göteborgssamhället som är väldigt brottsintensiva och som är mycket långt från den ordinarie arbetsmarknaden. De insatser som samhället sätter in mot dem fungerar inte, vilket medför att denna grupp riskerar att hamna i organiserade kriminella gäng. I Göteborg består gruppen av under 100 stycken unga i åldern 15-21 år. Signifikativt för denna grupp är att hemförhållandena är svåra med ofta förekommande våld, drogmissbruk, psykiska symptom och kriminalitet. Inte sällan förekommer flera av dessa problem samtidigt i familjerna och därför finns ingen hemmaplan att bygga en sund uppväxt på.

Dessa ungdomar har tidigt halkat efter, straffat ut sig ur skolan och kommer inte in på den ordinarie arbetsmarknaden. De söker sig till likasinnade som ofta finns i de organiserade kriminella gängen och gatan blir den socialiseringsplats där normer och värderingar skapas. Drogmissbruket som dämpar ångest och minskar empati kommer snabbt in i deras vardag och det gör att de kan utföra våldshandlingar. Grupptillhörigheten är oerhört viktiga för dessa individer, gruppen blir deras sociala plattform eftersom den riktiga familjen är instabil.

Ungdomarna blir tidigt föremål för insatser inom skolan, socialtjänsten och polisen samt korta placeringar med institutionsvård. Trots detta fortsätter de med brottsliga aktiviteter. De nuvarande insatserna som samhället erbjuder ungdomarna matchar inte det som gängen erbjuder. Deras grundtrygghet, identitet, att vara någon att räkna med försvinner utan att det finns en långsiktig genomarbetad plan för individen. De har föreställningen att de inte har en möjlighet att få arbete eller utbildning med de bristfälliga kunskaper de har. Ur det perspektivet är det förståeligt att dessa ungdomar inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden utan fortsätter sin kriminella bana.

Denna grupp ungdomar kommer att belasta samhället ekonomiskt enormt mycket i framtiden med hög arbetslöshet, förtidspensioneringar, tidig dödlighet, biståndsberoende och dyra insatser från rättsvårdande myndigheter och vårdapparaten. De skapar en oro genom sin brottsliga aktivitet som dagligen kan avläsas i pressen och som i sin tur kan ha en negativ påverkan på Göteborgs utveckling, vilket i förlängningen kan hota nya arbetstillfällen. Det är också en starkt drivande grupp för segregeringen av våra förorter. Dessutom lämnar dessa ungdomar livslånga sår hos brottsoffer, vänner och familjer som inte går att värdera i ekonomiska termer.

Samhället måste ställa frågan, vad får det kosta att rädda en människa på glid? Vad tjänar vi på att rädda en individ? Och inte minst, vad kostar det att låta bli? Vägen mot utanförskap går dessutom i allt snabbare takt medan vägen tillbaka till gemenskapen är lång och svår.

Det finns ett antal mekanismer som strukturellt bidrar till och förstärker ungdomars marginalisering och utanförskap i samhället och leder till slöseri med resurserna. Det handlar om:
- Brist på samverkan mellan de olika aktörerna
- Kortsiktighet styr besluten
- Ungdomar betraktas som offer och hjälplösa
- Stigmatisering på grund av deras situation

Följden av att de olika aktörerna inte samverkar blir en frånvaro av helhetssyn. Där någon aktör ser social utsatthet, ser en annan ett försörjningsproblem. Det den ene tolkar som uttryck för en psykiatrisk problematik, ser den andre som skoltrötthet. Ytliga symptom blandas samman med underliggande orsaker. Till detta kommer ett kortsiktigt tidsperspektiv och planering som hänger samman med budgetårets begränsningar för tänkandet.

För att vända dagens negativa utveckling måste vi därför våga tänka och agera i nya banor. Resultatet i mänskligt lidande talar för sig. Marginalisering av ungdomar kostar och det går att med hjälp av ekonomiska kalkyler och argument visa på priset för utanförskap, för den enskilde och för samhället i stort. Om man med en insats så bara lyckas hindra en individ från att hamna i utanförskap är så gott som alltid en sådan insats att betrakta som samhällsekonomiskt lönsam. För att inte tala om vinsterna för den enskilde.

Vi vill genom projektet Hållbar Framtid utveckla en modell för att genom tidiga insatser underlätta för ungdomar utanför att ta sig tillbaka till samhällsgemenskapen och ta tillvara deras arbetsförmåga. Ungdomarna som står mycket långt från den ordinarie arbetsmarknaden ska få chans att stärka sitt självförtroende, få framtidstro och hitta tillbaka till arbete eller utbildning. Arbetssättet ska bygga på ett mycket brett samarbete mellan företag, myndigheter, förvaltningar och ideella organisationer. Därutöver kommer det att ske ett nära samarbete mellan företag samt kommuner i Dalsland och storstaden Göteborg. Det transnationella samarbetet är tänkt att genomföras med aktörer i Storbritannien.

Syfte

Syftet med detta arbete är att skapa en modell för att ge specifika ungdomar som står mycket långt från den ordinarie arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka på liknande villkor som övriga ungdomar i samhället. För att nå framgång måste arbetssättet bygga på att de aktuella ungdomarna själva väljer att se detta som en möjlighet att bryta med sitt destruktiva liv. Under arbetet med att utveckla en fungerande modell ska deltagande ungdomars syn på arbetssättet väga tungt.

Med ungdomarnas behov och förutsättningar i fokus ska arbetsmetoden bygga på en mycket välutvecklad samverkan mellan en mängd olika aktörer inom olika sektorer och i olika regioner. Tanken är att alla berörda aktörer ska få en klar och tydlig roll i hur de med sina resurser och kunskap kan stödja de ungas väg till den ordinarie arbetsmarknaden eller utbildning.

Denna satsning är nyskapande genom det breda samarbetet mellan en mängd aktörer inom vitt skilda sektorer och i olika regioner. Som en positiv bieffekt kan det skapas nya arbetstillfällen i några av Dalslands kommuner med hög arbetslöshet och därmed bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Målsättning

Mål
10 ungdomar från Göteborg ska ha genomgått den tvååriga frivilliga arbetsträningen i Dalsland och fått arbete eller utbildning.
En modell ska ha tagits fram för hur man kan göra det möjligt för ungdomar som fallit utanför att hitta tillbaka till utbildning eller arbete.
Ett välutvecklat nätverk och samarbete har etablerats mellan en stor bredd av aktörer i stora delar av regionen.
Ett etablerat och långsiktigt samarbete med transnationell(-a) partner(-s).Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen ska en grundlig undersökning och analys genomföras av hur aktiviterna i projektet kan göras tillgängligt för personer med funktionshinder. Den fysiska tillgängligheten ska i möjligaste mån anpassas så att alla kan delta. Deltagarna i projektets genomförandefas kan genomgå en utbildning om tillgänglighet för funktionshindrade för att på så sätt öka kompetensen om frågorna. Här kan det handla om kunskap som kan användas direkt i projektet men också som viktig allmänkunskap som leder till en påverkan på attityder till funktionshindrade.

Transnationellt samarbete

Projektet Hållbar Framtid vill etablera ett nära samarbete med en transnationell partner eller partners som arbetar efter liknande modell som vi vill utveckla. Det ska också vara en verksamhet(-er) som riktar sig till samma målgrupp.

Genom den transnationella verksamheten vill vi utbyta information och erfarenheter. Vi vet att det finns verksamheter i bland annat Storbritannien som kommit långt i arbetet med erbjuda ungdomar utanför ett alternativ och en möjlighet att hitta vägen till skola eller arbete. Utbytet bör ske på flera nivåer, grupp-, organisations- och strukturell samhällsnivå.

Vår målsättning med det transnationella arbetet är att kunna genomföra gemensamma aktiviteter som workshops, utbildningar och studiebesök. De som ska delta bör vara representanter för partnerskapet, handläggare, beslutsfattare och politiker. Ambitionen är också att deltagarna, dvs ungdomarna, ska få möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med ungdomar från ett annat land. Kanske ungdomarna kan få möjlighet att göra en veckas praktik hos transnationella partners.


Genom Ung & Trygg i Göteborg finns en etablerad kontakt med en verksamhet i London, Storbritannien, som drivs enligt Foyer-modellen.

Eventuell transnationell samarbetspartner
East Potential
East Potential är en av tre huvudverksamheter som ingår i stiftelsen East Thames. East Thames är en fastighetsägare med en verksamhet som sträcker sig längre än husbygge och fastighetsförvaltning. Organisationen bidrar till utvecklingen av östra London med verksamheter, allt från att hjälpa ungdomar med sociala problem till stöd för äldre och handikappade. East Potential erbjuder boende, arbetsträning, praktik och arbete till över 450 ungdomar med syfte att bryta den onda cirkeln av "inget hem inget jobb". Verksamheten drivs enligt Foyer-modellen.

Foyer
Foyer är en boendeform för ungdomar utan bostad och arbete och som behöver hjälp med att få ordning på sina liv. De erbjuds bostad och samtidigt får de ett särskilt program utarbetat utifrån individens behov. Det kan vara hjälp att hitta ett jobb, praktik, arbetsträning eller yrkesutbildning. Det finns olika steg varje ungdom måste genomgå och varje steg har ett slutmål som man måste uppnå. En ung person är i en foyer i max två år och under den perioden undertecknas en särskild överenskommelse mellan foyern och ungdomen om hur resurser som finns till förfogande ska utnyttjas. Ungdomarna kan delta i olika aktiviteter och har även möjlighet att delta i volontärtjänst utomlands.


Medfinansiärer

  • Arbetsmarknads enheten

Samarbetspartners

  • AB Solåsens HVB
  • Egnedomsförvaltningen
  • Mattesmedjan AB

Kommun

  • Bengtsfors
  • Dals-Ed
  • Göteborg