Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

HIKIKOMORI- inside and out

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSDF Askim-Frölunda-Högsbo
KontaktpersonFelicia Yeh Nortoft
E-postfelicia.yeh.nortoft@afh.goteborg.se
Telefonnummer031 - 366 00 68
Beviljat ESF-stöd1 189 193 kr
Total projektbudget1 189 193 kr
Projektperiod2014-01-06 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien skall formulera ett projekt för att motverka de negativa konsekvenserna av att ungdomar i miljonprogramområden lämnar grundskolan med låga betyg. Vuxna saknar också ingång till samhällslivet med små möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Många ungdomar som växer upp i dessa områden ärver ett utanförskap med lägre möjligheter till etablering i samhällslivet och arbetsmarknaden med stor risk för etablering av socialt destruktiv identitet.

Genom att i samma projekt skapa förutsättningar för den unges övergång till gymnasium/arbetsliv och samtidigt hjälpa vuxengeneration ur en segregerad instängdhet tror vi att förstudien kan formulera ett projekt med stor bärighet på
- Utveckling av grundskolans arbete med målgruppen
- Samverkan och utveckling runt övergången till vuxenlivet
- Validering av kunskaper för rätt eftergymnasial plats
- Genom arbetsmarknadsinsatser motverka vuxnas bild/känsla av hopplöshet och istället formulera ett hopp till sina ungdomar.


Bakgrund

Miljonprogramkvarteren i Göteborgs västra förortsområde, stadsdelarna SDN Askim/Frölund/Högsbo (AFH) och SDN Västra Göteborg, präglas av en problematik som är väl känd och igenkännbar från andra, liknande områden i Göteborg och andra större städer runtom i Europa: högre arbetslöshet, lägre medelinkomster, segregation och högre ohälsotal än genomsnittet.

Många vuxna saknar ingång till samhällslivet med små möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Kulturskillnader, språksvårigheter och avsaknad av adekvat utbildning är några orsaker. En stor andel ungdomar som växer upp i och lever i dessa områden ärver ett utanförskap och ges därmed lägre möjligheter till etablering i samhällslivet, arbetsmarknaden och till egenförsörjning som vuxen. Det finns en stor risk för etablering av en socialt destruktiv identitet när etableringen i samhället inte fungerar. Detta är en process vi tror kan motverkas redan i grundskolan. Samma problem och effekt finns i andra delar av staden.

PROJEKT FRÖLUNDA FUTURE
2012 beslutade stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo att starta projektet Frölunda Furure. Syftet med projektet är en högre måluppfyllese bland barnen/ungdomarna i stadsdelens grundskola inom miljonprogramsområdet.
Vid en workshop i februari 2012 med stadsdelens chefer/politiker/interna- och externa samverkansparter utkristalliserades nio stycken åtaganden som de olika intressenterna förband sig att medverka i.

Några exempel på sådana åtaganderna är:
- Ökad ungdomsdemokrati
- Större delaktighet från allmänheten i närområdet för ungdomarnas välbefinnande
- Bättre samverkan bland de mest utsatta ungdomarna
- Fler vuxna i skolan, utöver pedagogerna. Alltså mamma och pappagrupper, frivilligorganisationer m.m
Bättre samordning av förebyggande arbete i stadsdelen.

För varje åtagande finns en åtagandeägare som i sin tur har en tvärvetenskaplig grupp till sitt förfogande. Uppgiften för varje grupp är att skapa aktiviteter som syftar till det övergripande målet - att barnen går ut med godkända betyg.
Efter snart ett och ett halv år har en hel del aktiviteter gjorts till förmån för barnen/ungdomarna. Arbetsmiljön på skolan upplevs av barnen/ungdomarna/pedagogerna/föräldrarna/skolledningen mycket bättre än innan.

Under våren 2013 genomfördes en workshop inspirerad av LFA-metoden där problemet med icke-godkända betyg hos ungdomar från dessa område processades av representanter från båda stadsdelarnas sektorer Utbildning, IFO/FH och Kultur/Fritid samt Göteborgs Universitet (GU) och Social resursförvaltning. Deltog gjorde också representant från England, Anglia Ruskin University Cambridge, en kontakt från tidigare projektansökan inom Daphne.

Utifrån samlad erfarenhet och kunskap hämtad från olika studier formulerade vi vårt HUVUDPROBLEM så här inför workshopen:

- Ungdomar från miljonprogrammen som går i geografiskt närliggande kommunala grundskolor går ut med sämre studieresultat än ungdomar från andra närliggande skolor.

LFA-workshopen resulterade i en gemensam bild av problemets orsaker, effekter och mål och att det inte enbart är en skolfråga utan en samverkansfråga. På ett uppföljningsmöte juni 2013 fastställdes också att stadsdelarna har ett gemensamt problem där en bred samverkan mellan sektorerna, Arbetsförmedlingen, Sisjöns företagarförening (näringslivet) och Utbildningsförvaltningen (UBF) är nödvändig.

Arbetsgruppen har arbetat fram en idé för att möta problemet och förebygga det ärvda utanförskapet. Genom bred samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan vi fånga upp både ungdomar OCH deras föräldrar och finna nya vägar för sysselsättning och en tidig etablering redan under skolåren både för ungdomarna och deras föräldrar.

Vidare konstaterades ett behov av att närmare utreda möjligheterna för unga att få sommarjobb och för grundskolan att etablera ett "10:e skolår", dvs ett ytterligare läsår i kompetensförstärkande syfte för elever med underkända betyg samt att närmare utreda betydelsen och möjligheten med lärlingsplatser/praktik. Det efterlystes en bred samverkan för etablering av unga och deras föräldrar i samhället och på arbetsmarknaden.

Huvudmålgrupp för förstudien/projektet är unga vuxna i övergången mellan grundskola och gymnasial period (15-16 år och uppåt 16-24/25). Genom att i samverkan med grundskola fånga upp dessa ungdomar lämplig övergångsform motverkar vi svaga ungdomars etablering av sub-kulturella identiteter. En särskild målgrupp är också ungdomarnas föräldrar som genom projektet ges möjlighet att komma ut i sysselsättning och därmed kunna verka som förebilder för sina ungdomar.

Göteborgs stads budget grundar sig på konventionen för barns rättigheter och är ett prioriterat mål.

Ur Göteborgs stads budget 2014:
"Göteborgs Stad arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Grundbulten
är att Sverige anslutit sig till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna,
barnkonventionen, FN:s konventioner för kvinnors rättigheter och om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alla göteborgare ska därför ges
goda möjligheter att utveckla sina liv. För att det ska bli möjligt krävs solidaritet
och många insatser från Göteborgs Stad."

I Göteborgs stads budget 2014 nämns också skolans viktiga roll i samverkan med övriga kommunala sektorer samt övriga aktörer.

I arbetet med att undersöka möjligheter till ett samtal med alla aktörer och intressenter av betydelse för målgruppen, bör även grupperingar vi saknat dialogforum för inkluderas.

Förstudien skall inhämta kunskap om hur den faktiska situationen för målgrupperna ser ut, kartlägga vad som finns, det som fattas, vad vi gör idag, synliggöra detta och vilka pluseffekter en utvecklad samverkan kan få. Förstudien ska undersöka HUR samverkan mellan kommunens verksamheter, privata aktörer och religiösa samfund kan utvecklas för att öka samverkan kring målgruppen och få en bättre förståelse och samverkan för maximal och ömsesidig nytta för målgruppen.Målsättning

Vi vill med stöd av en förstudie formulera ett projekt där målet skall vara att

- stärka de beskrivna ungdomarnas, och deras föräldrars, möjligheter att närma sig och vara mer förberedda för arbetsmarknaden. Självförsörjningsgraden skall då öka bland de unga som annars är i riskzonen för att välja en socialt destruktiv identitet.

- projektets samverkanspartner stärker sitt kompetensbefrämjande arbete för målgruppen med ett "10:e skolår" vilket skapar förutsättningar för möjlighet till fortsatta studier, deltagande i lärlingsprogram eller sysselsättning i form av praktik eller arbete.

- Vi har ett systemteoretiskt helhetstänk när det kunskap och lärande för individen. Skolan är en naturlig och viktig fysisk plattform där målgruppen befinner sig men ansvaret för innehållet delas av projektets aktörer.

- Validering av det informella lärande som sker utanför den formella utbildningsvärlden skall ingå vid en samlad bedömning av den unges färdigheter. Ge möjlighet till ungdomarna att visa sina kunskaper och att skolan efterfrågar dessa och tar tillvara.

- Projektet vill vi skall leda till social integration, validering av kompetens hos målgruppen och ökade förutsättningar till social integration genom kompetensbefrämjande insatser och sysselsättning.

- Projektet kommer att arbeta fram en metod för validering och erkännande av icke-formell kunskap. Metoder som OCN-Open College Network kommer att undersökas samt stöd av Ungdomsstyrelsens kunskap om och metoder för att validera och erkänna icke-formell kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien ska diskutera och planera hur genomförandeprojektet ska hantera deltagare ur målgruppen med erkända funktionsnedsättningar som neuropsykologiska funktionshinder. Förstudien ska också diskutera hur vi inkluderar ungdomar med särskilda behov att delta på samma villkor. Tillsammans med samverkanspartner ska en workshop genomföras på temat tillgänglighet där en strategi och handlingsplan för tillgänglighet ska processas fram.

Lokaler ska vara fysiskt tillgängliga både för rullstolsburna och synskadade/hörselnedsatta. Viktigt att göra en kartläggning av behoven hos målgruppen. En persons funktionsnedsättning skall inte vara ett hinder för etablering i samhället.
Det är inte individen som har ett hinder utan det är samhället. Funktionsnedsättning kan vara en anledning men aldrig en ursäkt för att inte delta i samhället.

Information/kommunikation ska vara språkligt tillgänglig och förstålig.

Transnationellt samarbete

Förstudien skall också arbeta fram förutsättningar för ett transnationellt samarbete med part i andra europeiskt länder och med erfarenheter av projekt som kan verka kompetenshöjande och inspirera till ny metodik som gagnar målgruppen och projektets syfte.
Förstudien kommer att genomföras i samarbete med Anglia Ruskin university, Cambridge, tidigare partner från Daphneansökan ang ungdomars och forskares bild av trygghet - ett lokalt och europeiskt forskarprojekt med ungdomar och forskare från universitet. Representant från Anglia Ruskin Univ. deltog under LFA-workshop i maj 2013 då underlag för förstudien processades fram.
Kontakt kommer att tas med verksamheter Danmark men främst Nederländerna som har kommit långt i arbetet med att få ungdomar i sysselsättning.

Målet för förstudien är att ta fram en aktivtitetsplan för transnationella aktiviteter under genomförandeansökan.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Frölunda
  • Högsbo-Sisjö Företagarförening

Kommun

  • Göteborg