Logotyp på utskrifter

HFAB-byrån

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHalmstads Fastighets AB (HFAB)
KontaktpersonDavid Ling
E-postdavid.ling@hfab.se
Telefonnummer073-0365100
Beviljat ESF-stöd9 023 959 kr
Total projektbudget25 354 250 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2011-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

HFAB-byrån
Projektet ska arbeta med att verka för ett ökat arbetskraftsutbud, motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden samt i praktiken prova en modell för social ekonomi. Insatserna ska bidra till att individerna utvecklas och kommer närmare arbetsmarknaden, att vidga möjligheterna att arbeta utifrån sina egna förutsättningar samt underlätt etablering i arbetslivet för personer med utländsk bakgrund.
Konceptet bygger på en trappstegsmodell där tanken är att individerna ska utvecklas i sin egen takt och där de kan börja på sin egen nivå. Projektet kommer att kunna erbjuda "basic" insatser i form av stärkande av jagkänskla och samhällsintroduktion likaväl som matchning mot lediga jobb beroende på var individien befinner sig i sin utveckling.
Inom projektet avses att drivas delprojekt med olika inriktningar anpassade efter deltagarnas behov och förutsättningar. De olika delprojekten fungerar som verktyg för individerna att "växa" och utvecklas i utifrån sina egna förutsättningar. Utbildningsinslagen samt delprojekten som ska utveckla individen kommer att starta utifrån individens förutsättningar och behov.
Målgruppen är långtidsarbetslösa flyktingar, invandrare och svenska i åldern 25-64 år samt sjukskrivna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och som riskerar ett permanent utanförskap.
Halmstads Fastighets AB (HFAB) som är ett det kommunala bostadsbolaget i Halmstads kommun är projektägare. Målgruppen är till stor del boende inom bostadsbolaget. För bolaget är en social upprustning lika viktig som den fastighetstekniska upprustningen som kontinuerligt pågår. HFAB:s engagemang i projektet gynnar de boende med ökad livskvalitet och trivsel inom HFAB:s bostadsområden.
Sveriges Regering och Halmstads kommun har slutit ett Lokalt utvecklingsavtal (LUA) för att nå de storstadspolitiska målen som riksdagen har beslutat. Det lokala utvecklingsavtalet avser stadsdelen Andersberg i Halmstad. Genom tecknande av detta avtal kommer HFAB-byrån att särskilt verka för de boende inom denna stadsdel, vilket även är en naturlighet då målgruppen för projektet främst är boende inom Andersberg, HFAB-byrån kommer att inlemmas i LUA.
Samverkanspartner: Arbetslivsförvaltningen/Arbetsmarknadsenheen vid Halmstad kommun och Arbetsfömedlingen Halmstad.

Bakgrund

Projektet ska arbeta med att verka för ett ökat arbetskraftsutbud, motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden samt i praktiken prova en modell för social ekonomi. Insatserna ska bidra till att individerna utvecklas och kommer närmare arbetsmarknaden, att vidga möjligheterna att arbeta utifrån sina egna förusättningar samt underlätta etablering i arbetslivet för personer med utländsk bakgrund.
Projektets koncept bygger på en trappstegsmodell där tanken är att individerna ska utvecklas i sin egen takt och där de kan börja på sin egen nivå. Projektet kommer att kunna erbjuda "basic" insatser i form av stärkande av jagkänsla och samhällsintroduktion likaväl som matchning mot lediga jobb beroende på var individen befinner sig i sin utveckling.
Inom projektet avses att drivas delprojekt med olika inriktningar anpassade efter deltagarnas behov och förutsättningar. De olika delprojekten fungerar som verktyg för individerna att "växa" och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den tid som individen deltar i ett delprojekt kommer således att anpsassas utifrån individens förutsättningar och framsteg. Utbildningsinslagen samt delprojekten som ska utveckla individen kommer att starta utifrån individen, vilket gör att det inte är fullt möjligt att förutse vilka inslag som krävs för att utveckla respektive deltagare. HFAB-byrån kommer att arbeta flexibelt och med en helhetssyn.
Ett viktigt redskap i arbetet är Arbetslivsförvaltningens "Haldahuset". Inom Haldahuset finns resurser i form av olika verksamheter med hantverksmässig inriktning där individer har möjlighet att arbetspröva och arbetsträna. Inom samma verksamhet finns även kompetensutveckling med inslag såsom IT-språk- och studieträning, personlig utveckling mm. En individuell aktivitetsplan kan således skräddarsys i syfte att rusta individen för att sedan gå vidare i sin utveckling enligt trappstegsmodellen i HFAB-byrån.
Projektet kommer även aktivt att verka för att främja entreprenörskap och nyföretagande främst bland kvinnor och flyktingar/invandrare. Genom HFAB-byrån kommer resurser att satsas på ett entreprenöriellt lärande där individens inlärningsprocess aktivt stöttas och där individen under uppstartsfasen får stöttning i att driva sitt företag.
Samarbetet med näringslivet är viktigt för att tillse att projektdeltagarna "rustas rätt", dvs får rätt arbetsträning inför anställning.
Sveriges Regering och Halmstads kommun har slutet ett Lokalt utvecklingsavtal (LUA) för att nå de strostadspolitiska målen som riksdagen har beslutat. Det lokala utvecklingsavtalet avser stadsdelen Andersberg i Halmstad. Genom tecknande av detta avtal kommer HFAB-byrån att särskilt verka för de boende inom denna stadsdel, vilket även är en naturlighet då målgruppen för projektet främst är boende inom Andersberg. HFAB-byrån kommer att inlemmas i LUA.
Halmstads Fastighets AB (HFAB), Arbetslivsförvaltningen/Arbetsmarknadsenheten (ALF/AME) ansvarar för projektets idébas, struktur och upplägg. I samarbetet ingår även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Utbildningsförvaltningen samt aktörer från näringslivet och offentliga sektorn.
Målgruppen är till stor del boende inom HFAB. För att HFAB som bolag ska kunna utveckla sitt fastighetsbestånd är en social upprustning lika viktig som den fastighetstekniska upprustningen som kontinuerligt pågår. HFAB:s engagemang i projektet gynnar de boende med ökad livskvalitet och trivsel inom HFAB:s bostadsområden.
HFAB och AME har genom tidigare samarbete kartlagt projektets målgrupp. Erfarenheterna visar att många av HFAB:s hyresgäster är boende i utsatta stadsdelar och individen har mycket dålig eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Nya grepp och okonvenionella arbetsmetoder krävs för att lyckas bryta deltagarnas utanförskap samt att aktörer som idag inte är etablerade samhällsaktörer tar större ansvar.
Med bakgrund om kännedom av individerna kommer den troliga genomsnittliga inskrivningsperioden att vara ca 4 månader. Under en treårig projektperiod innebär det att ca 450 individer kommer att ha deltagit i projektet, utifrån att projektet kan hantera 50 deltagare löpande.
Under projektets första åtta månader kommer de tio plusjobbarna att fungera som mentorer åt språksvaga flyktingar och invandrare. Konceptet kommer därefter att fortgå genom att de upplärda deltagarna i sin tur fungerar som mentorer vid nytillkomna deltagare.
Projektets effekter förväntas vara att:
- minst 50 % av deltagarna ska ha erhållit arbete, gått vidare till utbildning eller startat eget efter att ha deltagit i projektet.
- minst 80 % av deltagarna ska efter avslutad projektperiod uppleva att deras livssituation har förbättrats.
-minst 80 % av deltagarna ska efter avslutad projektperiod uppleva att deras ställning på arbetsmarknaden har stärkts.
- minst 80 % av deltagarna ska uppleva att de har en starkare tilltro till egen förmåga att påverka sin livssituation.
mins 100 % av deltagarna har erhållit jämställdhetsutbildning.l

Syfte

• Att öka arbetskraftsutbudet i Hallands län.
• Att göra individer anställningsbara genom kompetenshöjande inslag, utbildning och praktik och på detta sätt
förebygga ett permanent utanförskap.
• Att genom arbetsprövning och arbetsträning rusta individerna för att möta de krav som ställs på arbetsmarknaden.
• Att hjälpa individerna att skapa ett nätverk hos HFAB:s entreprenörer och andra företag inom det privata
näringslivet.
• Att öka HFAB:s attraktivitet på marknaden genom att företaget hjälper boende till höjd livskvalitet.
• Att främja entreprenörskap och nyföretagande.
• Att utveckla en modell för social ekonomi.
• Att verka för integration och motverka ett permanent utanförskap av boende i de östra stadsdelarna i Halmstad.

Integration är en viktig aspekt i projektet: många av individerna upplever ett socialt utanförskap beroende på arbetslöshet, dålig boendemiljö, invandrarbakgrund, psykisk ohälsa etc. Genom deltagande i projektet bryts den sociala anonymiteten och genom samtal och positiva kontakter deltagarna och projektaktörerna emellan skapas relationer och nätverk som kan inspirera och motivera deltagarna att komma vidare i livet.

Ett annat viktigt syfte är att under projektperioden arbeta fram en arbets- och samverkansmetod som kan implementeras i kommunens ordinarie arbete med arbetslösa efter projektets avslut.

Målsättning

• minst 50 % av deltagarna ska ha erhållit arbete, gått vidare till utbildning eller startat eget efter att ha deltagit i
projektet.
• minst 80 % av deltagarna ska efter avslutad projektperiod uppleva att deras livssituation har förbättrats.
• minst 80 % av deltagarna ska efter avslutad projektperiod uppleva att deras ställning på arbetsmarknaden har
stärkts.
• minst 80 % av deltagarna ska uppleva att de har en starkare tilltro till sin egen förmåga att påverka sin
livssituation.
• minst 100 % av deltagarna har erhållit jämställdhetsutbildning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Som bostadsbolag har HFAB god kännedom om tillgänglighetsanpassning för boende samt lokalhyresgäster. Denna kunskap och erfarenhet har arbetats in i HFAB-byråns koncept.
Tillgänglighetsanpassad lokal. Fysisk tillgänglighet ska tillses i projektet utifrån deltagarna.
Projektet ska skapa hög medvetandegrad om tillgänglighetsfrågor och hur man förhåller sig till varandra inom projektets ram.
Projektet ska skapa arbetsplatser där individen inte känner sig diskriminerad. Information och kommunikation inom projektet ska vara utifrån individernas behov och förutsättningar.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsfrågor kommer att diskuteras med deltagarna som utbildningsinslag.
Särskild fokus kommer att ägnas åt att bryta kvinnodominans och mansdominans i vissa branscher och sektorer på arbetsmarknaden, dvs. försöka väcka intresse bland deltagarna att bryta könsbarriärerna inom vissa yrkesområden som exempelvis fler män inom vården, kvinnor inom tekniska yrken.
Projektet har en målgrupp som är identifierad utifrån ett åldersspann vilket innebär att projektet är öppet för både manliga och kvinnliga deltagare.
Projektet kommer att kunna erbjuda flyktingar/invandrare, som kommer från kulturer där småföretagande är vanliga, stöttning och hjälp vid start av företag genom professionell rådgivning, coachning och utbildning av nyföretagare under uppstartsfasen samt att projektet kommer att engagera mentorer från olika sektorer som kan framstå som föredömen som exempelvis kvinnliga företagare. HFAB kommer att kunna erbjuda lokaler inom bl.a. bostadsområde Andersberg där målgruppen främst är boende.
Projektet kommer att hantera individerna utifrån sina egna förutsättningar enligt trappstegsmodellen i HFAB-byrån och rikta insatser för att förbättra jämställdheten i samhället.
Inom projektet kommer vi att informera om svenska kulturer och svenska samhället, besöka olika företag och skolor och visa på förebilder samt genom utbildningsinsatser uppmärksamma jämställdhetsperspektivet.
Projektet kommer att redovisa jämställdhetsstatistik bland annat till vilken bransch/sektor individen går vidare inom.

Transnationellt samarbete

Ingen

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö