Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Grön integration-från jord till bord

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHushsållningssällskapet Väst
KontaktpersonPer Hasselberg
E-postper.hasselberg@hush.se
Telefonnummer0521-725545
Beviljat ESF-stöd1 606 968 kr
Total projektbudget4 103 135 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2011-12-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Få nyanlända invandrare bosätter sig på landsbygden eller får arbete i landsbygdsföretag.Det är en nyckelfråga att identifiera, åtgärda och reducera hindren. Vi vill öka samarbetet för att utveckla grön svenska, skapa nya nätverk, nya produkter, nytt företagande samt ökad anställningsbarhet.

Bakgrund

Hushållningssällskapet har genom förprojektering i pilotprojektet " Grön integration på landsbygden " fått god kontakt med olika aktörer, både utrikesfödda och svenskar, som blir en resurs för att utrikesfödda skall bli flera och finnas inom landsbygdensnäringsliv.Pilotprojektet sker i samverkan med fyra kommuner, utrikesfödda, Migrationsverket, SLU, Högskolan i Väst, Röda Korset, Studieförbundet Vuxenskolan samt Hushållningssällskapets medlemmar.

Hushållningssällskapet är en medlemsbaserad kunskapsorganisation med offentligrättslig status. Hushållningssällskapet är fristående och verkar genom att utveckla och förmedla kunskaper till uppdragsgivare och målgrupper som förutom landsbygdsföretagare är lantbrukare och företagare som arbetar med mat och livsmedel. På Hushållningssällskapet finns ett 30-tal specialister inom områdena mat, miljö, landsbygd och lantbruk.
Verksamhetsområdet omfattar Göteborgs Regionen och Fyrbodal, verksamheten är decentraliserad genom att vi har arbetskontor i Alingsås, Kungälv, Dingle med huvudkontor i Vänersborg.

Vår organisation har under sina 200 år ofta medverkat till att utveckla nya verksamheter och ta initiativ som kan bidra till en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Få nyanlända invandrare bosätter sig på landsbygden eller får arbete på landsbygdsföretag. Därför är det en nyckelfråga att identifiera, åtgärda och reducera hinder för att tillvarata de utrikes föddas kompetens.

Det befintliga lantbruket utgör ett system och de utrikes födda utgör ett annat. Dessa båda system har mycket begränsade relationer med varandra och därmed inte del av varandras kompetenser. Det bekräfades genom den nyligen genomförda konferensen " Mångfald, invandrare och landsbygd ".

Landsbygden har inte dragit fördel av den kompetens som utrikesfödda besitter.

Landsbygdsföretagare skaffar arbetskraft via nätverk och kontakter till 73 % enligt en nyligen genomförd Demoskop attitydundersökning. I dessa nätverk ingår i allmänhet inga utrikesfödda och kommer därför inte i fråga när det gäller köp av tjänst, anställning etc. De gröna näringarna som kan vara jord, skog, fiske, trädgård, djur samt närliggande verksamheter som skötsel av grönytor, markarbeten, turism, småskalig livsmedelsförädling, hantverk etc.

Inom en del av dessa verksamhetsområden finns en arbetskraftsbrist.En arbetskraftsbrist som är osynlig för de de prognoser som görs.

De som arbetar med introduktion av nyanlända har fokus på tätortsnära verksamhet och arbetar i allmänhet inte med landsbygdsföretag. Man erbjuder inte information om landsbygden, landsbygdens näringsliv och utbildningar kopplade till landsbygden.

Inga eller få ungdomar med utländsk härkomst väljer eller har kännedom om de möjligheter som naturbruksprogrammet erbjuder.

Det är svårt att nå ut till praktik hos landsbygdsföretagare och odlingsområden på landsbygden från ex. Kronogården.

Det behövs konkreta åtgärder så att utrikesfödda kan börja odla, och kanske kunna bli en del av tätortsnära jordbruks-och trädgårdsnäring. Men de utrikesfödda saknar tillgång till ett fungerande nätverk.

Andelen företagare bland personer som är utrikesfödda är högre än övriga delar av befolkningen, med undantag för de gröna näringarna. Grönsaker och rotfrukter odlas idag i Sverige men många sorter importeras ex bönor, aubergine, paprika mm. Intresset för lokalproducerade produkter ökar i hela samhället. Det finns stora arealer åkermark som inte är utnyttjad eller ligger i träda. Dessa skulle kunna nyttjas bl. genom odling av grönsaker och rotfrukter och genom att ta tillvara de utrikes föddas kompetens. Efterfrågan på nya grönsaker kommer från hela befolkningen inkl restaurangbranschen. Efterfrågan ökar också från en stadigt växande befolkningsgrupp, nämligen den med utländsk bakgrund. Genom att odla de efterfrågade grönsakerna i Sverige kan kunskap om nya sorter tillvaratas.

Befolkningen med utländsk bakgrund, första och andra generationen, är en stor och växande köpgrupp. Hos dessa finns kunskap som vi saknar. Att tillvarata denna kunskap gynnar den svenska odlingen, utveckling av företagandet och ekonomin samt medverkar till hållbar utveckling. Genom att odla de aktuella grönsakerna i Sverige kan det svenska odlingslandskapet växa och utvecklas samtidigt som en ny produktmarknad växer fram.

Hushållningssällskapet har genom förprojektering en god kontakt med olika aktörer, både utrikesfödda och svenskar som nu bör delta för att konkret få igång arbetet med Gröna integrationen från jord till bord.I Trollhättan har bla sju personer med utländsk agronomutbildning identifierats och ingen har tidgare verkat inom sitt kompetensområde. Sanna Radhi är en av dessa som bott i Sverige under 9 år och ingen har tidigare lotsat henne till den gröna näringen.

Ett 40-50 tal personer har ,utan att vi har haft något färdigt koncept, visat intresse för att delta i ett utvecklingsarbete inom den gröna näringen.

En del av deltagarna i projektet söker uppehållstillstånd i Sverige och kan under väntetiden få möjlighet till meningfull sysselsättning och även bidra till samhällsutvecklingen, men även vara rustade för en framtid i hemlandet, som i sin tur kan skapa framtida affärsrelationer mellan Sverige, Irak och Somalia m.fl länder.

Landsbygdens företagare bedriver 3.4 olika verksamheter i snitt enligt LRF rapport 2008 om De gröna näringarnas nya affärsmöjligheter - nuläge och framtid. Detta skapar goda förutsättningar för att olika ben i företaget kan utvecklas beroende på vilka personella resurser som man får tillgång till. I samma rapport menar man att 43 000 företagare har initierat nya verksamheter. Verksamheter som är osynliga i statistiskt material, av dessa menar de berörda företagarna att 14 335 av de nya verksamheterna är utvecklingsbara.

Följande text är ett utdrag ur Integration och regionalutveckling rapport sammanställd av Glesbygdsverket december 2005 .
För invandrare som bryter mönstret och flyttar till de glesare bebodda kommunerna gäller att sysselsättnigsnivån är relativt hög. Inflyttarnas integrationsnivå förefaller bättre i glesbygden än på andra håll. Bland stannare ligger invandrares sysselsättningsnivå generellt sett något, men inte dramatiskt mycket, under sverigeföddas.

En del utrikesfödda känner sig otrygga på landsbygden, man har inte besökt landsbygden och har uppfattningen att barnen som bor på landsbygden inte kan få samma höga kvalite på utbildningen som om man bor i en stad.

Inom SFI-undervisningen finns ingen branschsvenska för de gröna näringarna sk Grön SFI vilket skulle underlätta insteget till landsbygden.

Folkuniversitetet har sedan 1980-talet haft ett betydande antal utbildningar från Arbetsförmedlingarna i västra Sverige. Utbildningarnas målgrupp har bl.a. varit långtidsarbetslösa med svensk bakgrund, med utomnordisk bakgrund. Dessa har inbegripit såväl unga som äldre, lågutbildade likväl som akademiker.

Folkuniversitetet har sedan avdelningen startade 1996 genomfört Yrkessvenska, SFI och svenska som främmande språk på olika nivåer och i mycket stor omfattning. Uppdragsgivare har varit Lärarna i yrkessvenska har lärarutbildning eller motsvarande erfarenheter samt stor erfarenhet av att undervisa yrkessvenska både för flyktinginvandrare och arbetskraftsinvandrare.
Här finns en stor kompetens inom yrkessvenska genom att ha arbetat med olika målgrupper och uppdragsgivare som har behov av olika former av yrkessvenska.

Samarbete med olika aktörer och kunskapsbärare borgar för en unik kompetens i projektet.

Syfte

Utifrån erfarenheter från förprojekteringen, genom nationella kontakter och diskussioner med utrikesfödda resurspersoner vill Hushållningssällskapet genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt.

Syftet är att
ta tillvara den kompetens och de erfarenheter som utrikesfödda har inom den gröna näringen.
genom aktiviterer och kunskapsöverföring öka anställningsbarheten och möjligheter att bo och verka på landsbygden.

Projektet kommer att genomföras i sex block där odling av utländska grönsaker och rotfrukter utgör basen. Det finns en konkret efterfrågan av dessa produkter och det finns goda förutsättningar att producera till en växande marknad. Genom att de personer som är intresseerade av odling eller har kompetens får odla dessa livsmedel skulle outnyttjad åkerareal kunna brukas, tilltalande stadsnära miljöer skapas, lokal kompetens tillvaratas och nya arbetstillfällen identifieras samtidigt som anställningsbarheten skulle öka.

Projektets övriga block medverkar till ett ökat samarbete bl. a genom praktik, tillgängliggöra odlingsmark,ta tillvara entreprenörskapet, säkerställa internetkompetensen, skapa nya nätverk mellan utrikesfödda och företagare, ge incitament för att lära "grön svenska" och därmed lättare komma in i och känna sig hemma i det svenska samhället.

Utrikesfödda startar få företag inom den gröna näringen i synnerhet inom primärproduktionen. Genom att ge förutsättningar, kunskap och kontakter om företagandets villkor vill projektet stimulera till innovativa företagslösningar.

De block som projektet planerar är nedanstående:
En detaljerad utbildningsplan kommer att sammanställas i samarbete med övriga samarbetspartners.

1. ODLING OCH MARKNAD
Nuntorpsskolan och Hushållningssällskapets personal kommer att ansvara för olika delar av kompetensblocket.
Odlingen kommer att genomföras på fyra olika platser
Nuntorpsskolan
Trollhättans kommun på Bostads Eidar AB:s marker
Lundens Gård
Vänersborgs kommun som ställer marker till förfogande

Utbildningsinriktning:
praktisk och teoretisk odling
nya och traditionella produkter
mark och växtlära
ekologisk odling
traktorkörkort
nätverksbyggande mellan svenskar och arabiskt talande
samverkan med projektet Marknad söker odlare och andra näraliggande projekt
försäljningsaktiviteter och marknadsföring
studiebesök
rådgivning

2. GRÖN SVENSKA FÖR INVANDRARE
Att deltagarens kunskaper i svenska stärks ytterligare, antingen genom att deltagarens kunskaper fräschas upp eller byggs ut.
Att deltagaren erhåller en grundläggande nivå inom yrkessvenska gällande de gröna näringarna
Målet är att 75 % av deltagarna ska erhålla SFI-D-betyg efter avslutad utbildning och att 100 % av deltagarna skall erhålla intyg på vad hon eller han har uppnått inom yrkessvenskan när det gäller de gröna näringar
Förkunskapskrav: SFI C-betyg.
Språktester kommer att göras före antagning för att säkerställa den språkliga nivån.
Moment:
Hörförståelse
Läsförståelse
Grammatik
Prosoditräning

Metod:
Gruppundervisning varvat med individuell undervisning samt praktik.
Lärare, som även är coachutbildad, besöker deltagare på praktikplats och bistår deltagaren i de frågor som där uppkommer samt genom detta utvecklas språket.
Lärarna på Nuntorpsskolan och annan personal kommer att vara delaktiga genom den unika gröna kompetensen.


3. PRAKTIK
Varje företag inom den gröna näringen har 3.4 verksamheter i genomsnitt. Projektet kommer att utbilda lämpliga entreprenörer som handledare. Särskild omsorg när det gäller att finna kvinnliga entreprenörer som vill och kan erbjuda praktikplatser. Projektet kommer att arbeta för att deltagarna skall få praktisera inom de sektorer som intresserar dem som djur, skog, mat, jordbruk, grönytor, turism, service, trädgård, odling etc.

4. DATAKOMPETENS
Alla företagare på landsbygden som vill få en snabb återkoppling eller har stora djuranläggningar arbetar dagligen med Internet. Studieförbundet Vuxenskolan kommer att genomföra studiecirklar under vår och senhöst för deltagarna och även här använda den gröna näringen som bas. På detta sätt kan man hämta information från andra delar av världen, öka nätverket, kunskapen om landsbygdens organisationer, presumtiva arbetsplatser, aktuella forskningsrön inom sektorn etc.
Studieförbundet Vuxenskolan skall även stimulera till förståelse och kunskap om den svenska modellen för folkbildning.

5. NYFÖRETAGANDE
Enstaka deltagare kan komma att starta egen verksamhet eller driva verksamhet tillsammans med andra aktörer. De samhällsresurser som arbetar med nyföretagandet kommer att ges tillfälle för information och öppna nya möjligheter som IFS, Nyföretagarcentrum, Coompanion, m.fl.
De personer som avser att starta eget företag kommer att få support att finna rätt nätverk och rätta kontakter.

6. ARBETSTILLFÄLLEN
Var och en kommer att arbeta med individuella planer Individuella planer
Resurskooperativ kan deltagarna även sälja sina tjänster enligt vita modeller utan att starta eget företag. Noaks Resurskooperativ är arbetsgivare och hyr ut arbetskraften, om det finns intresse kan vi komma att lägga en speciell gren riktad mot den gröna sektorn med utrikesfödda.

Målsättning

Generella mål:
- att ta tillvara människors engagemang och kunskap
- Asylsökande får en menigsfull sysselsättning och bidrar till samhällsutvecklingen samt tillför ny kunskap till sitt hemland och blir en kapacitet för lokal verksamhet om man återvänder till sitt hemland.Om man får PUT i Sverige blir vägen kortare till arbete och delaktighet

Mål efter år 1:
- samtliga deltagare har kunskap i branschsvenska i gröna näringar
- deltagarna har utvecklat nätverk och nya kontakter vilka genererar arbetstillfällen och praktik
- odling har startat på 3 olika platser på företrädesvis på ekologisk odlingsmark med 5- 10 deltagare per plats.
- deltagarna får igång entreprenörstänkandet och företagsamheten.
-aktivt kunskapsutbyte mellan olika världar.
- deltagarna har fått en meningsfull sysselsättning och därmed ett ökat välbefinnande, som ger ökat självförtroende och bättre hälsa
- gemensam skördefest med odlare, lantbrukare och marknadsnätverket

Mål efter år 2:
- deltagarna har fått kunskap om hur man odlar både ekologiskt och på konventionellt sätt
- goda insikter i företagandet och entreprenörskapet
- 2 deltagare tar egna initiativ för att starta egen verksamhet
- ett nytt odlingsområde initieras med 5 -8 nya deltagare
- 15- 20 nya deltagare introduceras och ersätter en del av från år 1
- minst en försäljningsmarknad arrangeras inom varje odlingsområde
- 8 personer får uppdrag av företagare i form av tjänst eller försäljning av produkter.
- 2 elever med annan etnicitet väljer naturbrukslinjen


Mål efter år 3:
- samtliga deltagare är engagerade i odling
- en del nya deltagare kommer in i projektet
- nya livsmedel introduceras och där en förädling av någon av de nya produkterna kan komma tillstånd.
- en ekonomisk förening eller annat samarbete har formerats
- några deltagare fortsätter sin kompetensutveckling inom de gröna näringarna
- naturliga möteplatser för utrikesfödda och svenskar har skapats
- utbildningstillfällen som förenar svenskar och utrikesfödda som ex samverkan med nätverket "Marknad söker odlare."
- hälften av deltagarna har fått uppdrag av landsbygdsföretagare i form av arbete, tjänst eller via försäljning av produkter

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer framförallt att arbeta med den kommunikativa tillgängligheten.

Genom en mix av praktik och grön sfi påskyndas språkinlärning i synnerhet inom yrkessvenskan.

Sanna Rahdi, med agronomexamen från Basra Irak med stor kunskap om odling och odlingsteknik, kommer att arbeta i projektet. Hon behärskar såväl svenska som arabiska, vilket innebär en ökad tillgänglighet för arabisktalande.
Den kommunikativa tillgängligheten ökar och reducerar funktionshindet genom en ökad förståelse av det svenska språket.

Viktig information kommer att ske på såväl svenska som deltagarnas modersmål.
En del av hushållningssällskapets hemsida som berör projektet kommer att översättas till arabiska för en ökad informativ tillgänglighet.

Fysisk tillgänglighet
Backens 4H-gård kommer att användas som förebild när det gäller odling för funktionshindrade och den fysiska tillgängligheten. Här finns odlingsarrangemang för den som är rullstolsburen, och som då kan delta i odlingsarbete.
De personer som har funktionshinder genom att man är livsmedelsallergiker, kan nya produkter, nya grödor innebära att dessa personer kan få ett bättre kosthåll och ett ökat välbefinnande.

Tillgängligehetsdatabasen kommer att användas som ett konkret exempel på hur man söker information om tillgänglighet, samt vad som är viktigt att tänka på. Utbildning kommer att genomföras i samverkan med deltagarna i nätverket " Marknad söker odlare".

Genom att svenskar och utrikesfödda möts kommer vi att lära oss av varandra och varandras kulturer och på detta sättet få en ökad förståelse och ett bättre bemötande.

Jämställdhetsintegrering

Endast ett fåtal utrikesfödda kvinnor och män verkar på landsbygden. Av dessa är kvinnorna underrepresenterade, se utredningen "Mångfald som möjlighet", SOU 2008:56.

Den sociala kontrollen är god på landsbygden och i samverkan med Jantelagen kan det innebära att kvinnor kan uppfattas som för duktiga, för drivande, för kompetenta.

I urvalet till projektet kommer vi att eftersträva hälften kvinnor hälften män. Projektet har en kvinna från Irak som rådgivare och mentor, tillika agronom. Hennes dagliga arbete i projektet kommer att utgöra en förebild för att stimulera kvinnor och män till ett jämbördigt förhållningssätt.

Projektet har fokus på delaktighet och medinflytande för att stärka demokratiarbetet.

Projektet kommer att arbeta fokuserat med att synliggöra kvinnors kompetens och genom utbildning för deltagande lantbrukare visa hur lönsamhet i landsbygdsföretagandet kan uppnås genom en aktiv jämställdhetsintegrering.

I förstudien har vi konstaterat att det har varit lättare att få kontakt med utrikesfödda män än med kvinnor, men genom det förtroende som Sanna har skapat bland sina landsmän ökar sannolikheten att vi skall kunna engagera kvinnor i projektet.

I urvalet av deltagare till projektet kommer vi att eftersträva hälften kvinnor hälften män.

Kvinnliga företagare på landsbygden kommer att ställa praktikplatser till förfogande och därigenom utgöra förebilder för kvinnligt företagande.Vilket i sin tur kan medverka till att stötta befintliga kvninnliga företagare.

Vi avser inte att särskilja kvinnor och män från varandra i projektet. Men om det är en förutsättning för att få flera kvinnor att delta i projektet kan vi komma att ändra den uppfattningen. Samma sak gäller det om manliga utbildare kan utgöra hinder för delaktighet kommer vi att agera därefter. Det primära målet är att utrikesfödda kvinnor skall delta i projektet, stärka sin förmåga och sin anställningsbarhet.

Vi kommer att diskutera olika metoder för jämställdhetsintegrering tillsammans med våra samverkanspartners. Vi kommer då även att bla ta del av de jämställdhetsplaner som företagen samt genomföra en gemensam utbildning för våra samarbetspartners.

Många av praktikarbetsplatserna har inte arbetat med jämställdhetsfrågor. Projektet kommer att medverka till en ökad insikt och att höja statusen på jämställdhetsarbetet.

Deltagarna i projektet kommer att i utbildningsprogrammet få ta del av de intentioner och det regelverk som finns när det gäller jämställdhet i arbetslivet och i samhället.

I det strategiska arbetet kommer jämställdhetsperspektivet att lyftas fram.

Bland aktörerna finns kompetens genom ögonöppnarutbildning, har ingått i länsstyrelsen nätverk , startade under 90-talet ett nätverk för kvinnors företagande, ingick som en del i integrationsmentorsutbildningen, studerat jämställdhetsfrågor på Lunds Universitet etc.
Transnationellt samarbete

Projektet har inte någon transnationell verksamhet.Hushållningssällskapet deltar i ett antal internationella nätverk kommer vi att sträva efter att hitta goda förebilder och förmedla våra erfarenheter på konferenser, i informationsblad etc. till andra länder.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Bostads AB Eidar
 • Coompanion Fyrbodal
 • Folkuniversitetet Fyrstad
 • Hushsållningssällskapet Väst
 • IFS Rådgivningscentrum Väst
 • Omsorg om funktionshindrade
 • Omsorgsförvaltningen
 • Regionutvecklingssekretariatet

Kommun

 • Mellerud
 • Trollhättan
 • Vänersborg